Ifeta Hrnjić

Spread the love

 

Ifeta Hrnjić,  Kladanj, BiH

 

Ifeta Hrnjić rođena je 1954. godine u Ševarlijama, opština Doboj. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Doboju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U okviru svoje profesije obavljala je poslove pravobranioca, tužioca i advokata u Kladnju, gdje i danas živi.  Književnost je obožavala, još od Osnovne škole, gdje se isticala svojim literalnim radovima, u okviru nastave i kao aktivni član literalne sekcije. Prve pjesme piše u gimnaziji, kao i prozne radove. Njeni radovi su objavljivani u gimnazijskim novinama Koraci. Profesija je odvodi u druge vode, ali sa velikom ljubavlju mnogo čita i prati sva književna zbivanja.

Posljednjih deset godina ponovo aktivno piše poeziju, poetsku prozu i kratke priče. Od 2013. godine svoje pjesme objavljuje u raznim književnim grupama, a u književnim grupama Internacinalna poezija i Internacinalna proza, jedna je od administratorica. Članica je Udruženja Nezavisnih Pisaca iz Beograda.

Njene pjesme su zastupljene u više zajedničkih zbornika: „POETSKI ODBLESOCI“- Internacionalna antologija u izdanju Data Pesnopoj Bitola; MORE NA DLANU – 3. Međunarodni pjesnički festival – „Perom za mir“, u izdanju Kultura Snova Zagreb; u Digitalnom zborniku DRUŠTVA ŽIVIH PESNIKA 2015. godine i ZBORNIKU NAŠE POEZIJE, DŽP DIGITAL II 2016. godine, Beograd; u zborniku internacionalne poezije „TOPLA REČ“, u izdanju Ljilje Hadži Plavšić, Čačak; u zborinicima pesama „KAD ŠLJIVA ZAPLAČE“, „EHO DOBRE REČI“ i „LJUBAVLJENJE REČIMA“, u izdanju Udruženja Nezavisnih Pisaca, Beograd 2017. godine; u zborniku „PJESNICI KOJI DODIRUJU LJUBAV VII“, u izdanju Kluba umjetničkih duša, Mrkonjić Grad, na V konkursu za književnu nagradu « Musa Ćazim Ćatić » u organizaciji Kulturnog udruženja « Musa Ćazim Ćatić » iz Odžaka među 140 izabranih radova za zbornik « NE GLEDAJ ME LJEPOTE TI TVOJE » izabrana je i njena pjesma, te u još nekim zbornicima poezije.

Na XVII javnom konkursu ljubavne „Pjesme nad pjesmama“, na temu „Gdje si sada ljubavi moja“ Klub umjetničkih duša, Mrkonjić Grad, dodjelio joj je književnu nagradu najemotivnije ljubavne pjesme, za pjesmu „POTRAŽI ME“. Mili Dueli, 7. Online balkanski kontest poezije, dodjelio joj je priznanje za ulazak u top 120 najboljih autora za tu godinu. Na književnom konkursu UG „Artsinteza“ iz Tuzle osvojila je treću nagradu u kategoriji kratka priča, za priču „SANELOVA BORBA ZA RODITELJE“.

Na sajtu STANJE STVARI, Beograd, u tekstu književnog kritičara Miroslava Popare, među deset najljepših pjesma balkanske ženske lirike u 2015. godini svrstana je i njena pjesma „KAMENA VRATA“. Pjesme su joj objavljivane na portalu Beogradska Nedelja, u časopisima za književnost Kvaka, Velika Gorica i u Almanahu IV i V, u izdanju Planet Poezije, Sarajevo.

Napisala je pet recezija za zbirke poezije: „Ćutanja“, autorice Julijane Sadžak,  „Notne Linije“ i „Novi Put Reči“, autora Stevana Milosavljevića, „Ispod kože“, autorice Nerandže Kostić i Daljine u njedrima, autora Ibrahima Honđe.

Do sada su joj objavljene dvije samostalne zbirke poezije „ODŠKRINUTA VRATA“ i „ODJECI KORAKA“, u izdanju Izdavačke kuće „Bosanska riječ“ Tuzla. Pripremljena je i treća zbirka poezije, koja uzbuđeno čeka svoje korice. Piše poetsku prozu i kratke priče, koje će biti objavljene u jednoj od njenih narednih knjiga.

 

 

VEZIVNO TKIVO

 

Kada mi misao

dotakne tlo,

tamo

gdje je sve počelo,

klimavi koraci,

tijelo, uhvaćeno u koštac

s ravnotežom,

dio istisnute riječi,

kao krik

odbjegle ptice,

pljesak dlanova

u osmjehu bez kraja.

 

Duša tad zaiskri

spoznajom

potisnutih osjećanja,

tim vezivnim tkivom,

što daljine spaja,

viđeno i neviđeno

dotaknu se u trenu,

srce, kao u bunilu

pomisli da sanja…

 

 

SVILENA MISAO

 

Čuvala sam svilenu misao

u rukavu duše skrivenu,

dugo sam je čuvala,

od sebe, od drugih,

u zašivenom džepu

stisnutog grla,

 

bojala sam se

da se u obliku novom

ne spotakne na nečuveno,

od straha da ne povileni.

 

Otrgla se, s početka jeseni,

kad joj krila sazreše za let,

izdigla se baš visoko

iznad mene, iznad nas,

 

istežući uvučeni vrat,

mogla sam je,

kao kroz maglu

naslutiti u stihu jedne pjesme.

 

Sva postiđena,

s nevjericom je gledala

kako za vrijeme općeg ludila,

kositreno platno glumi

lahorastu mekoću svile,

 

kako se nedostižno spušta

pred začuđene oči

pohabanih prizemnih mišljenja,

 

kako s puno nježnosti

grli sve povijene glave

dugim praznim rukama,

 

kako se presvučeno,

prostire medenim riječima

po blatnjavom putu,

tražeći zalutale u snovima.

 

Svilena misao,

šušteći vjetrom

kroz opalo lišće,

tiho na uho mi šapnu,

iz pjesme se više ne vraćam!

 

 

ČUVAJ ME

 

Čuvaj me,

u perivoju duše svoje,

da ti mirišem

na ona proljetna buđenja

u snenim jutrima.

 

Čuvaj me,

u srcu skrivenu

od tuđih pogleda,

da ti milujem sjećanja

kad zadrhte od zaborava.

 

Čuvaj me,

u mislima, što hrle snovima,

pusti da dišem s tobom

kad noć utrne svjetlo

našim sjenama,

 

i kad oktobar

poteče tvojim venama,

čuvaj me ispod kože

da te grijem toplinom

u svojim pjesmama.

………………………………………………………………..

Ifeta Hrnjić, Kladanj, BiH

Ifeta Hrnjić was born in 1954 in Ševarlije, Doboj municipality. She finished elementary school and high school in Doboj. She graduated from the Faculty of Law in Sarajevo. Within her profession, she worked as an attorney, prosecutor and lawyer in Kladanj, where she still lives today. She has adored literature since elementary school, where she distinguished herself with her literary works, as part of her teaching and as an active member of the literary section. He wrote his first poems in high school, as well as prose works. Her works were published in the high school newspaper Koraci. The profession takes her to other waters, but with great love she reads a lot and follows all literary events.
For the last ten years he has been actively writing poetry, poetic prose and short stories again. Since 2013, she has been publishing her poems in various literary groups, and in the literary groups International Poetry and International Prose, she is one of the administrators. She is a member of the Association of Independent Writers from Belgrade.
Her poems are represented in several joint collections: « POETIC REFLECTIONS » – International anthology published by Data Pesnopoj Bitola; THE SEA IN THE PALM OF YOUR HAND – 3rd International Poetry Festival – « Pen for Peace », published by Kultura Snova Zagreb; in the Digital anthology of the SOCIETY OF LIVING POETS in 2015 and the PROCEEDINGS OF OUR POETRY, JZ DIGITAL II in 2016, Belgrade; in the collection of international poetry « HOT WORD », published by Ljilja Hadži Plavšić, Čačak; in the collections of poems « KAD ŠLJIVA ZAPLAČE », « EHO DOBRE REČI » and « LJUBAVLJENJE REČIMA », published by the Association of Independent Writers, Belgrade in 2017; in the collection « POETS THAT TOUCH LOVE VII », published by the Club of Artistic Souls, Mrkonjić Grad, at the V competition for the literary award « Musa Ćazim Ćatić » organized by the Cultural Association « Musa Ćazim Ćatić » from Odžak among 140 selected works for the collection « DO NOT WATCH ME BEAUTY AND YOURS « her poem was also chosen, and in some other collections of poetry.
At the XVII public love competition « Songs over songs », on the topic « Where are you now my love », the Club of Artistic Souls, Mrkonjić Grad, awarded her the literary prize of the most emotional love song, for the song « LOOK FOR ME ». Mili Duels, the 7th Online Balkan Poetry Contest, awarded her recognition for entering the top 120 best authors of the year. At the literary competition of UG « Artsinteza » from Tuzla, she won the third prize in the category of short story, for the story « SANEL’S FIGHT FOR PARENTS ».
On the website STANJE STVARI, Belgrade, in the text of the literary critic Miroslav Popara, among the ten most beautiful songs of Balkan women’s lyrics in 2015, her song « STONE DOOR » is also listed. Her poems were published on the Belgrade Week portal, in the literary magazines Kvaka, Velika Gorica and in Almanacs IV and V, published by Planet Poezije, Sarajevo.
She wrote five reviews for poetry collections: « Silence », by Julijana Sadzak, « Notne Linije » and « Novi Put Reci », by Stevan Milosavljevic, « Under the Skin », by Nerandza Kostic and Daljine u njedrima, by Ibrahim Hondja.
So far, she has published two independent collections of poetry « OPEN DOORS » and « Echoes of STEPS », published by the publishing house « Bosanska riječ » Tuzla. A third collection of poetry has been prepared, which is excitedly waiting for its cover. She writes poetic prose and short stories, which will be published in one of her next books.

CONNECTIVE TISSUE

When I thought
touches the ground,
there
where it all started,
shaky steps,
body, tackled
with balance,
part of the extruded word,
like a scream
runaway birds,
clap your hands
in an endless smile.

The soul then sparkled
cognition
repressed feelings,
that connective tissue,
what connects distances,
seen and unseen
they touch in an instant,
heart, as in madness
think he’s dreaming …

SILK THOUGHT

I kept a silky thought
hidden in the sleeve of the soul,
I kept it for a long time,
from yourself, from others,
in a sewn-in pocket
constricted throat,

I was afraid
to be in the form of a new one
does not stumble upon the unheard,
for fear of being humiliated.

She broke away, from the beginning of autumn,
when her wings are ripe for flight,
she rose very high
above me, above us,

stretching the retracted neck,
I could have,
as through a fog
hint in the verse of one poem.

All ashamed,
she watched in disbelief
how during a general madness,
tin canvas acting
the breezy softness of silk,

as it descends unattainably
before astonished eyes
worn-out ground opinions,

how with a lot of tenderness
hugs all bent heads
with long empty hands,

how to dress,
spreads honey words
on a muddy road,
looking for strays in dreams.

Silk thought,
rustling in the wind
through fallen leaves,
they whisper softly in my ear,
I’m not coming back from the song!

KEEP ME

Take care of me
in the garden of his soul,
to smell you
to those spring awakenings
on sleepy mornings.

Take care of me
hidden in the heart
from other people’s views,
to caress your memories
when you tremble from oblivion.

Take care of me
in thoughts, rushing with dreams,
let me breathe with you
when the night dims the light
our shadows,

and when October
flows through your veins,
keep me under your skin
to warm you with warmth
in his poems.

 

 

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*