Suzana Krivokapić

Spread the love

Сузана Кривокапић, Суботица, Р Србија

 

 

Сузана Кривокапић – рођена је 24. фебруара 1970. године у Старом Жеднику. Живи у Суботици. Ради у ОШ „Никола Ђурковић“ у Фекетићу, као учитељица.

Има објављенe  две збирке песама за децу „Нисам више клинка“ и „Једном ја тако…“

Песме су јој објављене у „Антологији детињства“, “ Антологији  радости” , у међународној збирци поезије„Цитат. рс,  у међународној збирци песама „Загрли живот“ , у  збирци песама “Сунцокретаљка” ,у неколико зборника, у часописима за децу „Ризница“ и „Слова на струју“ , у књизи „Најлепше приче за децу и младе“, у збирци “Заувек  ђаци”, у Антологији детињства –  ,,Сунце у сунцокрету“.
За своје стваралаштво награђена је трећом наградом стучног жирија, две године заредом, на Међународном фестивалу песника за децу „Булка“, песма „Хоћу да нам кмечи“ је проглашена за најбољу песму на конкурсу „За бебе“ у Нишу. Добитница је треће награде за љубавну песму и циклус песама на конкурсу за најлепшу љубавну песму  „Моја љубав“ у Мркоњић Граду.

 

Љубав је једини ваздух који удишем  и осмех – једини језик на свету који размем…

 

 

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ

ПРВИ ПУТ

Одједном постаде мален свет,
у грудима – фењерчић свица…
жуљају ципеле тридесет пет
на хаљини немира и снохватица…

Жуљају ме шнале у плавој коси,
чудне мисли што главом језде
и лептир – што ми пољубац носи
у сну… кад се по небу проспу звезде….

И Његово око… плаво ко море
када кришом у мене гледа,
на срцу се стварају боре
а око душе сто тона леда.

И татино чело… мргодно љуто
на вратима собе моје,
кад ми каже… онако круто:
„ Де, смири мало… бубице своје!“

А оне миле по моме телу
у ових мојих дванаест лета…
Немир ми ствара бору на челу,
па ми тескоба телом шета….

А изнад ока небо поплавило…
Где сам најдраже играчке изгубила?
Детињство ми је најзад јавило,
да сам се први пут заљубила!

СРЦЕ НА ДЛАНУ

После часа, у дворишту школе
на два краја клупе смо сели
Лана и ја… а изнад тополе…
и један облак ко шећер бели…

Хтео сам да јој поклоним срце
па пружих длан пут њеног скута,
узе га она и нежно стави
на леву страну испод капута.

Сада у пару ко једно стоје
и вију гнездо плавој птици,
певају плаву песму без речи
светлећи – као небески свици.

И тад пољубих нежно Лану!
Нестварно беше ко дрхтај у сну…
А испод тополе сунце плану
кад јој усном дотакох усну.

ЦЕНТАРФОР ИЗ 6. Б

Немања је дечак страва,
његов осмех разведрава…
Као први сунчев зрачак
отера из мене мрачак…

Виђам га у школи често,
имамо и тајно место!
Игра фудбал као Видић,
мада је помало стидић…

После школе сваког дана
поље му је Маракана!
Лева, десна – десна, лева,
од Роналда боље шева…

Лети лопта по терену,
пратим га у сваком трену.
Обожавам ту фигуру!
Још кад науљи фризуру!

Не смета му што је шести
ни кад дође до крљања…
Ал’ кад гол у мрежу смести,
викнем срећна: „То Немања!“

Он ми осмех да пред свима,
а ја сва у облацима…!
На срцу се роди бора
због мог згодног центарфора…!

После меча шетње следе,
лежање на мекој трави,
док порази и победе,
нису важни због љубави!

…………………………………………..

Suzana Krivokapić, Subotica, Republic of Serbia

 

 

Suzana Krivokapić – was born on February 24, 1970 in Stari Žednik. He lives in Subotica. She works at the elementary school « Nikola Đurković » in Feketić, as a teacher.

He has published two collections of songs for children « I’m not a kid anymore » and « Once upon a time … »

Her poems were published in the « Anthology of Childhood », « Anthology of Joy », in the international poetry collection « Quote ». rs « , in the international collection of poems » Embrace Life « , in the collection of poems » Sunflower « , in several collections, in children’s magazines » Treasury « and » Letters on electricity « , in the book » The most beautiful stories for children and youth « , in the collection « Forever students », in the Anthology of Childhood – « The Sun in the Sunflower ».

For her work, she was awarded the third prize of the expert jury, two years in a row, at the International Festival of Poets for Children « Bulka », the song « I want us to farm » was declared the best song at the competition « For babies » in Nis. She won the third prize for a love song and a cycle of songs at the competition for the most beautiful love song « My Love » in Mrkonjić Grad.

 

« Love is the only air I breathe and a smile – the only language in the world that I understand … »

 

 

POETRY FOR CHILDREN

 

FIRST TIME

 

Suddenly it became a small world,

in the chest – a flashlight scroll …

scratching shoes thirty-five

on a dress of unrest and a dreamer …

 

I’m itchy with hairpins in my blonde hair,

strange thoughts riding his head

and a butterfly – which a kiss brings me

in a dream … when the stars fall across the sky ….

 

And His eye … blue as the sea

when he secretly looks at me,

wrinkles form in the heart

and around the soul a hundred tons of ice.

 

And Dad’s forehead … frowning

at the door of my room,

when he tells me … so rigid:

« Yeah, calm down a little … your bugs! »

 

And those miles on my body

in these twelve years of mine …

Anxiety makes my forehead wrinkle,

so anxiety walks through my body ….

 

And above the eye the sky flooded …

Where did I lose my favorite toys?

My childhood finally told me,

that I fell in love for the first time!

 

HEART ON THE PALM

 

After class, in the school yard

we sat at the two ends of the bench

Lana and I … and above the poplar …

and one cloud like white sugar …

 

I wanted to give her a heart

so I stretched out my palm to her lap,

she took it and placed it gently

on the left under the coat.

 

Now in pairs as one stands

and make a nest for a blue bird,

they sing a blue song without words

shining – like celestial scrolls.

 

And then I kissed Lana tenderly!

It was unreal like a shiver in a dream …

And under the poplar the sun blazed

when I touched her lip with my lip.

 

CENTARFOR FROM 6. B

 

Nemanja is a boy of fear,

his smile brightens…

Like the first ray of sunshine

drives away the darkness mene

 

I see him at school often,

we also have a secret place!

He plays football like Vidic,

although he is a bit ashamed…

 

After school every day

his field is Maracana!

Left, right – right, left,

better fuck than Ronaldo…

 

The ball flies on the field,

I follow him at all times.

I love that figure!

Even when you oil your hair!

 

He doesn’t mind being sixth

not even when snoring occurs…

But when he puts a goal in the net,

I shout happy: « That’s Nemanja! »

 

He smiled at me in front of everyone,

and I’m all in the clouds…!

Wrinkles are born in the heart

because of my handsome center forward…!

 

After the match a walk follows,

lying on soft grass,

while defeats and victories,

they don’t matter because of love!

Please follow and like us: