Vanja Angelova

Spread the love

Вања Ангелова, Велико Трновo,  Република Бугарска

Вања Ангелова (пуно име: Вања Христова Георгиева Ангелова) рођена је 15. децембра 1967. године у граду Црвени Брег, Република Бугарска. Живи и ради у Великом Трнову. Литературни псеудоним јој је Ада Меропе Никополис Ад Иструм.

  1. завршава руску језичку гимназију „Васил Каравелов“ у Плевену. 1988. Је на специјализацији на московском институту „Александар Сергејевич Пушкин“ у Русији. 1992. Дипломира са специјалношћу „Руска филологија“ на ВТУ „Св.св.Кирил и Методиј“ а две године касније добија диплому Универзитета за националну и светску привреду у граду Софији са специјалношћу „Међународно право и спољна трговина“. У 1997. Вања Ангелова осваја још једну специјалност на Великотрновском универзитету – „Организација и управљање образовањем“, а неколико година касније завршава и курс за педагоге „Компјутерски систем и технологије“. Радила је као директор школе и као учитељ. Тренутно је доктор на Великотрновском универзитету „Св.св. Кирил и Методиј“ са научном специјалношћу „Лингвистичка историографија“, и предавач „Језичке културе“,“Бугарског језика и стила“, „Бугарског језика за странце“ и „Теорије и методике уређивања“, као и експерт на Међународном одељењу.

Аутор је преко 50 књига поезије и прозе. Носилац је бројних националних и међународних награда. Пише у оригиналу на руски, македонски и другим словенским језицима. Преводи са више од пет словенских језика.

Члан је бугарских и страних књижевних савеза, укључујући и Покрет светских поета (Poetas del Mundo) – са седиштем у Сантјагу, Чиле.

 

НЕГДЕ

 

„Ја не живим а ипак живим…“

Осип Мендељштам

 

Негде

Између ничег и нечег

Је и моја илузија,

Да сам жива.

Химера среће

Одрекла се сусрета са мном,

А ја нисам дрска

И не могу

Да се намећем више.

И остајем с илузијом,

Да сам жива,

Док химера среће

Са другима сусрет договара.

 

НАНИЖЕ

 

Наниже,

Наниже,

Наниже…

Па где више?…

Тим путем

За нигде

Не желим

Више да идем.

Ако треба

Да пресахну

Моје очи,

Нека !…

Или, или…

Нема шта више

Да губим,

Јер одавно изгубих

Свој живот!

Могу смао да молим:

Изнова да вратим

Осмех,

Да није стегнуто

Увек

У окове

Моје срце.

Могу само да желим.

Но, да ли верујем?

Није ми остало

Чак ни зрно горушице

За птице.

Како да се сусретнем

Са јутром?

Смета ми

Мрак на крову.

 

О Ч И

 

Очи  увек не

Говоре истину

Коју желим да видим.

Дајем шансу

Да будем обманута

Још одмах.

Колико много шанси

За друге

И ништа за мене!

Светлост

Ми је доступна.

Спремна сам

Да подигнем очи!

 

ТУЂА ВЕРА

 

Туђа вера

Коју на зајам

Предлажете свакоме,

Неће завршити

Никакав посао

Ни мени,

Ни другим

Просјацима.

Држите

Мрвице убуђале,

Њима да хране

Ваша чеда!

Ја

Да гладујем

Сам навикла.

Често

Се грчи

Моја душа.

Скита

Бескућна

Из пакла.

Веру

Не желим

Од других.

Своју

Губих по путевима.

Ако се врати, врати !

Ако ли не,

Тражићу је опет !

 

 

ПИСМО СЕБИ

 

Пишем писма себи,

Али се враћају без одговора.

Свлачим осећање

Пред другима

И мисли увијам

Воалом светлости.

Постаје дебела кожа моје душе.

Ишчупаше јој сва пера.

Украдоше јој шаре.

Увенуше јој лишће.

 

Пишем писма себи…

Одакле долазим?

Куда одлазим?

Која сам?

Каква сам?

Колико ћу бити ту?

Тражим се, но да ли ћу се некада наћи?

Хоћу ли се открити стварно

Међу јутарњим капима росе

По набујалим врховима травица?

Пишем писма себи.

Путујем ка себи.

И други путују ка мени.

Но шта ће остати од успомена

На то велико путовање,

Кад су ме твоје очи мимоишле?

 

Ти ме и тако не препозна.

Тако ме и нећеш познати.

Пре но се отворим

У даху трећег неба

Пишем писмо себи…

 

 

Превод: Најдан Стојановић

……………………

Vanja Angelova, Veliko Tarnovo, Republic of Bulgaria

Vanja Angelova (full name: Vanja Hristova Georgieva Angelova) was born on December 15, 1967 in the town of Red Breg, Bulgaria. He lives and works in Veliki Trnovo. Her literary pseudonym is Ada Merope Nikopolis Ad Istrum.

In 1985 he graduated from the Russian language school « Vasil Karavelov » in Pleven. 1988 Specialization at the Moscow Alexander Pushkin Institute in Russia. 1992 Graduated with a degree in Russian Philology from VTU « St. Cyril and Methodius » and two years later received a diploma from the University of National and World Economy in Sofia with a degree in International Law and Foreign Trade. In 1997, Vanja Angelova won another specialty at the University of Veliko Turnovo – « Organization and Management of Education », and a few years later completed a course for educators « Computer Systems and Technologies ». She worked as a school principal and as a teacher. Currently, he is a doctor at the University of Veliko Turnovo “St. Cyril and Methodius ”with a scientific specialty“ Linguistic historiography ”, and a lecturer in“ Linguistic culture ”,“ Bulgarian language and style ”,“ Bulgarian language for foreigners ”and“ Theories and methodologies of editing ”, as well as an expert in the International department.

He is the author of over 50 books of poetry and prose. He has won numerous national and international awards. He writes in original in Russian, Macedonian and other Slovenian languages. Translations from more than five Slovenian languages.

He is a member of Bulgarian and foreign literary associations, including the Poetas del Mundo World Poets Movement – based in Santiago, Chile.

 

 

NEGDE

 

« I don’t live and yet I live … »

Mendelstam rash

 

Somewhere

Between nothing and nothing

Is my illusion too,

If I was alive.

Chimera of happiness

She gave up meeting me,

And I’m not insolent

And I can’t

To impose more.

And I’m left with the illusion,

If I was alive,

While the chimera luck

He arranges a meeting with others.

 

 

DOWN

 

Down,

Down,

Down …

So where more? …

That way

For nowhere

I do not want

More to go.

If necessary

To dry

My eyes,

Let! …

Either or…

There’s nothing more

To lose,

Because I lost a long time ago

Your life!

I can beg of you:

Again to give back

A smile,

Not tight

Always

In the shackles

My heart.

I can only wish.

But do I believe it?

I’m gone

Not even a mustard seed

For the birds.

How do I meet?

With morning?

It bothers me

Darkness on the roof.

 

O ČI

 

Eyes always do not

They’re telling the truth

Which I want to see.

I give it a chance

To be deceived

Right now.

How many chances

For others

And nothing for me!

Light

It is available to me.

I’m ready

To lift my eyes!

 

 

ANOTHER FAITH

 

Another’s faith

Which on loan

You suggest to everyone,

It won’t end

No job

Me neither,

Not to others

Beggars.

Hold on

The crumbs excited,

Feed them

Your baby!

Yeah

To starve

I’m used to it.

Often

She’s cramping

My soul.

Skita

Homeless

From hell.

Veru

I do not want

From others.

Yours

I’m losing on the roads.

If he comes back, come back!

If not,

I’ll look for her again!

 

 

LETTER TO YOURSELF

 

I write letters to myself,

But they come back unanswered.

I undress the feeling

Before others

And I twist my thoughts

Voal of light.

It becomes the thick skin of my soul.

All her feathers were ripped out.

They stole her patterns.

The leaves faded.

 

I write letters to myself …

Where do I come from?

Where am I going?

Who am I?

How am I?

How long will I be here?

I’m looking, but will I ever find myself?

Will I reveal myself really

Among the morning drops of dew

By swollen tops of grasses?

I write letters to myself.

I’m traveling to myself.

And others travel to me.

But what will remain of the memory

On this great journey,

When did your eyes pass me by?

 

You don’t recognize me anyway.

You won’t know me that way.

Before I open

In the breath of the third sky

I’m writing a letter to myself …

 

 

Translation: Najdan Stojanovic

………………………

Vanja Angelova, Veliko Tarnovo, République de Bulgarie

Vanja Angelova (nom complet: Vanja Hristova Georgieva Angelova) est née le 15 décembre 1967 dans la ville de Red Breg, Bulgarie. Il vit et travaille à Veliki Trnovo. Son pseudonyme littéraire est Ada Merope Nikopolis Ad Istrum.

En 1985, il est diplômé de l’école de langue russe « Vasil Karavelov » à Pleven. 1988 Spécialisation à l’Institut Alexandre Pouchkine de Moscou en Russie. 1992 Diplômé d’un diplôme en philologie russe de la VTU « Saint-Cyrille et Méthode » et deux ans plus tard, il obtient un diplôme de l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia avec un diplôme en droit international et commerce extérieur. En 1997, Vanja Angelova a gagné une autre spécialité à l’Université de Veliko Turnovo – « Organisation et gestion de l’éducation » et, quelques années plus tard, a suivi un cours pour les éducateurs « Systèmes et technologies informatiques ». Elle a travaillé comme directrice d’école et comme enseignante. Actuellement, il est médecin à l’Université de Veliko Turnovo «St. Cyril et Methodius »avec une spécialité scientifique« Historiographie linguistique », et un professeur de« Culture linguistique »,« Langue et style bulgare »,« Langue bulgare pour les étrangers »et« Théories et méthodologies de l’édition », ainsi qu’un expert du département International.

Il est l’auteur de plus de 50 livres de poésie et de prose. Il a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux. Il écrit en original en russe, macédonien et autres langues slovènes. Traductions de plus de cinq langues slovènes.

Il est membre d’associations littéraires bulgares et étrangères, dont le Mouvement mondial des poètes Poetas del Mundo, basé à Santiago du Chili.

 

 

NEGDE

 

« Je ne vis pas et pourtant je vis … »

Éruption de Mendelstam

 

Quelque part

Entre rien et rien

Mon illusion aussi

Si j’étais vivant.

Chimère du bonheur

Elle a renoncé à me rencontrer,

Et je ne suis pas insolent

Et je ne peux pas

Imposer plus.

Et je me retrouve avec l’illusion,

Si j’étais vivant,

Pendant que la chimère porte chance

Il organise une rencontre avec les autres.

 

 

BAS

 

Down,

Down,

En bas …

Alors où de plus? …

De cette façon

Pour nulle part

Je ne veux pas

Plus à faire.

Si nécessaire

Sécher

Mes yeux,

Laissez! …

Soit, soit …

Il n’y a plus rien

Perdre,

Parce que j’ai perdu il y a longtemps

Ta vie!

Je peux vous prier:

Encore une fois pour redonner

Sourire,

Pas serré

Toujours

Dans les entraves

Mon coeur.

Je ne peux que souhaiter.

Mais est-ce que je le crois?

Je suis parti

Pas même une graine de moutarde

Pour les oiseaux.

Comment dois-je me rencontrer?

Avec le matin?

Ça me dérange

Obscurité sur le toit.

 

O ČI

 

Les yeux ne le font pas toujours

Ils disent la vérité

Ce que je veux voir.

Je lui donne une chance

Être trompé

Maintenant.

Combien de chances

Pour les autres

Et rien pour moi!

Lumière

Il est à ma disposition.

Je suis prêt

Pour lever les yeux!

 

 

UNE AUTRE FOI

 

La foi d’un autre

Qui en prêt

Vous suggérez à tout le monde,

Ça ne finira pas

Pas de travail

Pas pour moi

Pas aux autres

Mendiants.

Tiens bon

Les miettes excitées,

Nourrissez-les

Votre bébé!

Ouais

Affamer

J’y suis habitué.

Souvent

Elle est à l’étroit

Mon âme.

Skita

Sans-abri

De l’enfer.

Veru

Je ne veux pas

Des autres.

Le vôtre

Je perds sur les routes.

S’il revient, revenez!

Sinon,

Je vais la chercher à nouveau!

 

 

LETTRE À VOUS-MÊME

 

Je m’écris des lettres,

Mais ils reviennent sans réponse.

Je déshabille le sentiment

Avant les autres

Et je tord mes pensées

Voix de lumière.

Cela devient la peau épaisse de mon âme.

Toutes ses plumes ont été arrachées.

Ils ont volé ses modèles.

Les feuilles se sont fanées.

 

Je m’écris des lettres …

D’où je viens?

Où vais-je?

Qui suis-je?

Comment je suis

Combien de temps vais-je rester ici?

Je cherche, mais vais-je jamais me retrouver?

Vais-je vraiment me révéler

Parmi les gouttes de rosée du matin

Par des sommets gonflés d’herbes?

Je m’écris des lettres.

Je voyage pour moi.

Et d’autres se rendent chez moi.

Mais que restera-t-il de la mémoire

Sur ce grand voyage,

Quand tes yeux m’ont-ils passé?

 

Tu ne me reconnais pas de toute façon.

Vous ne me connaîtrez pas de cette façon.

Avant d’ouvrir

Dans le souffle du troisième ciel

Je m’écris une lettre …

 

 

Traduction: Najdan Stojanovic

Please follow and like us: