Gordana VLAJIĆ

Spread the love

Гордана ВЛАЈИЋ, ПАНЧЕВО, Р СРБИЈА

Гордана ВЛАЈИЋ је ауторка три збирке песама”, првог СМС романа “Роаминг”, две збирке кратких прича и шест књига за децу. Уредница је и покретач дечјег еколошког часописа “Екопедија“. Њене песме и приче заступљене су у многим антологијама и књижевним часописима.

Добитница је првог Српског пасоша од владе РС као једна од 204 заслужних грађана Србије, Златне значке за допринос култури Србије, Сребрног ордена удружења Краљевина Србија, признања « Најбоље из Баната », Светосавског Благодарја УКС-а, као и награда “Крчединче” и Повеље ”Симо Цуцић” за књигу ”Заистинска српска бајка” која је проглашена најбољом књигом за децу за 2016. Награда „Раде Обреновић“ за најбољи роман за децу за 2019, коју додељује Међународни центар за књижевност за децу « Змајеве дечје игре », а за роман ЗЕДСИ (ИК Пчелица). Награђена је и са више националних признања у области заштите животне средине.

Члан је Управног одбора Удружења књижевника Србије, Друштва књижевника Војводине и НУНС-а. Програмска је уредница Матице исељеника и Срба у региону и уредница поезије у издавачкој кући “АРТЕ” из Београда.

Поред Проф. др Гордане Пешаковић и новинарке Тање Шикић, иницијаторка је пројекта ”Београдски читач” који афирмише читање и књижевност и захваљујући којем су постављене три различите скулптуре „читача“: у Београду, Панчеву и у америчком граду Каселберију.
Живи и ради у Панчеву.

ГРАД

 

 

 

Био једном један град

 

И у граду много кућа.

 

У већини кућа четвртаст сто.

 

На столовима мушеме.

 

На мушемама суве руке

 

Које придржавају чела.

 

Набрана чела

 

Тихих жена

 

Које стрпљиво

 

Чекају сопствену смрт

 

Погледом у којем се

 

Јасно види

 

једино

 

каре

 

од мушема.

 

 

 

КОШУЉА НА ВЕТРУ

 

 

Да ми је да једном

оперем твоју кошуљу,

белу

памучну,

наизглед обичну.

 

Да је потопим

у потоку или у лавору,

својим рукама

да је трљам и премећем,

да је гужвам, да је гњечим,

да је дижем и израњам,

да је цедим и увијам,

да је вадим, да је гладим…

 

Нек ме изгребе тканина

међу прстима,

нек ми истањи кожу,

углача дланове,

смежура јагодице,

нека ми поцепа нокте,

испуца шаке,

покида заноктице.

 

Да ми је само једаред

да ти овим рукама оперем кошуљу,

белу

памучну,

наизглед обичну.

 

Па да је прострем и раширим

у пролеће

међу гране процвале трешње

у свом дворишту.

 

Пробудила бих се пре сунца

да сањива станем

у врата

и да посматрам

како те млади ветар

лелуја и ломи,

како те преклапа па развија,

како те увија и савија,

како ти мирисе отима,

како нам груди надима,

и како те на мене носи.

 

Да ми је да ти

оперем кошуљу.

Једном. Својим рукама.

Белу

памучну,

наизглед обичну.

ПРЕ ЉУБ НИКУ.

Пече ли те вечерас снег?
Низ кровове града хуји ли ветар?
Нељубавни смо ти и ја збег,
твоја је душа моје туге плетар.

Тама ту и тамо. Тмаст од тмине.
Под креветом ноћ склупчана.
Траке мрака дуж стомака.
Невидело под прозор село.
Из зјапи-зида зинула мрклина.

Из усне дупље неста маслачак,
из ноздрва влас с твојих груди.
Хрпа чежње, наде ни трачак.
Отворено око, ништа ми не буди.

Просу се освит. Озарује зора.
Пупи радост опростом орошена.
Зарудела румен срама девојачког.
Нагиздани дани невестице.
Мирис шире влажне брадавице.

 

………………………….

Gordana VLAJIC, PANCEVO, R SERBIA

 

Gordana VLAJIĆ is the author of three collections of poems ”, the first SMS novel“ Roaming ”, two collections of short stories and six books for children. She is also the editor of the children’s ecological magazine « Ecopedia ». Her poems and stories have been featured in many anthologies and literary magazines.

 

She received the first Serbian passport from the RS government as one of 204 meritorious citizens of Serbia, a Gold Badge for Contribution to the Culture of Serbia, the Silver Order of the Kingdom of Serbia Association, the « Best of Banat » award, the Svetosavsky Blagodar UKS, as well as the Krcedinče Award and Charter ”Simo Cucić” for the book “Truly Serbian Fairy Tale”, which was named the best children’s book for 2016. Award “Rade Obrenović” for the best novel for children for 2019, awarded by the International Center for Children’s Literature “Dragon Children’s Games”, and for the novel ZEDSI (IK Bee). She has also been awarded with several national awards in the field of environmental protection.

 

He is a member of the Board of Directors of the Association of Writers of Serbia, the Association of Writers of Vojvodina and NUNS. She is the program editor of the Matrix of Emigrants and Serbs in the region and editor of poetry at the publishing house « ARTE » in Belgrade.

 

In addition to Prof. Gordana Pesakovic, PhD, and journalist Tanja Sikic, initiator of the Belgrade Reader project, which affirms reading and literature and thanks to which three different sculptures of « readers » have been erected: in Belgrade, Pancevo and the American city of Casselbury.

He lives and works in Pancevo.

 

 

CITY

 

 

 

It was once a city

 

There are many houses in the city as well.

 

In most houses a quarter hundred.

 

On the tables of the musheme.

 

On flies with dry hands

 

Which hold the forehead.

 

Wrinkled forehead

 

Silent women

 

What patience

 

They are awaiting their own death

 

The view in which

 

See clearly

 

only

 

kare

 

of mush.

 

 

 

SHIRT IN THE WIND

 

 

Yes, yes once

I wash your shirt,

white

cotton,

seemingly ordinary.

 

To submerge it

in a stream or in a laurel,

with your hands

to rub it and sweep it,

to crush her, to crush her,

to lift it and make it out,

to strain and twist it,

to practice it, to smooth it …

 

Let me scratch the fabric

between your fingers,

make my skin thinner,

smooths the palms,

cheekbone berry,

let me rip my nails,

fists,

breaks cuticles.

 

If only I was eaten

to wash your shirt with these hands,

white

cotton,

seemingly ordinary.

 

So let me stretch it and spread it

in spring

cherry blossoms among the branches

in his backyard.

 

I would wake up before sun

to dream dreamily

to the door

and to observe

how young you wind

shakes and breaks,

how it folds and develops you,

how it twists and bends you,

how your scents take away,

how our breasts bloat,

and how it bears on me.

 

Yes it is to you

I wash my shirt.

One time. With your own hands.

Belu

cotton,

seemingly ordinary.

 

 

BEFORE LOVE NOBODY.

 

 

Is it snowing you tonight?

Is the wind blowing down the city’s rooftops?

Unlucky you and I have run away,

your soul is my sadness a knitter.

 

Darkness here and there. The gloom of gloom.

Under the bed the night curled up.

Ribbons of darkness along the belly.

Invisible under the village window.

An eclipse erupted from the gap wall.

 

A dandelion disappears from the lip,

the nostril from your chest.

A pile of longing, hope is no glimmer.

With my eye open, nothing beats me.

 

The millet dawns. It’s dawn.

Pupi joy with forgiveness forgiven.

She made a yellow blush of the girl’s shame.

Bridesmaid’s Naked Days.

The smell of spreading wet nipples.

……………………..

Gordana VLAJIC, PANCEVO, R SERBIE

 

Gordana VLAJIĆ est l’auteur de trois recueils de poèmes », le premier roman SMS« Roaming », deux recueils de nouvelles et six livres pour enfants. Elle est également éditrice du magazine écologique pour enfants « Ecopedia ». Ses poèmes et histoires ont été présentés dans de nombreuses anthologies et magazines littéraires.

 

Elle a reçu le premier passeport serbe du gouvernement de la RS en tant que l’un des 204 citoyens méritants de la Serbie, l’insigne d’or pour sa contribution à la culture de la Serbie, l’Ordre d’argent de l’Association des royaumes de Serbie, le prix du « meilleur du Banat », le Svetosavsky Blagodar de l’UKS, ainsi que les prix Krčedinče et Charter. ”Simo Cucić” pour le livre “Truly Serbian Fairy Tale”, qui a été nommé meilleur livre pour enfants pour 2016. Prix “Rade Obrenović” pour le meilleur roman pour enfants pour 2019, décerné par le Centre international de littérature pour enfants “Dragon Children’s Games”, et pour le roman ZEDSI (IK Bee). Elle a également reçu plusieurs prix nationaux dans le domaine de la protection de l’environnement.

 

Il est membre du conseil d’administration de l’Association des écrivains de Serbie, de l’Association des écrivains de Voïvodine et de NUNS. Elle est éditrice du programme de la Matrice des émigrés et des Serbes de la région et éditrice de poésie à la maison d’édition « ARTE » à Belgrade.

 

En plus du Prof. Gordana Pesakovic, PhD, et journaliste Tanja Sikic, initiatrice du projet Belgrade Reader, qui affirme la lecture et la littérature et grâce à laquelle trois sculptures différentes de « lecteurs » ont été érigées: à Belgrade, Pancevo et la ville américaine de Casselbury.

Il vit et travaille à Pancevo.

 

 

VILLE

 

 

 

C’était autrefois une ville

 

Il y a aussi beaucoup de maisons dans la ville.

 

Dans la plupart des maisons, un quart de cent.

 

Sur les tables du musheme.

 

Sur les mouches avec les mains sèches

 

Qui tiennent le front.

 

Front ridé

 

Femmes silencieuses

 

Quelle patience

 

Ils attendent leur propre mort

 

La vue dans laquelle

 

Voir clairement

 

seulement

 

kare

 

de bouillie.

 

 

 

CHEMISE DANS LE VENT

 

 

Oui, oui une fois

Je lave ta chemise,

blanc

coton,

apparemment ordinaire.

 

Pour le submerger

dans un ruisseau ou dans un laurier,

avec tes mains

le frotter et le balayer,

pour l’écraser, pour l’écraser,

pour le soulever et le faire sortir,

pour le forcer et le tordre,

le pratiquer, le lisser …

 

Laisse moi rayer le tissu

entre tes doigts,

rendre ma peau plus mince,

lisse les paumes,

baie de pommette,

laisse-moi me déchirer les ongles,

les poings,

casse les cuticules.

 

Si seulement j’étais mangé

pour laver votre chemise avec ces mains,

blanc

coton,

apparemment ordinaire.

 

Alors laisse-moi l’étirer et l’étaler

au printemps

fleurs de cerisier parmi les branches

dans sa cour.

 

Je me réveillerais avant le soleil

rêver rêveusement

à la porte

et observer

comme tu es jeune

secoue et se casse,

comment il se plie et vous développe,

comment cela vous tord et vous plie,

comment vos parfums disparaissent,

comment nos seins se gonflent,

et comment cela me concerne.

 

Oui c’est pour toi

Je lave ma chemise.

Pour une fois. De vos propres mains.

Belu

coton,

apparemment ordinaire.

 

 

AVANT D’AMOUR PERSONNE.

 

 

Est-ce qu’il vous neige ce soir?

Le vent souffle-t-il sur les toits de la ville?

Malchanceux toi et moi nous sommes enfuis,

votre âme est ma tristesse tricoteuse.

 

Des ténèbres ici et là. La tristesse de la tristesse.

Sous le lit, la nuit se recroquevilla.

Rubans d’obscurité le long du ventre.

Invisible sous la fenêtre du village.

Une éclipse a éclaté du mur d’espace.

 

Un pissenlit disparaît de la lèvre,

la narine de votre poitrine.

Un tas de nostalgie, l’espoir n’est pas une lueur.

L’œil ouvert, rien ne me bat.

 

Le millet se lève. C’est l’aube.

Pupi joie avec pardon pardonné.

Elle rougit jaune de la honte de la fille.

Naked Days de la demoiselle d’honneur.

L’odeur de la propagation des mamelons humides

Please follow and like us: