MILADIN UGRENOVIC MIDVES

Spread the love

МИЛАДИН УГРЕНОВИЌ МИДВЕС, СТРУГА-МАКЕДОНИЈА

Миладин Угреновиќ роден е на о4.09.1957 год. во Струга. Основното и средното образование го завршува во родниот град, за потоа да продолжи на Педагошката академија во Битола (во групата, Македонски-српскохрватски).
Веќе три децении континуирано е присутен низ македонската периодична и дневна публикација во повеќе весници, списанија и радио емисии (како соработник и водител). Речиси една деценија беше редовен соработник на неделното енигматско списание и прво во Македонија, « КОТЕЛЕЦ », како и на « ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК », магазинот, « ИН », весникот за хумор и сатира, « ОСТЕН », и др.
Заедно со поетот за деца и младина, Петко Домазетовски,го покренуваат списанието за култура, наука и образовани, « МИГ » (МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ГЛАС), кај што ја извршуваше дејноста замник дирекор и главен и одговорен уредник.
Освен поезија, Миладин Угреновиќ, објавува разновидни новинарски текстови: Афоризми, македонски народни приказни (Врутоци) « ОСТЕН », книжевно-критички осврти, илустрации (цртежи во боја и графика).
Учесник е на повеќе поетски манифестации и средби и неколку пати претседател на жири-комисијата за поезија. Исто така беше учесник и на Првиот југословенски работнички фестивал во Суботица, 1990 (Палић). Својата поезија М. Угреновиќ ја публикува во: « НАШ СВЕТ » (за првпат во шесто одделени), за потоа да продолжи континуирано се до денес во: « СПИЗАЛИТ », « РАЗВИТОК », « РАЗГЛЕДИ », « СТУДЕНТСКИ ЗБОР », « МЛАД БОРЕЦ », « МАКЕДОНСКО СОНЦЕ », »ПРСВЕТЕН РАБОТНИК », »ИН », « МИГ », « ИСКРИ », « ПЛИМА », « ПАТЕКИ » … Автор е на книгата поезија, « АГЕЛИ НА МОЈАТА ДУША » која доживеа две изданија. Застапен е во повеќе антологии во Македонија и надвор од Македонија.. Исто така застапен е и преведуван во повеќе книги и надвор од Македонија, како и во: Ќ »МЕЃУНАРОДНА ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ », « КУД ПЛОВИ ОВАЈ БРОД », … Беше ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КНИЖЕВНАТА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА, како и долгогодишен председател на Литературниот клуб, « БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ » во Струга. Освен со поезија за возрасните, Миладин Угреновиќ, пишува и поезија за најмладите.

СНЕГУЛКА

Има еден рид
и зад ридот море.
Крај морето планина
севезден облечена во бело.
Од спротива сонцето ја пече,
не му дава јанѕата на зракот
в срце да и влезе.
А во срцето …
мојата песноклепа Снегулка,
чинош тишината и молкот ја печат.
Таму крај морето,
во снежната планина,
Снегулката моја
во лавина се престорува;
дури болијата – завалијата,
ничкосан под ѕуницата,
за грнето со злато
и за Снегулката сонува.

ЗБОРОКЛЕП

Под стреата вавилонска
го осамна ѕвезда копитото.
Дрим споулави дури до проѕирот,
дури до соновидението
на школката.
Само Окото што гледа
позади Зборот се ничкоса
без улов без допир,
сонот да си го поддотера,
та на Дуњава сечија и ничија,
да нема кој
гумното да му го распрета,
зборот да му го сневиди.
Зашто Перото што клепа на каменот,
под сенката на Портите
вистината ја клепа.

СЕНКОЗБРАНИ
Заталкани веди
ја корнат душата на старецот.
Однемајкаде
споулавени сенкозбрани
ја силуваат Вистината
и руба неруба и кројат.
Сал крстот праизворски,
од онаа страна на клетозборот,
ја знае тајната на болката
и Зборот на Окото
што никогаш
никому не проштева.
– ЗА ОДРОДОТ ЛЕК НЕМА !
Ќе си ја преболува клетвата
ДО СЕДМОТО КОЛЕНО !

ПОДВАЛЕЦ

Чиниш …
од никаде надоаѓа.
Се така
ти ја бранува душата
и зборот го претвара
во проѕирна тишина.
Подмолно изронува
и повторно се внурнува
да и ја допре сенката
на запретаната школка,
да и ја откорне осамата,
откај што зборот извира.
Сал одблесокот воден,
в утринска штама,
те надмудрува со погледот
и чиниш …
разголена мома,
од далеку те довикува,
да и го исплаеш рувото,
за свадбарска жетва.
…………………..
MILADIN UGRENOVIC MIDVES, STRUGA-MACEDONIA

Miladin Ugrenovic was born on 04.09.1957. in Struga. He finishes primary and secondary education in his hometown, then goes on to attend the Pedagogical Academy in Bitola (in the group Macedonian-Serbian-Croatian).
For over three decades he has been regularly present in Macedonian periodicals and daily publications in many newspapers, magazines and radio shows (as a contributor and host). For nearly a decade he has been a regular contributor to the weekly enigmatic magazine and first in Macedonia, « KOTELEC », as well as to « Dedicated Worker », the magazine « IN », the newspaper for humor and satire, « OSTEN », etc.
Together with the poet for children and youth, Petko Domazetovski, they are launching the culture, science and education magazine « MIG » (MACEDONIAN INFORMATION GLASS), where he served as deputy director and editor-in-chief.
In addition to poetry, Miladin Ugrenovic publishes a variety of journalistic articles: Aphorisms, Macedonian folk tales (Vrutoci) « OSTEN », literary-critical reviews, illustrations (color drawings and graphics).
He has participated in several poetry events and meetings and several times president of the poetry committee. He was also a participant in the First Yugoslav Workers’ Festival in Subotica, 1990 (Paligi). His poetry Ugrenovic publishes it in: « OUR WORLD » (for the first time in sixth grade), then continues continuously until today in: « SPISALIT », « DEVELOPMENT », « DISCLAIMER », « STUDENT WORD », « YOUNG » MACEDONIAN SUN « , » PRESENT WORKER « , » IN « , » MIG « , » ISKRI « , » TIMES « , » FATHERS « … Author of the book of poetry, » Angels of My Soul « which has two issues. He has been present in many anthologies in Macedonia and abroad. He has also been translated into several books outside Macedonia, as well as in: Ќ « INTERNATIONAL POETRY COLLECTION », « WHOLE BOAT THIS SHIP », … OF THE PRESIDENCY OF THE BOOK YOUTH OF MACEDONIA, as well as the long-time President of the Literary Club « MILADINOVCI BROTHERS » in Struga. In addition to poetry for adults, Miladin Ugrenovic also writes poetry for the youngest.

A snowflake

There’s a hill
and behind the hillside.
By the sea mountain
all-star dressed in white.
From the opposite the sun burns it,
it does not give the beam to the beam
to enter her heart.
And in the heart …
my singing Snowflake,
somehow silence and silence are stamped.
There by the sea,
in the snowy mountain,
My snowflake
it turns into an avalanche;
even the pain – the beat,
cropped under the eel,
for the pot of gold
and he dreams of a Snowflake.

A WORD

Under the eaves of Babylon
the lone star copy.
Dream drifted even to the transparent,
even to the sunshine
on the shell.
Only the Eye that sees
Behind it, the word is bent
no catch without touch,
the dream to subdue it,
on the Danube everyone and nobody,
no one
to break the tire,
to lose his word.
For the dove that knocks on the stone,
under the shadow of the Gates
the truth is blinded.

SHADOWS
Strayed brood
kicking the old man’s soul.
From somewhere
stubborn senile people
rape the Truth
and ruby ​​shrimp and squash.
Hall Cross Prehistoric,
on the other side of the cell,
knows the secret of pain
and the Word of the Eye
which never
it does not forgive anyone.
– ABOUT THE WATER Cure!
You’re going to get a curse
TO THE SEVEN KNEE!

SUBMIT

Finish …
it comes from nowhere.
All right
it ripples your soul
and converts the word
in sheer silence.
Insidiously throws up
and it vomits again
to touch her shadow
on the stalled shell,
to take away her loneliness,
after the word springs.
Saline flare water,
in the morning silence,
overwhelms you with your eyes
and you seem …
naked girl,
calls you from afar,
to rinse her clothes,
for a wedding harvest.
……………………
MILADIN UGRENOVIC MIDVES, STRUGA-MACÉDOINE

Miladin Ugrenovic est né le 04.09.1957. à Struga. Il termine ses études primaires et secondaires dans sa ville natale, puis poursuit ses études à l’Académie pédagogique de Bitola (dans le groupe macédonien-serbe-croate).
Depuis plus de trois décennies, il est régulièrement présent dans des périodiques macédoniens et des publications quotidiennes dans de nombreux journaux, magazines et émissions de radio (en tant que contributeur et animateur). Depuis près d’une décennie, il collabore régulièrement au magazine hebdomadaire énigmatique et d’abord en Macédoine, « KOTELEC », ainsi qu’à « Dedicated Worker », au magazine « IN », au journal de l’humour et de la satire, « OSTEN », etc.
Avec le poète pour les enfants et les jeunes, Petko Domazetovski, ils lancent le magazine culturel, scientifique et éducatif « MIG » (MACEDONIAN INFORMATION GLASS), où il a été directeur adjoint et rédacteur en chef.
En plus de la poésie, Miladin Ugrenovic publie une variété d’articles journalistiques: aphorismes, contes folkloriques macédoniens (Vrutoci) « OSTEN », revues critiques littéraires, illustrations (dessins et graphiques en couleurs).
Il a participé à plusieurs événements et réunions de poésie et à plusieurs reprises en tant que président du comité de poésie. Il a également participé au premier festival des travailleurs yougoslaves à Subotica, 1990 (Paligi). Sa poésie Ugrenovic le publie dans: « NOTRE MONDE » (pour la première fois en sixième année), puis continue sans interruption jusqu’à aujourd’hui dans: « SPISALIT », « DÉVELOPPEMENT », « AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ », « MOT ÉTUDIANT », « JEUNE » MACEDONIAN SUN « , » SPECIAL WORKER « , » IN « , » MIG « , » ISKRI « , » TIMES « , » FATHERS « … Auteur du livre de poésie » Angels of My Soul « qui a deux numéros. Il a été présent dans de nombreuses anthologies en Macédoine et à l’étranger et a également été traduit dans plusieurs livres en dehors de la Macédoine, ainsi que dans: Ќ « INTERNATIONAL POETRY COLLECTION », « WHOLE BOAT THIS SHIP », … DE LA PRÉSIDENCE DU LIVRE JEUNESSE DE MACÉDOINE, ainsi que le président de longue date du Club littéraire « MILADINOVCI BROTHERS » à Struga. En plus de la poésie pour adultes, Miladin Ugrenovic écrit également de la poésie pour les plus jeunes.

Un flocon de neige

Il y a une colline
et derrière la colline.
Au bord de la mer
all-star vêtu de blanc.
De l’opposé le soleil le brûle,
il ne donne pas le faisceau au faisceau
d’entrer dans son cœur.
Et au cœur …
mon flocon de neige chantant,
en quelque sorte le silence et le silence sont marqués.
Là au bord de la mer,
dans la montagne enneigée,
Mon flocon de neige
il se transforme en avalanche;
même la douleur – le rythme,
recadrée sous l’anguille,
pour le pot d’or
et il rêve d’un flocon de neige.

UN MOT

Sous les combles de Babylone
la copie d’étoile solitaire.
Le rêve dérivait même vers le transparent,
même au soleil
sur la coquille.
Seul l’œil qui voit
Derrière elle, le mot est courbé
pas de prise sans contact,
le rêve de le maîtriser,
sur le Danube tout le monde et personne,
personne
pour casser le pneu,
de perdre sa parole.
Pour la colombe qui frappe à la pierre,
sous l’ombre des portes
la vérité est aveuglée.

OMBRES
Couvée égarée
donner un coup de pied à l’âme du vieil homme.
De quelque part
personnes séniles tenaces
violer la vérité
et crevettes rubis et courges.
Hall Cross préhistorique,
de l’autre côté de la cellule,
connaît le secret de la douleur
et la Parole de l’oeil
qui n’a jamais
cela ne pardonne à personne.
– À PROPOS DE L’EAU Cure!
Tu vas avoir une malédiction
AU SEPT GENOU!

SOUMETTRE

Terminer …
ça vient de nulle part.
D’accord
ça ondule ton âme
et convertit le mot
dans un silence absolu.
Jette insidieusement
et ça vomit encore
toucher son ombre
sur la coque bloquée,
pour lui enlever sa solitude,
après le mot jaillit.
Eau salée flare,
dans le silence du matin,
vous submerge de vos yeux
et tu sembles …
fille nue,
vous appelle de loin,
rincer ses vêtements,
pour une moisson de mariage.

Please follow and like us: