HELENA HORVAT

Spread the love

HELENA HORVAT, ZAGREB – HRVATSKA

 

HELENA HORVAT rođena Pohorsky u Hercegovcu (Moslavini)

  1. lipnja 1958. godine. Osnovnu školu pohađa u Malom Lošinju, a zatim u rodnom Hercegovcu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Garešnici, gdje započinje sa pisanjem poezije i to dosta uspješno. Živi i stvara u Zagrebu od 1979. U zrelim godinama otkrila je želju za ponovnim pisanjem. Piše ono što osjeća iz srca i duše, pretežno ljubavnu liriku. Ponekad napiše pjesmu socijalne tematike iz ogorčenja koje muči malog čovjeka. Za sebe kaže da je obična žena, sa naramkom godina na leđima, sa mladenačkim duhom koji nikada ne stari. Najviše objavljuje u elektronskim medijima. Pjesme su joj objavljivane na portalima Glas poezije, Internoviene.com, PoezijaOnline, Webstilus portalu za pisce, umjetnike, novinare i znanstvenike, portalu pjesnika OČARAVANJE i PRIMJENJENE POEZIJE .

Časopis za književnost i književne prosudbe  KNJIŽEVNA RIJEKA“ u nakladi Društva hrvatskih književnika – Ogranak u Rijeci, objavljuje joj nekoliko pjesama.

Autorica je u DIOGENU pro kultura, magazin za kulturu, umjetnost i obrazovanje iz Sarajeva, koja njeguje različitosti autora, izlazi i na engleskom jeziku i obuhvaća autore iz cijelog svijeta.

Pjesme  su joj objavljene u zajedničkoj zbirci ALMANAH BR.1 u izdanju Nove POETIKE.

Objavljivala je u zajedničkim zbirkama pjesama PJESMOM SE VOLIM , MOJA LJUBAVNA PJESMA, te u sklopu međunarodnog natjecanja pjesnika sve u organizaciji i izdanju KULTura sNOVA njena pjesma je izabrana i objavljen u međunarodnoj zbirci ljubavne poezije MORE NA DLANU, VALENTINOVO  i MORE NA DLANU 2. kao i u prvoj svjetskoj ANTOLOGIJI  FEJSBOOK PJESNIKA

Savez književnih stvaralaca Zapadnog Balkana izdaje zajedničku zbirku KALENDAR POEZIJE,te u Zborniku poezije Portala Očaravanje UMREŽENI SNOVI. Iste godine, sudionica je u najdužoj pjesmi koja je MEGAMAXI GIGANT PJESME.

Posebno zadovoljstvo je što sudjeluje u međunarodnom zborniku za djecu ZAGRLI ŽIVOT, humanitarnog karaktera, sav prihod od prodanih knjiga ide djeci oboljeloj od karcinoma, i međunarodnom zborniku GOLI ŽIVOT U UMJETNOSTI.

U izdanju KREATIVNE RADONICE BALKANA, izabrana kao autorica u dvije knjige, U ZBORNIKU SAVREMENE LJUBAVNE POEZIJE i u ZBORNIKU SAVREMENE LJUBAVNE PRIČE.

  1. godine UG ESSEGG, Osijek, objavila joj je prvu samostalnu knjigu poezije U ZAGRLJAJU POEZIJE

2013.godine UG BAGREM, Gradište, objavila joj je drugu samostalnu zbirku KORAK U ŽIVOT

2014.godine UG HRAST, Gunja objavljuje joj treću stihozbirku Ciklus minijatura- VRIJEME POSTOJANJA.

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAŽIM TE

 

Volim te u tvojoj odsutnosti

u noćima kojim lutam sama.

Volim te ljubavlju nevinog djeteta

koje ne zna da laže.

Tražim te u obrisima sjenki

koje me prate, koje lutaju mojim snovima

Prisutan si u mom pogledu, u suzi koja

klizi niz moje lice, u drhtajima tijela koje

koje pomalo vene od usahnutosti

bez tvojih dodira.

Tražim te u nježnim jutrima,

na jastuku uzdaha u zagrljaju  čežnji

Čujem otkucaje srca tvoga što tužno

strepi od bola.

Osjećam te u zrak, vidim te u odrazu kiše,

u poljupcima mokrim ,

Dodirujući tvoj oganj u snovima strasnim

zapaljen od želja.

Tražim te i čekam strpljivo

jer znam da ćeš doći…

iz zbirke „U zagrljaju poezije“

 

KORAK U ŽIVOT

 

Tiho na prstima koračam kroz taj život

bojeći se da ne povrijedila nekoga.

Putom utrtim prepreka i boli sa smiješkom na licu,

uljepšavajući život drugima, želeći da budu radosni,

gledajući da im sreća ne bude uskraćena.

Sve što se nakupilo u sjećanjima moga djetinjstva.

Lica oblivena nevinim dječjim suzama,

tužnog pogleda tražeći malo ljubavi,

nježnosti i lijepe riječi, pravo na život dostojan djeteta,

koje žele zaboraviti prošlost odrastanja,

svaki put na spomen riječ „ Mama“,

da mu u grlu stane riječ zato što ne može izgovoriti…

Naučiš gledati kroz naočale ružičastih stakala,

da ti svijet bude ružičast,

da ti  mrva ljubavi bude velika k’o kuća,

da svaka lijepa riječ bude melem tvome srcu,

svaki poljubac bude nektar tvog života,

svako milovanje Božji dar.

Kad se jednog dana ukrcaš na jedrenjak,

a vjetra nema,stojiš na pučini gledajući u daljinu,

moleći Svevišnjeg za dašak vjetra

koji bi brod lagano pokrenuo ploveći do mirne luke tvog zadnjeg,

nadaš se sretnog pristaništa …

Iz zbirke „Korak u život“

 

MJESTO „ZLOČINA

 

Stojiš tu u svojoj nemoći,

sav promrzao,

gledaš njene prozore

hoćeš li ugledati njenu

razgolićenu siluetu,

koja još krvari

Došao si na mjesto „zločina“?

 

TRAGANJE

 

Tragao si za

vulkanima strasti,

maštao o erupciji,

kad ono ugasli vulkan

koji godinama nije aktivan.

 

SUZA  PODSJEĆANJA

 

Lutam stranicama bijelog papira

kao neka sjenka, želeći uhvatiti riječ

koju sam izgovorila, ili misao koju sam uhvatila,

ali netragom nestane u trenutku.

Hoću li je pronaći između redaka,

zaboravljenu, ali opet u srcu zapisanu.

Šutim, samujem, samo me suza

podsjeti na nešto nedorečeno i nezapisano.

Pomalo i suze gubi sjaj, možda su presahnule,

ostaje samo pustoš i pješčana staze u kojoj

se gubi svaki trag, napisanog slova…

Iz Zbirke „Vrijeme postojanja“

…………………………….

HELENA HORVAT, ZAGREB – CROATIA

 

HELENA HORVAT born Pohorsky in Hercegovac (Moslavina)

June 21, 1958. He attended elementary school in Mali Lošinj and then in his native Herzegovina. He continued his high school education in Garešnica, where he began writing poetry, quite successfully. She has been living and working in Zagreb since 1979. At the ripe old age, she discovered a desire to re-write. She writes what she feels from her heart and soul, a predominantly love lyric. Sometimes he writes a social-themed song out of resentment that bothers the little man. She says that she is an ordinary woman, with her shoulder strapped to her back, with a youthful spirit that never gets old. He publishes most in electronic media. Her poems have been published on the Voice Poetry portals, Internoviene.com, PoetryOnline, the Webstilus portal for writers, artists, journalists and scholars, the Poetry Charming Portal and APPLIED POETS.

Literary and Literary Review Journal KNJIGA RIJEKA « published by the Croatian Writers’ Association – Branch in Rijeka, publishes several poems to her.

She is an author at DIOGEN pro culture, a magazine for culture, art and education from Sarajevo, which nurtures diversity of authors, is also available in English and includes authors from all over the world.

Her poems were published in the joint collection ALMANAH BR.1 in the edition of New Poetics.

She has published in joint collections of poems I LOVE MY SONG, MY LOVE SONG, and as part of an international poetry competition all organized and published by CULTURE OF DREAMS, her poem was selected and published in the international collection of love poetry SEA ON THE PALACE, VALENTINO and SEA ON THE PALACE 2. as and in the WWI FEBBOOK SONG ANTHOLOGY

The Western Balkan Writers’ Association publishes a joint collection of POETRY CALENDAR, and in the Poetry Collection of the portal Enchantment NETWORKED DREAMS. That same year, she participated in the longest song ever, which is the MEGAMAXI GIGANT SONG.

It is a special pleasure to participate in the international collection of children HUMAN LIFE, of a humanitarian nature, all proceeds from the books sold go to children suffering from cancer, and the international collection THE BEST LIFE IN THE ART.

In the edition of THE CREATIVE WORKSHOP OF THE BALKANS, selected as the author in two books, in the BOOK OF MODERN LOVE POETRY and in the BOOK OF MODERN LOVE STORY.

In 2012, UG ESSEGG, Osijek, published her first solo poetry book IN THE POETRY HEAD

In 2013 UG BAGREM, Gradište, published her second solo collection STEP INTO LIFE

In 2014, UG OAK, Gunja announces her third verse collection of Miniatures Cycles- TIME TO EXIST.

LOOKING FOR YOU

 

I love you in your absence

on nights I wander alone.

I love you with the love of an innocent child

which he does not know to lie.

I’m looking for you in the outlines of shadows

who follow me, who wander my dreams

You are present in my gaze, in a tear that

sliding down my face, in the tremors of the body that

which somewhat veins from dryness

without your touches.

I’m looking for you on a gentle morning,

on a pillow of sighs in a longing embrace

I hear your heartbeat so sad

trembles with pain.

I can feel you in the air, I see you in the reflection of the rain,

in kisses wet,

Touching your fire in your passionate dreams

set on fire by desires.

I am looking for you and waiting patiently

because I know you will come …

from the collection « In the embrace of poetry »

 

STEP INTO LIFE

 

Quietly on my toes, I step through that life

afraid not to hurt anyone.

Along the way I thwart obstacles and pain with a smile on my face,

making life better for others, wanting to be joyful,

seeing that their happiness is not denied.

Everything that had accumulated in my childhood memories.

Face innocent baby tears,

sad look looking for some love,

tenderness and kind words, the right to a life worthy of a child,

who want to forget the past growing up,

every time to mention the word « Mom »,

to have a word in his throat because he can’t say …

You learn to look through the glasses of pink glasses,

make your world pink,

that your crumb of love be as big as a house,

that every beautiful word be a balm to your heart,

every kiss is the nectar of your life,

every caressing gift of God.

When you board a sailboat one day,

and there is no wind, you are standing in the open, looking into the distance,

praying the Almighty for a gust of wind

which would launch the ship lightly, sailing to the quiet port of your last,

you are hoping for a happy dock …

From the Step to Life Collection

 

 

CRIME PLACE

 

You stand there in your powerlessness,

all frostbite,

you look at her windows

will you see her

nude silhouette,

which is still bleeding

Did you come to the crime scene?

 

SEARCH

 

You searched for

volcanoes of passion,

dreamed of an eruption,

when the volcano goes out

who has not been active for years.

 

Tears of reminder

 

I wander the pages of white paper

like some shadow, wanting to catch the word

that I said, or a thought I caught,

but it disappears in an instant.

Will I find it between the lines,

forgotten, but again written in the heart.

I am silent, alone, just tear me down

remind of something unspecified and unwritten.

Even tears lose their luster, they may be dry,

there remains only a wasteland and a sandy path in which

every trace of the letter is lost …

From the Time of Existence Collection

…………………………………

HELENA HORVAT, ZAGREB – CROATIE

 

HELENA HORVAT née Pohorsky à Hercegovac (Moslavina)

21 juin 1958. Il a fréquenté l’école primaire à Mali Lošinj puis dans son Herzégovine natale. Il a poursuivi ses études secondaires à Garešnica, où il a commencé à écrire de la poésie, avec succès. Elle vit et travaille à Zagreb depuis 1979. A un âge avancé, elle a découvert le désir de réécrire. Elle écrit ce qu’elle ressent de son cœur et de son âme, une chanson à prédominance amoureuse. Parfois, il écrit une chanson à thème social par ressentiment qui dérange le petit homme. Elle dit qu’elle est une femme ordinaire, avec son épaule attachée au dos, avec un esprit jeune qui ne vieillit jamais. Il publie le plus dans les médias électroniques. Ses poèmes ont été publiés sur les portails Voice Poetry, Internoviene.com, PoetryOnline, le portail Webstilus pour écrivains, artistes, journalistes et universitaires, le Poetry Charming Portal et APPLIED POETS.

La revue littéraire et littéraire KNJIGA RIJEKA « publiée par l’Association des écrivains croates – succursale de Rijeka, lui publie plusieurs poèmes.

Elle est auteure à DIOGEN pro culture, un magazine pour la culture, l’art et l’éducation de Sarajevo, qui encourage la diversité des auteurs, est également disponible en anglais et comprend des auteurs du monde entier.

Ses poèmes ont été publiés dans la collection commune ALMANAH BR.1 dans l’édition de New Poetics.

Elle a publié dans des collections conjointes de poèmes I LOVE MY SONG, MY LOVE SONG, et dans le cadre d’un concours international de poésie organisé et publié par CULTURE OF DREAMS, son poème a été sélectionné et publié dans la collection internationale de poésie d’amour SEA ON THE PALACE, VALENTINO et SEA ON THE PALACE 2. as et dans la WWI FEBBOOK SONG ANTHOLOGY

L’Association des écrivains des Balkans occidentaux publie une collection conjointe de POETRY CALENDAR et de la Poetry Collection du portail Enchantment NETWORKED DREAMS. Cette même année, elle a participé à la plus longue chanson de tous les temps, qui est la MEGAMAXI GIGANT SONG.

C’est un plaisir particulier de participer à la collection internationale d’enfants HUMAN LIFE, de nature humanitaire, tous les bénéfices des livres vendus vont aux enfants atteints de cancer, et à la collection internationale Bare Life in the Arts.

Dans l’édition de L’ATELIER CRÉATIF DES BALKANS, sélectionné comme auteur dans deux livres, dans le LIVRE DE LA POÉSIE DE L’AMOUR MODERNE et dans le LIVRE DE L’HISTOIRE DE L’AMOUR MODERNE.

En 2012, UG ESSEGG, Osijek, a publié son premier livre de poésie solo IN THE POETRY HEAD

En 2013, UG BAGREM, Gradiste, a publié sa deuxième collection solo STEP INTO LIFE

En 2014, UG OAK, Gunja annonce sa troisième collection de versets de Miniatures Cycle – TIME TO EXIST

Je te cherche

 

Je t’aime en ton absence

les nuits, je me promène seul.

Je t’aime avec l’amour d’un enfant innocent

qu’il ne sait pas mentir.

Je te cherche dans les contours des ombres

qui me suivent, qui errent mes rêves

Tu es présent dans mon regard, dans une larme qui

glissant sur mon visage, dans les tremblements du corps qui

qui vire un peu de la sécheresse

sans vos touches.

Je te cherche par une douce matinée,

sur un oreiller de soupirs dans une étreinte ardente

J’entends ton rythme cardiaque si triste

tremble de douleur.

Je te sens dans l’air, je te vois dans le reflet de la pluie,

en baisers mouillés,

Toucher votre feu dans vos rêves passionnés

incendiée par les désirs.

Je vous cherche et j’attends patiemment

parce que je sais que tu viendras …

de la collection « Dans l’étreinte de la poésie »

 

ENTREZ DANS LA VIE

 

En silence sur mes orteils, je traverse cette vie

peur de ne blesser personne.

En chemin, je déjoue les obstacles et la douleur avec un sourire sur mon visage,

rendre la vie meilleure pour les autres, vouloir être joyeux,

voyant que leur bonheur n’est pas nié.

Tout ce qui s’était accumulé dans mes souvenirs d’enfance.

Face à des larmes de bébé innocent,

regard triste à la recherche d’un peu d’amour,

tendresse et paroles aimables, droit à une vie digne d’un enfant,

qui veulent oublier le passé en grandissant,

à chaque fois pour mentionner le mot « maman »,

d’avoir un mot dans la gorge parce qu’il ne peut pas dire …

Vous apprenez à regarder à travers les verres de verres roses,

Rends ton monde rose,

que ta miette d’amour soit aussi grande qu’une maison,

que chaque beau mot soit un baume pour votre cœur,

chaque baiser est le nectar de votre vie,

chaque don caressant de Dieu.

Lorsque vous montez à bord d’un voilier un jour,

et il n’y a pas de vent, vous vous tenez en plein air, vous regardez au loin,

priant le Tout-Puissant pour un coup de vent

qui lancerait le navire légèrement, naviguant vers le port tranquille de votre dernier,

vous espérez un quai heureux …

De la collection Step to Life

 

 

LIEU DU CRIME

 

Vous vous tenez là dans votre impuissance,

toutes les engelures,

tu regardes ses fenêtres

la verra-tu

silhouette nue,

qui saigne encore

Êtes-vous venu sur la scène du crime?

 

RECHERCHE

 

Vous avez recherché

volcans de passion,

rêvé d’une éruption,

quand le volcan s’éteint

qui n’a pas été actif pendant des années.

 

Des larmes de rappel

 

Je me promène les pages de papier blanc

comme une ombre, voulant attraper le mot

que j’ai dit, ou une pensée que j’ai prise,

mais il disparaît en un instant.

Vais-je le trouver entre les lignes,

oublié, mais encore écrit dans le cœur.

Je suis silencieux, seul, viens me démolir

rappeler quelque chose de non spécifié et non écrit.

Même les larmes perdent leur éclat, elles peuvent être sèches,

il ne reste qu’un terrain vague et un chemin de sable dans lequel

toute trace de la lettre est perdue …

De la collection Time of Existence

Please follow and like us: