Jasna Krsmanovic,

Spread the love

 

Јасна Крсмановић, ВРШАЦ, Р СРБИЈА

 

Јасна Крсмановић је рођена 10.09.1990. године у Ужицу. Од рођења живи са церебралном и дечјом парализом, што значи да не хода и да користи инвалидска колица. Имала  је 13 операција. И поред свега тога, уз огромну подршку њене самохране мајке, успела је  да редовно заврши основну школу. Од првог до четвртог разреда похађала је ОШ ,,Свети Сава“ у Бајиној Башти, а од петог до осмог разреда ОШ ,,Младост“ у Вршцу. Након основне школе, 2008. године одлази у средњу школу у Подгорицу, где је 2012. године стекла звање: Правно-административна техничарка, у Ресурсном центру за дјецу и младе у Подгорици.

Филозофски факултет у Новом Саду, на Одсеку за Компаративну књижевност са теоријом књижевности уписала је 2012. године и дипломирала друга у генерацији, стекавши тако стручно звање: Дипломирани филолог Компаратиста.  Мастер академске студије на Одсеку за компаративну књижевност са теоријом књижевности Филозофског факултета у Новом Саду уписује 2016. године, а 9. јуна 2017. године мастерира на тему- ПОЗОРИШНА, ФИЛМСКА И РАДИОДРАМСКА АДАПТАЦИЈА КАО ОСНОВА МУЛТИМЕДИЈСКЕ ОБРАДЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ КИР ЈАЊА

ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА, под менторством проф. др Софије Кошничар. Прва је у генерацији одбранила мастер рад с оценом 10 и просечном оценом током студија 9,71, стекавши звање: Мастер професор језика и књижевности.

Познаје  енглески, француски и шпански језик. Иако је живот није мазио, активан је члан овог друштва. Јасна од малена пише  песме, а прву озбиљну песму „МОГУ И ХОЋУ“ написала је са 13 година. Три године касније, на конкурсу ,,Трагом Васка Попе“ Општине Вршац 2006. године награђена је њена прва књига ,,МОГУ И ХОЋУ“, која је добила награду „Гордана Брајовић“  2006. године, „КОВ“- ову награду 2004. године и „Витезову награду“ 2008. год.  Наставничко веће ОШ ,,Младост“ јој додељује награду за највећи број прочитаних књига 2006. године.Добитница је Специјалне награде за песму „КЉУЧ“ на „Јесењем песничком маратону“ у Банатском Карловцу 2017. године. Током студија колеге са Одсека за медијске студије, Богдан Дашић и Ана Матковић урадили су радио-репортажу о Јаснином животу, под називом ,,Могу и хоћу“ која је 2017. добила прву награду ,,Неда Деполо“ коју додељује Радио Београд.

 

 

Друга књига песама „НА КРИЛИМА ЈАСТУКА“ објављена је 2010. године, а трећа књига ,,ЖЕНА ЈАЧА ОД ЧЕЛИКА“ 2013. године. Била је и активан члан Академске позоришне сцене ЂУМБ, од 2004. до 2008. године. Имала је 5 премијера у Народном позоришту „Стерија“ у Вршцу. Има  један написан филмски сценарио, који се зове ,,Студентски брак“, а који је написан 2006. године. Такође има и један музички спот, који се зове ,,САЊАЈМО ЗАЈЕДНО“. Спот се налази на јутјубу, песму изводи црногорска естрадна уметница Андријана Божовић. Спот је снимљен у Подгорици 2011.године.

Била је активан  члан Вршачког књижевног клуба од 2006 до 2016.године. Члан је  Вршачке афирмације уметника ,,ВАУ АРС“, у оквиру које се опробала у улози модератора књижевне вечери ,,Слово о Десанки као инспирација“, а била је и идејни творац аматерског филма ,,Лаза Костић као траг вечите инспирације“. Члан је и Удружења за церебралну и дечју парализу Јужно-бачког округа ,,СУНЦЕ“ из Новог Сада, а била је члан Новосадског удружења студената са инвалидитетом (НСУСИ). Члан  је Удружења параплегичара и квадриплегичара ,,ПАРАКВАД ВШ“ из Вршца и почасни је члан  певачке групе ,,Исток 10“.

Песме су јој објављиване у часописима и зборницима:

Дечији зборник ,,Литерарне стазе“, Вршачког књижевног клуба,

Зборник ,,Вршачка поетска сусретања“, Вршачког књижевног клуба,

Часопис ,,Сунце“, Подгорица, часопис ученика Ресурсног центра за дјецу и младе Подгорица.

Часопис ,,Латица“, лист младих писаца, Подгорица.

Часопис ,,Сунцокрет“, Нови Сад.

Часопис ,,Преокрет“, Београд.

Часопис ,,Кровови“, Сремски Карловци.

Међународни зборник поезије ,,МЕДАЉОН“, зборник књижевног клуба ,,Лахор“

Учесник фестивала:

Београоградски фестивал писаца за децу, ,,ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ“.

Фејзбук фестивал, Нови Сад

 

Запослена је у Градској библиотеци Вршац  и ради  као библиотекар, у библиотециПараквад ВШ“, за све особе са инвалидитетом на територији града.

 

 

КЉУЧ

 

Кључ си…

Мојих мисли,

жеља,

снова и

тајни.

 

Кључ си…

Истине,

живота,

љубави,

вере и наде.

 

Кључ си…

Уздаха,

задрхталог срца,

вреле крви,

која тече.

 

Кључ си…

Мог бола и туге,

моје среће,

животног усхићења,

радости и младости.

 

Кључ си…

Истине,

живота,

љубави,

вере и наде.

 

 

ЖЕНА ЈАЧА ОД ЧЕЛИКА

Често мислим,

како теби ништа

тешко није.

 

Ти си жена…

Јача од челика,

жена која је

за све спремна.

 

Жена која би

за мене

све, баш све

учинила

и на Марс

ишла са мном

ако треба,

ако треба.

 

Увијек си ту  несебично

била,

тјешила,

из мог срца,

узимала

тешке боли,

који су ми други

стварали,

свјесно и несвјесно.

 

Ти си жена…

која може

једина

да ме охрабри

и нађе свијетли

пут из сваке таме.

 

Усваком

мом чуду,

ти ме, жено,

пратиш будно.

 

Ти си жена…

Јача од челика.

 

Жена,

за све спремна.

Ти си….

Жена,

жена

јача од челика.

КОРОНА ВИРУС

Покушај направити план
и остани здрав!
Сачувај себе и све око себе!
Претешко је ЗНАМ!

Ми смо сви људи,
навикли на слободу и активност!

Доба је Короне,
претешко је ЗНАМ!
Само када помислиш
да не можеш да загрлиш,
пољубиш све твоје драге!

Остани јак,
Због себе
и свих које волиш!

Тешки су дани ЗНАМ!
БУДИ КРЕАТИВАН
И ОСМИСЛИ ДАН!

И ово доба Короне ће проћи!
ТЕШКО ЈЕ ЗНАМ!
АЛИ СВЕ ЋЕ ПРОЋИ
И ИМАТИ СРЕЋАН КРАЈ!

ЗАТО ВЕРУЈ,
УЗ БОЖИЈУ ПОМОЋ
ПОБЕДИЋЕМО МИ ТУ КОРОНУ!

ОСТАНИ КУЋИ,
НАПРАВИ ПЛАН,
НИСМО САМИ,
ГОСПОД БОГ ЈЕ УЗ НАС!

БУДИ КРЕАТИВАН,
ВЕРУЈ И ЗНАЈ
И КОРОНИ ЋЕ ДОЋИ КРАЈ!!!

…………………………………………….

Jasna Krsmanovic, VRSAC, R SERBIA

 

Jasna Krsmanovic was born on September 10, 1990. in Uzice. She has been living with cerebral palsy since birth, which means she does not walk and use a wheelchair. She had 13 surgeries. Despite all this, with the tremendous support of her single mother, she was able to complete primary school on a regular basis. From the first to the fourth grade she attended the elementary school « Sveti Sava » in Bajina Basta, and from the fifth to the eighth grade elementary school « Mladost » in Vrsac. After elementary school, in 2008 she went to high school in Podgorica, where in 2012 she obtained the title: Legal and Administrative Technician, at the Resource Center for Children and Youth in Podgorica.

Faculty of Philosophy in Novi Sad, in the Department of Comparative Literature with Theory of Literature, enrolled in 2012 and graduated the second in a generation, thus obtaining the professional title: Graduate Philologist – Comparative. Master of Academic Studies at the Department of Comparative Literature with Literature Theory of the Faculty of Philosophy in Novi Sad enrolls in 2016, and on June 9, 2017, he masters in the theme- THEATER, FILM AND RADIODRAPHIC ADAPTATION AS THE BASIS OF MULTIMEDIA TREATMENT OF KIR JANJA UNIT

JOHN STERIJA POPOVIC, under the mentorship of prof. Dr. Sofia Hive. She is the first in her generation to have defended her master’s thesis with a grade of 10 and an average grade during her studies of 9.71, earning the title: Master Professor of Language and Literature.

She is fluent in English, French and Spanish. Although he has not been pampered by life, he is an active member of this society. She writes songs clearly, and wrote her first serious song, « MAY AND WANT » at the age of 13. Three years later, her first book, « MAY AND WANT », won the Gordon Brajovic Award in 2006, and the KOV Award in 2004 at the Vasko Pope Contest in Vrsac Municipality in 2006. and the 2008 Knight Prize. The teaching council of the elementary school « Mladost » awards her the highest number of books read in 2006. During their studies, colleagues from the Media Studies Department, Bogdan Dasic and Ana Matkovic, did a radio report on Jasna’s life, entitled « I Can and Will », which received the first Neda Depolo Award in 2017, given by Radio Belgrade.

 

 

The second book of poems « ON THE WINGS OF THE BILLS » was published in 2010, and the third book « THE WOMAN STRENGTHS FROM STEEL » in 2013. She was also an active member of the ĐUMB Academic Theater Stage from 2004 to 2008. She had 5 premieres at the National Theater « Sterija » in Vrsac. There is one movie script written, called Student Marriage, which was written in 2006. He also has one music video, called ‘DREAM TOGETHER’. The video is on YouTube, the song is performed by Montenegrin entertainment artist Andrijana Bozovic. The video was shot in Podgorica in 2011.

She was an active member of the Vrsac Literary Club from 2006 to 2016. She is a member of the Vrsac affirmation of the artist « VAU ARS », in which she tried out as a moderator of the literary evening « Letter on Desanka as inspiration », and was the conceptual creator of the amateur film « Laza Kostic as a Trace of Eternal Inspiration ». She is also a member of the Association for Cerebral and Palsy of South Bačka District « SUNCE » from Novi Sad, and she was a member of the Novi Sad Association of Students with Disabilities (NSUSI). He is a member of the Association of Paraplegics and Quadriplegists « PARAKVAD VŠ » from Vrsac and is an honorary member of the singing group « East 10 ».

Her poems have been published in journals and proceedings:

Proceedings of the Literary Paths, Vrsac Literary Club,

Proceedings of the Vršac Poetic Encounter, Vršac Literary Club,

Sun magazine, Podgorica, student magazine of the Resource Center for Children and Youth Podgorica.

Petal magazine, young writers’ magazine, Podgorica.

Sunflower Magazine, Novi Sad.

Reversal Magazine, Belgrade.

Roofing Magazine, Sremski Karlovci.

International Poetry Collection « MEDALJON », Proceedings of the Literary Club « Lahor »

Participant of the festival:

Belgrade Children’s Writers’ Festival, « Knight’s Spring ».

Featurebook Festival, Novi Sad

 

She is employed at the Vrsac City Library and works as a librarian at the Parakvad VŠ Library for all disabled people in the city

 

KEY

 

The key is …

My thoughts,

wish,

dreams and

secrets.

 

The key is …

Truths,

of life,

love,

of faith and hope.

 

The key is …

Sigh,

trembling heart,

hot blood,

which flows.

 

The key is …

My pain and sadness,

my luck,

excitement,

joy and youth.

 

The key is …

Truths,

of life,

love,

of faith and hope.

 

 

WOMAN STRENGTHS STEEL

I often think,

how nothing to you

it’s hard not to.

 

You are a woman…

Stronger than steel,

the woman who is

ready for everything.

 

The woman who would

for me

everything, just everything

did

and to Mars

came with me

if necessary,

if necessary.

 

You’re always selfless here

been,

comforters,

from my heart,

was taking

severe pain,

who are others to me

created,

consciously and unconsciously.

 

You are a woman…

which can

the only one

to encourage me

and finds it bright

a path out of every darkness.

 

In every

my miracle,

you, my wife,

you follow closely.

 

You are a woman…

Stronger than steel.

 

Woman,

ready for everything.

You are….

Woman,

woman

stronger than steel.

KORONA VIRUS

Try to make a plan

and stay healthy!

Save yourself and everyone around you!

It’s too hard to KNOW!

We are all humans,

used to freedom and activity!

The age is Corona,

it’s too hard to KNOW!

Just when you think

that you can’t hug,

kiss all your sweethearts!

Stay strong,

For myself

and everyone you love!

Tough days I KNOW!

BE CREATIVE

And make it a day!

And this time the Crowns will pass!

It’s hard to know!

BUT IT WILL ALL GO

AND HAVE A HAPPY END!

WHY BELIEVE,

WITH GOD’S HELP

WE WILL WIN THIS CORONA!

OTHER HOUSES,

MAKE A PLAN,

WE ARE NOT ALONE

The Lord God is with us!

BE CREATIVE,

BELIEVE AND KNOW

AND THE CORONS WILL COME OUT !!!

…………………………………….

Jasna Krsmanovic, VRSAC, R SERBIE

 

Jasna Krsmanovic est née le 10 septembre 1990 à Uzice. Elle vit avec une paralysie cérébrale depuis sa naissance, ce qui signifie qu’elle ne marche pas et n’utilise pas de fauteuil roulant. Elle a subi 13 chirurgies. Malgré tout cela, avec le formidable soutien de sa mère célibataire, elle a pu terminer ses études primaires régulièrement. De la première à la quatrième année, elle a fréquenté l’école élémentaire « Sveti Sava » à Bajina Basta, et de la cinquième à la huitième école élémentaire « Mladost » à Vrsac. Après l’école primaire, en 2008, elle est allée au lycée de Podgorica, où en 2012 elle a obtenu le titre de technicienne juridique et administrative, au Centre de ressources pour les enfants et les jeunes de Podgorica.

Faculté de philosophie de Novi Sad, dans le département de littérature comparée avec théorie de la littérature, inscrite en 2012 et diplômée la deuxième d’une génération, obtenant ainsi le titre professionnel: philologue diplômé – comparatif. Master of Academic Studies au Département de littérature comparée avec la théorie de la littérature de la Faculté de philosophie de Novi Sad s’inscrit en 2016, et le 9 juin 2017, il maîtrise le thème – THÉÂTRE, FILM ET ADAPTATION RADIODRAPHIQUE COMME BASE DU TRAITEMENT MULTIMÉDIA DE L’UNITÉ KIR JANJA

JOHN STERIJA POPOVIC, sous le mentorat du prof. Dr. Sofia Hive. Elle est la première de sa génération à avoir soutenu sa thèse de maîtrise avec une note de 10 et une note moyenne au cours de ses études de 9,71, méritant le titre de: Master Professor of Language and Literature.

Elle parle couramment l’anglais, le français et l’espagnol. Bien qu’il n’ait pas été choyé par la vie, il est un membre actif de cette société. Elle écrit des chansons clairement et écrit sa première chanson sérieuse, « MAY AND WANT » à l’âge de 13 ans. Trois ans plus tard, son premier livre, « MAY AND WANT », remporte le Gordon Brajovic Award en 2006 et le KOV Award en 2006. 2004 au Concours Pape Vasko dans la municipalité de Vrsac en 2006. et le Prix Knight 2008. Le conseil pédagogique de l’école élémentaire « Mladost » lui décerne le plus grand nombre de livres lus en 2006. Pendant leurs études, des collègues du département d’études des médias, Bogdan Dasic et Ana Matkovic, ont réalisé un reportage radio sur la vie de Jasna, intitulé « I Can et Will « , qui a reçu le premier prix Neda Depolo en 2017, décerné par Radio Belgrade.

 

 

Le deuxième livre de poèmes « SUR LES AILES DES FACTURES » a été publié en 2010, et le troisième livre « LES FORCES DE LA FEMME DE L’ACIER » en 2013. Elle a également été un membre actif de la scène du théâtre académique ĐUMB de 2004 à 2008. Elle a eu 5 premières au Théâtre National « Sterija » à Vrsac. Il y a un scénario de film écrit, intitulé Student Marriage, qui a été écrit en 2006. Il a également un clip vidéo, appelé « DREAM TOGETHER ». La vidéo est sur YouTube, la chanson est interprétée par l’artiste monténégrine de divertissement Andrijana Bozovic. La vidéo a été tournée à Podgorica en 2011.

Elle a été un membre actif du Vrsac Literary Club de 2006 à 2016. Elle est membre de l’affirmation Vrsac de l’artiste « VAU ARS », dans laquelle elle s’est essayée comme modératrice de la soirée littéraire « Lettre sur Desanka comme inspiration » , et était le créateur conceptuel du film amateur « Laza Kostic comme une trace de l’inspiration éternelle ». Elle est également membre de l’Association pour le cerveau et la paralysie du district de Bačka Sud « SUNCE » de Novi Sad, et elle était membre de l’Association des étudiants handicapés de Novi Sad (NSUSI). Il est membre de l’Association des paraplégiques et quadriplégistes « PARAKVAD VŠ » de Vrsac et membre honoraire du groupe de chant « East 10 ».

Ses poèmes ont été publiés dans des revues et actes:

Actes des Chemins Littéraires, Vrsac Literary Club,

Actes de la rencontre poétique de Vršac, club littéraire de Vršac,

Magazine Sun, Podgorica, magazine étudiant du Centre de ressources pour les enfants et les jeunes de Podgorica.

Magazine Petal, magazine des jeunes écrivains, Podgorica.

Magazine tournesol, Novi Sad.

Reversal Magazine, Belgrade.

Magazine de toiture, Sremski Karlovci.

Collection internationale de poésie « MEDALJON », Actes du Club littéraire « Lahor »

Participant au festival:

Festival des écrivains pour enfants de Belgrade, « Le printemps des chevaliers ».

Festival des longs métrages, Novi Sad

 

Elle est employée à la bibliothèque municipale de Vrsac et travaille comme bibliothécaire à la bibliothèque Parakvad VŠ pour toutes les personnes handicapées de la ville.

CLÉ

 

La clé est …

Mes pensées,

le désir,

rêves et

secrets.

 

La clé est …

Vérités,

la vie,

l’amour,

de foi et d’espérance.

 

La clé est …

Soupir,

coeur tremblant,

sang chaud,

qui coule.

 

La clé est …

Ma douleur et ma tristesse,

ma chance,

l’excitation,

joie et jeunesse.

 

La clé est …

Vérités,

la vie,

l’amour,

de foi et d’espérance.

 

 

LES FORCES DE LA FEMME EN ACIER

Je pense souvent,

comment rien pour toi

c’est difficile de ne pas le faire.

 

Tu es une femme …

Plus solide que l’acier,

la femme qui est

prêt à tout.

 

La femme qui

pour moi

tout, juste tout

a fait

et vers Mars

est venu avec moi

si nécessaire,

si nécessaire.

 

Tu es toujours désintéressé ici

était,

couettes,

de mon cœur,

prenait

douleur intense,

qui sont les autres pour moi

créé,

consciemment et inconsciemment.

 

Tu es une femme …

qui peut

le seul

pour m’encourager

et le trouve brillant

un chemin hors de toutes les ténèbres.

 

Usvakom

mon miracle,

toi, ma femme,

vous suivez de près.

 

Tu es une femme …

Plus solide que l’acier.

 

Femme,

prêt à tout.

Tu es ….

Femme,

femme

plus solide que l’acier.

VIRUS DE KORONA

Essayez de faire un plan

et restez en bonne santé!

Sauvez-vous et tout le monde autour de vous!

C’est trop difficile à SAVOIR!

Nous sommes tous humains,

habitués à la liberté et à l’activité!

L’âge est Corona,

c’est trop difficile à SAVOIR!

Juste quand tu penses

que tu ne peux pas embrasser,

embrasse tous tes amoureux!

Restez forts,

Pour moi

et tous ceux que vous aimez!

Les jours difficiles que je SAIS!

SOYEZ CRÉATIF

Et faites-en une journée!

Et cette fois, les couronnes passeront!

C’est difficile à savoir!

MAIS TOUT VA ALLER

ET AVOIR UNE FIN HEUREUSE!

POURQUOI CROIRE,

AVEC L’AIDE DE DIEU

NOUS GAGNONS CE CORONA!

AUTRES MAISONS,

FAITES UN PLAN,

NOUS NE SOMMES PAS SEULS

Le Seigneur Dieu est avec nous!

SOYEZ CRÉATIF,

CROIRE ET SAVOIR

ET LES CORONS SORTENT !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: