RADISLAV JOVIC

Spread the love

РАДИСЛАВ ЈОВИЋје рођен 1.12.1956. године у Кисељаку код Зворника.

Поезију за децу и одрасле објављује у антологијама, зборницима, часописима и листовима, као и у радио и ТВ емисијама.

Књиге поезије за одрасле:

Између две тишине (1985. и 2001), Ако буде јутро (1991), Песме (1997),Дворац (2007).

Књиге поезије за децу:

Откриће срца (1993), Плави поглед (1998), Књига лепих жеља (2006), Растем (2009), Чаробни осмех (2010. и 2015), Звркотека (2013),Симпатије (2014),Царство спорта (2018. и 2020) и У чему је фора (2020).

Књига кратких драмских текстоваНаше мале представе (заједничка 2012. и самостална 2016. године).

 

Заступљен је и у Историји српске књижевности за децу и младе (2014) аутора Миомира Милинковића.

Заступљен је у многим антологијама од којих су најзначајније:

 • Перо Зубац Кад срце засветлуца – Антологија новијег српског песништва за децу и младе (2009);
 • Миомир Милинковић Антологија српске поезије за децу (2016)
 • Миомир Милинковић Љубав нема година – Антологија љубавне лирике за све узрасте (2017) и
 • Милутин Ђуричковић Антологија драмских текстова за децу II (2013)

 

Неке његове песме су компоноване, а песме и приче превођене на енглески, немачки и македонски језик.

Учесник је многих књижевних манифестација и фестивала песника за децу. Чест је гост у школама, библиотекама и центрима за културу.

Добио је неколико награда за поезију.

Живи и ствара у Београду.

 

 

МАМА РАДИ У КУХИЊИ

 

Кухиња је фабрика хране:

печене, пржене и куване.

 

У тој фабрици, већ годинама,

успешно ради наша мама.

 

Она је: радник, мајстор главни,

шеф и директор генерални.

 

Кад нам се нешто лепо једе,

у кухињу нас стомак одведе.

 

Мама нам жеље с лица чита

и, само реда ради, пита:

 

– Је ли по вољи: супице мало,

па сарма, месо и… све остало?

 

– Све је по вољи. Постављај само! –

Сви јој тад углас одговарамо.

 

Па се најдражем послу предамо.

На крају неки колач додамо.

 

И, задовољни, идемо даље.

Мама заслужује бар две медаље.

 

Једну за љубав, једну за рад.

Живела мама! Доле глад!

 

ТАТИНО ЈАТО

 

Често наша породица

личи ми на јато птица,

а на челу тога јата

раширио крила – тата.

 

Па ка небу кад се вине,

а ми за њим – страх ме хвата.

– Не плаши се ти висине –

охрабрује мене тата.

 

– Пут до звезда и подвига

тежак је, ал’ вредан злата.

Да прочиташ много књига –

саветује брижно тата.

 

– Знањем, срцем и уз помоћ

доброг друга, сестре, брата,

осетићеш шта је моћ –

сигуран је у то тата.

 

* * *

Свако тражи своју звезду,

уз то ваздух, воду, храну…

Увече смо, кô у гнезду,

у свом топлом малом стану.

 

УСАМЉЕНО ДРВО

 

Као пусто на мору острво,

тако насред планинске голети,

дуго стоји усамљено дрво,

чека неког ко ће га волети.

 

Имајући тугу му на уму

и знајући за шта дрво служи,

хајде да ту засадимо шуму.

Нек не тужи и нека се дружи.

…………………………………………………………………………….

RADISLAV JOVIC was born on December 1, 1956. in Kiseljak near Zvornik.

He publishes poetry for children and adults in anthologies, proceedings, journals and journals, as well as radio and TV shows.

Adult poetry books:

Between Two Silences (1985 and 2001), If It Be Morning (1991), Songs (1997), Castle (2007).

Books of poetry for children:

The Discovery of the Heart (1993), The Blue Look (1998), The Book of Wishes (2006), Rastem (2009), The Magic Smile (2010 and 2015), The Twinkle (2013), Sympathy (2014), The Empire of Sport (2018 and 2020) ) and What’s the For (2020).

Book of short dramatic textsOur little plays (shared in 2012 and standalone in 2016).

 

He is also represented in the History of Serbian Literature for Children and Young People (2014) by Miomir Milinković.

He is represented in many anthologies, the most significant of which are:

 • Pero Zubac When the Heart Glows – An Anthology of Recent Serbian Poetry for Children and Young People (2009);
 • Miomir Milinković Anthology of Serbian Poetry for Children (2016)
 • Miomir Milinković Love is not years – Anthology of love lyrics for all ages (2017) i
 • Milutin Djurickovic Anthology of Dramatic Texts for Children II (2013)

 

Some of his poems have been composed and his poems and stories have been translated into English, German and Macedonian.

He is a participant of many literary events and poetry festivals for children. He is a frequent guest at schools, libraries and cultural centers.

He has received several poetry awards.

He lives and works in Belgrade.

 

 

MOM WORKS IN THE KITCHEN

 

The kitchen is a food factory:

they are baked, fried and cooked.

 

In that factory, for years,

our mom works successfully.

 

She is: worker, master master,

chief and director general.

 

When we eat something nice,

we are taken to the kitchen by the stomach.

 

Mom’s wishes read from our face

and, just for the sake of order, asks:

 

– Is it at will: soup a little,

so sarma, meat and … everything else?

 

– It’s all at will. Only post! –

We all respond to her then.

 

Well, we give up our favorite business.

Finally we add some cake.

 

And, satisfied, let’s move on.

Mom deserves at least two medals.

 

One for love, one for work.

Cheers mom! Down hunger!

 

TATINO JATO

 

Often our family

it looks like a flock of birds,

and at the head of that flock

spread his wings – dad.

 

Well, when it comes to heaven,

and we follow him – fear catches on to me.

– You’re not afraid of heights –

Dad encourages me.

 

– The Road to Stars and Feats

it’s heavy but worth the gold.

To read many books –

Dad advises carefully.

 

– Knowledge, heart and help

good friend, sister, brother,

you will feel what power is –

Dad is sure of that.

 

* * *

Everyone is looking for their star,

with air, water, food …

In the evening, we’re in the nest,

in his warm little apartment.

………………………………………………………………………..

RADISLAV JOVIC est né le 1er décembre 1956. à Kiseljak près de Zvornik.

Il publie des poèmes pour enfants et adultes dans des anthologies, des actes, des revues et des revues, ainsi que des émissions de radio et de télévision.

Livres de poésie pour adultes:

Entre deux silences (1985 et 2001), If It Be Morning (1991), Songs (1997), Castle (2007).

Livres de poésie pour enfants:

La découverte du cœur (1993), The Blue Look (1998), The Book of Wishes (2006), Rastem (2009), The Magic Smile (2010 et 2015), The Twinkle (2013), Sympathy (2014), The Empire of Sport (2018 et 2020) ) et À quoi ça sert (2020).

Livre de courts textes dramatiquesNos petites pièces (partagées en 2012 et autonomes en 2016).

 

Il est également représenté dans l’Histoire de la littérature serbe pour les enfants et les jeunes (2014) par Miomir Milinković.

Il est représenté dans de nombreuses anthologies, dont les plus importantes sont:

 • Pero Zubac Quand le cœur brille – Une anthologie de la poésie serbe récente pour les enfants et les jeunes (2009);
 • Miomir Milinković Anthologie de la poésie serbe pour les enfants (2016)
 • Miomir Milinković L’amour n’est pas des années – Anthologie des paroles d’amour pour tous les âges (2017) i
 • Milutin Djurickovic Anthologie des textes dramatiques pour enfants II (2013)

 

Certains de ses poèmes ont été composés et ses poèmes et histoires ont été traduits en anglais, allemand et macédonien.

Il participe à de nombreux événements littéraires et festivals de poésie pour enfants. Il est un invité fréquent dans les écoles, les bibliothèques et les centres culturels.

Il a reçu plusieurs prix de poésie.

Il vit et travaille à Belgrade.

 

 

MAMAN TRAVAILLE DANS LA CUISINE

 

La cuisine est une usine alimentaire:

ils sont cuits, frits et cuits.

 

Dans cette usine, pendant des années,

notre maman travaille avec succès.

 

Elle est: ouvrière, maître maître,

chef et directeur général.

 

Quand on mange quelque chose de bien,

on nous emmène à la cuisine par l’estomac.

 

Les souhaits de maman se lisaient sur notre visage

et, par souci d’ordre, demande:

 

– Est-ce à volonté: un peu de soupe,

donc du sarma, de la viande et … tout le reste?

 

– Tout est à volonté. Seulement poster! –

Nous lui répondons tous alors.

 

Eh bien, nous abandonnons notre entreprise préférée.

Enfin, nous ajoutons du gâteau.

 

Et, satisfait, passons à autre chose.

Maman mérite au moins deux médailles.

 

Un pour l’amour, un pour le travail.

Vive maman! Baisse la faim!

 

TATINO JATO

 

Souvent notre famille

ça ressemble à une volée d’oiseaux,

et à la tête de ce troupeau

déployer ses ailes – papa.

 

Eh bien, quand il s’agit du ciel,

et nous le suivons – la peur m’attrape.

– Tu n’as pas peur des hauteurs –

Papa m’encourage.

 

– La route des stars et des exploits

c’est lourd mais ça vaut de l’or.

Pour lire de nombreux livres –

Papa conseille attentivement.

 

– Connaissances, cœur et aide

bon ami, soeur, frère,

vous sentirez ce qu’est le pouvoir –

Papa en est sûr.

 

* * *

Tout le monde cherche sa star,

avec de l’air, de l’eau, de la nourriture …

Le soir, nous sommes dans le nid,

dans son petit appartement chaleureux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us: