MILORAD MISO KULJIC

Spread the love

МИЛОРАД МИШО КУЉИЋ, Нови Сад, Стари Лединци, Р СРБИЈА

 

Милорад Мишо Куљић је рођен у Савином Селу, општина Врбас, 11. августа 1956 године, у породици

просветних радника Јована и Стојанке.

По заснивању своје породице, Врбас, место пребивалишта у младалачком добу, одмењују Стари Лединци и Нови Сад, где живи и ради, са звањем економисте туризма запосленог у Градској управи, града Новог Сада.

Пише поезију и прозу.

Интернет адреса: www.ledinackigral.blogspot.com. је лична Куљићева блог поставка.

 

Објавио је

Монографија Старих Лединаца, 1998; ГУ „Нови Сад“.

Збирка песама „Путеви светлости“, 2006; „Бистрица“,  Нови Сад.

Туристички водич „Кроз Старе Лединце“, 2008. СЗР  „Комарац“, Стари Лединци.

Приповетке „Рана душе“, 2008.  „Бистрица“, Нови Сад.

Роман „Јованов сан“, 2010. СЗР „Комарац“, Ст.  Лединци.

Рецензију „Аниме које мењају лица“ за збирку рецензија „Из прве руке“, Р. Влаховића, 2014. Банатски културни центар,  Н. Милошево.

Сећања „Лединачки феникс“, за Монографију „Славуј Хаџић – Живот мишљен сликом“, ауторке Мирјане Хаџић, 2015.

Роман „Плеурат“, 2015. Банатски културни центар,  Н.  Милошево.

Рецензију „Душа за векну хлеба“ за збирку песама „Улица што води у небо“, Живице Брусина, 2017. Банатски културни центар,  Н. Милошево.

Збирка песама: “Огледало лепоте реку успорава”, 2018. СКОР,  Нови Сад.

Збирка песама: „Радосников златозрак“, 2018. СКОР, Нови Сад

Роман „Банатски дамари“, УК Расковник Смедерево 2020.

Песме су му објављене у бројним фестивалским зборницима.

Песме и кратке приче објављује у више књижевних фејсбук група и на интернет форумима.

У књижевном удружењу СКОР је заменик председника.

Члан је Друштва књижевника Војводине, Нови Сад.

 

 

Блага реч

 

Сретох те опет у дому твоме

који си давно ти напустио.

Посетих оне што си их створио.

Ти беше у стану родитељскоме.

 

До милих својих сврнуо  ниси

а стан до стана на корак један.

„Болна је завада“ рекао си.

„Тешко је са њом бити праведан“.

 

Док те слушах мисао прође

да у том стану нико не живи.

У трену се сабрах одакле дође.

Уснулом ми се твој дух пројави.

 

Моћна је Светлост чији си део.

Баласт телесни те не спутава.

Зашто си мене за гласника узео

да ти заведеног рода спашава?

 

Стетих се онда да ти песму хоћеш

чији ће стих бити наук свима.

Благом речју кроз ум да ми прођеш

А ја да је ширим заведенима.

 

Кнез поетски

 

Митско брдо дечаке је вукло

да кроз честар хрле њему горе.

Ближе Богу погледу широко

хранећ’ душе неретко до зоре.

 

„Михајловка“ краља Милутина

брдо ово некада красила.

Помен сад јој брдо је Црквина

Грачаницом новом озвездала.

 

Кнез поетски звездочатац био

док ходио по светоме брду.

Судбину је дечак печатио

крепећ веру од предака тврду.

 

Мирјанску је славу он стицао

у врлини општећ’ рода свога

Поезију с Космосом везао.

Дивним даром даривао Бога.

 

Журно Богу потребан је био

па га узе далеко од груде.

У Герију где се покојио

покопан је испод земље туђе.

 

Завет роду да га кући врати

кад се томе оуслови време

испуни род као свој дуг части

Чим уклони разбраћења бреме.

 

Грачаница сија над Требињем

а кнез Дука у крипти јој спава.

Српском роду то ранама мелем

што витешки дух му освештава.

 

 

Коло виловито

 

Син на оца и брат на брата

судба је свих Рашана проклета.

Завађа их моћна Сила света.

Цезар је пао од сина Брута.

 

Земаљска власт би’ небеској примат.

Стога „De vide et impera“ смисли.

Моћан тај врло речити алат

да свет се читав њиме покори.

 

Источно сунце Држава света

под полумесец снени је скрила.

Ланцем златним унијала брата

па Рашана Германом чинила.

 

Вучица што Скитском степом јурила

Старој дами синове подојила.

Са дунавског казана воду пила.

Расенским језиком проговорила.

 

Песник Бранко коло је смислио.

Он назвао њега виловито.

Магију колску с’небом саставио

да њоме браћу сљуби тајновито.

 

„Пијемонт“ братски четири оцила

великојезерског расејања.

Глачања љубави братске тоцила

светлог са светлим сједињавања.

…………………………………………..

MILORAD MISO KULJIC, Novi Sad, Stari Ledinci, R SERBIA

 

Milorad Miso Kuljic was born in Savino Selo, Vrbas municipality, on August 11, 1956, in a family

educational workers of John and Stojanka.

After establishing his family, Vrbas, a place of residence in his youth, was replaced by Stari Ledinci and Novi Sad, where he lives and works, with the title of tourism economist employed by the City Administration, the city of Novi Sad.

He writes poetry and prose.

Website: www.ledinackigral.blogspot.com. is Kuljic’s personal blog post.

 

Posted by:

Old Ledin Monograph, 1998; GU « Novi Sad ».

The Collection of Poems, Paths of Light, 2006; Bistrica, Novi Sad.

Travel Guide « Through Old Ledince », 2008. SZR « Komarac », Stari Ledinci.

The Soul Wounds, 2008. Bistrica, Novi Sad.

Novel « John’s Dream », 2010. SZR « Komarac », St. Ledinci.

Review of « Face-changing Anime » for the first-hand review collection, R. Vlahovic, 2014. Banat Cultural Center, N. Miloševo.

Memories « Ledinački Phoenix », for the Monograph « Slavuj Hadžić – Life Thinking by Picture », by Mirjana Hadžić, 2015.

Novel « Pleurat », 2015. Banat Cultural Center, N. Miloševo.

Review of « The Soul for the Eternal Bread » for the collection of poems « Street that leads to the sky », Živice Brusina, 2017. Banat Cultural Center, N. Miloševo.

Collection of poems: « Mirror of beauty slows the river », 2018 SKOR, Novi Sad.

Song Collection: « Radosnikov Zlatozrak », 2018. SKOR, Novi Sad

The novel « Banat Damaris », UK Raskovnik Smederevo 2020.

His poems have been published in numerous festival proceedings.

He publishes poems and short stories in several literary Facebook groups and on internet forums.

He is the Vice-President of the SKOR Literary Association.

He is a member of the Writers’ Association of Vojvodina, Novi Sad.

 

 

A gentle word

 

I met you again in your home

that you left long ago.

I visited the ones you created.

You were in your parent’s apartment.

 

For the sake of your sweethearts, you have not

and apartment to apartment at one step.

« It’s a painful quarrel, » you said.

« It’s hard to be fair with her. »

 

As I listened to the thought pass you by

that no one lives in that apartment.

In an instant I gathered where it came from.

Asleep, your spirit manifests.

 

The Light of which you are a part is powerful.

Ballast does not stop you.

Why did you take me as a messenger?

to save your deceased generation?

 

Then I felt annoyed that you wanted the song

whose verse will be the doctrine of all.

With a gentle word through my mind, to pass me by

And yes I am more deceived by it.

 

The prince of poetry

 

The mythical hill boys were dragging

to rush up through the parcel.

Closer to God view wide

nourishing the soul often until dawn.

 

« Mihajlovka » by King Milutin

hill this once adorned.

The significance of her hill now is the Church

Gracilica new constellation.

 

The prince’s poetic star-maker was

as he walked on the holy hill.

The fate was sealed by the boy

the strong faith of the ancestors claim.

 

He gained Miran glory

in virtue of the generality of his kind

He linked poetry with the Cosmos.

He gave God a wonderful gift.

 

He was in a hurry to God

so he took it away from his chest.

At Gary where he died

he was buried beneath the earth of others.

 

A vow to Rod to bring him home

when time strikes

fulfill gender as your debt of honor

As soon as it removes the load.

 

Gracanica shines over Trebinje

and Duke Duke sleeps in her crypt.

To the Serbian genus, I have wounds

which the knight’s spirit sanctifies.

 

 

Wheel forked

 

Son to father and brother to brother

the fate of all Rasan is cursed.

They are seduced by the mighty Power of the world.

Caesar fell from his son Brutus.

 

Earthly authority would be ‘heavenly primacy’.

So De vide et impera makes sense.

A powerful, very telling tool

that the world should be subject to it.

 

Eastern Sun Country of the World

she hid under the crescent moon.

She struck her brother with gold chains

so Rashana did German.

 

A dragon running down the Scythian steppe

The old lady gave her sons milk.

Water from the Danube cauldron saws.

Rasena spoke.

 

The poet Branko Kolo came up with the idea.

He called him fairy.

He put the magic of the chariot together

to kiss her brothers secretly.

 

Piedmont fraternal four eyes

large-scale dispersal.

Ironing the love of a brother’s sharpener

light with light merging.

………………………………………………….

MILORAD MISO KULJIC, Novi Sad, Stari Ledinci, R SERBIE

 

Milorad Miso Kuljic est né à Savino Selo, municipalité de Vrbas, le 11 août 1956, dans une famille

travailleurs éducatifs de John et Stojanka.

Après avoir fondé sa famille, Vrbas, un lieu de résidence dans sa jeunesse, a été remplacé par Stari Ledinci et Novi Sad, où il vit et travaille, avec le titre d’économiste du tourisme employé par l’administration municipale, la ville de Novi Sad.

Il écrit de la poésie et de la prose.

Site Web: www.ledinackigral.blogspot.com. est le blog personnel de Kuljic.

 

Publié par:

Ancienne monographie de Ledin, 1998; GU « Novi Sad ».

The Collection of Poems, Paths of Light, 2006; Bistrica, Novi Sad.

Guide de voyage « Through Old Ledince », 2008. SZR « Komarac », Stari Ledinci.

The Soul Wounds, 2008. Bistrica, Novi Sad.

Roman « John’s Dream », 2010. SZR « Komarac », St. Ledinci.

Revue de « Anime qui change la face » pour la collection de revues de première main, R. Vlahovic, 2014. Centre culturel Banat, N. Miloševo.

Souvenirs « Ledinački Phoenix », pour la monographie « Slavuj Hadžić – Life Thinking by Picture », de Mirjana Hadžić, 2015.

Roman « Pleurat », 2015. Centre culturel Banat, N. Miloševo.

Revue de « L’âme pour le pain éternel » pour le recueil de poèmes « Rue qui mène au ciel », Živice Brusina, 2017. Centre culturel Banat, N. Miloševo.

Recueil de poèmes: « Le miroir de la beauté ralentit la rivière », SKOR 2018, Novi Sad.

Collection de chansons: « Radosnikov Zlatozrak », 2018. SKOR, Novi Sad

Le roman « Banat Damaris », UK Raskovnik Smederevo 2020.

Ses poèmes ont été publiés dans de nombreux actes de festivals.

Il publie des poèmes et des nouvelles dans plusieurs groupes littéraires Facebook et sur des forums Internet.

Il est vice-président de la SKOR Literary Association.

Il est membre de l’Association des écrivains de Voïvodine, Novi Sad.

 

 

Un mot doux

 

Je t’ai rencontré à nouveau chez toi

que vous avez quitté il y a longtemps.

J’ai visité ceux que vous avez créés.

Tu étais dans l’appartement de tes parents.

 

Pour votre bien-aimé, vous n’avez pas

et appartement à appartement en une seule étape.

« C’est une querelle douloureuse », avez-vous dit.

« C’est difficile d’être juste avec elle. »

 

Alors que j’écoutais la pensée vous passer

que personne ne vit dans cet appartement.

En un instant, je me suis rendu compte d’où cela venait.

Endormi, votre esprit se manifeste.

 

La Lumière dont vous faites partie est puissante.

Le ballast ne vous arrête pas.

Pourquoi m’as-tu pris comme messager?

sauver votre génération décédée?

 

Ensuite, je me suis senti ennuyé que tu voulais la chanson

dont le vers sera la doctrine de tous.

Avec un mot doux dans mon esprit, pour me passer

Et oui j’en suis plus trompé.

 

Le prince de la poésie

 

Les mythiques garçons des collines traînaient

pour se précipiter à travers le colis.

Plus près de Dieu voir large

nourrir l’âme souvent jusqu’à l’aube.

 

« Mihajlovka » par le roi Milutin

colline cette fois ornée.

L’importance de sa colline est maintenant l’église

Gracilica nouvelle constellation.

 

L’étoile poétique du prince était

alors qu’il marchait sur la colline sainte.

Le destin a été scellé par le garçon

la forte foi des ancêtres revendiquent.

 

Il a gagné la gloire de Miran

en raison de la généralité de son espèce

Il a lié la poésie avec le Cosmos.

Il a donné à Dieu un merveilleux cadeau.

 

Il était pressé de Dieu

alors il l’a enlevé de sa poitrine.

À Gary où il est mort

il a été enterré sous la terre des autres.

 

Un vœu à Rod pour le ramener à la maison

quand le temps presse

réaliser le genre comme votre dette d’honneur

Dès qu’il supprime la charge.

 

Gracanica brille sur Trebinje

et Duke Duke dort dans sa crypte.

Pour le genre serbe, j’ai des blessures

que l’esprit du chevalier sanctifie.

 

 

Roue fourchue

 

Fils à père et frère à frère

le sort de tout Rasan est maudit.

Ils sont séduits par la puissante puissance du monde.

César est tombé de son fils Brutus.

 

L’autorité terrestre serait la «primauté céleste».

De vide et impera est donc logique.

Un outil puissant et très révélateur

que le monde devrait y être soumis.

 

Pays du soleil oriental du monde

elle s’est cachée sous le croissant de lune.

Elle a frappé son frère avec des chaînes en or

Rashana a donc fait l’allemand.

 

Un dragon dévalant la steppe scythe

La vieille dame a donné du lait à ses fils.

L’eau des scies du chaudron du Danube.

Rasena a parlé.

 

Le poète Branko Kolo a eu l’idée.

Il l’a appelé fée.

Il a réuni la magie du char

embrasser ses frères en secret.

 

Piémont fraternel quatre yeux

dispersion à grande échelle.

Repasser l’amour de l’affûteur d’un frère

lumière avec lumière fusionnant.

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*