ZVJEZDANA ČAGALJ

Spread the love

ZVJEZDANA ČAGALJ,  JELSA, OTOK HVAR, HRVATSKA

 

Rođena je u Splitu, gdje je završila Filozofski fakultet, te stekla zvanje nastavnik predškolskog odgoja.

Radi u dječjem vrtiću Radost, područni objekt Šareni svijet u Splitu. Uvijek je tražila i birala svoj put i, najčešće ga pronalazila, te tako kreirala svoj životopis požrtvovnim radom, ali i prepoznatljivošću i jakom osobnošću, što joj donosi niz pohvala, priznanja, nagrada. Jedna od najznačajnijih je državna nagrada Ivan Filipović, za predškolski odgoj, te nagrada Grada Splita za zaslužnog građanina, također za predškolski odgoj. U neprekidnom radu na sebi, doškolovala se, te stekla zvanje profesor predškolskog odgoja, a zatim krenula na doktorski studij, gdje se trenutno nalazi.

Kvalitetom svoga djelovanja već treći put je promovirana u zvanje odgajatelj savjetnik.

Odnedavno je i predsjednica Društva Naša djeca, Split, u kome također pokreće mnoge akcije kroz koje nastoji povezati  djecu svih kategorija, s poteškoćama u razvoju, iz domova za nezbrinutu djecu, djecu iz obitelji, na jednom mjestu s ciljem međusobnog uvažavanja, tolerancije, osjećaja prihvaćenosti i uzajamne pomoći, te poticati međugeneracijsku povezanost kroz koju sve generacije i daju i dobivaju, te se prenose priče i drevne igre  s koljena na koljeno.

Pokrenula je niz velikih humanitarnih akcija:  za pomoć izgorjelom vrtiću Srećica ; „Za svoje dite, Splite“, kojoj se priključio i Unicef, te ju preuzeo; „Za tebe“, kroz organizaciju niza sportskih susreta, koncerata, kako bi se skupila sredstva za kupnju enteroskopa za KBC u Splitu.

Njen književni opus broji četrnaest knjiga, od kojih su deset , priče, igrokazi i pjesme za djecu:

Gibalice zibalice; Kad padne zvijezda; Kad se žutom bojom obojaju oči; Plavi, plavi san; Zasipio bijeli snijeg ; A zašto se ljubav u crveno mota; Za odmor zaviri u zelene širine; To moje more; Slova su ti crtice, velike i male i slikovnica San žutog lista, te četiri zbirke poezije za odrasle: Negdje između, Štorije o životu. Lebdi jutro , Iz žene o ženi i Baždarena. Upavo je iz tiska izašla njezina 17.knjiga, poezija za djecu, pod naslovom Znaš, volim te.

Piše na štokavskom i čakavskom jeziku. Dobitnica je prve nagrade za čakavsku poeziju u Mariji Bistrici, a pjesma Dah mora ušla je u tisuću najljepših pjesama svijeta na natječaju Erato.

Pjesme joj se nalaze u čitankama za osnovnu školu.

Na temelju svog rada promovirana je u zvanje dramskog pedagoga od HCDO-a, Zagreb, a dramskim radom bavi se kroz vođenje dječjih i odraslih dramskih skupina, pisanjem igrokaza, režiranjem i glumom.

Zbog svog samoprijegornog rada prepoznata je u gradu i od udruge Naš kvart i predložena dva puta za redom za naslov Spltski cvit.

O lipnja 2018.obnaša dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića Jelsa u Jelsi na otoku Hvaru.

Trenutno su joj u pripremi još tri knjige poezije, a upravo ova, ,Trun iz žepa, podijeljena na vrijeme kad se raste uz povijest i na vrijeme kad se u nju vraća, upotpunjena autorskim fotografijama kao svjedočanstvima života u dalmatinskom kraju, spomenicima baštine koji tako žive i obvezuju, je njezino petnaesto izdanje kroz koje čuva i njeguje korijene onih „važnih sitnica“ bez kojih bi bosonoga hodanja po djetinjstvu bila tek dio življenja zaboravljen u prvim cipelama životnih uspona i padova.

 

 

 

NEPATVORENA

 

Rano je.
Umorni ne sriču jutro,
A košute trepću poemu.

Vedro je.
Suše se nanosi krupe.
Otječu posljednje kapi.

Tko li se vere uz suzu,
Grabi za donju vjeđu
I grubo klizi niz sluz?

Trepćem.
Već mi se navlači mrena
I pipam zidove sebe
Da ne udarim glavom
O rub.

Jutro je.
Netko razvlači tijesto
Po plošnoj strani srca,
Još ne miriše kolač
Ostavljen da se diže.

Neka me
U započetom prostoru
Svom od sočnih malina.

Neka me
U viziji praskozorja
Gdje musavi dječačić
Pravi kule od blata
I briše rukavom nos.

Neka me
Na bespuću cvjetnom
S vjenčićem djetinjstva
Nad pletenicama od naranči.

Neka me…
Tamo su buđenja konačna
I poljupci vremena zaostali,
Pa mi se obrazi podatno troše
Dok prtim kašalj na kosti
I odlažem temperaturu
Na deponij.

Nerazumne misli
Odvoze kamione.
Pokvari se motor
Od silnog gasa
I dimi prokletstvo
Sudnjega dana.

Spalila sam recepte
Za popravljanje izgleda
I nosim svoje kraste
U haljini kraljice.

Moj tron obitava
Na brdašcu od zemlje
I stijenja.
Sve rjeđe sjedam
Stražnjicom njegovanom
I sve češće
Tarem ruke
O bijelu čipku
Užasnutu…

Neka me.
Ko bijela mačka
Grabim drvo
I istežem pogled
Do puknuća…

 

 

RASTROŠNA

Htjela sam ti kupiti dvije čaše
U koje bih nakapala suze,
Izdajala dojke
I lijepila usne
Negdje do pola.
U drugom dijelu gdje praznina uvlači
U uvela pluća
Gusti dim čekanja
Samo će cvrčci potentno urlati
Svoj mrtvi dan.

Htjela sam uliti sunce sa morskih ramena
U bocu od zelenog stakla,
Samo do pola.
U onaj dio gdje lete vinske mušice
Staviti otrov s nepca svoga
I jednostavno te gledati
Kako umireš cijeđen iz mene.

Onda bih sjela na čistu zemlju,
Bijelim hlačama pokupila gar
I pila iz dvije čaše donju polovicu
Potrošenog nektra
I nazdravila sebi.
Samo sebi.

Tada bih tiho obrisala lice,
S usana skinula neredan ruž,
Raščupala urednost
I trčala po leđima mora.
Ti bi me mrtav gledao
I počeo bi vjerovati
U iscjeljenja.

Htjela sam ti kupiti neki muški cvijet.
Rekli su da to nije pametno
I dali mi one dvije čaše.
Još se u njih točim
Žudeći prvi gutljaj
Slobode.

 

MUZEJSKA

 

Kad budeš šetao Parizom
Kupi mi suvenir,
Znaš, skupljam malena srca obješena o čavle
I one katance ljubavi
Tuđih gravura
Što hrđaju kao vječnost
I rugaju se zakletima,
Ta, oni su davno izvukli metal iz ljubavi
I lete ptičji susretima
I cvrkuću na dva tona
Otkačene veze
Otpale s mosta uzdisaja.

Kupi mi privjesak za ključeve
Boje azurnog neba
I nađi nekoga tko izvorno pjeva
J’taime…
Kako se ja rastopim
Na taj sklop uzdaha
Nekog pjevača
S gitarom
Pod nadvožnjakom kojim prolaze moji vlakovi
U vrijeme traganja.

Naći ćeš me u Muzeju prekinutih veza,
Bit ću čavao u zidu na koga vješaju prstenje
I bit ću dovoljno čelična
Da me ne rasplače minijatura
Eiffelova tornja
S verigom od očekivanja
Romantičnih svijeća
Pakiranih u običan novinski papir.

J’taime…j’taime…

« Volim te » ne zvuči tako maestralno
Dok kapa vino
U čašu mojih prsiju!!!

……………………….

STAR ČAGALJ, JELSA, ISLAND HVAR, CROATIA

 

She was born in Split, where she graduated from the Faculty of Philosophy and obtained the title of teacher of preschool education.

He works in the kindergarten Radost, the area object Colorful World in Split. She always sought and chose her own path, and, most often, found it, thus creating her resume with sacrificial work, but also with recognition and a strong personality, which brought her a number of praise, recognition, awards. One of the most significant is the Ivan Filipovic State Prize for Preschool Education, and the City of Split Award for Meritorious Citizen, also for Preschool Education. In continuous work on herself, she went on to study and obtained the title of professor of preschool education, and then went on to a doctoral study, where she is currently.

For the quality of her work, she was promoted to the title of Educator Counselor for the third time.

Recently, she is the president of Our Children Society, Split, in which she also launches many actions through which she tries to connect children of all categories, with disabilities, from care homes for children, children from families, in one place with the aim of mutual respect, tolerance, feelings. acceptance and mutual assistance, and foster an intergenerational connection through which all generations give and receive, and relay stories and ancient games from generation to generation.

It launched a series of major humanitarian actions: to help the burned-out kindergarten of Srećica; « For Your Baby, Split, » to which Unicef ​​joined and took over; « For You, » through the organization of a series of sports meetings, concerts, to raise funds for the purchase of enteroscopes for KBC in Split.

Her literary opus contains fourteen books, ten of which are stories, plays and poems for children:

Rocker cranks; When a star falls; When the eyes are yellow; Blue, blue dream; Drizzled white snow; And why does love go red; For a break, peek into the green expanses; This is my sea; The letters are dashes, uppercase and lowercase, and a picture book of the Dream Yellow Leaf, and four collections of poetry for adults: Somewhere in Between, Stories of Life. Morning floats, From woman to woman and Calibrated. Just 17, her 17th book, poetry for children, came out of the press, you know, I love you.

It is written in Stokavian and Chakavian languages. She was awarded the first prize for Chakavian poetry in Maria Bistrica, and the song Breath of the Sea entered one of the world’s most beautiful poems in the Erato competition.

Her poems are found in primary school readings.

Based on her work, she was promoted to drama pedagogue by HCDO, Zagreb, and is engaged in drama work through leading children’s and adult drama groups, writing plays, directing and acting.

Because of her self-pity work, she was recognized in the city and by the association Naš kvart and proposed twice in a row for the title Split Blossom.

As of June 2018, she is the Director of the Jelsa Kindergarten in Jelsa on the island of Hvar.

Currently, three more books of poetry are in the works, and this one, Trun from the Pocket, is divided into a time when it grows with history and a time when it returns, complemented by authorial photographs as testimonies of life in the Dalmatian region, heritage monuments that so living and binding, is its fifteenth edition through which it preserves and nurtures the roots of those « important little things » without which barefoot walking through childhood would be just a part of life forgotten in the first shoes of life’s ups and downs.

 

 

 

Sterling

 

It’s early.

Tired do not say good morning,

And the skeletons blink a poem.

It’s clear.

Drought is applied to the croup.

The last drops are swelling.

Whoever believes in a tear,

Grab your lower eyelid

And roughly sliding down mucus?

Flashes.

I’m already getting a barbell

And I touch the walls myself

Not to hit my head

О руб.

It’s morning.

Someone rolls the dough

On the flat side of the heart,

She doesn’t smell the cake yet

Left to rise.

Let me

In the started space

To each of the juicy raspberries.

Let me

In the vision of the dawn

Where a mushroom boy

He makes mud towers

And he wipes his nose on his sleeve.

Let me

On a bottomless floral

With a childhood wreath

Over oranges.

Let me …

That’s where the awakenings are finite

And the kisses of time lag,

Well, my cheeks wear down

As I put my cough on my bones

And I delay the temperature

To the landfill.

Unreasonable thoughts

They take trucks.

The engine breaks down

Powerful gas

And smoke a damn thing

Doomsday.

I burned the recipes

To repair looks

And I carry my scabs

In a queen dress.

My throne is here

On a hill from the ground

And rocks.

I’m sitting less and less

His backside groomed

And increasingly

Tarem hands

About white lace

Terrified …

Let me.

Like a white cat

I grab a tree

And I stretch my gaze

Until the snap …

 

 

wasteful

 

I wanted to buy you two glasses

In which I would pour tears,

Breaststroke

And she glued her lips

Somewhere in half.

In the second part where the void rolls

U introduced lungs

The thick smoke of waiting

Only crickets will roar

Your dead day.

 

I wanted to get the sun off my shoulders

In a green glass bottle,

Only halfway through.

The part where the wine flies fly

Put poison off your palate

And just look at you

How you die squeezed out of me.

 

Then I would sit on clean ground,

White pants picked gar

And drank from two glasses the bottom half

Spent nectar

And toast to herself.

…………………….

STAR ČAGALJ, JELSA, ISLAND HVAR, CROATIE

 

Elle est née à Split, où elle est diplômée de la Faculté de philosophie et a obtenu le titre de professeur d’éducation préscolaire.

Il travaille au jardin d’enfants Radost, l’objet de la zone Colorful World à Split. Elle a toujours cherché et choisi sa propre voie et, le plus souvent, l’a trouvée, créant ainsi son CV avec un travail sacrificiel, mais aussi avec une reconnaissance et une forte personnalité, ce qui lui apporte de nombreux éloges, reconnaissance, récompenses. L’un des plus importants est le Prix d’État Ivan Filipović pour l’éducation préscolaire et le Prix de la ville de Split pour le citoyen méritoire, également pour l’éducation préscolaire. Dans un travail continu sur elle-même, elle a poursuivi ses études et obtenu le titre de professeur d’éducation préscolaire, puis a poursuivi ses études doctorales, où elle se trouve actuellement.

Pour la qualité de son travail, elle a été promue au titre de conseillère pédagogique pour la troisième fois.

Récemment, elle est présidente de Our Children Society, Split, dans laquelle elle lance également de nombreuses actions à travers lesquelles elle essaie de connecter les enfants de toutes catégories, handicapés, des foyers pour enfants, des enfants des familles, en un seul endroit dans le but du respect mutuel, de la tolérance, des sentiments. l’acceptation et l’entraide, et favoriser une connexion intergénérationnelle à travers laquelle toutes les générations donnent et reçoivent, et relaient des histoires et des jeux anciens de génération en génération.

Il a lancé une série d’actions humanitaires majeures: pour aider le jardin d’enfants incendié de Srećica; « Pour votre bébé, Split », auquel l’Unicef ​​a adhéré et a pris le relais; « For You », à travers l’organisation d’une série de rencontres sportives, de concerts, pour lever des fonds pour l’achat d’entéroscopes pour KBC à Split.

Son opus littéraire contient quatorze livres, dont dix sont des histoires, des pièces de théâtre et des poèmes pour enfants:

Manivelles à bascule; Quand une étoile tombe; Lorsque les yeux sont jaunes; Bleu, rêve bleu; Neige blanche bruine; Et pourquoi l’amour devient rouge; Pour une pause, jetez un œil dans les étendues vertes; Ceci est ma mer; Les lettres sont des tirets, grands et petits, et un livre d’images de Dream Yellow Leaf, et quatre recueils de poésie pour adultes: Somewhere in Between, Stories of Life. Le matin flotte, de femme à femme et calibré. À peine 17 ans, son 17e livre, poésie pour enfants, est sorti de la presse, vous savez, je vous aime.

Il est écrit en langues stokavienne et chakavienne. Elle a reçu le premier prix de poésie chakavienne de Maria Bistrica, et la chanson Breath of the Sea est entrée dans l’un des plus beaux poèmes du monde au concours Erato.

Ses poèmes se retrouvent dans les lectures du primaire.

Sur la base de son travail, elle a été promue pédagogue dramatique par HCDO, Zagreb, et est engagée dans le travail dramatique à travers des groupes dramatiques pour enfants et adultes, écrivant des pièces de théâtre, réalisant et jouant.

En raison de son travail d’apitoiement sur elle-même, elle a été reconnue dans la ville et par l’association Naš kvart et a proposé deux fois de suite le titre Split Blossom.

Depuis juin 2018, elle est directrice du jardin d’enfants Jelsa à Jelsa sur l’île de Hvar.

Actuellement, trois autres livres de poésie sont en préparation, et celui-ci, Trun from the Pocket, est divisé en un temps où il grandit avec l’histoire et un temps où il revient, complété par des photographies d’auteur comme témoignages de la vie dans la région dalmate, monuments du patrimoine qui vivant et contraignant, est sa quinzième édition à travers laquelle il préserve et nourrit les racines de ces « petites choses importantes » sans lesquelles la marche pieds nus dans l’enfance ne serait qu’une partie de la vie oubliée dans les premiers souliers de la vie.

 

 

 

sterling

 

C’est tôt.

Fatigué ne dis pas bonjour,

Et les squelettes clignotent un poème.

C’est clair.

La sécheresse est appliquée au croup.

Les dernières gouttes gonflent.

Celui qui croit en une larme,

Saisissez votre paupière inférieure

Et glissant grossièrement dans le mucus?

Clignote.

J’ai déjà une barre

Et je touche les murs moi-même

Ne pas me frapper la tête

О руб.

C’est le matin.

Quelqu’un roule la pâte

Du côté plat du cœur,

Elle ne sent pas encore le gâteau

Gauche pour se lever.

Laisse moi

Dans l’espace commencé

À chacune des framboises juteuses.

Laisse moi

Dans la vision de l’aube

Où un garçon aux champignons

Il fait des tours de boue

Et il s’essuie le nez sur sa manche.

Laisse moi

Sur un floral sans fond

Avec une couronne d’enfance

Au-dessus des oranges.

Laisse moi …

C’est là que les réveils sont finis

Et les baisers du décalage horaire,

Eh bien, mes joues s’usent

Alors que je mettais ma toux sur mes os

Et je retarde la température

Vers la décharge.

Pensées déraisonnables

Ils prennent des camions.

Le moteur tombe en panne

Gaz puissant

Et fumer une putain de chose

Doomsday.

J’ai brûlé les recettes

Pour réparer les looks

Et je porte mes croûtes

Dans une robe reine.

Mon trône est ici

Sur une colline depuis le sol

Et des rochers.

Je suis de moins en moins assis

Son derrière soigné

Et de plus en plus

Mains tarem

À propos de la dentelle blanche

Terrifié …

Laisse moi.

Comme un chat blanc

J’attrape un arbre

Et j’étire mon regard

Jusqu’à la rupture …

 

 

gaspilleur

 

Je voulais t’acheter deux verres

Dans lequel je verserais des larmes,

Brasse

Et elle a collé ses lèvres

Quelque part en deux.

Dans la deuxième partie où le vide roule

U a introduit les poumons

L’épaisse fumée d’attente

Seuls les grillons rugiront

Votre jour mort.

 

Je voulais enlever le soleil de mes épaules

Dans une bouteille en verre vert,

Seulement à mi-chemin.

La partie où vole le vin

Mettez du poison sur votre palais

Et regarde juste toi

Comment tu meurs m’a échappé.

 

Ensuite, je m’asseyais sur un sol propre,

Pantalon blanc cueilli gar

Et bu de deux verres la moitié inférieure

Nectar épuisé

Et porter un toast à elle-même.

 

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*