Mariana Kunbar Selma

Spread the love

Mariana Kunba- SELMA, Jerusalim

Mariana Kunbar, piše pod pseudonimom SELMA
rođena u južnoj Srbiji 22.3. 1969. god. danas živi i radi u Izraelu.
Bavi se pisanjem još iz rane mladosti, piše poeziju, prozu, eseje.

Do danas su joj izašle pet samostalne knjige od toga 4 knjige poezije i jedan roman
1.Buđenje 2016, zbirka pesama, Galaksija , Niš
2. Pesme kao tragovi i ples 2016 zbirka pesama, Galaksija Niš
3. OLUJA (i povetarac) 2017, zbirka pesama , Nova Poetika
4. Šaka Mraka 2018, zbirka pesama , Banatski Kulturni Centar
5. Žena s dušom kameleona 2018,roman Banatski Kulturni Centar
O njenim knjigama pisali su
književnik Radovan Vlahović
Profesor Dragomir Radovanović – književnik
profesor dr. Darko Tadić
književnica Nura Bazdulj Hubijar
književnik Miljurko Vukadinović
Objavljuje u u mnogim zbornicima i časopisima.
Dobitnik jei mnogih pohvalnica i priznanja, izmedju kojih i
Prva nagrada na fb festivalu, samostalna knjiga od BKC
Nagrada « Rastko Zakić »za najbolju satiričnu pesmu 2018, SATIRA FEST
Književnu nagradu  »Tomislav Milošević » za 2020.

STRELA

Tajni sporazum sa sobom
Vatru u sebi koju ne gasim
Snove koje više ne sanjam
Glasove u glavi s kojima spavam
Cipele koje nikada nisam obula
Staze od trnja kojima sam bosa hodala
Pandorinu kutiju puna bola
Jedan suncokret u sred pustinje
Ruke pune semenom iluzije
Jednu strelu u srcu koju ne vadim
Pajaca koga snovima hranim
Život pređen na vrhovima očaja
Gomilu uzalud potrošenih godina
Ljubav koju nikada nisam ljubila
Istine koje ne govorim
Tišine o kojima ćutim
Reči u očima s povezom belim
Imam
Pesme koje ni s kim ne delim…

LJUBAV SA VELIKIM « LJ »

Voleli smo se jednog proleća
On, trezveni pijanica, Zanesenjak
I ja
Večita sanjalica
Čudna je to ljubav bila
Pozdravljali smo se bez ruku
Gledali se bez očiju
Sretali se mislima
Pa dugo ćutali u pesmama
Imali smo uspomene bez ijedne fotografije
Različiti kao svetlost i mrak
Kojima je samo nebo isto…

Znao je da sam napravljena od Sunca
I krio je od mene i vlastitu senku
Bio je zemlja zbog koje sam volela da umrem
Pokrijem se njegovim uzdahom
Onako kao što se zemlja zna prekriti zelenim prolećem
Ponekad samo bio je Oblak
Mračan i crn
Ponekad samo slao bi mi kišu
Ja sam volela kišu
On je želeo samo utopiti mi snove
koji su mi plivali pod srcem…

Dodirivala sam mu glas
Puštala ga ispod kože da prenoći
Posuđivala mu osmehe
Znajući da ih neće vratii nikada
Bila sam mu kap vode iz očiju u mraku
Bio je svo moje plakanje u snu
Tog proleća 2000 i neke
Niko nije znao, ni slutio
Da iza kišnog pogleda
Krijem nasmejanu dugu
Posvuda sam sadila njegove oči
A nicali su samo stihovi u mojim pesmama
Kao almazi …

A onda je došlo leto
Vreme prošlo pored nas, izgorelo
Stvarnost nas je izdala oboje
Trebao nam je izgovor
Alibi za zatvorena vrata iza kojih je umrla LJubav
Nismo ga našli!
Prodao me sudbini za šaku šarenih laži
Ja sam kupila vetar
Platila ga snovima
Mislila da je to najveći potez koji sam ikad odigrala
Dok bio je samo poraz
za večnost celu nedostajanje

Uzalud sam trazila nit sreće da zavežem snove
On je isčupao sebi srce
izbrisao oči
Ali ovu pesmu neće moći da izbriše
Ostaće kao jedini svedok jedne LJubavi
koja se velikim LJ piše …

Evo me, tražim opet te bele dane
Crno sutra steglo me i ne popušta
Gledam u vedro nebo
Brojim dane koji prolaze
Još uvek čuvam sve ukradene trenutke
Zatvorene u mojim obrisima
Isčupani koreni mojih očiju
Čekaju novu kišu da prokliju
A srce sluti
Dolaze nam neke sušne godine
Izgleda i Bog je zaboravio na nas
Pa zasto bi se mi sećali sada ?!

A opet je proleće
Moje pesme dobijaju boju aprila
Opet se živo sećam svega
I bilo bi lepo,
Oh, kako bi lepo bilo
Makar još samo jedan, jedini put
Opet se zaljubiti u njega…

AZIL ZA SNOVE

Eh, da mogu!
Da zavežem sećanja u čvor
Sakrijem ih na milimetar od srca
Sačuvam moć sanjanja i onda
kada me život šamarima budi
U svetu punom ravnodušnih ljudi
koračam sa žudnjom u očima
Eh, da mogu !
Zapaliti Nebo dok liju julske kiše
Igrati se vatrom a da prste ne izgorim
U brutalnoj stvarnosti sačuvam nežnost srca
Prepoznam sreću ispod hiljadu omotača tuge
Bez obzira na druge
ogolim dušu u stihu
Eh, da mogu !
Trčati za istinom i ne saplesti se o kamenu zablude
U kavezu ljubavi ući bez biča
Krotiti osećaje očima punim čekanja
Da mogu
Poezijom nepravdu k’o mačem da sečem
Da pevam ljubavnu a srce ne zatresem
Eh, da mogu !
Pesmom da te ponesem
Da zaplačeš dok ti se druga osmehuje
Da živim s tobom sve živote koje nisam živela
Bdijem nad tvojim snom sve zore koje sam prespavala
Eh, da mogu!
Da zagrlim te samo jedan, jedini put
Privijem na srcu punom modrica
Sačuvam divlje konje u grudima
Dok sudbina za sve zaboravljene sreću kove
Da mogu
Nastaniti se bespravno u tvojim očima
U tvom srcu
Potražiti azil za snove
Eh, da mogu !
……………………………..
Mariana Kunba- SELMA, Jerusalem

Mariana Kunbar, writes under the pseudonym SELMA
born in southern Serbia 22.3. 1969. god. lives and works in Israel Jerusalem
She has been writing since early childhood, writing poetry, prose, and essays.

To date, five independent books have been published, including four poetry books and one novel
1. Awakening 2016, Collection of Poems, Galaxy, Nis
2. Songs as Traces and Dance 2016 Collection of Songs, Niš Galaxy
3. Storm (and Breeze) 2017, Collection of Poems, New Poetics
4. Fist of Darkness 2018, Poem Collection, Banat Cultural Center
5. Woman with the Chameleon’s Soul 2018, novel by Banat Cultural Center
They wrote about her books
writer Radovan Vlahovic
Professor Dragomir Radovanovic – writer
professor dr. Darko Tadic
writer Nura Bazdulj Hubijar
writer Miljurko Vukadinovic
He has published in many proceedings and journals.
He is also the recipient of many commendations and accolades, including
First prize at the fb festival, a stand-alone book from BKC
« Rastko Zakic » Award for Best Satirical Song 2018, SATIRA FEST
The Tomislav Tomislav Milosevic Literary Prize for 2020

ARROWS

Secret agreement with yourself
The fire within me that I don’t extinguish
Dreams I no longer dream of
The voices in my head that I sleep with
Shoes I never wore
Thorn paths I barefoot walked
Pandora’s box full of pain
One sunflower in the middle of the desert
Hands full of seeds of illusion
One arrow in the heart that I don’t pull
The spider I feed my dreams
Life crossed on the tops of despair
A bunch of wasted years
Love I have never loved
Truths I’m not telling
Silences about which I remain silent
The words in the eyes with the link white
I have
Songs I don’t share with anyone …

LOVE WITH THE GREAT « LJ »

We loved each other this spring
He, the sober drunkard, the Enthusiast
And I
An eternal dreamer
It was a strange love
We said hello to each other without hands
They looked at each other without eyes
They met with thoughts
So long silent in the songs
We had memories without a single photo
Different as light and dark
To whom only the sky is the same …

He knew I was made of the sun
And he hid from me his own shadow
It was a country that I loved to die for
I cover myself with his sigh
Just as the earth can be covered with a green spring
Sometimes it was just Cloud
Dark and black
Sometimes it would just rain me
I loved the rain
He just wanted to drown my dreams
who swam under my heart …

I touched his voice
She let him under his skin to spend the night
She lent him smiles
Knowing that they will never be returned
I was a drop of water from his eyes in the dark
He was all my crying in my sleep
That spring 2000 and some
No one knew or suspected
Yes behind the rain gaze
I hide a smiling rainbow
I was planting his eyes everywhere
And only the lyrics in my songs were gone
Like diamonds …

And then summer came
Time passed by us, burned out
Reality betrayed us both
We needed an excuse
Alibi for the closed door behind which Love died
We didn’t find it!
He sold me to fate for a handful of colorful lies
I bought the wind
She paid him with dreams
Thought it was the biggest move I’ve ever played
While it was just defeat
for eternity the whole lack

In vain I sought the thread of happiness to make dreams come true
He had broken his heart
wiped his eyes
But they won’t be able to delete this song
He will remain as the sole witness of a Love
which is written by the great LJ …

Here I am, looking for those white days again
Black tomorrow grips me and doesn’t let go
I look into the clear sky
I count the days that go by
I still keep all the stolen moments
Closed in my outline
The broken roots of my eyes
They are waiting for another rain to germinate
And the heart is broken
Some dry years are coming
God seems to have forgotten about us
So why would they remember me now ?!

And again it’s spring
My songs get color in April
Again I vividly remember everything
And it would be nice,
Oh, how nice it would be
At least one more, the only way
Falling in love with him again …

ASYLUM FOR SUBSTANCES

Eh, yes I can!
To tie memories into a knot
I hide them a millimeter from the heart
I retain the power of dreaming and then
when life slaps me
In a world full of indifferent people
I walk with longing in my eyes
Eh, yes I can!
Kindle the Sky as the July rains pour
Play with fire without burning your fingers
In brutal reality, I preserve the tenderness of the heart
I recognize happiness under a thousand wrappers of sadness
Regardless of others
I bare my soul in verse
Eh, yes I can!
Run after the truth and not go astray about the stone of delusion
To enter the cage of love without a whip
To tame the senses with eyes full of waiting
Yes I can
Poetry is injustice like a sword to cut
To sing love and not to shake my heart
Eh, yes I can!
A song to bring you
To cry while the other smiles at you
To live with you all the lives I did not live
I watch over your dream all the dawn I slept
Eh, yes I can!
To hug you only one, only time
I screw on a heart full of bruises
I keep wild horses in my chest
While fate for all the forgotten fortune cows
Yes I can
To settle illegally in your eyes
In your heart
Seek asylum for dreams
Eh, yes I can!
…………………………………
Mariana Kunba- SELMA, Jérusalem

Mariana Kunbar, écrit sous le pseudonyme SELMA
né dans le sud de la Serbie 22.3. 1969. Dieu. vit et travaille en Jerusalem aujourd’hui.
Elle écrit depuis la petite enfance, écrivant de la poésie, de la prose et des essais.

À ce jour, cinq livres indépendants ont été publiés, dont quatre livres de poésie et un roman
1. Awakening 2016, Collection de poèmes, Galaxy, Nis
2. Songs as Traces and Dance 2016 Collection de chansons, Niš Galaxy
3. STORM (et Breeze) 2017, Collection de poèmes, nouvelle poétique
4. Fist of Darkness 2018, Collection de poèmes, Centre culturel Banat
5. Woman with the Chameleon’s Soul 2018, roman du Banat Cultural Center
Ils ont écrit sur ses livres
écrivain Radovan Vlahovic
Professeur Dragomir Radovanovic – écrivain
professeur dr. Darko Tadic
écrivain Nura Bazdulj Hubijar
écrivain Miljurko Vukadinovic
Il a publié dans de nombreux actes et revues.
Il a également reçu de nombreuses mentions élogieuses et distinctions, notamment
Premier prix au festival fb, un livre autonome de BKC
Prix ​​ »Rastko Zakic » de la meilleure chanson satirique 2018, SATIRA FEST
Prix ​​littéraire Tomislav Tomislav Milosevic pour 2020

FLÈCHES

Accord secret avec vous-même
Le feu en moi que je n’éteins pas
Des rêves dont je ne rêve plus
Les voix dans ma tête avec lesquelles je dors
Des chaussures que je n’ai jamais portées
Chemins d’épines que j’ai parcourus pieds nus
La boîte de Pandore pleine de douleur
Un tournesol au milieu du désert
Des mains pleines de graines d’illusion
Une flèche dans le cœur que je ne tire pas
L’araignée je nourris mes rêves
La vie croisée au sommet du désespoir
Un tas d’années perdues
L’amour que je n’ai jamais aimé
Vérités que je ne dis pas
Des silences dont je me tais
Les mots dans les yeux avec le lien blanc
J’ai
Des chansons que je ne partage avec personne …

AMOUR AVEC LE GRAND « LJ »

Nous nous sommes aimés ce printemps
Lui, l’ivrogne sobre, l’Enthousiaste
Moi aussi
Un éternel rêveur
C’était un étrange amour
On s’est dit bonjour sans mains
Ils se regardèrent sans yeux
Ils ont rencontré des pensées
Si longtemps silencieux dans les chansons
Nous avons eu des souvenirs sans une seule photo
Différent comme clair et foncé
À qui seul le ciel est le même …

Il savait que j’étais fait du soleil
Et il m’a caché sa propre ombre
C’était un pays pour lequel j’adorais mourir
Je me couvre de son soupir
Tout comme la terre peut être recouverte d’une source verte
Parfois, c’était juste Cloud
Sombre et noir
Parfois, il me pleuvait
J’ai adoré la pluie
Il voulait juste noyer mes rêves
qui a nagé sous mon cœur …

J’ai touché sa voix
Elle le laisse sous sa peau pour passer la nuit
Elle lui a prêté des sourires
Sachant qu’ils ne seront jamais restitués
J’étais une goutte d’eau de ses yeux dans le noir
Il pleurait dans mon sommeil
Ce printemps 2000 et certains
Personne ne savait ou ne soupçonnait
Oui derrière le regard de la pluie
Je cache un arc-en-ciel souriant
Je plantais ses yeux partout
Et seules les paroles de mes chansons avaient disparu
Comme des diamants …

Et puis l’été est venu
Le temps a passé par nous, brûlé
La réalité nous a trahis tous les deux
Nous avions besoin d’une excuse
Alibi pour la porte fermée derrière laquelle Love est mort
Nous ne l’avons pas trouvé!
Il m’a vendu au destin pour une poignée de mensonges colorés
J’ai acheté le vent
Elle l’a payé de rêves
Je pensais que c’était le plus gros coup que j’aie jamais joué
Alors que c’était juste une défaite
pour l’éternité tout le manque

En vain j’ai cherché le fil du bonheur pour réaliser les rêves
Il avait brisé son cœur
essuya ses yeux
Mais ils ne pourront pas supprimer cette chanson
Il restera le seul témoin d’un Amour
qui est écrit par le grand LJ …

Me voici, je cherche encore ces jours blancs
Le noir demain me saisit et ne me lâche pas
Je regarde dans le ciel clair
Je compte les jours qui passent
Je garde toujours tous les moments volés
Fermé dans mon contour
Les racines brisées de mes yeux
Ils attendent une autre pluie pour germer
Et le cœur est brisé
Quelques années sèches arrivent
Dieu semble nous avoir oubliés
Alors pourquoi se souviendraient-ils de moi maintenant?!

Et encore une fois c’est le printemps
Mes chansons prennent de la couleur en avril
Encore une fois, je me souviens très bien de tout
Et ce serait bien,
Oh, comme ce serait bien
Au moins un de plus, le seul moyen
Tomber à nouveau amoureux de lui …

L’ASILE POUR LES SUBSTANCES

Eh, oui je peux!
Pour nouer des souvenirs en un nœud
Je les cache au millimètre du coeur
Je garde le pouvoir de rêver puis
quand la vie me gifle
Dans un monde plein de gens indifférents
Je marche avec le désir dans les yeux
Eh, oui je peux!
Kindle the Sky alors que les pluies de juillet tombent
Jouez avec le feu sans vous brûler les doigts
Dans la réalité brutale, je préserve la tendresse du cœur
Je reconnais le bonheur sous mille enveloppes de tristesse
Indépendamment des autres
Je dévoile mon âme en vers
Eh, oui je peux!
Courez après la vérité et ne vous égarez pas sur la pierre de l’illusion
Pour entrer dans la cage de l’amour sans fouet
Apprivoiser les sens avec des yeux pleins d’attente
Oui je peux
La poésie est l’injustice comme une épée à couper
Chanter l’amour et ne pas secouer mon cœur
Eh, oui je peux!
Une chanson pour vous apporter
De pleurer pendant que l’autre te sourit
Pour vivre avec toi toutes les vies que je n’ai pas vécu
Je veille sur ton rêve toute l’aube où j’ai dormi
Eh, oui je peux!
Pour t’embrasser une seule fois
Je vis un coeur plein d’ecchymoses
Je garde des chevaux sauvages dans ma poitrine
Alors que le destin de toutes les vaches de fortune oubliées
Oui je peux
S’installer illégalement dans tes yeux
Dans ton coeur
Demander l’asile pour les rêves
Eh, oui je peux!

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*