Zaharija Dubravka, Rijeka, Croatia

Spread the love

Zaharija Dubravka, Rijeka, Hrvatska

 

Zaharija Dubravka iz Rijeke, Hrvatska. Pišem duže od petnaest godina, ali pjesme su mi u skupim zbirkama objavljivanje prvi put prije deset godina. Nemam samostalnu zbirku poezije, ali ne smatram to prioritetom jer sam jednako posvećena i slikarstvu. Moje sfere interesovanja su auto-moto utrke, te politika. Moje pjesme nastale su kao rezultat vječitog traganja za odgovorom na pitanje, tko sam i moj odnos s ljudima . Rođena sam u Bihaću 1961, ali volim grad koji teče, jer teče i mojim venama.

 

ISTINA

 

Zovem se istina.

Živim u krošnji starog hrasta

na granici zemlje i neba.

Haljina moja cvijetna je livada

puna života i slatkog nektara.

Korijen mi duboko u zemlju seže,

tvrd kamen i hladnu vodu veže.

Grane su moje hvatači snova

u kojima živi mudra sova.

Ima tu i rijetkih ptica

i jedna ptica sanjalica.

Ona slobodna u nebo hrli

na suncu grije krila i krošnji grli.

Njena su pera od molitve niska

što bisernom znanjem sjaji i blista.

Njen osmjeh je oružje pravo

kojim se brani uporno, tvrdoglavo.

Ja jesam :istina;

ljubiteljica sam rijetkih ptica,

sanjalica.

 

 

IZMEĐU NAS

 

 

Između nas staklo s par izbušenih rupica.

Telefonska slušalica u ruci.

Sjedimo jedno nasuprot drugom.

Slika koja govori više od tisuću riječi.

Beznadan pogled i nikad izgovoreno- Volim te,

razdvajanju bolje od bilo kakvih rešetki.

Zaljubljena u mane i nedostatke tvoje

u svoju viziju tebe,

bezuspješno pokušavam osvijestiti sebe.

Svjesna kazne koju trpim i boli koju sebi nanosim

u staklu sam zatočen, u viziju zaljubljena

s obećanje sebi, tebi i Bogu,

spasit ću te jer ja to moram, jer ja to mogu.

 

 

100% PAMUK

 

 

Alergična sam na sintetičku ljubav,

onu što obiluje lažnim poljupcima,

obećanjima i patvorenim osjećajima.

Osip dobivam od lažnih izgovora

i loših isprika uz neznatan postotak elastina

kako bi mi što bolje stajalo.

Guši me tvoj sintetičkim sastav

od pohlepe, taštine i laži satkan.

Zato ja volim pamuk čist, bijel i mek.

Volim njegove tanane niti

i toplinu njegovog zagrljaj.

I da, nije važno jel’ brendirana,

važno je da je prirodan i ugodan.

Ja uvijek provjeravam sirovinski sastav, ali tebe,

tebe su mi podvalili sa lažnom deklaracijom

na kojoj je pisalo 100% pamuk.

 

 

…………………………………………………

Zaharija Dubravka, Rijeka, Croatia

 

Zaharija Dubravka from Rijeka, Croatia. I’ve been writing for over fifteen years, but my poems were published in expensive collections for the first time ten years ago. I do not have an independent collection of poetry, but I do not consider it a priority because I am equally dedicated to painting. My areas of interest are car racing and politics. My songs were created as a result of the eternal search for an answer to the question, who I am and my relationship with people. I was born in Bihać in 1961, but I love the city that flows, because it flows through my veins as well.

 

TRUTH

 

My name is Truth.

I live in the canopy of an old oak tree

on the border of earth and sky.

My dress is a flower meadow

full of life and sweet nectar.

My root reaches deep into the earth,

hard stone and cold water binds.

The branches are my dream catchers

in which the wise owl lives.

There are also rare birds

and one dreaming bird.

She rushes free into the sky

in the sun it warms the wings and hugs the canopy.

Her prayer feathers are low

which shines and shines with pearly knowledge.

Her smile is a weapon right

by which he defends himself persistently, stubbornly.

I am: the truth;

I’m a fan of rare birds,

dreamer.

 

 

BETWEEN US

 

 

Between us is a glass with a couple of drilled holes.

Handset in hand.

We sit opposite each other.

A picture that speaks more than a thousand words.

A hopeless look and never uttered- I love you,

separating better than any gratings.

In love with your flaws and shortcomings

in your vision of you,

I try unsuccessfully to make myself aware.

Aware of the punishment I suffer and the pain I inflict on myself

I am trapped in glass, in love with vision

with a promise to yourself, to you and to God,

I will save you because I have to, because I can.

 

 

100% COTTON

 

 

I’m allergic to synthetic love,

the one that abounds in fake kisses,

promises and false feelings.

I get the rash from false excuses

and bad excuses with a slight percentage of elastin

to make it fit me as well as possible.

I’m suffocated by your synthetic composition

of greed, vanity and lies woven.

That’s why I like cotton clean, white and soft.

I love his thin threads

and the warmth of his embrace.

And yes, it doesn’t matter if it’s branded,

it is important that it is natural and pleasant.

I always check the raw material composition, but you,

you cheated on me with a false declaration

on which was written 100% cotton.

Please follow and like us: