Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Verica Preda PreVera, Vrsac, R Serbia

Верица Преда ПреВера, Вршац, Р Србија

 

Рођена 1966. год.

Живот је одвео у Вршац-град под кулом.

Оснивач и председник Удружења Вршачка Aфирмација Уметника „АРС.“

Члан Удружења књижевника Србије.

Члан Друштва књижевника Војводине.

Члан Женске парламентарне мреже Републике Србије и Савета за родну равноправност града Вршца.

Члан Индо-Ромског културног центра у Србији.

Бави се хуманитарним радом.е

Пише поезију за одрасле и децу, као и хаику поезију.

Косценариста и лектор на тексту монодраме „Стаменка из Кручице“…Косценариста и извођач у  представи „Незаборав“…Косценариста дечије представе „Ања сања“, „Срећа је у нама“… аутор сонгова дечијих  песама и песама за одрасле…

Текстописац.

Води Креативну глумионицу за децу „Смехуљци“.

Бави се издаваштвом.

Објављивана у зборницима, књижевним новинама и  часописима у Србији и региону.

Учесник песничких манифестација у Србији, Македонији, Хрватској Републици Српској, БиХ и Румунији.

Добитник награда и повеља…

Организатор и учесник многих перформанаса, поетских маратона и уметничких колонија.

Превођена на француски, македонски, румунски, пољски, енглески, словеначки…

Запослена у Градској управи града Вршац.

 

 

 

 

 

 

 

ЧУВАЊЕ КИРЛИЈАНОВЕ ФОТОГРАФИЈЕ

 

Потребно је

затворити

своју шкољку

од пауничастог влакна

премазом од белог лука

и катанац  прелити

врелом смолом

 

јер, ако закаче ноктима

радовање

Твог пенастог облака

ако откину

ма једно перо

из крила птица

које шарају видик

ако осете

колико су далеко

од шареног света

и  цепелина

који неспутано

међ, облацима језди

и како кише

не натапају

дане и листове брезе,

забадаће трнове игле

под кожу

под јастук

и цик јутра

под шуштање мајског дана

под  распеване  кораке

 

 

тако се чувају

рођено моје

матица љубичастог одсјаја

и злато подно мора

тако светли

најлепши отисак

електромагнетног поља

 

 

П.С.

 

потребно је

сачувати мир

сваког трептаја

сваког удисаја

и наговештаја немира

пре него што

пете прокрваре

пре него што се

ланац сивог праха

од живог  ткива

по црној земљи

расплете

 

 

Градски трг једног поднева

Испод сунцобрана

 око своје осе

 окреће  се

заустављен тренутак

и спаљена

моћ говора

 

на проклизавајући папир

с цифрама

плава жена

жена записује:

моћ слушања

развија се

посебним технологијама

великих Богова

који су потекли

од посебне врсте

малих људи

 

неприметно је

ставила тачку

јер, слушање изгледа

не подразумева

одговоре

и свест

о развијању самосвесног

 

 

Слушам

шумове протока

замућене воде

из  градске фонтане

размишљам о дијалектици

и бесконачном низу

поновљених

историјских дана

 

на очима

слепљена

цика једнине 

и вриска множине

у расколу

као горчина

тамног

и светлог

јечменог  слада

 

п.с.

 

не разликују се

градски тргови

голубови

поднева

 

на исти  начин

цевчи  се

са дна

пена

 

 

 

ТОК  ПОБЕГЛИХ  МИСЛИ

 

брзином светла

беже

избегавају

препреке

и шуму шапата

сивих ћелија

 

загледане

у непрегледну пустињу

без намере да стану

грме

мрве  облутке

и ваљају очно дно

 

сударају се

и премишљају

хоће ли постати реч

или увезано коло

у коме боле

одјеци разиграних  играча

 

побегле мисли

настањују се

на клатну исакове љуљашке

и бестидно

се кикоћу

 

чак и време остаје немо

не знајућу

који ће ветрови

и у ком тренутку

моћи да их смире

 

 

……………………………………………………………………….

 

Verica Preda PreVera, Vrsac, R Serbia

 

Born in 1966.

He took his life to Vršac-grad under the tower.

Founder and President of the Association Vršac Affirmation of Artists « ARS. »

Member of the Association of Writers of Serbia.

Member of the Writers’ Association of Vojvodina.

Member of the Women’s Parliamentary Network of the Republic of Serbia and the Council for Gender Equality of the City of Vršac.

Member of the Indo-Roma Cultural Center in Serbia.

He is engaged in humanitarian work.e

He writes poetry for adults and children, as well as haiku poetry.

Co-writer and proofreader on the text of the monodrama « Stamenka iz Kručice » … Co-writer and performer in the play « Unforgettable » … Co-writer of the children’s play « Anja sanja », « Happiness is in us » … author of songs of children’s songs and songs for adults …

Lyricist.

He runs the Creative Acting Workshop for Children « Smehuljci ».

He is engaged in publishing.

Published in anthologies, literary newspapers and magazines in Serbia and the region.

Participant in poetry events in Serbia, Macedonia, Croatia, Republika Srpska, BiH and Romania.

Winner of awards and charters …

Organizer and participant in many performances, poetry marathons and art colonies.

Translated into French, Macedonian, Romanian, Polish, English, Slovenian …

Employed in the City Administration of the City of Vršac.

 

 

KEEPING KIRLIAN’S PHOTOGRAPHY

 

It’s necessary

close

your shell

of peacock fiber

with a coating of garlic

and padlock overflow

hot resin

 

because if he nails it

rejoicing

Your foamy cloud

if they tear off

but one feather

from the wings of birds

which paint the view

if you feel

how far they are

from the colorful world

and zeppelin

which unrestrained

between, clouds ride

and how it rains

do not soak

days and birch leaves,

will prick the thorny needles

under the skin

under the pillow

and the crack of the morning

under the rustling of a May day

under singing steps

 

 

that’s how they’re kept

born mine

nut of purple reflection

and gold under the sea

so bright

the most beautiful print

electromagnetic field

 

 

P.S.

 

it’s necessary

keep the peace

every blink

of each breath

and hints of unrest

Before

heels bleed

before

a chain of gray powder

of living tissue

on black earth

unravel

 

 

CITY SQUARE ONE NOON

Under the umbrella

around its axis

it turns

stopped moment

and burned

the power of speech

 

on slippery paper

with numbers

blonde woman

the woman writes:

the power of listening

is developing

special technologies

of the great Gods

which originated

of a special kind

small people

 

it is imperceptible

put an end to it

because, listening seems

does not imply

answers

and consciousness

about developing self-awareness

 

 

I’m listening

flow noise

turbid waters

from the city fountain

I think about dialectics

and an infinite sequence

repeated

historical days

 

on the eyes

glued

cika singular

and the screaming plural

in the schism

as bitterness

dark

and light

of barley malt

 

p.s.

 

they are no different

city ​​squares

pigeons

noon

 

in the same way

tubes

from the bottom

foam

 

 

 

THE FLOW OF ESCAPED THOUGHTS

 

at the speed of light

runs

avoid

impediments

and the noise of whispers

gray cells

 

staring

into the vast desert

without intending to stand

thunder

dead pebbles

and roll the fundus

 

they collide

and rethink

will it become a word

or a connected circuit

in which it hurts

echoes of playful players

 

escaped thoughts

they inhabit

on the pendulum of Isaac’s swing

and shamelessly

they giggle

 

even time remains silent

I don’t know

which will winds

and at what point

be able to calm them down

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *