Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Srecko Aleksic

Срећко Алексић, Београд, Р Србија

 

Срећко Алексић  песник из Београда.Рођен 26.03.1972. године. Издате шест збирки поезије, ове године “У трену свитања”.  Преко тридесет књижевних награда за своје стваралаштво. Члан УКС-а у Београду, Сцена Црњански, ДКБ, КЗЈ- Лазар Божовић.У Италији три награде за поезију ове године Цитадела у Галатоне за најоригиналнију песму .На ромским сусретима  награда “Симо Пандуровић”-2019 године.

Књижевни критичар, рецезент, есеиста и афористичар. На Сцени Црњаски у комисији за одабир младих талената, стални члан комисије.Досадашњим радом и залагањима ужи круг за награду “Града Београда”, Лирска круна Уметничког хоризонта, Балканске вертикале у Београду. Написана седма збирка поезије Једно време радио као новинар сарадник за поједине портале у граду. Његову поезију карактерише спој модерног и сензибилног у песнику, један критичар жаргонски рече: “Чист Бодлеризам”.Преко седамдесет зборника и двадесетак антологија у којима је присутна песникова поезија, награде нису мерило квалитета, али песник мисли да га то одваја од обичних ствараоца. Најдража награда је љубав према поезији, сликарству и музици.

 

ИЗМЕЂУ СУВИШНИХ РЕЧИ

 

 

Између сувишних речи

стајаће немирна слова,

харфа која ноћу свира

упаљен фењер клавира;

и љубав оне коју волим.

 

Између љубави и надања

има мало заноса у трагу;

скломљеним крилима-

лепим птици нову радост

да се вине Жени у сусрет.

 

Мајко, мене истина превари

ону што волим изгубим;

ону што сањам окитим

звезданим прахом речи,

тражим живот да ме води.

 

У ноћи која уснуло ћути

пред Женом новог века,

у коначности без одлуке

присвајам цвет невиности;

само да љубав, на длан процвета.

 

 

У СИТНЕ ЧЕСТИЦЕ

 

 

Овај свет не води никуда

седим у соби и размишљам.

 

Где нестаје сунчани осмех

без птица и људи у зградама.

 

Отишао сам да пронађем себе

у зраку прозрачне светлости.

 

У ситне честице љубавних дражи

којим си просула пролећне облаке.

 

Овај свет не размишља о љубави

будим се опијен од зачараних снова.

 

Један дан вечности у минуту бола

у зачараном кругу оних које волим.

 

Неко ме гледа одозго помало узвишено

трепери одсјај плаветног неба зачарано

 

Где нестаје савршенство небеског круга

када живот вреди један секунд среће.

 

Врата сам закључао од непознатих

што стално доносе вирусе  земљи.

 

 

ЈЕДАН   ДАН

 

 

Један дан вечности

у мору бисера нежности,

и мириса боја љубави-

плави таласи разносе жад.

 

Један дан без тебе у сновима

бујна машта мога дослуха;

бисерни осмех срца невинога

плаветни таласи детињства.

 

Једно вече у мирису нара

стисак руке у шапутањима;

испод рукава сидро пучине

ушивено срце које посматра.

 

Један пољубац узглавља

у истини мога завичаја-

на палуби брода залуталог

рукама грлим луку живота.

 

Једно питање непознатих

даљина што су ме заборавила,

и мириса боја сребрне љубави

нашег убраног нара пољубаца.

 

Испод ушивеног морског рукава

навире дашак свеже руже ветрова;

навикли смо да се будимо поспани

ушивено срце зна да љубав пробуди.

 

……………………………………….

 

Srecko Aleksic, Belgrade, R Serbia

 

 

Srecko Aleksic poet from Belgrade. Born March 26, 1972. years. You have published six collections of poetry, this year « In the Moment of Dawn ». Over thirty literary awards for his work. Member of UKS in Belgrade, Scene Crnjanski, DKB, KZJ – Lazar Bozovic.

Literary critic, reviewer, essayist and aphorist. On the stage of Crnjaska in the Commission for Selection of Young Talents, a permanent member of the Commission. Seventh Collection of Poetry Written One time worked as a journalist associate for individual portals in the city. His poetry is characterized by a combination of the modern and the sensible in the poet, one critic jargonly said: « Pure Bodlerism. » Over seventy collections and twenty anthologies featuring poetry, awards are not a measure of quality, but the poet thinks it separates him from ordinary creators. My favorite prize is my love for poetry, painting and music.

 

BETWEEN EXTRAORDINARY WORDS

 

 

Between superfluous words

there will be restless letters,

a harp playing at night

lit piano lamp;

and the love of the one I love.

 

Between love and hope

there is little trace in the trail;

folded wings-

to the beautiful bird a new joy

to plead with the woman to meet.

 

Mother, the truth deceives me

what I love I lose;

the one I dream of

the star dust of the word,

I seek life to guide me.

 

On a night that falls asleep

before the Woman of the New Age,

ultimately without a decision

I claim the flower of innocence;

just to love, the palm of the bloom.

 

 

IN THE SMALL PARTICLES

 

 

This world is leading nowhere

I sit in a room and think.

 

Where the sunny smile disappears

no birds and people in buildings.

 

I went to find myself

in an air of translucent light.

 

The tiny particles of love charms

by which you spilled the spring clouds.

 

This world does not think about love

waking up to a vicious dream.

 

One day of eternity in a minute of pain

in the vicious circle of those I love.

 

Someone looks at me from above a little lofty

the shimmer of the blue sky blinks in a daze

 

Where the perfection of the heavenly circle disappears

when life is worth one second of happiness.

 

I locked the door from strangers

which constantly bring viruses to the earth.

 

 

ONE DAY

 

 

One day of eternity

in a sea of ​​pearls of tenderness,

and the smell of the colors of love-

blue waves blow jade.

 

One day without you in your dreams

the exuberant imagination of my hearing;

the pearly smile of the heart of the innocent

the blue waves of childhood.

 

One evening in the smell of pomegranate

handshake in whispers;

under the sleeve of the open sea anchor

sewn heart watching.

 

One kiss on the head

in the truth of my homeland-

on the deck of a stray ship

hands embrace the arc of life.

 

One question from the unknown

the distance they forgot me,

and the smell of the colors of silver love

our picked pomegranate kisses.

 

Below the sewn sleeve

the breath of the fresh rose of the winds;

we are used to being sleepy

a seared heart knows that love awakens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *