Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Slava Stanojevic

Слава Станојевић, Doboj, R Bosna i Hercegovina

                   Слава Станојевић рођена је 2.9.1969. године у селу Бежља, недалеко од Теслића, (Босна и Херцеговина, Р. Српска), као пето и најмлађе дијете Лазара и Дује Цвијановић.

Написала је књигу поезије и прозе за дјецу и одрасле, под насловом  „Сјећања“,  која је објављена у издању СПКД „Просвјета“, Теслић, у марту 2016. године, те књигу позије за дјецу под насловом: „Бићу дијете“, која је објављена у марту 2019. године (такође у издању СПКД „Просвјета“ из Теслића). Написала је и књигу поезије за одрасле, под насловом „Остаће пјесме“, а када ће се појавити у јавности зависи од материјалних могућности.

Учествовала је на различитим конкурсима на подручју Републике Србије, Црне Горе, Словеније и БиХ, те су јој пјесме објављене у више зборника поезије, а неке од њих су награђене или похваљене.

Члан је Књижевног клуба „Јован Дучић“ из Добоја, и Књижевног клуба „Просвјета Теслић“ из Теслића. Запослена је као професор разредне наставе у ОШ „Вук Караџић“, у Витковцима. Рекреативно се бави шахом.

Зора над мојим родним селом

 

Над Змајевцем плануле, па горе,

Гране родних стољетних храстова,

кô да звијезда пала је у море,

међ’ хридима каменим што спава.

 

Све се жаре, уздишу, трепере,

Док се Исток у зору порађа,

Па на село, пламенове вреле,

На једрима носе као лађа.

 

Ту изникну куће, кô печурке,

Из, свјетлошћу, разбијене таме,

Пјесма п’јетла, ћурликање ћурке.

Домаћица, шарене мараме.

 

Испливају ливаде и стада,

Фруле бритке, весели пастири,

Па се отме пјесма испод хлада,

Крај рјечице бистре, што жубори.

 

И копита звонак глас забруји,

Пред кочијом, низ путеве тврде,

А рој пчела у крошњи зазуји,

Па сва поља цвјетна се разбуде.

 

А на лица голуждраве дјеце,

У цик зоре што у школу журе,

Сјај разлију, ватре, распламсале,

Да миришу кô руже румене!!!

 

Мјесец и Даница

Гледала сам једне ведре ноћи,

гдје се Мјесец Даници удвара,

гдје загледа њене сјајне очи,

и гдје глуми њеног господара.

 

У постељу позива је своју,

хаљине би златне да јој скида,

сво је небо у румену боју,

обојила, Даница, од стида.

 

Још јој нуди своје дворе сјајне,

и краљевство над зв’јездама свима,

мисли не зна Даница за тајне

да од Сунца, Мјесец свјетло прима.

 

Скупи храброст, Даница, па рече:

– Немаш сјаја ни за себе сама,

црн к’о гавран био би, Мјесече,

а у двору била би ти тама.

 

Не треба ми краљевство звјездано,

све су зв’језде моје сестре миле,

па и Сунце, што те обасјало,

из мог крила небом ће да сине.

 

 

Пјетлић Перко

 

Овај дан се дуго чек’о,

срећна мајка Капуранка,

пропјевао пјетлић Перко,

па сад пјева без престанка.

 

Двапут-трипут крилом клепи,

прса напне, кукурикне.

– То син мој је, Перко лијепи –

сва поносна, кока викне.

 

А Перко се важан прави,

шепури се шарен даса,

и зору ће да најави

да га чује шира маса.

 

Пробудиће цијело село,

све раднике и све ђаке,

са Перком је баш весело

он је сатић за прваке.

…………………………………….

Slava Stanojevic, Doboj, R Bosnia and Herzegovina
Slava Stanojevic was born on 2.9.1969. in the village of Bežlja, near Teslic, (Bosnia and Herzegovina, R. Srpska), as the fifth and youngest child of Lazar and Duje Cvijanovic.
She wrote a book of poetry and prose for children and adults, entitled « Memories », published in the SPKD « Prosvjeta », Teslić, in March 2016, and a book for children, entitled « I will be a child, » which is published in March 2019 (also published by SPKD « Prosvjeta » from Teslic). She has also written an adult poetry book, entitled « Remaining Poems, » and when it will appear in public depends on material options.
She has participated in various competitions in the Republic of Serbia, Montenegro, Slovenia and BiH, and has been published in several poetry collections, and some of them have been awarded or commended.
He is a member of the Literary Club « Jovan Ducic » from Doboj, and the Literary Club « Prosvjeta Teslic » from Teslic. She is employed as a classroom teacher at the elementary school « Vuk Karadzic » in Vitkovci. Recreational chess.
Dawn over my home village

Above the Dragon planules, and up,
Branches of native centuries-old oaks,
like a star fell into the sea,
between rocks that sleep.

They all glow, sigh, blink,
As the East rises at dawn,
Well into the countryside, the flaming springs,
On sails they carry like a ship.

That’s where the houses came out, like mushrooms,
From the light, the shattered darkness,
Rooster song, turkey chirping.
Housewife, colorful scarves.

Meadows and flocks float out,
Frule britches, happy shepherds,
So the song under the shade is taken away,
The end of the river is clear, which murmurs.

And the bell’s voice hoars the hoof,
In front of the carriage, down the roads they claim,
And the swarm of bees in the canopy is buzzing,
Well, all the flower fields are waking up.

And on the faces of childless children,
At dawn, they rush to school,
The brilliance of spills, fires, flares,
To smell code roses are yellow !!!
MONTH AND DAY
I watched one clear night,
where the moon dances,
where she looks at her bright eyes,
and where she plays her master.

The bed calls her own,
dresses would be golden to take off her,
all the sky is yellow,
colored, Danica, out of shame.

She still offers her yards great,
and the kingdom of all stars,
he doesn’t know Danic’s secrets
that from the sun, the moon receives light.

Gather up the courage, Danica, saying,
– You have no shine for yourself,
black as a raven would be, moon,
and there would be darkness in the court.

I don’t need a starry kingdom,
all my sister’s stars are nice,
even the sun that shone on you,
from my bosom heaven will come.

Petko Perko

This day has been a long wait,
happy mother Kapuranka,
the Perko rooster sang,
so now she sings nonstop.

Twice or three times he kneels with his wing,
chest straining, crouching.
– That’s my son, Perko is beautiful –
we are proud, coca yells.

And Perko is important,
the colorful dashes whisper,
and dawn will announce
to be heard by the wider mass.

It will wake the whole village,
all the workers and all the students,
with Perk, it’s really cheerful
he is a champion’s watch.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *