Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Borivoje Boro Zivaljevic

Боривоје Боро Живаљевић, Београд, Р Србија

Боривоје Боро Живаљевић Рођен у сеу Штаваљ општина Сјеница, живи и ради у Београду.
Oснивач и председник удружења писаца ДУНАВСКИ ВЕНАЦ. Самостални уметник и чплан Удружења Књижевника Србије.
Приређивач и уредник десетине зборнока. Покретач је и организатор две велике манифестације које се одржавају већ шест година, а то су: ВИДОВДАНСКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ  као и ПЕСНИЧКИ САБОР У СЛАВУ СВ. ПЕТКЕ.
Своје радове је ставио мећу корице три збирке песама ,,Поглед са Голије“ ,,Јесај Пера“ и ,,Кад Песма Плаче“ као и романе ,,Бели Каранфили“и ,,Ране и Ожиљци“. Члан Удруженја. Поезија и проза си много пута похваљене и награђеене врло престижним  наградама.

 

ТИ СИ MOJA . . .

Ти си моја срна која пољем језди,
гиздава и срећна са цветом се игра,
са сјајем у оку од небеских звезди
и немирног духа, хитра као чигра.

Ти си топли ветар што ми тело мази,
греје нежну душу у хладним грудима,
пред тобом је понор, сви моји порази,
због тебе ја нисам у друштву с људима

Ти јутарња росо, што на сунцу блиста,
моја вредна пчела, слатки мед доноси.
Лепша си од руже, љубав твоја чиста,
у мом болном срцу што немир уноси

Ти си моја машта, љубав и светица,
коју нежно љубим док тонем у снове,
Да сам ти бар слуга, ти моја Краљица
само срцу ране не стварај ми нове.

Ти си дубок уздах из болних ми груди
грчеви мог срца, што за тобом вене
кошмарна мисао из сна што пробуди
ти си Божја казна створена за мене.

Ти си моја пропаст и надање моје,
свестан суноврата и свогa страдања.
са тобом се дани и ноћи не броје,
ти си моја жеља, сва моја надања.

 

ЗА ТЕБЕ

 

За тебе бих ноћас живот положио
И у хладни гроб бих легао за тебе
Несташлуке твоје све бих опростио
Ако те изгубим, изгубићу себе.

 

Све мирисне руже теби би убрао
И са пољског цвећа нектар сакупио
За тебе би светлост од сунца украо
Када бих те једном нежно пољубио.

 

Звездане искрице што кријеш у оку
Твоје плаве косе као морски вали
Односе ме често у чежњу дубоку
Кад би ми понекад бар утеху дали.

 

Твој прелепи осмех планине пробуди
Па ми даје снагу да гинем због тебе
Док ме оштра стрела пробада у груди
Наноси ми боли у души што зебе.

 

Свиће плава зора, ново јутро се буди
Ја седим за столом и песму ти пишем
Чежња стеже грло и притиска груди
Од некаквих стега не могу да дишем.

НЕОМЕЂЕНА ЉУБАВ

 

 

Ветрови хладни пољима хуче,
студен је јака, ко да кожу пара,
а моја љубав теби даривана,

снажно се против хладноће бори,
док небом пролазе аветне сенке,

нестварних урока.

Титрава светлост се шири,
у оку анђела…
Скрива црну зеницу,
да се друга зеница не ослика у њој,
да се погледи не сретну.
Једна у другој да се не огледа,
нека се огледало поломи.
У комаде да се распрсну
гранитне стене,
засија бели и црни мермер,
нестварним зраком,

Ширећи искричаву паљбу
у оку посматрача.
Камени међаши у прах претворе,
нестане граница, ограда, кавеза,
непремостивих обала кањона,

Који ће зауставити, омеђити,
ставити у оквир кавеза,
заробити
и безмостом раздвојити љубав
коју је Бог дозволио.

……………………………………………….

 

Borivoje Boro Zivaljevic, Belgrade, R Serbia

Borivoje Boro Živaljević Born in the village of Štavalj, Sjenica municipality, lives and works in Belgrade.

Founder and president of the Writers’ Association DUNAVSKI VENAC. Independent artist and member of the Association of Writers of Serbia.

Organizer and editor of dozens of choirs. He is the initiator and organizer of two major events that have been taking place for six years, namely: THE VIDOVDAN SONG MEETINGS as well as the SONG PARLIAMENT IN THE GLORY OF ST. PETKE.

He has put his works on the cover of three collections of poems, The View from Golija, Jesaj Pera, and Kad Kad Pesma Crying, as well as the novels White Cloves and Wounds and Scars. Member of the Association. Poetry and prose have been many times praised and awarded with very prestigious awards.

 

YOU ARE MINE . . .

You are my deer riding the field,

playful and happy with the flower is played,

with a glow in the eye from the stars of heaven

and a restless spirit, swift as a tiger.

 

You are the warm breeze my body cares about,

warms a gentle soul in cold breasts,

there is an abyss before you, all my defeats,

because of you I am not in company with people

 

You morning dew, shining in the sun,

my worthy bee, sweet honey brings.

You are more beautiful than a rose, your love is pure,

in my aching heart what unrest brings

 

You are my imagination, love and saint,

which I gently kiss as I sink into dreams,

If only I was your servant, you are my Queen

just don’t make me new to the heart of the wound.

 

You are a deep sigh from my sore chest

the spasms of my heart that vein behind you

a nightmare thought from a dream that awakens

you are God’s punishment created for me.

 

You are my doom and my hope,

aware of the dreams and their suffering.

days and nights are not counted with you,

you are my wish, all my hopes.

 

FOR YOU

 

I would lay down my life for you tonight

And I would lie down in the cold grave for you

Your pranks I would forgive

If I lose you, I will lose myself.

 

He would pick all the fragrant roses for you

And from the flowers of the field nectar collected

For you, the light from the sun would steal

If I kiss you gently once.

 

Star sparkles that you hide in your eye

Your blond hair like a sea wave

They often take me into longing

If only they would give me comfort sometimes.

 

Your beautiful mountain smile wakes you up

So it gives me the strength to die for you

As a sharp arrow pierces my chest

It hurts my soul to fuck.

 

Dawn is blue dawn, new morning is waking up

I’m sitting at your desk writing a song

Longing tightens his throat and presses his chest

I can’t breathe from some of the stack.

UNLIMITED LOVE

 

 

Winds with cold fields are howling,

cold is strong, like a skin of steam,

and my love is bestowed on you,

fights hard against the cold,

as the shadows pass,

unreal spells.

The flickering light spreads,

in the eye of an angel…

Hides a black pupil,

that the other pupil is not painted in it,

so that the views do not meet.

One in the other not to mirror,

let the mirror break.

In pieces to burst

granite walls,

shines white and black marble,

unreal air,

Spreading sparkling fire

in the eye of the beholder.

Stone goblets turn into powder,

the border, the fence, the cage,

insurmountable canyon shores,

Which will stop, limit,

put in a cage,

to capture

and unbending to separate love

which God allowed.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *