Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Amalija Ljubica Sedlaček

Amalija Ljubica Sedlaček, Rešetari, R Hrvatska

 

Ljubica Sedlačekrođena je u Bodovaljcima kraj Nove Gradiške. Udana, majka dvoje djece i udomiteljica. Živi u Rešetarima. Članica je Udruge udomitelja Brodsko-posavske županije i Grada Nova Gradiška „Leptirić“. Od sedmog razreda osnovne škole piše prozu za djecu i poeziju za odrasle.

Nakon Domovinskog rata aktivnije počinje pisati. Objavljena su joj djela: « Što je svijet« , 2012.; „Odjevena tišinom“, 2016.;  „Raspjevani slap“, 2020. „Tisuću i prva vrata“, 2020.

Surađivala je s radio postajama Radio Nova Gradiška i Radio Prkos u radio emisijama „Kutak za poeziju“ i „Ovo malo duše“. U radio emisiji „Kutak za poeziju“ gostovalo je pedeset autora širom Republike Hrvatske i jedan autor iz Slovenije. U Književno likovnom društvu Rešetari  redovito objavljuje u zbornicima « Reštaračko proljeće » i « Jesenski pjesnički susreti« .  Članica je KLD BERISLAVIĆI iz Slavonskog Broda.

Povodom 20. godišnjice Hrvatsko-australskog literarnog i umjetničkog Društva Sydney, 15. studenog 2012. dobitnica je treće nagrade s pjesmom „Izmaglica“; 2017. dobitnica je Plakete Općine Rešetari  za promicanje književne kulture na području Općine Rešetari kao i promicanju ugleda Općine Rešetari.

Članica je književne Udruge COLLEGIUM HERGEŠIĆ, EU dom iz Zagreba, književnih grupa na društvenim mrežama  „ZLATNA KOČIJA STIHOVA“ SISAK, Pisci i Književnost, Kultura Snova Zagreb i Pjesnici bez granica. Ostvarena je kao vanjski suradnik Ogranka Matice hrvatske u Novoj Gradiški  gdje uredno sudjeluje s pjesmama, a ističe se pjesmom „Pismo“. Jedna od deset novogradiških pjesnika Udruge stvaratelja u kulturi Nova Gradiška s objavljenim djelima u zajedničkim zbirkama « Biseri duše« , 2013., « Vrisak tišine » 2018.

Djela su joj objavljena u „ANTOLOGIJI  XXI STOLJEĆA HRVATSKOG URBANOG PJESNIŠTVA, Osijek 2010.; zborniku pjesama « Slavonska rapsodija« 1. i 2. –  izdanje književne Udruge « Mihael » Donji Miholjac; zbirkama poezije « Slavonija na dlanu« , „More na dlanu“, „Zagreb na dlanu“ – izdanje Udruge za promicanje kulture Zagreb pod nazivom „KULTura sNOVA“; međunarodnoj zbirci poezije „Biseri na dlanu“   – izdanje izdavačke kuće Diligo – liber; zborniku « U srcu gazele » – prvoj knjizi s vrstom poezije pod nazivom „gazel“  objavljenoj u ediciji knjižare „Redak“ – urednice Marije Juračić; Antologiji HRVATSKO PJESNIČKO BISERJE, 2006. – 2016., Donji Miholjac – urednika Zdravka Živkovića; međunarodnim zbirkama proze i poezije „Zimske priče“, „Poezija zlatnih stihova“ 1 i 2, i „Poezija tisuću stihova“ – – izdanje  grupe na društvenoj mreži Pisci i književnost, te zbirci književnih, likovnih i fotografskih radova „Zlatna kočija stihova na putu za očaravanje“,  2018. –  urednice i  voditeljice  Grupe „ZLATNA KOČIJA STIHOVA“ SISAK,  Mirjane Pejak.

Autoričina biografija i pjesma „Moć ženine ljepote“ uvrštena je u djelo Grupe „ZLATNA KOČIJA STIHOVA“ SISAK  pod nazivom „Knjiga uspomena“ , a djelo je položeno u Vremenski trezor Zagrebačke banke d.d. na čuvanje u razdoblju od 100 godina.

Pjesme Vatreni plesači neba, Pjesma bez naslova, Vjerujem, Usnama u san, uglazbio je Mihajlo Janžić, kantautor i glazbenik iz Slavonskog Broda.  Također na popularnoj You Tube mrežnoj usluzi, obrađene i postavljene su u obliku videozapisa pjesme Moć ženine ljepote, Bezdan… Smrt… Susret, Istina jedna jedina, Čekajući osvit, Ne pripadam Zemlji i Zatočene siluete.

BUDUĆNOST

 

Ne nestajem

Niti blijedim

Tek sam sjena

Obećanja

Tek sam sjena

Onoga što će doći.

 

 

U ČEMU JE PROBLEM

 

U svemirskom prostoru

nema čovjeka,

nema niti problema,

sve u savršenom skladu.

Sve, funkcionira.

 

Na Zemlji je « čovjek »

Ništa nije u skladu,

zemlja gori, zemlja pati,

na zemlji je « čovjek »

ništa, ne funkcionira.

« Danas »

 

Ne zaboravljam, ipak

Postoji i « Dan poslije sutra! »

 

U SNU DUBOKO VIDIM

 

 

Prilazi lice s mirisom u tišini

Dodiruje mi lice u tišini

Govori nježno glas u tišini

Apolonova, Ustani

Ovdje s ovog obzorja u tišini

Dani su naši i ljudi stvarni.

Miris s tvoje postelji u tišini

Nije isti kao moj, govorim u tišini

Prepoznajem, srce drhti htjenje no…

Suze suhe vjetar progoni u tišini

Oh, koliko olova mi na duši.

Zaustavljam morske valove u tišini

Što postaju kristal bodež u tišini

Otvaram oči!

Ustajem u tišini

Umivam lice, u tišini

Hodam slomljenim koracima

U tišini… Nitko ne prepoznaje ljubav što je

Je li dodir sjećanja ili mašta to je

Sječe do krvi pitanje o Tebi i  evo…

Koliko čekanje… U tišini… boli.

U tišini. U tišini. U tišini.

……………………………………………………..

Amalia Ljubica Sedlacek, Rešetari, R Croatia

 

Ljubica Sedlacecroated in Bodovaljci near Nova Gradiska. Married, a mother of two and a foster mother. He lives in Rešetari. She is a member of the Association of Foster Parents of Brod-Posavina County and the City of Nova Gradiška « Leptirić ». She has been writing prose for children and poetry for adults since seventh grade.

After the Homeland War, she began to write more actively. Her works were published: What is the World, 2012; Silent Dressed, 2016; The Waterfall, 2020. The Thousand and the First Doors, 2020.

She has collaborated with radio stations Radio Nova Gradiska and Radio Prkos on radio shows « Poetry Corner » and « This Little Soul ». Fifty authors across the Republic of Croatia and one author from Slovenia appeared on the radio show « Poetry Corner ». He regularly publishes in the literary society Rešetari in the collections « The Spring of Spring » and « Autumn Poetry Encounters ». She is a member of KLD BERISLAVIĆI from Slavonski Brod.

On the occasion of the 20th anniversary of the Croatian-Australian Literary and Artistic Society Sydney, on November 15, 2012, she was awarded the third prize with the song « Nebula »; In 2017, she received the Plaque of the Municipality of Rešetari for the promotion of literary culture in the territory of the Municipality of Rešetari as well as the promotion of the reputation of the Municipality of Rešetari.

She is a member of the COLLEGIUM HERGEŠIĆ Literary Association, an EU home from Zagreb, of literary groups on the social networks « THE GOLDEN COUNTRY OF VISITS » SISAK, Writers and Literature, Dream Culture Zagreb and Poets Without Borders. She was accomplished as an external associate of the Croatian Matica Branch in Nova Gradiška, where she regularly participates in songs, and excels at the song « Letter ». One of the ten poets of the Nova Gradiška Culture Creators Association with published works in the joint collections « Pearls of the Soul », 2013, « The Scream of Silence » 2018.

Her works have been published in the « ANTHOLOGY OF THE XXI CENTURY OF CROATIAN URBAN SONG, Osijek 2010; collection of poems « Slavonian Rhapsody » 1. and 2. – edition of the Literary Association « Mihael » Donji Miholjac; poetry collections « Slavonia in the palm of your hand », « Sea in the palm of your hand », « Zagreb in the palm of your hand » – edition of the Association for the Promotion of Culture Zagreb entitled « Kultura sNOVA »; the international poetry collection « Pearls in the Palm » – edition of the publishing house Diligo – liber; the collection « At the heart of the gazelle » – the first book with a type of poetry called « gazelle » published in the edition of the bookstore « The Row » – edited by Marija Juračić; ANTHOLOGY CROATIAN POETRY PEARL, 2006 – 2016, Donji Miholjac – by Zdravko Živković; international collections of prose and poetry « Winter Stories », « Poetry of the Golden Verses » 1 and 2, and « Poetry of a Thousand Verses » – – an issue of the group on the social network Writers and Literature, and a collection of literary, visual and photographic works « The Golden Wheel of Verses on the Road » for Enchantment, 2018 – Editor-in-Chief of the GOLDEN BODY OF VERSES SISAK, Mirjane Pejak.

The author’s biographies and poem « The Power of the Woman’s Beauty » were included in the group « GOLDEN COUNTRY OF VISITS » called « The Book of Memories », and the work was placed in the Zagreb Treasury Bank d.d. for storage for a period of 100 years.

Songs Fire Dancers of the Sky, Untitled Song, I Believe, Lips to Dream, was performed by Mihajlo Janžić, a songwriter and musician from Slavonski Brod. Also on the popular You Tube online service, they have been processed and uploaded in the form of a video of the song Power of Woman’s Beauty, Abyss … Death … Encounter, Truth One Only, Waiting For Light, I Don’t Belong to Earth and Captive Silhouettes.

FUTURE

 

I’m not disappearing

Neither do I fade

I’m just a shadow

promises

I’m just a shadow

What is to come.

 

 

WHAT’S THE PROBLEM

 

In space

no man,

no problem,

all in perfect harmony.

Everything works.

 

There is a « man » on Earth

Nothing is right,

the earth is burning, the earth is suffering,

on earth is « man »

nothing works.

« Today »

 

I don’t forget, though

There’s also a « Day After Tomorrow! »

 

I deeply SEE IN SNU

 

 

A silent face approached

It touches my face in silence

He speaks a gentle voice in silence

Apollo, Get up

Here in this horizon in silence

Our days and our people are real.

The smell of your bed in silence

Not the same as mine, I speak in silence

I recognize, my heart is shaking, but …

Tears of dry wind chase in silence

Oh, how much lead on my soul.

I stop the sea waves in silence

What become a crystal dagger in silence

I’m opening my eyes!

I stand up in silence

I wash my face, in silence

I walk in broken steps

In silence … No one recognizes the love that is

Is it a touch of memory or imagination is it

Cutting To Blood Question About You And Here …

How much waiting … In silence … it hurts.

In silence. In silence. In silence.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *