Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Sabina Dumpor

Sabina Dumpor, Mostar, R Bosna i Hercegovina

 

  • Sabina Dumpor je rođena u Mostaru, 27.10.1990 godine. Završila je fakultet za profesora biologije i trenutno radi u tri srednje škole gdje predaje biologiju i mikrobiologiju. Zadnjih mjeseci, javnosti je postala poznata kao profesorica koja predaje u stihovima i koja snima pojedine lekcije i postavlja ih na društvene mreže. Pored toga, bavi se i slikanjem. Učesnica je likovnih kolonija u regionu, radila je naslovnice za knjige: Rustemov Ah pjesnika Nermina Delića, Mili Dueli, Zagrli život. Njene slike se nalaze i u Međunarodnoj zbirci poezije kao i Pjesme koje život znače. Dobitnica je priznanja i nagrada:
  • Nagrada za najvjerniju gledateljicu predstava u Mostaru za 2014. godinu
  • Priznanje za pomoć, podršku i izuzetan doprinos radu Udruženja i realizaciji humanitarnog projekta Zagrli život u Subotici, 2014
  • Priznanje za učešće u realizaciji humanitarnog projekta Tolerancijom umetnosti kroz kulturu, Subotica, 2014
  • Priznanje za poseban doprinos stvaranju međunarodne zajedničke zbirke poezije, Ogulin, 2014

Priznanje za besprijekornu saradnju i prijateljstvo u projektu Mili Dueli, Jajce, 2014

 

 

 

EKOLOGIJA

 

Ekologija proučava odnose živih bića sa okolinom,

a i ti si povezan sa svojom sredinom.

Po strani su sada bakterije i njima prouzrokovana dijagnoza,

jer ću ti reći šta je biocenoza.

To je životna zajednica različitih živih bića,

ekologija je jedna divna i lagana priča

jer i ti si živo biće,

ona mora mnogo da te se tiče.

Populacija je skup jedinki vrste iste,

a ni vi izuzetak niste.

Različite populacije biocenozu čine,

i skupa gradimo ekosisteme fine.

npr, ekosistem rijeka, jezera, mora

ekosistem livada, šuma, pašnjaka i gora.

Vodene ekosisteme djelimo na tekuće i stajaće vode,

A u našoj blizini je Hutovo Blato – park prirode.

sa različitim biljnim vrstama; šaš, rogoz, trska,

nemoj da ti ekologija ikad bude mrska.

Ne bacajmo smeće,

čuvajmo endemsko cvijeće.

Ako pijete različite sokove, coca cole i fante,

pa nemojte da vam je mrsko prošetati do kante.

Jer ne bismo mogli živjeti bez prirode,

nemojte da vam njeno očuvanje ikada izađe iz mode.

 

VIRUSI

 

Ovih dana virusi se ne gube iz vida,

Građeni su od genetičkog materijala a okolo njih je kapsida.

Kako virusi napadaju

I naše ćelije spopadaju?

Koja je to njhova fora,

Ništa bez naših receptora.

Onda u našu ćeliju uđe,

I ponaša se kao kralj a ušao u tuđe.

Puno svojih kopija pravi,

I ponaša se kao da je glavni.

I tako putuje po našem tijelu,

Zato prvo peri ruke i uživaj u jelu.

Iako mu je jednostavna struktura,

on različite bolesti fura.

Začepljen ti nos, crveno ti lice,

Koristiš stalno maramice.

Eto ti jada,

Od virusa te uhvatila prehlada.

Onda ti kažu: jedi supu od piletine ili mesa,

virusi su uzročnici i herpesa.

Sa njima ne možeš proći bez bola,

tu su pljuskavice, bjesnilo, rubeola.

Ja se nadam da bolnica neće biti puna,

držat ćemo se vode i sapuna.

To uvijek trebamo znati,

i dobro ruke prati.

Po literaturi, infekcija koronom je blaga,

ja se nadam ća će otići bez traga.

Tako kaže mikrobiološka knjiga

ali šta ćemo kad je ovo trenutno velika briga.

Postoji još virusnih dijagnoza,

kao što su: gastroenteritis, zaušnjaci i mononukleoza.

Eto, acelularni oblici se vrte oko nas,

u ličnoj higijeni neka nam bude spas.

Dragi učenici, nemojte da da iz znanja padaju minusi,

jer sada znate šta su virusi.

………………….

Sabina Dumpor, Mostar, R Bosnia and Herzegovina

 

▪ Sabina Dumpor was born in Mostar on October 27, 1990. She graduated as a biology professor and currently works in three high schools where she teaches biology and microbiology. In recent months, she has become known to the public as a professor who teaches in verse and who captures individual lessons and posts them on social networks. In addition, he is involved in painting. She is a participant of art colonies in the region, she has made covers for books: Rustem’s Ah poet Nermin Delic, Mili Dueli, Embraced Life. Her paintings are in the International Poetry Collection as well as Poems that Mean Life. She has received awards and awards:

▪ 2014 Most Faithful Spectator Award for Mostar

▪ Acknowledgment for assistance, support and exceptional contribution to the work of the Association and realization of the humanitarian project Embrace Life in Subotica, 2014

▪ Acknowledgment for participation in the realization of the humanitarian project through Tolerance of Art through Culture, Subotica, 2014

▪ Acknowledgment for special contribution to the creation of an international joint poetry collection, Ogulin, 2014

Acknowledgment for impeccable cooperation and friendship in the Mili Dueli project, Jajce, 2014

 

 

ECOLOGY

 

Ecology studies the relationship of living things with the environment,

and you are also connected to your environment.

On the other side, bacteria are now being diagnosed,

because I’ll tell you what biocenosis is.

It is the lifeblood of different living beings,

ecology is one wonderful and easy story

because you are also a living being,

she has a lot to deal with.

A population is a set of individuals of the same species,

and you are no exception.

Different populations of biocenosis make up,

and together we build ecosystems of fine.

e.g., ecosystem of rivers, lakes, seas

ecosystem of meadows, forests, pastures and mountains.

We divide aquatic ecosystems into running and stagnant waters,

And in our vicinity is Hutovo Blato – nature park.

with different plant species; mash, rush, cod,

don’t let your ecology ever hate you.

Let’s not dump garbage,

let’s keep the endemic flowers.

If you drink different juices, coca cola and boys,

so don’t hate to walk to the bin.

Because we couldn’t live without nature,

don’t let her preservation go out of style.

 

VIRUSES

 

These days viruses are not lost sight of,

They are made of genetic material and have a capsid around them.

How viruses attack

And our cells clash?

What’s their point,

Nothing without our receptors.

Then he enters our cell,

And he acts like a king and enters someone else’s.

He says a lot of his copies,

And he acts like he’s in charge.

And so it travels all over our body,

So wash your hands first and enjoy your meal.

Although its structure is simple,

he various diseases fura.

Your stuffy nose, your red face,

You use wipes all the time.

There you are,

You got the cold from the virus.

Then they tell you: eat chicken or meat soup,

viruses are causative agents and herpes.

You can’t get through with them without pain,

there are plumes, rabies, rubella.

I hope the hospital will not be full,

we will stick to water and soap.

We always need to know that,

and wash his hands well.

According to the literature, corona infection is mild,

i hope it goes away without a trace.

So says the microbiology book

but what do we do when this is a big concern right now.

There are more viral diagnoses,

such as: gastroenteritis, mumps and mononucleosis.

Well, acellular forms revolve around us,

in personal hygiene let us be salvation.

Dear students, do not let downsides of knowledge,

because now you know what viruses are.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *