Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

MILOŠ B. IVETIC

МИЛОШ Б. ИВЕТИЋ, ФУТОГ, Р СРБИЈА

Милош Б. Иветић, рођен је 6. августа 1969. године у Книну.

Запослен је у МУП-у Републике Србије,  као официр полиције, а ради као професор стручних модула.

Председник је Савеза књижевника у отаџбини и расејању, Нови Сад од 2016., а пре тога је неколико година обављао функције заменика председника и потпредседника Савеза. Члан је и Удружења књижевника Репубкике Српске и дијаспоре, Приједор.

Објавио је седам ауторских дела: збирке песама „Рехабилитација“, 2011; « Казна без злочина », 2012.  и измењено и допуњено издање 2014.; „Сети се Србине сети, како је часно за Отаџбину мрети », 2016.

Монографије: „Сјећања на Боју Гашић Иветић“ 2011; „Трагом братства Иветић“2014; „Родослов- Иветићи из Пеуља“ 2014.

Песме је објављивао у зборницима  СКОР-а и многи других књижевних клубова.

Aутор је на десетине предговора, приказа и рецензија.

Члан је организационог одбора и уређивачког одбора зборника радова међународне уметничке колоније „Панонски бисери“ и уређивачког одбора зборника радова чланова Савеза и члан уређивачког одбора Билтена Савеза.

Живи и ставара у Футогу.

 

НЕ, НЕЋУ ТИ ПРИЋИ

 

Не, нећу ти прићи, глас ми јечи…

Нећу ти рећи, колико те волим,

Близина твоја колико ми значи,

Рану тешку на срцу зашто солим

 

Да ти приђем, све би морао да кажем..

Да широм врата љубави отворим.

Другачије не би могао, не знам да лажем

Са жељом жарком, силно се борим.

 

Не, нећу ти прићи… Како би реаговала?

Постоји могућност да и ово изгубим!

Љубав своју, не знам да ли би ми дала…

Са неузвраћеном љубави, како да живим.

 

Не, нећу ти прићи, чуваћу лепе дане

У сећањима што ћеш оставити

Њима да целивам на срцу ране

Бар у сновима с тобом ћу бити

 

Ех, кад бих могао у снове твоје доћи

Ватром живом, ногом босом би мог’о проћи

Врата срца твога нежно да отворим

И ко лептир росу, усне твоје љубим

 

ЉУБАВ ИЗ ШКОЛЕ

Још на табли срце моје стоји
Дане одласка твога броји,
Још те тражи по ходнику дугом.
Још се бори са чемером и тугом.

Хвала ти за сву бол недостајања
И у дугим ноћима дивног сањања,
Јер без њега никада не бих знао
Колико ми значиш, да срце бих ти дао.

Ускоро и рано ће пролеће
Када биљке знак живота дају
Само срце рањено моје неће
То и птице на грани добро знају.

Ех, кад би знала колико те очи воле
Да ти љубав, љубав си моја из школе,
Којој би срце радо да дарујем
У искрену љубав да верујем.

Да ли је  твога лика сцинтилација
Или само песничка инспирација?
Свеједно, заједно иде то двоје
Да те видим било би ми боље…

 

ЉУБАВ СТАРА

 

Док се око са стидом бори

И крадом лице твоје милује

Срце лудо тихо шапуће, говори

Како без тебе, тугом тугује.

 

Као што црква за јутрење звони,

И на молитву вернике зове,

Јер без њих звоно сузе рони

Ко ја без тебе, ноћи тамне ове.

 

Сву ову тугу, сав овај мрак

Што носим ко терет са собом,

Разбио би твог осмеха један зрак.

Тако је, кунем ти се Богом!

 

Од чежње доста сам изнемого

И горио љубавним живим жаром,

Од судбине нисам тражио много

Само да заједно стојимо пред олтаром.

 

Не сме судбина да ме разочара!

Љубав искрена ће да ме спаси,

А она, дивна је, моја љубав стара

Што цео живот ће да ми краси.

 

…………………………………………

MILOŠ B. IVETIC, FUTOG, R SERBIA

Милош Б. Ivetic was born on August 6, 1969 in Knin.

He is employed by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia as a police officer and works as a professor of professional modules.

He has been the president of the Association of Writers in the Fatherland and Dispersal, Novi Sad since 2016, and before that he served as deputy president and vice president of the Union for several years. He is also a member of the Association of Writers of Republika Srpska and the Diaspora, Prijedor.

He has published seven works: collections of poems « Rehabilitation », 2011; « Punishment Without Crime, » 2012 and amended 2014 edition; « Remember the Serb remember how honorable it is to the Fatherland of Dreams, » 2016.

Monographs: « Memories of Color Gasic Ivetic » 2011; « In Search of the Ivetic Brotherhood » 2014; « Genealogy – Ivetici from Peul » 2014.

He has published poems in the Proceedings of SKOR and many other literary clubs.

He is the author of dozens of introductions, reviews and reviews.

He is a member of the organizing committee and the editorial board of the Proceedings of the international art colony « Pannonian Pearls » and the editorial board of the Proceedings of the Union members and a member of the editorial board of the Union Bulletin.

He lives and grows in Futog.

 

NO, I WON’T COME TO YOU

 

No, I’m not coming to you, my voice is growing …

I won’t tell you how much I love you,

Your closeness means as much to me,

A wound heavy on my heart why I salt

 

If I came to you, I’d have to tell you everything.

To open the door of love.

You couldn’t do it differently, I don’t know that I’m lying

With desire, I fight hard.

 

No, I’m not coming to you … How would she react?

There is a possibility that I may lose this too!

My love, I don’t know if you would give me …

With unrequited love, how can I live.

 

No, I will not approach you, I will keep the nice days

In the memories you will leave

To heal them at the heart of the wound

At least in your dreams, I’ll be with you

 

Eh, if I could come into your dreams

With the fire alive, barefoot could pass

I open the door of your heart gently

And when the butterfly dew, I kiss your lips

 

LOVE FROM SCHOOL

My heart still stands on the board

Your departure days are numbered,

He’s still looking for you down the long hallway.

She still struggles with chemer and sadness.

Thank you for all the pain of missing out

And on long nights of beautiful dreaming,

Because without him I would never have known

How much do you mean to give your heart.

It will be early and early spring

When plants give the sign of life

Only my wounded heart will not

The birds on the branch know that too.

Eh, if you knew how much those eyes loved you

Yes you love, my love is from school,

To which heart I would love to give

In sincere love to believe.

Is your character scintillating

Or just poetic inspiration?

Anyway, the two go together

I’d like to see you better …

 

LOVE OLD

 

As the eye struggles with shame

And stealing your face caresses

The heart is crazy whispering quietly, she says

How without you, it saddens you.

 

As the morning church rings,

And at the prayer of believers he calls,

For without them the bell of tears dives

Who I am without you, the nights darken these.

 

All this sadness, all this darkness

I carry a load with me,

It would break your smile a single air.

That’s right, I swear to God!

 

I’m longing for longing

And burned with loving live fervor,

I didn’t ask much for fate

Let’s just stand together at the altar.

 

May fate not disappoint me!

Honest love will save me,

And she’s wonderful, my love is old

All my life is going to adorn me.

………………………………….

MILOŠ B. IVETIC, FUTOG, R SERBIA

Милош Б. Ivetic was born on August 6, 1969 in Knin.

He is employed by the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia as a police officer and works as a professor of professional modules.

He has been the president of the Association of Writers in the Fatherland and Dispersal, Novi Sad since 2016, and before that he served as deputy president and vice president of the Union for several years. He is also a member of the Association of Writers of Republika Srpska and the Diaspora, Prijedor.

He has published seven works: collections of poems « Rehabilitation », 2011; « Punishment Without Crime, » 2012 and amended 2014 edition; « Remember the Serb remember how honorable it is to the Fatherland of Dreams, » 2016.

Monographs: « Memories of Color Gasic Ivetic » 2011; « In Search of the Ivetic Brotherhood » 2014; « Genealogy – Ivetici from Peul » 2014.

He has published poems in the Proceedings of SKOR and many other literary clubs.

He is the author of dozens of introductions, reviews and reviews.

He is a member of the organizing committee and the editorial board of the Proceedings of the international art colony « Pannonian Pearls » and the editorial board of the Proceedings of the Union members and a member of the editorial board of the Union Bulletin.

He lives and grows in Futog.

 

NO, I WON’T COME TO YOU

 

No, I’m not coming to you, my voice is growing …

I won’t tell you how much I love you,

Your closeness means as much to me,

A wound heavy on my heart why I salt

 

If I came to you, I’d have to tell you everything.

To open the door of love.

You couldn’t do it differently, I don’t know that I’m lying

With desire, I fight hard.

 

No, I’m not coming to you … How would she react?

There is a possibility that I may lose this too!

My love, I don’t know if you would give me …

With unrequited love, how can I live.

 

No, I will not approach you, I will keep the nice days

In the memories you will leave

To heal them at the heart of the wound

At least in your dreams, I’ll be with you

 

Eh, if I could come into your dreams

With the fire alive, barefoot could pass

I open the door of your heart gently

And when the butterfly dew, I kiss your lips

 

LOVE FROM SCHOOL

My heart still stands on the board

Your departure days are numbered,

He’s still looking for you down the long hallway.

She still struggles with chemer and sadness.

Thank you for all the pain of missing out

And on long nights of beautiful dreaming,

Because without him I would never have known

How much do you mean to give your heart.

It will be early and early spring

When plants give the sign of life

Only my wounded heart will not

The birds on the branch know that too.

Eh, if you knew how much those eyes loved you

Yes you love, my love is from school,

To which heart I would love to give

In sincere love to believe.

Is your character scintillating

Or just poetic inspiration?

Anyway, the two go together

I’d like to see you better …

 

LOVE OLD

 

As the eye struggles with shame

And stealing your face caresses

The heart is crazy whispering quietly, she says

How without you, it saddens you.

 

As the morning church rings,

And at the prayer of believers he calls,

For without them the bell of tears dives

Who I am without you, the nights darken these.

 

All this sadness, all this darkness

I carry a load with me,

It would break your smile a single air.

That’s right, I swear to God!

 

I’m longing for longing

And burned with loving live fervor,

I didn’t ask much for fate

Let’s just stand together at the altar.

 

May fate not disappoint me!

Honest love will save me,

And she’s wonderful, my love is old

All my life is going to adorn me.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *