Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Vesna Fekete

Весна Фекете, Сремски Карловци, Р Србија

 

Песме су ми објављене у седамнаест заједничких

збирки,а прву самосталну објавила 2016-те.(ИЗ ПЕРА ЈЕДНЕ СРЕМИЦЕ)

Збирке су:

– Српско –Бугарско пријатељство-2014.

– Српско –Бугарско пријатељство-2015.(и на Српском и на Бугарском језику)

– Фрушка горо,Богу нек је слава- 2016.Бешеновска приношења

– Сремскокарловачки песнички бродови -2015,2016,2017,2018.2019 (2015. песма Карловачка освојила  друго место од председника жирија Милована Витезовића)

– Момчилова фрула,Прислоница код Чачка –песма  „Несрећна љубав“ освојила песничку повељу додељена од Љубивоја Ршумовића и Маје Даниовића -2017.

– Карловачки поетски бисери – 2018. (Његово величанство образ,Страст)

– Витезова антологија, Волим те, Недељко Попадић и Витезови песници

са песмом „Шта све могу очи“

– Невидљив је померач облака,(Бешеновска приношења), председник жирија Благоје Баковић доделио похвалу за истоимену песму

– Шта све могу руке,песма ушла у ужи избор међународног конкурса од 490 песника из 19 земаља света ,2018. Банатски културни центар

Самостална збирка  Из пера једне Сремице објављена у новембру 2016.

Дани ЧЕШКЕ КУЛТУРЕ,објављене песме са преводом 2018,2019

-Антологија Витез 2,« Ниси ти тако мали« ,са песмом « Шта све могу руке« ,

-« Моја светиња« ,похвала манастира Бешеново 2019.

Добитница захвалнице на СРЕМСКОКАРЛОВЧКИМ ПЕСНИЧКИМ БРОДОВИМА за промоцију и развој културе 2019

Добитница награде Општине Звездара 2018, за промоцију и развој културно уметничких вредности.(две песме заступљене у збирци Звездара)

Добитник награде за допринос култури од Карловачког листа 2018.

Успешне промоције у Сремским Карловцима и Новом Саду.

Песме уз биографију објављене у књижевном часопису Кровови.и у часопису епархије Сремске « СРПСКИ СИОН« 

Члан општинског Већа ресорно за културу у Општини Сремски Карловци.Члан Друштва Новинара Војводине (ДНВ),супруга и мајка сину Михајлу.

Добитник награде за допринос култури од Карловачког листа 2018.

 

 

РАВНИЦА

 

Испарава земља, скоро нађубрена,

под зубатим сунцем што привидно греје,

од некуд се чује да залаје кера,

па кад замре лавеж, опет мирно све је.

А у бразди остаде, тек по нека травка,

зубача ил` сирак, ђаво би га знао,

лишће јој је суво,ал` стабљика јака,

срећна што је није, паор заорао.

Равница се пружила, као да одмара,

од града и суше још се опоравља,

умори је мотика и опанак ратара,

сад под сумаглицом, муке заборавља!

И сирота моја, сад остаде сама,

тек по нека сврака на грумен јој слети,

окружена тако уморним њивама,

пожели да с` птицама и она полети.

Ал` нема ту срећу, моја мученица,

ускоро ће бити смрзнута на мразу,

утонуће у сан, та, моја равница,

а снег ће јој покрити узорану бразду!

 

КАРЛОВАЧКА

 

Заволех, те улице стрме,

што пузе као гује,

још од улице Гросове се чује

како шкрипе скамије ђачке,

из гимназије карловачке.

 

Понесе те јасни звук воде,

са чесме четири лава,

који флертује с` црквеним звоном

и кафанским тамбурама.

 

С` нечијег апсеца, замириса куглоф,

онај с` грожђицама, посут ванилом,,

ветрић с` прозора, понесе тај мирис

и помеша га са белим крином.

 

Из оближњих подрума, звече чаше и бокалиi,

ту се вино разноразно проба,

тад се винар куди или хвали,

све по заслузи,кажу они стари!

 

Сликарске кичице саме језде по платну,

пред красотом Дунава и Фрушке Горе,

овде су и звезде налик дијаманту,

исто су чаробне и ноћи и зоре!

 

Та лепота опила је,

два песника свима знана,

карловачка земља чува

нашег Бранка и Душана!

 

Две се душе сад на небу друже,

а с` Черата и са Стражилова,

преплиће се сада песма ова::

‚‚Грешио сам много и сад ми је жао…

зеленога ја више никада видети нећу…‚‚

 

Уз тамбураше, подигнимо чаше,

за њихове строфе, запалимо свећу,

Видиковац чува успомену,

у песмама када их спомену!

 

 

О ХЛЕБУ

 

Да добијеш парче хлеба,

мукотрпно ратар  ради,

зато немој да га бацаш,

на свету је много глади!

Кад случајно на под падне,

подигнеш га и целиваш,

помисли на оне гладне,

буди срећан што га имаш.

Кад` у кућу примаш госте,

по српском је обичају,

да се теби драги људи ,

с`хлебом и сољу дочекају!

„Хлеб наш насушни,

дај нам данас“

и молитва проповеда,

у хлебу је и наш спас,

тако и Бог заповеда!

Помоли се за поља житна,

за сваки златни клас,

јер док буде њега било,

дотле биће и свих нас!

…………………………………

Vesna Fekete, Sremski Karlovci, R Serbia

 

The poems were published to me in seventeen in common

collections, and published her first solo album in 2016. (FROM ONE FEET)

Collections are:

– Serbian-Bulgarian Friendship-2014.

– Serbian-Bulgarian Friendship-2015 (both in Serbian and Bulgarian)

– Fruska Gora, may God be glory- 2016Beschenova offerings

– Sremskarlovac Poetry Ships -2015,2016,2017,2018.2019 (2015 song Karlovac won second place from the president of the jury Milovan Vitezovic)

– Momcilo’s flute, The Custody of Cacak – the poem « Unhappy Love » won a poetry charter awarded by Ljubivoj Ršumović and Maja Daniović -2017.

– Karlovac Poetic Pearls – 2018 (His Majesty’s Cheek, Passion)

– Knight’s Anthology, I Love You, Nedeljko Popadic and Knights Poets

with the song « What All The Eyes Can Do »

– The Cloud Shifter is Invisible, (Besenovska Yields), Jury President Blagoje Bakovic commends the song of the same name

– What can they do, shortlisted 490 international poets from 19 countries, 2018 Banat Cultural Center

Independent collection From the pen of one Sremica published in November 2016.

CZECH CULTURE DAYS, published songs with translation 2018,2019

-The anthology Knight 2, « You’re Not So Little, » with the song « What All Hands Can Do »,

-« My sanctuary« , praise of the Beshenovo Monastery in 2019.

Thanksgiving winner at SREMSKARLOVSKI SAND BOATS for promotion and development of culture 2019

Winner of the Zvezdara Municipality Award 2018, for the promotion and development of cultural and artistic values ​​(two poems represented in the Zvezdara collection)

Karlovac List 2018 Cultural Contribution Award winner.

Successful promotions in Sremski Karlovci and Novi Sad.

Poems with biography published in the literary journal Krovovi.i and in the journal of the diocese of Sremska «  SERBIAN SION« 

Member of the Municipal Council for Culture in the Municipality of Sremski Karlovci. Member of the Association of Journalists of Vojvodina (DNV), wife and mother to son Mihajlo.

Karlovac List 2018 Cultural Contribution Award winner.

 

 

FLAT LAND

 

Earth evaporates, almost fertilized,

under the toothy sun that is apparently warming,

it is heard from somewhere that it is calling for a ker,

so when the bark goes, everything is calm again.

And in the furrow there were only some grass left,

toothpick or sorghum, the devil would know him,

its leaves are dry, but its stems are strong,

happy not to, paor growled.

The plain stretched out, as if resting,

still recovering from the city and drought,

fatigue is the hoe and the fall of the crop,

now under the haze, she forgets her torment!

And my poor, now he is left alone,

it just lands on a lump,

surrounded by such tired fields,

she wants to fly the birds and she takes off.

But no luck, my martyr,

will soon be frozen in the cold,

sinking into sleep, this, my plain,

and the snow will cover her patterned furrow!

 

KARLOVAČKA

 

I love those streets steep,

crawling like guts,

it’s been heard since Grosove Street

screaming schoolchildren screaming,

from Karlovac high school.

 

They bring you the clear sound of water,

from the faucet four lions,

who flirts with the church bell

and coffee tambourines.

 

From one’s abscess, the smell of kuglof,

the one with raisins, sprinkled with vanilla ,,

the breeze from the window, carry that smell

and mixed it with a white crone.

 

From nearby cellars, rattlesnakes and goblets,

here the wine tastes differently,

then the winemaker boasts or praises,

all for the credit, they say old!

 

The painter’s knuckles ride on the canvas itself,

before the beauty of the Danube and Fruska Gora,

there are also diamond-like stars here,

the nights and dawns are just as magical!

 

This beauty of opium is

two known poets,

the Karlovac land is guarded

our Branko and Dusan!

 

Two souls are now hanging out in heaven,

and from Cherat and Strazilov,

now this song is intertwined ::

‚‚ I made a lot of mistakes and now I’m sorry …

green I will never see again … ‚‚

 

With the tambourines, let’s raise our glasses,

for their stanzas, let’s light a candle,

The lookout keeps the memory,

in the songs when they mention them!

 

 

ABOUT THE BREAD

 

To get a slice of bread,

painstakingly the grower works,

so don’t throw it away,

there is a lot of hunger in the world!

When it accidentally falls to the floor,

you pick it up and kiss it,

think of those hungry,

be happy you have it.

When you welcome guests into the house,

according to Serbian custom,

to you dear people,

with bread and salt they welcome!

« Our dry bread,

give us today « 

and prayer preaches,

our salvation is in the bread,

so also God commands!

Pray for the cereal fields,

for each gold class,

because while he is gone,

then there will be all of us!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *