Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Siniša Chadjim

 

Siniša Chadjim, Poljana, R Hrvatska

 

 

 

Nikada nisam mislio kao svi drugi pa ni kao onaj prvi. Živim u snovima, stvaram u bajkama.

Volim svim srcem prirodu i pomažem joj da ozdravi, uzimam iz duše ono najbolje i to dajem

dragoj planeti Zemlji. Tebi govorim i tvoj život treba biti ushićen u snu da se smiješ i da

voliš poput mene. Sanjarim i maštam s rukama spajajući osjećanja u rijeku života.

Kroz život uvjek dajem nikada ne uzimam, svi imaju pravo biti slobodni. Upoznajte svijet kroz oči rijetkih ptica. Te ptice čine papir onima koji vjeruju, tako tkaju snove koji sanjaju. Daleki su

to svjetovi daleko u nama u najtajnijim prostranstvima tamo gdje mašta mašta i sretan je onaj koji vidi slatke plodove duše koja izrasta i narasta u mirno more bezkraja. Više je nevidljivih svjetova

koji žive nego ovih vidljivih i tu riječi postaju vatra. Riječi koje gore i bole i one najljubavnije koje peku. Tu se rađaju i žive. Traju toliko koliko vrijeme traje i stvaraju nas kako sunce daje.

 

 

 

NAČELO LUTANJA

 

Njena ljepota je umjetnost

simfonija straha

 

nastajanje ljubičaste

 

užitak je gledanje

u oči

gdje nazire se oblik

svjetlosti

koja sije iz unutrašnjosti

i grije

jadnu moju violinu.

 

A zašto?

 

Ne znam.

 

Jer ljepota je djelo

što sastavila je čist zrak

tu da budem voljen

i tu me je strast pozvala

i zavarala sebe

i kažu njezino bogatstvo je neprocjenjivo

ljubazna je kao tajna

i zablista.

 

 

 

 

 

 

DOTAKNI VRIJEME

 

Baš je lijepa pomislim

nebo svoje tajne ima

koje skriva u tim očima

 

sjetno proleti vrijeme

 

svijet je golema skitnica

koja zalupi vratima

našim snovima.

 

Loše izmišljam

dobro letim

sad je moja svita boja

i onda sutra navrati

u nova jutra

sasvim blago

kao u bajkama

kad šalješ poljupce

s ruku ratnika.

 

Ljudi dotaknu

bože, karijere

svojim srcima

grade barijere

svetim pticama u zemlji zumbula.

 

Rekla je da

sanjam dunje

jednu tajnu dalekih

cvjetova

koji mirišu kad dolazi tambura.

 

Najlakše prate stranci muziku

kada kafanski dim

postane zabluda

moderna nada

otpalih jabuka.

Nije do ludila

talas je

tvoja borba

bombon u ustima

nema tajni, ali namiguje.

 

Takva je zanosna

i uvijek dolazi kad miriše tambura.

 

JEDNOSTAVNO

 

Zrcalom ljubavi diramo zvijezde

tišinom su zvonila zvona sahranjenih

na valovima tamne kapi.

 

Boja i miris tvojih arhipelaga

urezali su se u govor srca

tako putnice plamena

da odletjele su sklopljenim ulicama.

 

Djetinjstvo nije imalo zastave

poput prostora, bilo je nezasitno bolno

ponovih, praskavom munjom slova

slogove do mjeseca iz svoje postojbine planina.

 

Odsutnost bliskosti osjetih drhtajem brade

kristalnog svijeta koji se lomi

lijepa zemljo i božanstvena prirodo

gdje odlaze oni drugi koji vole.

 

Dostićiću svjetlom zimu

ovaj hljeb u njedrima

s medom lude na licu

lutat ću tvojim poljupcima.

 

Da, znam sjenicu tvoga zagrljaja

vatrenu pticu ljubavi, neba i drveta

glazbu koja nedostaje

natapanu dugim maglama.

 

Vidjeli su sunca korijenje

stvoreno od snova

kredu, kamen i lijepa usta,

ali ljubav da pjeva tvojim tijelom,

dugujem ti izgubljene suze i puteni snijeg.

 

I sada dok razmišljaš o zapaljivim strepnjama

o ljepoti i ljubavi, o sapunici u svom srcu

puzavicama lutamo sigurno putem neba

umire jesen prazna ptica odlijeće.

 

Ostavi mi pola jabuke

rebra razbijenog planeta

slijepi cvijet drhti

zelenim snom svemira.

 

 

 

Tako je, nutrina ljubavi

uzmi darove s napuklog stola

da neba grade tvojim venama

čudesne Svemire sjedinjenja.

 

Pokapamo nokte u krvi smijeha

rasutih zvijezda, kako volimo

kamen u jantaru i rekli smo srce bezdana

od vremena kad je nastalo u plavetnim planinama.

……………………………………………………………………………………………………….

Siniša Chadjim, Poljana, R Croatia

 

 

 

I never thought like everyone else or even the first. I live in dreams, I create in fairy tales.

I love nature with all my heart and I help it heal, I take the best from my soul and I give it

dear planet Earth. I’m telling you and your life should be elated in a dream that you laugh and yes

you love like me. I dream and fantasize with my hands, connecting my feelings to the river of life.

Throughout life I always give I never take, everyone has the right to be free. Get to know the world through the eyes of rare birds. These birds make paper to those who believe, thus weave the dreams they dream. They are far away

it is worlds away in us in the darkest expanses where the imagination is imaginative and happy is the one who sees the sweet fruits of the soul that grows and grows into a calm sea of ​​endlessness. There are more invisible worlds

who live than these visible, and these words become fire. Words that hurt and hurt and those that love the most. This is where they are born and live. They last as long as time lasts and create us as the sun gives.

 

 

 

PRINCIPLE OF WANDING

 

Her beauty is art

a symphony of fear

 

the formation of purple

 

it is a pleasure to watch

in the eyes

where the shape is visible

light

which shines from within

and it heats

poor my violin.

 

But why?

 

I do not know.

 

Because beauty is work

which she composed was pure air

here to be loved

and this is where passion called me

and fooled herself

and they say her wealth is priceless

she is kind as a secret

and shimmering.

 

 

 

 

 

 

TOUCH TIME

 

It’s nice to think of

the sky has its secrets

which he hides in those eyes

 

happy time passes

 

the world is a huge tramp

that slams the door

to our dreams.

 

I make bad things

I’m flying well

now it’s my sweet color

and then come back tomorrow

into the new mornings

quite mild

as in fairy tales

when you send kisses

from the hands of a warrior.

 

People touch it

God, career

with their hearts

they build barriers

sacred birds in the land of hyacinths.

 

She said yes

dreaming quince

one secret of the distant

flowers

which smell when tambourine comes.

 

The easiest way to accompany a party is music

when the coffee smoke

becomes delusional

modern hope

of fallen apples.

It’s not crazy

it’s a wave

your fight

candy in the mouth

no secrets but winks.

 

Such is the rapture

and it always comes when it smells of tambourine.

 

SIMPLY

 

By the mirror of love, we touch the stars

the bells of the buried were ringing silently

on the waves of the dark drop.

 

The color and smell of your archipelagos

they cut into the speech of the heart

thus the passengers of the flame

that they flew down the closed streets.

 

Childhood had no flags

like space, it was insatiably painful

I repeated, bursting with lightning letters

syllables up to the moon from its mount of mountains.

 

The lack of closeness I felt with the trembling of my chin

the crystal world that is breaking

beautiful country and divine nature

where those others who love go.

 

I will reach a light winter

this bread in the bowels

with honey crazy on her face

i will wander your kisses.

 

Yes, I know the gazebo of your hug

a fiery bird of love, sky and wood

missing music

soaked in long fog.

 

They saw the sun roots

created from dreams

chalk, stone and beautiful mouth,

but love to sing with your body,

i owe you lost tears and put snow.

 

And now as you think about inflammatory anxiety

about beauty and love, about the soap in your heart

we crawl safely across the sky

autumn the empty bird is flying away.

 

Leave me half an apple

ribs of a broken planet

the blind flower trembles

the green dream of the universe.

 

 

 

That’s right, the inside of love

get presents from the cracked table

to build the sky with your veins

the wondrous Universes of Unification.

 

We bury our nails in the blood of laughter

scattered stars, as we like

stone in amber and we said the heart of the abyss

from the time it originated in the blue mountains.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *