Verica Preda PreVera

Spread the love

 

Верица Преда ПреВера, Вршац, Р Србија

 

Рођена 1966. год.

Живот је одвео у Вршац-град под кулом.

Оснивач и председник Удружења Вршачка Aфирмација Уметника „АРС.“

Члан Удружења књижевника Србије.

Члан Друштва књижевника Војводине.

Члан Женске парламентарне мреже Републике Србије и Савета за родну равноправност града Вршца.

Члан Индо-Ромског културног центра у Србији.

Бави се хуманитарним радом.е

Пише поезију за одрасле и децу, као и хаику поезију.

Косценариста и лектор на тексту монодраме „Стаменка из Кручице“…Косценариста и извођач у  представи „Незаборав“…Косценариста дечије представе „Ања сања“, „Срећа је у нама“… аутор сонгова дечијих  песама и песама за одрасле…

Текстописац.

Води Креативну глумионицу за децу „Смехуљци“.

Бави се издаваштвом.

Објављивана у зборницима, књижевним новинама и  часописима у Србији и региону.

Учесник песничких манифестација у Србији, Македонији, Хрватској Републици Српској, БиХ и Румунији.

Добитник награда и повеља…

Организатор и учесник многих перформанаса, поетских маратона и уметничких колонија.

Превођена на француски, македонски, румунски, пољски, енглески, словеначки…

Запослена у Градској управи града Вршац.

 

 

ЧУВАЊЕ КИРЛИЈАНОВЕ ФОТОГРАФИЈЕ

 

Потребно је

затворити

своју шкољку

од пауничастог влакна

премазом од белог лука

и катанац  прелити

врелом смолом

 

јер, ако закаче ноктима

радовање

Твог пенастог облака

ако откину

ма једно перо

из крила птица

које шарају видик

ако осете

колико су далеко

од шареног света

и  цепелина

који неспутано

међ, облацима језди

и како кише

не натапају

дане и листове брезе,

забадаће трнове игле

под кожу

под јастук

и цик јутра

под шуштање мајског дана

под  распеване  кораке

 

 

тако се чувају

рођено моје

матица љубичастог одсјаја

и злато подно мора

тако светли

најлепши отисак

електромагнетног поља

 

 

П.С.

 

потребно је

сачувати мир

сваког трептаја

сваког удисаја

и наговештаја немира

пре него што

пете прокрваре

пре него што се

ланац сивог праха

од живог  ткива

по црној земљи

расплете

 

 

Градски трг једног поднева

Испод сунцобрана

око своје осе

окреће  се

заустављен тренутак

и спаљена

моћ говора

 

на проклизавајући папир

с цифрама

плава жена

жена записује:

моћ слушања

развија се

посебним технологијама

великих Богова

који су потекли

од посебне врсте

малих људи

 

неприметно је

ставила тачку

јер, слушање изгледа

не подразумева

одговоре

и свест

о развијању самосвесног

 

 

Слушам

шумове протока

замућене воде

из  градске фонтане

размишљам о дијалектици

и бесконачном низу

поновљених

историјских дана

 

на очима

слепљена

цика једнине 

и вриска множине

у расколу

као горчина

тамног

и светлог

јечменог  слада

 

п.с.

 

не разликују се

градски тргови

голубови

поднева

 

на исти начин

цевчи  се

са дна

пена

 

 

 

ТОК  ПОБЕГЛИХ  МИСЛИ

 

брзином светла

беже

избегавају

препреке

и шуму шапата

сивих ћелија

 

загледане

у непрегледну пустињу

без намере да стану

грме

мрве  облутке

и ваљају очно дно

 

сударају се

и премишљају

хоће ли постати реч

или увезано коло

у коме боле

одјеци разиграних  играча

 

побегле мисли

настањују се

на клатну исакове љуљашке

и бестидно

се кикоћу

 

чак и време остаје немо

не знајућу

који ће ветрови

и у ком тренутку

моћи да их смире

……………………………………………………………….

Verica Preda PreVera, Vrsac, R Serbia

 

Born in 1966.

He took his life to Vrsac-city under a tower.

Founder and President of the Association of Vrsar Affirmation of the Artist « ARS. »

Member of the Serbian Writers’ Association.

Member of the Vojvodina Writers’ Association.

Member of the Women’s Parliamentary Network of the Republic of Serbia and the Council for Gender Equality of the City of Vrsac.

Member of the Indo-Roma Cultural Center in Serbia.

Engages in humanitarian work.e

He writes poetry for adults and children, as well as haiku poetry.

Writer and editor on the text of the monodrama « Stamenka from Krucica » … Writer and performer in the play « Unforgettable » … Writer of the children’s play « Anja Sanja », « Happiness is in us » … the author of Songs for Children and Adult Songs …

A copywriter.

He runs the Creative Smileys Kids Playhouse.

She is involved in publishing.

Published in proceedings, literary newspapers and magazines in Serbia and the region.

He is a participant in poetry events in Serbia, Macedonia, Croatia, Republika Srpska, Bosnia and Romania.

Winner of awards and charters …

Organizer and participant in many performances, poetry marathons and art colonies.

Translated into French, Macedonian, Romanian, Polish, English, Slovenian …

Employee of the City Administration of Vrsac.

 

 

SAVING KIRLIAN’S PHOTOGRAPHY

 

It’s necessary

close

your shell

made of spiderweb fiber

garlic coating

and the padlock overflow

hot resin

 

because if he nails it

rejoicing

Your foam cloud

if they break off

just a feather

from the wings of birds

that marvel at the sight

if they feel it

how far they are

from the colorful world

and zeppelin

who unfettered

in the midst of the clouds of riding

and how it rains

do not soak

days and birch leaves,

stabbing needle thorns

under the skin

under the pillow

and the morning

under the rustle of May Day

under the bursting steps

 

 

that is how they are kept

born mine

nut of purple glare

and gold below the sea

it’s so bright

the most beautiful print

electromagnetic field

 

 

P.S.

 

it’s necessary

preserve peace

every blink

every breath

and hints of unrest

Before

heels bleed

before

gray powder chain

from living tissue

across the black earth

unraveling

 

 

ONE DAY CITY MARKET

Under the umbrella

around its axis

turns around

paused moment

and burned

the power of speech

 

on slipping paper

with figures

blond woman

woman writes:

the power of listening

is developing

special technologies

of the great Gods

who have originated

of a special kind

little people

 

it’s imperceptible

made a point

because, listening looks

does not imply

answers

and consciousness

about developing the self-conscious

 

 

I’m listening

flow noise

turbid water

from the city fountain

thinking about dialectics

and an infinite series

repeated

historical days

 

on the eyes

glued

cika singular

and the scream of the plural

in a schism

as bitterness

dark

and bright

barley malt

 

p.s.

 

they are no different

city ​​squares

pigeons

noon

 

in the same way

tubing

from the bottom

foam

 

 

 

FLOW OF RUNNING THOUGHTS

 

at the speed of light

run away

they avoid

impediments

and the murmur of whispers

gray cells

 

watched

into the vast desert

with no intention of stopping

shrubs

crumbs

and rolling the fundus

 

they collide

and they think

will it become a word

or a bound wheel

in which they hurt

echoes of playful players

 

escaped thoughts

settle down

to the pendulum of isak swing

and shameless

they giggle

 

even time remains mute

I won’t know

which will wind

and at what point

be able to calm them down

 

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*