Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Ivana Papeš Bogosavljev

Ivana Papeš Bogosavljev, Subotica, R Srbija

Ivana Papeš Bogosavljev rođena je 1981. godine u Subotici.

Počela je pisati veoma rano. Prve pesme i eseji objavljeni su joj u zajedničkoj zbirci  »Sveska za osetljive »,  književne radionice Ota Tolnaija, koju je pohađala na Otvorenom univerzitetu u Subotici tokom 1996. godine.

Svoje tinejdžerske radove objavila je u svojoj prvoj samostalnoj zbirci  »Van vremena »,  2012. godine u izdanju Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa, uz veliku podršku vlasnika i osnivača kulturnog centra, književnika Radovana Vlahovića.

  1. godine objavila je knjigu  »Mama, slušaj!-razgovori sa Lanom », u ediciji Književnost za decu, ostajući verna svom izdavaču, Banatskom kulturnom centru. Ceo prihod od prodaje knjige poklonjen je u humanitarne svrhe Domu za nezbrinutu decu Kolevka u Subotici, a tiraž je rasprodat.
  2. godine objavljeno je drugo dopunjeno izdanje knjige ’’Mama, slušaj!-razgovori sa Lanom’’, koje je uspešno promovisano na beogradskom Sajmu knjiga i širom Vojvodine. Deo sredstava od prodaje ove knjige takođe je dodeljen u humanitarne svrhe.
  3. godine objavila je zbirku  »Nebo je svuda iste boje », koja je proglašena za najbolju međunarodnu zbirku poezije2018. godine, u Rijeci, od strane Hrvatskog književnog društva, te osvojila nagradu ‘’Književno pero’’.

Pesme su joj objavljene u zbornicima i časopisima širom Srbije, kao i na brojnim internet  stranicama. Zastupljena je u međunarodnim zbirkama poezije  »Valentinovo » i  »More na dlanu », koje su izdate u Hrvatskoj, u izdanju Kulture snova iz Zagreba, kao i u prvoj FB Antologiji ljubavnih pesama.

Učestvovala je na manifestacijama  »Dani Teodora Pavlovića »,  »Sija knjiga majke Angeline », gde joj je pesma  »Nevesta » nagrađena specijalnom nagradom žirija i na manifestaciji  »Milici u pohode » u Novom Sadu.

Učesnik je i saradnik u organizaciji Evropskog fejsbuk pesničkog festivala, koji se održava svake godine u okviru Sajma knjiga u Novom Sadu, a čiji je osnivač Banatski kulturni centar.

Nagrađena je trećom nagradom u konkurenciji ljubavne poezije na Pesničkom proleću Čukarice 2015.

Zamenica je predsednika SKOR-ovog ogranka u Subotici, član je književnog kluba Srpskog kulturnog centra ‘’Sveti Sava’’ i Udruženja balkanskih umetnika.

Vrlo je aktivna na subotičkoj pesničkoj sceni, često u ulozi moderatora, interpretatora poezije ili kao recenzent kolegama pesnicima, ali i kao autor.

Piše ljubavnu poeziju, poeziju za decu i kratke priče.

Planira da jednog dana pusti kosu.

NENAPISANA PESMA

Pokazaću ti kako plaču stihovi
nenapisane pesme,
kako ih Dunav odnosi u Crno more,
kako ih gutaju zvezde snohvatice.

Ta pesma je nenapisana tebi
i tebi nije darovana kao obećanje.

Ona je moja bol
duboka i široka,
proživljena i usidrena,
fantastično luda,lukava!

Pokazaću ti kako plaču stihovi
nenapisane pesme.
Ta pesma je nenapisana tebi.

Prepoznaćeš gorčinu
jutarnje kafe u njoj,
čućeš šum mora u daljini,
osetićeš kako drhti perje uplašene ptice.

I volećeš je.

 

 

KAD ŽILET RASPARA USNE

Teško je zaspati.
Duhovi plešu tišinom
poljubac lebdi mislima.

Meni još nije svanulo
nakon one noći u kojoj smo
zaneseni plesali pogledima
zaljubljeni u život.

Nemoj me pitati gde ću sutra.
Za mene je sutra tamo
gde vetar mrsi tvoju kosu
gde osmehom grliš dan.

Reči ne zaboravljam.
Kad žilet raspara usne
sasvim je svejedno
kakvu ćeš me pamtiti-
to ionako više nisam ja.

 

 

 

 

 

 

 

TRI SATA POSLE PONOĆI

Nudila nam se noć
gasila sam vatru ispod rebara
dlanovima okrenutim ka mesecu.

Toliko toga sam želela reći
dok sam pričala
o nevažnim stvarima
kotrljajući sitno kamenje
tromim koracima.

Nisam žurila
a činio se kao tren
taj put koji si prohodao
s moje desne strane

dok si u očime nosio srne

i sva čuda ovog usahlog sazvežđa.

Da smo sami na svetu
bilo bi malo.
Na uglovima usana
čuvam osmeh.
Samo za tvoje oči.

…………………………….

Ivana Papeš Bogosavljev, Subotica, R Serbia

Ivana Papeš Bogosavljev was born in 1981 in Subotica.

She started writing very early. Her first poems and essays were published in her joint collection, « Notebook for the Sensitive, » by Otto Tolnai’s literary workshop, which she attended at the Open University in Subotica in 1996.

She published her teenage works in her first independent collection « Out of Time » in 2012, published by the Banat Cultural Center in Novi Milosevo, with the great support of the owner and founder of the cultural center, writer Radovan Vlahovic.

In 2015, she published the book « Mom, Listen! – Talk to Lana, » in the Children’s Literature edition, staying true to her publisher, the Banat Cultural Center. The entire proceeds from the sale of the book were donated for humanitarian purposes to the Home for the Careless Children Kolevka in Subotica, and the circulation was sold out.

In 2016, the second supplementary edition of the book  » Mom, Listen! – Talk to Lan  » was published, which was successfully promoted at the Belgrade Book Fair and throughout Vojvodina. Part of the proceeds from the sale of this book has also been donated for humanitarian purposes.

In 2018, she published the collection  » The Sky is Everywhere in the Same Color  », which was voted the best international poetry collection2018. in Rijeka, by the Croatian Literary Society, and won the  » Literary Feather  » award.

Her poems have been published in collections and magazines all over Serbia, as well as on numerous websites. She is represented in the international collections of poetry « Valentine’s Day » and « Sea in the Palm », published in Croatia, published by the Dream Culture from Zagreb, as well as in the first FB Anthology of Love Poems.

She participated in the events of « Theodore Pavlovic Days », « The Shining Book of Mother Angelina », where her poem « Bride » was awarded with a special jury award and at the event « Militia in Visits » in Novi Sad.

He is a participant and associate in the organization of the European Facebook Poetry Festival, which is held every year at the Book Fair in Novi Sad, founded by the Banat Cultural Center.

She was awarded the third prize in the Love Poetry Competition at the Čukarica Poetry Spring 2015.

She is the Vice President of the SKOR branch in Subotica, a member of the Literary Club of the Serbian Cultural Center  » Sveti Sava  » and the Association of Balkan Artists.

She is very active on the Saturday poetry scene, often as a moderator, poetry interpreter or as a peer reviewer to fellow poets, but also as an author.

She writes love poetry, poetry for children and short stories.

He plans to release his hair one day.

THE UNLETTERED SONG

I’ll show you the crying lyrics

unwritten songs,

how the Danube takes them to the Black Sea,

as they are swallowed by the stars of the snobbery.

This song is unwritten to you

and it was not given to you as a promise.

She is my pain

deep and wide,

lived and anchored,

fantastically crazy, cunning!

I’ll show you the crying lyrics

unwritten poems.

This song is unwritten to you.

You will recognize the bitterness

morning coffee in it,

you will hear the noise of the sea in the distance,

you will feel the feathers of a frightened bird tremble.

And you will love her.

 

 

WHEN THE VILLET MOVES LIP

It’s hard to fall asleep.

The spirits dance in silence

the kiss hovers with thought.

I haven’t got it yet

after the night we’re in

enthralled dancing gazes

in love with life.

Don’t ask me where I’ll be tomorrow.

For me, it’s there tomorrow

where the wind crushes your hair

where you smile at the day.

I don’t forget the words.

When the razor breaks the lips

it’s all the same

what will you remember me-

it’s not me anymore.

 

 

THREE HOURS AFTER midnight

We were offered a night

I extinguished the fire under the ribs

palms facing the moon.

There is so much I wanted to say

while I was talking

about unimportant things

rolling small stones

in three easy steps.

I was in no hurry

and it seemed like a moment

that path you walked

to my right

while you were clearly wearing deer

and all the wonders of this withered constellation.

That we are alone in the world

it would be small.

At the corners of the lips

I keep a smile.

Just for your eyes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *