Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Suada  Suljić  Sokolović

Suada  Suljić  Sokolović, Melbourne –Australia

 

Suada Suljić Sokolović  rođena je  22.08.1955  godine u Tuzli.

Osnovnu školu završila  u Kiseljaku kod Tuzle,a srednje obrazovanje u Tuzli. Godine  1976.dobila je Diplomu o završenoj Novinarskoj školi  koju je pohađala pri Jugoslovenskom institutu  za novinarstvo u Beogradu.

Bila je član književnog Kluba u Tuzli,dopisnik  sarajevskih listova  »Oslobođenje i   »Svijet »,te tuzlanskog lista  »Front Slobode“,kao i mnogih drugih.

Uvrštena je u tridesetak zbornika međunarodnog karaktera.

Član je Udruženja Bosanskih umjetnika i član Udruženja pisaca Australije.

Uvrštena je,biografijom i slikom,u Biografski Leksikon“ KO JE KO u BiH“,koji je štampao Planjax 2018 i u Jedinstvenu aleju pisaca.

Dobitnica je više književnih nagrada,među kojima je i SREBRNA PLAKETA koju joj je dodijelio UDRUŽENJE BOSANSKIH UMJETNIKA.

Autor  je  sedam objavljenih knjiga.

To su :

1.PUT U NEIZVIJESNOST (poezija)

2.NA KRILIMA VJETRA    (poezija)

3.SUDBINA   ( trojezična , prozno-poetska )

4.NI NA NEBU NI NA ZEMLJI  ( prozno-poetska )

5.ČOVJEK KOJI JE IZGUBIO IDENTITET ( proza,poezija i pjesme za komponovanje,u duhu sevdaha.)

6.“ ISKUŠENJE” ( proza,poezija i aforizmi)

  1. ‘’PUT DO ISTINE” ( proza,poezija i aforizmi.

Od 1991.živjela u Njemačkoj u gradu Hamburg,a od 1998.živi i stvara u Australiji,u gradu Melbourn.

…………………………………………………………….

Suada Suljic Sokolovic, Melbourne – Australia

 

Suada Suljic Sokolovic was born on August 22, 1955 in Tuzla.

She finished elementary school in Kiseljak near Tuzla and secondary education in Tuzla. In 1976, she received her Diploma of Completed School of Journalism, which she attended at the Yugoslav Institute of Journalism in Belgrade.

She was a member of the Literary Club in Tuzla, a correspondent for the Sarajevo newspapers Oslobodjenje and Svet, and the Tuzla newspaper Front Freedom, as well as many others.

It has been included in about thirty collections of international character.

He is a member of the Bosnian Artists Association and a member of the Writers Association of Australia.

It has been included, by biography and image, in the Biographical Lexicon « WHO IS WHO in BiH », printed by Planjax 2018 and in the Unique Writers’ Alley.

She has won several literary awards, including the SILVER PLAKET awarded to her by the ASSOCIATION OF BOSNIAN ARTISTS.

He is the author of seven published books.

That are :

1.WAY TO UNCERTAINTY (poetry)

  1. ON THE WIND WINDS (poetry)

3.FATH (trilingual, prose-poetic)

4.No in heaven not on earth (prose-poetic)

  1. THE MAN WHO LOSED IDENTITY (prose, poetry and composition poems, in the spirit of sevdah.)
  2. « THE TESTING » (prose, poetry and aphorisms)
  3.  » THE WAY TO TRUTH  » (prose, poetry and aphorisms.

Since 1991, she has lived in Germany in the city of Hamburg, and since 1998 lives and works in Australia, in the city of Melbourne.

 

 

 

LIFE OF SLEEPING

 

Shy light

chase away the dark traces of the night,

morning dew

from the window glass evaporates.

The sun is waking and life is sleeping.

The bird on the roof of the house is chirping,

he makes notes for the song

and as if she were singing « Wake to Life ».

 

The air smells like fear.

No human breath is heard.

Life has become relentless, cruel.

No one knows if the corona is a virus

embarked on his journey.

No one wants his days to run out.

 

Long hospital corridors

shadows in the white Jurassic.

Yes, many died

they often appear in front of TV cameras,

when they drop words through masks,

green, white, blue…

 

Crying land is often a trench.

A mass murderer, without soul and face,

ordinary droplet, the corona virus is called.

Because of her, a person has no right to freedom.

He showers in solitude and life sleeps.

 

Before the sun’s rays

cloud, morning, gray

and everything seems to be living normally,

and java wrapped in eerie silence,

everyone is in his cage and life is sleeping.

 

 

 

 

Mankind MUST BE SAVED

 

 

Give us back

year old

because this one, 2020, Nova

prints sad letters.

And we greeted her

outstretched arms,

with a song and a glass raised,

and she steals from us

peace of mind

and last year’s happiness, ours.

It ruined our joy, our hope

between the most born

made a blockade.

We’re together, New Year

followed the old one,

by dawn you were dancing with us,

sang, glasses knocked

and in our eyes it sparkled.

 

You were promising,

and in their bowels

the enemy of humanity,

corona virus you wings

by someone

instead of weapons, ambushed

it destroys, kills and fights.

 

TODAY’S DEAD MORE THAN JUICE!

 

Coron, maybe you are

from God sent

or from some of the world’s powerful.

The world is not sinless.

Maybe you deserve a punishment,

hence the mosque, the church

the school and the street are empty.

You did everyone

in its midst it is alone.

I know,

war for territories

to extend borders,

for oil and gold,

and now everyone’s boundaries

the threshold is the house door.

There is a lot in people

evil and evil,

but, corona, for the sake of the children

have mercy, sorry!

Disappear for those

who have pure hearts

who know they love.

Corona, the pay is empty

school classrooms.

Don’t let it

no more life

to shut down.

Humanity

it must be saved.

Get off the corona with you too

and let all human evil be lost.

Let love reign

and that of a neighbor of a neighbor

can hug and kiss

 

 

ŽIVOT  SPAVA

 

Stidljiva svjetlost

razgoni tamne tragove noći,

jutarnja rosa

sa  prozorskog stakla isparava.

Sunce se budi, a život spava.

Ptica  na  krovu kuće cvrkuće,

za  pjesmu sklapa note

i  kao da pjeva “Budi se živote”.

 

Zrak  miriše  na strah.

Ne čuje se ljudski dah.

Život je postao nemilosrdan,krut.

Niko ne zna  je li korona virus

krenula  na njegov put.

Niko ne želi da mu dani iscure.

 

Dugačkim bolničkim hodnicima

sjenke u bijelom jure.

Da  mnogo je umrlih

pred tv kamerama često jave,

kad  ispuste riječi kroz maske,

zelene,bijele,plave…

 

Plače  zemlja što je često rove.

Masovni ubica, bez duše i  lica,

obična kapljica, korona virus se zove.

Zbog nje na slobodu čovjek nema prava.

Tuši se u samoći, a život  spava.

 

Pred  sunčevim zrakama

izmiču  oblaci, jutarnji, sivi

i sve izgleda kao da normalno se živi,

a u sablasnu tišinu umotana java,

svako je u svom kavezu,a život spava.

 

 

 

 

ČOVJEČANSTVO MORA DA SE SPASI

 

 

Vratite nam

godinu staru

jer ova, 2020.,Nova

ispisuje tužna slova.

A dočekali smo je

raširenih  ruku,

uz  pjesmu i  podignutu čašu,

a ona krade nam

duševni mir

i  prošlogodišnju sreću,našu.

Uništila nam radost,nadu

između  najrođenijih

napravila blokadu.

Skupa smo,Nova godino

ispratili  staru,

do zore s’ nama si plesala,

pjevala,čaše kucala

i u očima nam svjetlucala.

 

Obećavajuća si  bila,

a u svojim njedrima

neprijatelja čovječanstva,

koronu  virus si krila

kojom nas neko

umjesto oružjem,iz zasjede

uništava,ubija i tuče.

 

DANAS MRTVIH VIŠE NEGO JUČE!

 

Korono, možda si

od  Boga poslata

ili od nekih svjetskih moćnika.

Svijet nije bezgriješan.

Možda si zaslužena kazna,

pa zato  džamija,crkva

škola i ulica je prazna.

Učinila si da svako

u svojoj tičini je sam.

Znam,

ratuju za teritorije

da prošire granice,

za  naftu i zlata,

a sada svima granica

prag  je kućnih vrata.

Mnogo je u ljudima

zla  i  pakosti,

ali,korono,zbog djece

smiluj se,oprosti!

Nestani zbog onih

koji  imaju čista srca

koja znaju da vole.

Korono,plaču prazne

učionice škole.

Ne dozvoli

ni jedan više život

da se ugasi.

Čovječanstvo

mora da se spasi.

Odlazi korono i sa tobom

i  svo ljudsko zlo neka se gubi.

Neka vlada ljubav

i da bližnji bližnjega

može da grli i ljubi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *