Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Zdenka Kirin

Zdenka Kirin, Zagreb, R Hrvatska

Učesnica mnogih festivala i zbornika. Često nagrađivana. Objavila nekoliko knjiga poezije i proze.

 

SA STAZA I OBZORJA

 

Notni zapis ljubavi
u njedrima mojim protitrava
ljepota se rastvara pred očima
i miriše cvijećem okićena
livada i krošnja osjajena čulima
što šire se srcem ustreptalim
od želje iskonske i čiste pod prstima
s poljupca punog radosti i žara

sveg bogatstva prisnosti u sebi!

Pod čarolijom doživljajnog krijesa –
notni zapis se prelijeva i zvuči kristalno
niz zvonke otkucaje želja treperećih
od osjetilne žeđi ostvarivanja sebe
u lepezi mogućnosti neograničene sreće
što je privlačnošću zasipavala mi dane
od prisnog i vedrog pripadanja zrenju
s mladenačkim idealima neustrašivosti …

Notni zapis ljubavi odzvanja mislima
promičem kroz zrcalne slike u njima
neodoljivo sam posvećena beskrajnoj snazi
od blagosti se slijevam u njedra tvoja
i urastam u stihove tebi na dar ispisane
u noćima bdjenja, na krilima nemira i tuge
koja se razlijeva u dijalog zvijezdanog sjaja
s anđeoskom pjesmom utjehe primljene …

Post scriptum:

Sve vidljivo i nevidljivo se ziba
u mislima mojim titraju sjene i svjetlucaji
sreća i tuga prožimaju simfoniju zvuka i boja
s vezom stihova i nota u ariji srca
ljubav je jedino piće s izvorišta iskonskog duha
osjećajnog skladanja za doživljaj svet …

 

PORTRET SRCA

 

Na pruženom dlanu
nudim vam srce
i svu odjeću duše svoje
rastvaram pred Crkvom života
dok treperim na pragu pod svodom
kroz crvene latice ljubavi
raskriljujući oči u leptirov let
kao molitva s koračanja …

Ljubav se odlama od srca
i sadrži sve pjesme pulsiranja
kroz oči, srce i ruke sunca u njedrima
obuhvaćajući jezero svjetlucanja …
Ne viđaju me često na trgu gradskom,
sadim ruže u vrtu i aranžiram bukete,
pišem pjesme, osmjehujem se i plešem
s balerinom u krvotoku želja rođena …

Post scriptum:

Listam knjigu doživljaja,
emocije se nižu poskakujući
i preplavljuju misli okusima,
bojama i zvucima nježnosti u srcu –
sunce se uvlači u sobu i pozlati dah
u taj čas bliskosti i topline naše …

 

 

POEZIJOM DO MIRA

 

Sanjam o ljudskosti, miru, sreći i pravdi
i prebirem vrtložne misli i osjećaje
dok me događaji zapljuskuju nemilosno
iz dana u dan sivlji i snažniji valovi –
suočavam se s teškoćama i nosim se
s njima, ali nepravda me raspamećuje
i slama do neizdržljivosti i jeze na koži,
već predugo se opirem i uzalud borim –
s ruba siromaštva padam u ponor bez dna
već mi je gotovo i svejedno što će biti sutra …

Ovo je samo moja misao i osobna odluka,
nema više smisla patiti, prosjačiti i odupirati se
ionako su me izbičevali do krvi i jauka u osobi,
sva ljudska prava su mi pogažena i oduzeta –
zar da se vučem od kontejnera do javne kuhinje
i preživljavam na mrvicama odbačena kruha,
ne mogu više, istočila sam svu nadu i vjeru u pravdu,
do zadnjeg atoma snage i bistrog mi uma,
nelogičnost, površnost i nadmudrivanje idu dalje,
žrvanj pohlepe je nezaustavljiv, grub i nezasitan …

Post scriptum:

Nije lako reći da je život očaravajuća laž,
propleten licemjerstvom i pohlepom čovjeka
naoružanog lukavošću, snagom i bogatstvom
pa kroji sudbine ljudima i narodima svijeta
služeći se mrkvom i batinom kao gospodar
koji uspijeva sebi nagrabiti dragulja i zlatnika …

………………………………….

Zdenka Kirin, Zagreb, R Croatia

Participant in many festivals and collections. Often rewarded. She has published several books of poetry and prose.

 

From the paths and the horizon

 

A note of love

in my bosom my antidotes

beauty dissolves before the eyes

and it smells of flowers ornate

the senses meadow and canopy

the wider I shudder

from the desire of the pure and pure under the fingers

with a kiss full of joy and fervor

all the wealth of intimacy within you!

Under the spell of experiential bonfire –

sheet music is overflowing and sounds crystalline

down the bell beats the desire of the blinking

from the sensual thirst for realizing oneself

in the array of possibilities of unlimited happiness

which filled my days with attraction

from close and cheerful belonging to the ripening

with youthful ideals of fearlessness…

The note of love echoes the thoughts

I scroll through the mirror images in them

I am irresistibly dedicated to endless strength

out of gentleness I sink into your bowels

and I grow into verses to you as a gift written

on nights of vigil, on the wings of restlessness and sorrow

which spills into a star-glowing dialogue

with an angelic song of comfort received …

Post scriptum:

Everything visible and invisible is rocking

shadows and twinkles flicker in my mind

happiness and sadness pervade the symphony of sound and color

with a connection of verses and notes in the aria of the heart

love is the only drink from the source of the primordial spirit

of sensual composing to experience the world…

 

PORTRAIT OF THE HEART

 

In the palm of your hand

I offer you my heart

and all the clothes of your soul

I dissolve before the Church of life

as I blink at the threshold under the vault

through the red petals of love

opening his eyes to the butterfly’s flight

as a prayer from stepping…

Love shakes off your heart

and contains all the pulsing songs

through the eyes, heart and hands of the sun in the bowels

embracing the glittering lake…

I don’t often see them in the city square,

I plant roses in the garden and arrange bouquets,

I write songs, smile and dance

with a ballerina in the bloodstream desire born …

Post scriptum:

I flip through an adventure book,

emotions are lowering by jumping

and flood thoughts with flavors,

the colors and sounds of tenderness in the heart –

the sun rolls into the room and gilds its breath

in that hour of closeness and warmth of ours…

 

 

BY POETRY TO PEACE

 

I dream of humanity, peace, happiness and justice

and I read through the swirling thoughts and feelings

while events splash me mercilessly

day by day greener and stronger waves –

I face difficulties and cope

with them, but injustice unravels me

and straw to the intolerance and anger of the skin,

I’ve been resisting for too long and fighting in vain –

from the brink of poverty I fall into the bottomless abyss

it is already over and I don’t care what tomorrow will be like …

This is just my thought and personal decision,

it no longer makes sense to suffer, beg, and resist

anyway, they blew me to the blood and moans in the person,

all human rights have been violated and taken away from me –

should I be dragging myself from the container to the public kitchen

and I’m surviving on crumbled bread,

I can no longer, I have all hope and faith in justice,

to the last atom of power and my clear mind,

illogicality, superficiality and outsmarting go on,

the covetousness of greed is unstoppable, rough and insatiable…

Post scriptum:

It’s not easy to say that life is a fascinating lie,

riddled with hypocrisy and greed of man

armed with cunning, power and wealth

and thus shape the destinies of the people and peoples of the world

using carrots and beans as a master

who manages to grab himself a gem and a gold coin …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *