Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Olivera Sestakov

Оливера Шестаков, Београд, Р Србија

Оливера Шестаков је рођена у Панчеву 19.септембра 1963. године. Завршила је Деветубеоградску гимназију и дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, на хидротехничком одсеку. Такође је сертификовани инструктор јоге. Живи и ради у Београду.

Објавила је до сада пет збирки песама:У МОМ ПОГЛЕДУ, два издања; МОЈЕ ДУШЕ РИМЕ, два издања; НА ТРАГУ СВЕТЛОСТИ; Поема ТЕЧЕМ КАО РЕКА и друге песме и ДО НЕКАЗАНОГ.

Оливерине збирке песама су духовне целине кроз које дише мисао и љубав. У мисаоној лепоти стиха је снага њене поезије. У поезији Оливере Шестаков, осећа се лепота нежног певања које краси човекову душу. У њеним књигама преовлађују мисаоне и љубавне песме, али су заступљене и остале врсте лирске поезије.

Пише и хаику песме, које су објављиване у зборницима и часописима хаику поезије у земљи и иностранству (Јапан, Немачка, Пољска, Аустрија, Хрватска).

Члан је Књижевне заједнице Југославије, Савеза књижевника у отаџбини и расејању, Књижевног клуба „Иво Андрић“ из Земуна и Друштва књижевника Београда.

Песме су јој објављене у преко 100 међународних и домаћих зборника поезије, антологија и лексикона, од којих су многе похваљене и награђиване на књижевним конкурсима. Превођене су на: руски, енглески, немачки, италијански, холандски и арапски језик.Пет препеваних песама на руски језик налазе се у зборнику савремене руске поезије и прозе AУТОРИ XXI века, објављеном септембра 2019. године (Издательский проект ЛитКульта, www.litcult.ru).

Збирка песама „Поема ТЕЧЕМ КАО РЕКА и друге песме“ добитник је Књижевне награде „Милорад Калезић“ коју додељује Књижевне заједница Југославије за најбољу књигу објављену 2017. године.

Збирка песама ДО НЕКАЗАНОГ објављена је као награда коју издавач Креативна радионица Балкан додељује Најаутору, а према гласању песника – аутора Зборника савремене поезије и Зборника хаику поезије, објављених 2018. године у издању КР Балкан. Књига је била у конкуренцији за Награду града Београда у области уметности – књижевност и преводно стваралаштво, за 2019. годину.

 

 

П Л О В И Д Б А

 

Овај бели папир

моје је море,

на пловидбу ме зове,

да тражим Реч.

 

Оловка је јарбол

мога брода,

до луке сигурне

испод плавог свода.

 

Ветар од мојих мисли

затеже једра –

испловљавамо

у непознато.

 

                                        (Збирка песама ДО НЕКАЗАНОГ, 2019.)

 

РЕКА САМ

 

 

Вода сам бистра,

испиј ме као нектар.

Прогутај ме као сузу,

као бол сâм,

што низ образ клизи лако,

гаси у тишини чежње плам.

 

Реч сам и рима.

У песму ме стави,

као лајтмотив,

што се непрестано

врти у глави.

 

Река сам бистра.

Урони руке

у плаве дубине.

Тајну крију.

Таласе прстима очешљај,

осетићеш моје душе

сваки дрхтај.

 

Пламен сам

звезданог неба.

У недра ме стави

и угреј се.

Ослушкујем жељно

дамаре у грудима,

жеља тихо грца,

тражећи  пут до ушћа

нечијег срца.

 

(Збирка песама Поема ТЕЧЕМ КАО РЕКА и друге песме, 2017.)

 

 

 

ЧИТАЈ МИ САМО

 

 

Руку само да ми пребациш

преко рамена,

могла бих са крви твојом

да се слијем и у очима

ти проклијам,

као жито младо.

 

 

Дах твој на врату

само да осетим,

могла бих отисак чежње

на уснама да ти оставим,

да ми на жили куцавици траг остане,

као жигосаном дорату на врату.

 

 

Читај ми из фотеље поред прозора,

само стихове ове ноћи,

нека ти глас у моје дисање уплови,

у пору сваку и влас косе.

 

 

Нека у соби зашуми море

и замиришу боровидалматински,

да чујем лепет крила

утви златокрилих,

читај ми само, бићу будна,

слушаћу до јутра.

 

 

А после,

нека загрми тишина

и све прекрије,

као да ова ноћ

била није.

 

(Збирка песама НА ТРАГУ СВЕТЛОСТИ, 2016.)

 

……………………….

Olivera Sestakov, Belgrade, R Serbia

 

 

 

Olivera Shestakov was born in Pancevo on September 19, 1963. She graduated from the Ninth Belgrade High School and graduated from the Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade, in the Hydraulic Engineering Department. She is also a certified yoga instructor. He lives and works in Belgrade.

She has published five collections of poems so far: IN MY LOOK, two issues; MY SOUL RIMS, two issues; ON THE TRACK OF LIGHT; POEMS LIKE A RIVER AND OTHER SONGS AND TO THE UNKNOWN.

Oliver’s collections of poems are spiritual entities through which thought and love breathe. In the thought beauty of verse is the strength of her poetry. In the poetry of Oliver Shestakov, one can feel the beauty of the gentle singing that adorns the human soul. Her books are dominated by thought and love poems, but other types of lyric poetry are represented.

He also writes haiku poems, which have been published in collections and journals of haiku poetry in the country and abroad (Japan, Germany, Poland, Austria, Croatia).

He is a member of the Literary Union of Yugoslavia, the Association of Writers in the Fatherland and the Dispersal, the Literary Club « Ivo Andric » from Zemun and the Belgrade Writers’ Society.

Her poems have been published in over 100 international and national collections of poetry, anthologies and lexicons, many of which have been praised and awarded at literary competitions. They have been translated into: Russian, English, German, Italian, Dutch and Arabic. The five songs sung in Russian are in the collection of contemporary Russian poetry and prose AUTHORS of the 21st Century, published in September 2019 (LitKult Publishing Project, www.litcult. ru).

The collection of poems « Poems ON THE WAY AS A RIVER AND OTHER SONGS » is the winner of the Literary Prize « Milorad Kalezic » awarded by the Literary Community of Yugoslavia for the best book published in 2017.

The Collection of Poems TO THE UNKNOWN was published as an award by the publisher of the Balkan Creative Workshop to Najautor, and according to a vote by the poet, author of the Contemporary Poetry and the Haiku Poetry, published in 2018 by the KR Balkan. The book was in competition for the 2019 Belgrade City Award for Arts – Literature and Translation.

 

 

P L O V I D B A

 

This white paper

my sea is

calling me on sailing,

to seek the Word.

 

The pen is a mast

my ship,

to safe harbor

under the blue vault.

 

The wind of my thoughts

tighten the sails –

we sail out

into the unknown.

 

(Collection of poems TO THE UNKNOWN, 2019)

 

I’m a river

 

 

The water itself is clear,

drink me like nectar.

Swallow me like a tear,

like the pain itself,

making it easy to slide down your cheek,

gasps in silence longing for flames.

 

I am also a rhyme.

Put me in a song,

as a leitmotif,

which is incessant

spinning in the head.

 

The river itself is clear.

Immerse your hands

into the blue depths.

They hide the secret.

Waves finger comb,

you will feel my souls

every shiver.

 

I’m on fire

starry sky.

Put me in the bowels

and warm up.

I listen eagerly

damara in the chest,

the desire to quietly grind,

looking for a way to the mouth

someone’s heart.

 

(Poem’s Collection of Poems ON THE RIVER AND OTHER POEMS, 2017)

 

 

 

I READ IT ONLY

 

 

Just hand me over

over the shoulder,

I could with your blood

to land and in my eyes

I’m cursing you,

as a grain young.

 

 

Your breath on your neck

just to feel,

I could print a longing

on your lips to leave you,

to keep a trace on my hamstring,

as a stamped doorframe.

 

 

Read me from the armchair by the window,

only verses this night,

let your voice blow into my breathing,

in the pore each and the hair.

 

 

Let the sea rustle in the room

and they smell borovidalmatin,

to hear the wings flutter

two golden wings,

just read it to me, I’ll be awake,

I’ll listen till morning.

 

 

And after,

let there be silence

and cover everything,

as if this night

she was not.

 

(Collection of poems ON THE TRACK OF LIGHT, 2016)

………………………

Olivera Sestakov, Belgrade, R Serbie

 

 

 

Oliver Shestakov est né à Pancevo le 19 septembre 1963. Elle est diplômée de la Neuvième Grammaire de Belgrade et diplômée de la Faculté de génie civil de l’Université de Belgrade, au Département de génie hydraulique. Elle est également instructrice de yoga certifiée. Il vit et travaille à Belgrade.

Jusqu’à présent, elle a publié cinq recueils de poèmes: IN MY LOOK, deux numéros; MES JANTES D’ÂME, deux numéros; SUR LA VOIE DE LA LUMIÈRE; POÈMES COMME UNE RIVIÈRE ET D’AUTRES CHANSONS ET À L’INCONNU.

Les recueils de poèmes d’Oliver sont des entités spirituelles à travers lesquelles la pensée et l’amour respirent. Dans la pensée, la beauté du vers est la force de sa poésie. Dans la poésie d’Oliver Shestakov, on sent la beauté du doux chant qui orne l’âme humaine. Ses livres sont dominés par des poèmes de pensée et d’amour, mais d’autres types de poésie lyrique sont représentés.

Il écrit également des poèmes de haïku, qui ont été publiés dans des collections et des revues de poésie de haïku dans le pays et à l’étranger (Japon, Allemagne, Pologne, Autriche, Croatie).

Il est membre de l’Union littéraire de Yougoslavie, de l’Association des écrivains de la patrie et de la dispersion, du Club littéraire « Ivo Andric » de Zemun et de la Belgrade Writers ‘Society.

Ses poèmes ont été publiés dans plus de 100 recueils internationaux et nationaux de poésie, d’anthologies et de lexiques, dont beaucoup ont été loués et récompensés lors de concours littéraires. Ils ont été traduits en: russe, anglais, allemand, italien, néerlandais et arabe.Les cinq chansons chantées en russe font partie du recueil de poésie et de prose russes contemporaines AUTEURS du 21e siècle, publié en septembre 2019 (LitKult Publishing Project, www.litcult. ru).

Le recueil de poèmes « Poèmes en route comme une rivière et autres chansons » est le lauréat du prix littéraire « Milorad Kalezic » décerné par la Communauté littéraire de Yougoslavie pour le meilleur livre publié en 2017.

The Collection of Poems TO THE UNKNOWN a été publié comme prix par l’éditeur du Balkan Creative Workshop à Najautor, et selon un vote du poète, auteur de la poésie contemporaine et de la poésie Haiku, publié en 2018 par le KR Balkan. Le livre était en compétition pour le Belgrade City Award for Arts – Literature and Translation 2019.

 

 

P L O V I D B A

 

Ce livre blanc

ma mer est

m’appelle sur la voile,

chercher la Parole.

 

Le stylo est un mât

mon vaisseau,

au port sûr

sous la voûte bleue.

 

Le vent de mes pensées

serrez les voiles –

nous sortons

dans l’inconnu.

 

(Recueil de poèmes À L’INCONNU, 2019)

 

Je suis une rivière

 

 

L’eau elle-même est claire,

buvez-moi comme du nectar.

Avale-moi comme une larme,

comme la douleur elle-même,

ce qui permet de glisser facilement sur votre joue,

halète en silence, aspirant aux flammes.

 

Je suis aussi une rime.

Mettez-moi dans une chanson,

comme leitmotiv,

ce qui est incessant

tourner dans la tête.

 

La rivière elle-même est claire.

Plongez vos mains

dans les profondeurs bleues.

Ils cachent le secret.

Peigne à doigts Waves,

tu sentiras mes âmes

chaque frisson.

 

Je suis en feu

ciel étoilé.

Mets-moi dans les entrailles

et réchauffer.

J’écoute avec impatience

damara dans la poitrine,

le désir de moudre tranquillement,

chercher un chemin vers la bouche

le cœur de quelqu’un.

 

(Collection de poèmes de poèmes sur la rivière et autres poèmes, 2017)

 

 

 

JE LE LISE UNIQUEMENT

 

 

Remets-moi juste

sur l’épaule,

Je pourrais avec ton sang

atterrir et à mes yeux

Je te maudis,

comme un grain jeune.

 

 

Votre souffle sur votre cou

juste pour ressentir,

Je pourrais imprimer un désir

sur tes lèvres pour te quitter,

pour garder une trace sur mes ischio-jambiers,

comme un cadre de porte estampillé.

 

 

Lisez-moi du fauteuil près de la fenêtre,

seulement des versets cette nuit,

laisse ta voix souffler dans ma respiration,

dans les pores chacun et les cheveux.

 

 

Laissez la mer bruisser dans la pièce

et ils sentent la borovidalmatine,

d’entendre les ailes battre

deux ailes d’or,

lisez-le moi, je serai éveillé,

J’écouterai jusqu’au matin.

 

 

Et puis,

qu’il y ait du silence

et couvrir tout,

comme si cette nuit

elle ne l’était pas.

 

(Recueil de poèmes SUR LA VOIE DE LA LUMIÈRE, 2016)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *