DIJANA UHEREK STEVANOVIĆ

Spread the love

DIJANA UHEREK STEVANOVIĆ, SUBOTICA, R SRBIJA & PAKRAC, R HRVATSKA

Dijana Uherek Stevanović rođena je 1968. godine u Garešnici, R. Hrvatska. 1986. godine dolazi u Suboticu, završava Pedagošku akademiju u Kikindi, a pose i Pedagoški fakultet u Somboru – master.
Zaposlena u OŠ « Miroslav Antić » na Paliću. Živi u Subotici.
Pored pisanja, bavi se slikarstvom.
Uvrštena je u preko 90 zajedničkih međunarodnih zbornika.
Samostalne zbirke poezije « VANVREMENA », « BESKRAJ », »NOTOVANA », « BEZIMENA », « ONA », « RATNICA SVETLOSTI » , »VANVREMENA – ARTEMIDA » , « NEVIDLJIVA » »NEBO U ZUBIMA », « NESAVRŠENA » , »VEDRINA ».
Pesma « Slavonija » pohvaljena je i uvrštena u zbirku najlepše poezije. Na takmičenju « Pesmi u čast », pesma « Ritam tišine » osvojila je prvo mesto glasovima publike.
Zbirka pesama „Nesavršena“ dobila je nagradu „Književno pero“ Hrvatskog književnog društva kao najbolja objaljena knjiga poezije u 2016.
Dobitnik je nagrade „Književno pero 2018.“ Hrvatskog književnog društva za doprinose u književnosti i međunarodnoj saradnji.
Dodeljen joj je SUBOTIČKI OSKAR POPULARNOSTI u 2013. za njena postignuća u literaturi. Sudjelovala je na takmičenju « POEZIJE GODINE » pesnika Balkana i u prvoj sezoni 2012 / 2013. osvojila prvo mesto. Pobednik je u takmičenju « Diogen » – Sarajevo.
Dobitnik je mnogih pohvala i nagrada za rodoljubivu, misaonu, ljubavnu i socijalnu poeziju.
Njene pesme su objavljene u mnogim elektronskim časopisima i web stranicama.
Objavljene elektronske zbirke poezije « Nedostaješ mi ti », « Artemida » »Drugo ja » i zbirku u 3D varijanti.
Priređivač je « Međunarodne zbirke poezije Citat rs », međunarodne zbirke pesama i priča za decu « Zagrli život » – namenjenu deci oboleloj od kancera, međunarodnih zbirki poezije i proze « Goli život u umetnosti » i « Na marginama života ». Objavila je knjigu pesama i priča za decu « Suncokretaljka » zajedno sa svojim učenicima i pesnicima Balkana.
Učesnik je preko 50 međunarodnih pesničkih susreta i orginazator PRVE UMETNIČKE OLIMPIJADE, kao i organizator preko 100 književnih večeri.
« ŽIVOTA HARMONIJA – L’ARMONIA DELLA VITA », je prva knjiga koju je pripremila u U.M.P. i kao takava je objavljena u izdanju UBU i « Galaksinis ».
Piše recenzije i kniževne prikaze, a njene pesme su prevođene na makedonski, talijanski, mađarski, bugarski, engleski…
Jedan od urednika je portala za kulturu, obrazovanje i priključene « Pokazivač » te « Ex-Yu Voice ».
Član je Međunarodnog umjetničkog udruženja « Vizija », Internacionalne zajednice stvaralaca, Hrvatskog književnog društva, SKOR i drugih.
Počasni član je Književnog kluba « Duško Trifunović » iz Kikinde i « Stenka » Beograd.

Osnivač je i predsednik Udruženja balkanskih umetnika.

Predsednik Delegacije Srbije u Scuola di Poesia-School of Poetry i ambasador U.M.P. koju je imenovao Silvano Cavaliere Bortolazzi osnivač neprofitne organizaje UNIONE MONDIALE DEI POETI – WORLD UNION OF POETS – UMP » te dobitnik zlatnog, srebrnog i platina križa za zasluge promovisanje međunarodne saradnje i poezije.

MI U NAMA

Zazvone zvona
na nekoj tamo katedrali,
da li je više bitno i čijoj…

Pomolim se zbog nas,
aludirajući na ono bezimeno
naše mi u nama
i osmehnem se životu,
jer znam
postojimo,
sve dok u praznini nas
odjekujemo.

ŽIVIŠ

Opuštaš me,
uplićeš delove sebe
u moje praznine.
Putuješ osmehom
kroz pore,
postaješ atom
ove postojanosti.
Otkrivaš tajne života
kroz nade upakovane
dvojstvom trajanja.
Živiš, da bih živela.

SLOBODA

Nema tu rime
ni stihovnih formi,
ovo sam ja
i moje misli
nanošene kao smetovi,
u kojima tek
kad se bolje zagledaš,
prepoznaš
svoju pahulju
u liku leptira,
koja nije zrnce peska
pa da je možeš sačuvati,
stiskajući je u šaci…

Otvori dlanove,
diši,
sanjaj,
voli život
slobodu
u meni.

SAPUTNICI

Dođe mi,
da osmehom
zgazim sve predrasude
da vedrinom uma,
uradim
moguće u nemogućem,
da razodjenem sve poraze
i da Suncem nošena
dokažem stihom
da je jedino važno biti prisutan
na ovim životnim bogazama,
a sve ostalo je
još samo jedan trenutak
prolaznosti
koji se srcem
u osmehu pamti…

Živim VAS saputnici,
malo li je?

BROD

Isplovljavam iz luke,
uranjam u talase,
nose me žitna polja
dok sanjam alase…

Brod sam ovog
Panonskog mora,
makom sam utkala
u svitanje zora…

Pozdravljaju me
upornim rukama paori,
gledaju me
pustim očima salašari…

Tamburica žice
čežnjom zateže,
daljina me
pesmom razlaže…

I sanjamo se tako,
Vojvodina,
sestre joj po majci
Slavonija, Baranja i ja…

DIJANA UHEREK STEVANOVIC, SUBOTICA, R SERBIA & PAKRAC, R CROATIA

 

Dijana Uherek Stevanovic was born in 1968 in Garesnica, Croatia. In 1986 he came to Subotica, graduated from the Pedagogical Academy in Kikinda, and also attended the Pedagogical Faculty in Sombor – master.

Employed at the Miroslav Antic Elementary School in Palić. He lives in Subotica.

In addition to writing, he is a painter.

It has been included in over 90 joint international proceedings.

Independent poetry collections « TIMELY », « BEGINNING », « NOTOVED », « UNTITLED », « SHE », « WAR OF LIGHT », « TIMELY – ARTEMIDE », « INVISIBLE » « HEAVEN IN THE TEETH », « IMPROPER », .

The poem « Slavonia » was praised and included in the collection of the most beautiful poetry. In the « Song of Honor » contest, the song « Rhythm of Silence » won first place with audience votes.

The collection of poems « Imperfect » received the « Literary Feather » award of the Croatian Literary Society as the best published poetry book in 2016.

He is the recipient of the Literary Feather Award 2018 of the Croatian Literary Society for his contributions to literature and international cooperation.

She was awarded the SUBOTIC POPULAR Oscar in 2013 for her achievements in literature. She participated in the poetry contest of the Balkans poets of the year and won first place in the first season of 2012/2013. He is the winner of the competition « Diogen » – Sarajevo.

He has received many accolades and awards for patriotic, thought-provoking, loving and social poetry.

Her poems have been published in many electronic magazines and websites.

Published online collections of poetry « I miss you », « Artemis » « Second Self » and a collection in 3D.

He is the organizer of the « International Poetry Collections Citat rs », an international collection of poems and stories for children « Embrace Life » – intended for children with cancer, international collections of poetry and prose « Naked Life in Art » and « On the Margins of Life ». She has published a book of poems and a story for the children « Sunflower » together with her students and poets in the Balkans.

He is a participant in over 50 international poetry meetings and organizer of the FIRST ART OLYMPIAD, as well as organizer of over 100 literary nights.

« LIFE OF HARMONY – L’ARMONIA DELLA VITA », is the first book she has prepared at U.M.P. and as such has been published in the UBU and « Galaxy » editions.

She writes reviews and book reviews, and her poems have been translated into Macedonian, Italian, Hungarian, Bulgarian, English …

He is one of the editors of the portal for culture, education and connected « Pointer » and « Ex-Yu Voice ».

He is a member of the International Art Association « Vision », the International Community of Creators, the Croatian Literary Society, SKOR and others.

He is an honorary member of the Literary Club « Dusko Trifunovic » from Kikinda and « Stenka » Belgrade.

He is the founder and president of the Balkan Artists Association.

 

The President of the Delegation of Serbia to the Scuola di Poesia-School of Poetry and Ambassador U.M.P. nominated by Silvano Cavaliere Bortolazzi founder of the non-profit organization UNION MONDIALE DEI POETS – WORLD UNION OF POETS – UMP « and winner of the Gold, Silver and Platinum Cross for the merits of promoting international collaboration and poetry.

 

WE ARE IN US

 

Ringing bells

at a cathedral there,

does it matter more and whose …

 

I pray for us,

alluding to the nameless one

ours in us

and I smile at life,

because I know

we exist,

as long as in the void of us

we echo.

 

LIVING

 

You’re relaxing me,

you are interfering with parts of yourself

into my gaps.

You travel with a smile

through the pores,

you become an atom

of this constancy.

You discover the secrets of life

through hopes packed

the duality of duration.

You live to live.

 

FREEDOM

 

There’s no rhyme

no verse forms,

this is me

and my thoughts

caused as a nuisance,

in which only

when you look better,

you recognize

your snowflake

in the shape of a butterfly,

which is not a grain of sand

so you can keep it,

squeezing it …

 

Open your palms,

breathe,

dream,

loves life

freedom

in me.

 

ASSISTANTS

 

It comes to me,

to smile

I overcome all prejudices

that with cheerfulness of mind,

I do

possible in the impossible,

to undo all the defeats

and that the sun is worn

I prove by verse

that it is only important to be present

on these life treasures,

and everything else is

just one more moment

transience

who take heart

in a smile she remembers …

 

I live YOUR companions,

is it small?

 

BROD

 

I sail out of the harbor,

I’m submerging in the waves,

the cereal fields carry me

while dreaming alas …

 

I’m the ship of this one

The Pannonian Sea,

I popped in

at dawn dawn …

 

They greet me

persistent paori hands,

they look at me

let the eyes of the salarians …

 

Tambourica wire

longing tightens,

distance me

the song explains …

 

And we dream like that,

Vojvodina,

sisters by her mother

Slavonia, Baranja and I …

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*