Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Tatjana Tomić,

Tatjana Tomić,  Gradačac,  Bosna i Hercegovina

 

Tatjana Tomić, diplomirani komparativista i bibliotekar,  rođena je 1966. godine u Gradačcu, Bosna i Hercegovina, gdje je i zaposlena kao bibliotekar u dvije škole: OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja i Gimnaziji „Mustafa Novalić“ Gradačac.

Objavljivala poeziju, kratku priču i književnu kritiku u časopisima: „Naši dani“, „Nada“, “Avlija“ „Književni pregled“, „Zvezdani kolodvor“, „Hrvatska misao“, „Diwan“ i  „Nekazano“. Zastupljena u više od sedamdeset međunarodnih zbornika i antologija poezije i kratke priče. Učesnica je brojnih međunarodnih pjesničkih susreta i festivala.

Dobitnica je sljedećih nagrada: Treće nagrade na Međunarodnom pjesničkom konkursu «Osvetljavanje 2013» (Niš), Treće nagrade na pjesničkom konkursu „Mesopotamija 2014 – Međunarodni dan poezije“ (Beograd) „za najbolju pesmu pesnika iz EX YU bez Srbije“, Treće nagrade na međunarodnom konkursu „Velimir Rajić“ (Aleksinac) u kategoriji „najbolja pesma na slobodnu temu za 2014. godinu“; Treće nagrade za haiku ciklus na međunarodnom konkursu „Pesnik i zemljotres“ u povodu književne manifestacije „Momini dani“ (Beograd, 2017) ; Nagrade za najboljeg stranog učesnika Međunarodne manifestacije „Ohridski poetski biser“  (Ohrid, 2019),  Druge nagrade na Međunarodnom pjesničkom festivalu „Mesopotamija 2019“ (Beograd, 2019) i Književne nagrade za najoriginalniju ljubavnu pjesmu ljubavne „Pjesme nad pjesmama“ (Mrkonić Grada, 2020).

Njena pjesma „Oda“ je pohvaljena na konkursu časopisa „Avlija“ za najbolju pjesmu u regionu za 2014. godinu. Za istu pjesmu primila je Pohvalu za inostranstvo (Plava povelja) na Međunarodnom festivalu poezije „Panonski galeb 2017“ (Subotica). Na 5. Međunarodnim susretima  „Orfej na Dunavu 2017“ (Kostolac) dobila je Plaketu za snagu lirskog iskaza u pjesmi „Ta ljubav“.Dobitnica je Srebrene povelje na  Međunarodnom pjesničkom festivalu „Mesopotamija 2017 – Međunarodni dan poezije“ (Irački kulturni centar, Beograd). Na 6. Međunarodnim susretima „Orfej na Dunavu 2018“ dobila je Plaketu za ljepotu i snagu lirskog iskaza u pjesmi „Osmijeh“.Bila u užem izboru za nagradu 7. Evropskog fejsbuk pjesničkog festivala (Novi Sad, 2016.) i 9. Evropskog fejsbuk pjesničkog festivala (Novi Sad, 2018). Na 7. Mešunarodnim pjesničkim susretima „Orfej na Dunavu 2019“ dobila je posebno priznanje „Orfejev svitak“ za njegovanje ljepote ljubavne poezije (Kostolac, 2019).

 

LAKO JE BITI REBEKA

Hičkok je znao

Lako je biti Rebeka.

Ona je bila tako zabavna, profinjena, ljupka.

Glumila je odanu suprugu, ljubav joj je bila nepoznanica,

Muškarci tek usputni trofej pred zavidljivim pogledima dama.

Ko živi s vragom, govorio je njen uzorni muž, mora sići s uma.

Voli je. Mrzi. Obožava. Ludi.

Samo u krajnjem očaju poseže za drugom.

Sve podsjeća na njenu niskost, nevjerstvo i zlobu.

Uvijek likuje. Ponekad pretjera.

Sa smrtnim ishodom, nažalost.

Uvijek se nadmoćno osmjehuje, čak i mrtva.

 

Teško je biti druga.

Voziš se u koloni. Nikada ne pretičeš.

Tako si mila, topla, saosjećajna. Nimalo komplikovana.

Neznatna pažnja i već si pod jarmom.

Ručak na stolu. Čekaš. Moliš.

Mnogo truda, a malo radosti.

Nikada ne posustaješ. Ti si borac, a on utvrda

koja jednom mora pasti. Ne varaš muža.

Šteta što on to ne primjećuje. Lažeš da si dobro.

Život u sjenci ostavlja tragove, bora sve više.

Lako je biti Rebeka.

 

OPSTOJNOST BAJKE

 

Kraljević Žabac

Uronjen

U sumorno tkivo

Svakidašnjice

Lišen

Opstojnosti bajke

Kao

Vremenska protivteža

Sazviježđu Velikog Bika

On imitira

Trajanje

 

OSMIJEH

Posmatrala je umjetnika;

iskrice bez ikakve nade

da nekad prerastu u plamen,

i svoj odraz u njegovom oku:

neodređen smiješak uhvaćen

u trenutku zbunjenog samoposmatranja.

 

Pametna žena mora da stražari

nad svojim srcem.

I – Liza se trudi da to ne zaboravi!

 

U nekoj dalekoj galeriji budućnosti

njenom portretu privlačne žene,

obavijene prozračnim velom tajne,

diviće se kraljevi.

Samoubice će joj upućivati oproštajna pisma

kao izraz nemoći da se izbore

s njenim misterioznim osmijehom.

Muškarci će joj donositi cvijeće,

pisati pjesme i strastvena pisma.

 

I opčinjeni, kao kraj ogledala u taj osmijeh zagledani,

u kaleidoskopu milionskih mogućih odraza

nepogrešivo se prepoznavati.

 

Osmijeh je ostajao uvijek isti,

a ipak bivao sve jači što ga manje tražimo;

prigušen odjek daleke, silovite oluje

koja se uzemljila u srcu jedne posebne žene

i  kao nesmiljen vječiti putnik pluta kroz vrijeme

našim, i samo našim, unutrašnjim svemirom.

………………….

Tatjana Tomic, Gradacac, Bosnia and Herzegovina

 

Tatjana Tomic, a comparative graduate and librarian, was born in 1966 in Gradacac, Bosnia and Herzegovina, where she was employed as a librarian at two schools: Musa Ćazim Ćatić Elementary School, Zelinja Donja, and Mustafa Novalić Gradacac High School.

She has published poetry, short stories and literary criticism in the magazines: Our Days, Hope, Avlija Literary Review, Star Station, Croatian Thought, Diwan and The Unpunished. Represented in more than seventy international collections and anthologies of poetry and short stories. She is a participant of numerous international poetry meetings and festivals.

She has won the following awards: Third Prize at the International Poetry Contest « Illumination 2013 » (Niš), Third Prize at the Poetry Contest « Mesopotamia 2014 – International Poetry Day » (Belgrade) « for the best poet song from EX YU without Serbia », Third Prize at the international competition « Velimir Rajic » (Aleksinac) in the category « best song on a free theme for 2014 »; Third Prizes for the Haiku Cycle at the International Contest « Poet and Earthquake » on the occasion of the literary event « Momini Days » (Belgrade, 2017); Awards for the best foreign participant of the International manifestation « The Poetic Pearl of Ohrid » (Ohrid, 2019), Second Prizes at the International Poetry Festival « Mesopotamia 2019 » (Belgrade, 2019) and Literary Prizes for the most original love poem of love « Songs of Poems » (Mrkonić Grada, 2020).

Her song « Oda » was praised at the Avlija magazine’s competition for the best song in the region for 2014. For the same poem, she received the Commendation Abroad (Blue Charter) at the International Poetry Festival « Pannonian Seagull 2017 » (Subotica). At the 5th International Meetings « Orpheus on the Danube 2017 » (Kostolac), she received a Plaque for the power of lyrical expression in the song « That Love ». She received the Silver Charter at the International Poetry Festival « Mesopotamia 2017 – International Poetry Day » (Iraqi Cultural Center, Belgrade ). At the 6th International Meetings « Orpheus on the Danube 2018 » she was awarded the Plaque for the beauty and power of lyrical expression in the song « Smile ». She was shortlisted for the award of the 7th European Facebook Poetry Festival (Novi Sad, 2016) and the 9th European Facebook poetry festival (Novi Sad, 2018). At the 7th International Poetry Meetings « Orpheus on the Danube 2019 », she received a special recognition « Orpheus Scroll » for nurturing the beauty of love poetry (Kostolac, 2019).

 

IT’S EASY TO BE A CHILD

Hitchcock knew

It’s easy to be Rebecca.

She was so fun, refined, lovely.

She played a loyal wife, her love was a stranger,

Men are just passing the trophy in front of the envious looks of the ladies.

Whoever lives with the devil, her exemplary husband used to say, must go crazy.

Love her. She hates. She loves it. Crazy.

Only in extreme despair does he reach for another.

It all reminds her of her lowness, unbelief and malice.

He always looks good. Sometimes he exaggerates.

With the fatal outcome, unfortunately.

She always smiles overwhelmingly, even dead.

 

It’s hard to be second.

You’re riding in a column. You never cross.

You are so sweet, warm, compassionate. Not complicated at all.

A little attention and you’re already under the yoke.

Lunch on the table. You’re waiting. You pray.

Lots of effort and little joy.

You never give up. You’re a fighter, and he’s a fortress

which one must fall. You’re not cheating on your husband.

Too bad he doesn’t notice it. You’re lying you’re fine.

Life in the shadows leaves traces, wrinkles more and more.

It’s easy to be Rebecca.

 

THE FAILURE OF A FAIRYTY

 

Kraljevic Zabac

Immersed

Into the gloomy tissue

Everyday

Deprived

The tales of fairytale

Like

Time counterweight

The Big Bull constellation

He imitates

Duration

 

SMILE

She watched the artist;

sparkles without any hope

to sometimes grow into flames,

and its reflection in his eye:

a vague smile caught

in a moment of confused self-observation.

 

A smart woman has to watch

over your heart.

And – Lisa tries not to forget it!

 

In some distant future gallery

her portrait of an attractive woman,

enveloped in an airy veil of secrecy,

the kings will admire.

Suicides will send her farewell letters

as an expression of the inability to fight

with her mysterious smile.

Men will bring flowers to her,

write poems and passionate letters.

 

And fascinated, looking at the end of the mirror in that smile,

in a kaleidoscope of millions of possible reflections

it is indispensable to recognize oneself.

 

The smile was always the same,

and yet he grew stronger the less we sought him;

muffled echoes of a distant, violent storm

that grounded in the heart of a special woman

and as a merciless eternal traveler floats through time

ours, and only ours, the inner universe

……………………

Tatjana Tomic, Gradacac, Bosnie-Herzégovine

 

Tatjana Tomic, diplômée et bibliothécaire comparative, est née en 1966 à Gradacac, en Bosnie-Herzégovine, où elle était employée comme bibliothécaire dans deux écoles: l’école primaire Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja et le lycée Mustafa Novalić Gradacac.

Elle a publié de la poésie, des nouvelles et des critiques littéraires dans les magazines: Our Days, Hope, Avlija Literary Review, Star Station, Croatian Thought, Diwan et The Unpunished. Représenté dans plus de soixante-dix collections et anthologies internationales de poésie et de nouvelles. Elle participe à de nombreuses réunions et festivals internationaux de poésie.

Elle a remporté les prix suivants: troisième prix au concours international de poésie « Illumination 2013 » (Niš), troisième prix au concours de poésie « Mesopotamia 2014 – Journée internationale de la poésie » (Belgrade) « pour la meilleure chanson de poète d’EX YU sans Serbie », troisième prix à le concours international « Velimir Rajic » (Aleksinac) dans la catégorie « meilleure chanson sur un thème libre pour 2014 »; Troisièmes prix du cycle Haiku au concours international « Poète et tremblement de terre » à l’occasion de l’événement littéraire « Momini Days » (Belgrade, 2017); Prix ​​du meilleur participant étranger à la manifestation internationale « La perle poétique d’Ohrid » (Ohrid, 2019), deuxièmes prix au Festival international de poésie « Mesopotamia 2019 » (Belgrade, 2019) et des prix littéraires pour le poème d’amour le plus original « Songs of Poems » (Mrkonić Grada, 2020).

Sa chanson « Oda » a été saluée lors du concours du magazine Avlija pour la meilleure chanson de la région pour 2014. Pour le même poème, elle a reçu la Mention élogieuse à l’étranger (Charte Bleue) au Festival International de Poésie « Pannonian Seagull 2017 » (Subotica). Lors des 5èmes Rencontres Internationales « Orphée sur le Danube 2017 » (Kostolac), elle a reçu une Plaque pour le pouvoir de l’expression lyrique dans la chanson « That Love ». ). Lors des 6èmes Rencontres Internationales « Orphée sur le Danube 2018 », elle a reçu la Plaque pour la beauté et le pouvoir de l’expression lyrique dans la chanson « Sourire ». Elle a été sélectionnée pour le 7ème Festival Européen de Poésie Facebook (Novi Sad, 2016) et le 9ème Facebook Européen festival de poésie (Novi Sad, 2018). Lors des 7èmes Rencontres internationales de poésie « Orphée sur le Danube 2019 », elle a reçu une reconnaissance spéciale « Orpheus Scroll » pour avoir nourri la beauté de la poésie amoureuse (Kostolac, 2019).

 

C’EST FACILE D’ÊTRE UN ENFANT

Hitchcock savait

C’est facile d’être Rebecca.

Elle était tellement amusante, raffinée, charmante.

Elle a joué une femme fidèle, son amour était un étranger,

Les hommes passent juste le trophée devant les regards envieux des dames.

Celui qui vit avec le diable, disait son mari exemplaire, doit devenir fou.

Je l’aime. Elle déteste. Elle adore ça. Fou.

Ce n’est que dans un désespoir extrême qu’il en atteint un autre.

Tout cela lui rappelle sa faiblesse, son incrédulité et sa méchanceté.

Il a toujours l’air bien. Parfois, il exagère.

Avec l’issue fatale, malheureusement.

Elle sourit toujours massivement, même morte.

 

C’est difficile d’être deuxième.

Vous roulez dans une colonne. Vous ne traversez jamais.

Vous êtes si doux, chaleureux et compatissant. Pas compliqué du tout.

Un peu d’attention et vous êtes déjà sous le joug.

Déjeuner sur la table. Tu attends. Vous priez.

Beaucoup d’efforts et peu de joie.

Tu n’abandonnes jamais. Tu es un combattant et c’est une forteresse

que l’on doit tomber. Tu ne trompes pas ton mari.

Dommage qu’il ne le remarque pas. Tu mens tu vas bien.

La vie dans l’ombre laisse des traces, des rides de plus en plus.

C’est facile d’être Rebecca.

 

L’échec d’une fée

 

Kraljevic Zabac

Immergé

Dans le tissu sombre

Tous les jours

Privé

Les contes de contes de fées

Comme

Contrepoids temporel

La constellation du Big Bull

Il imite

La durée

 

SOURIRE

Elle regardait l’artiste;

scintille sans aucun espoir

pour parfois devenir des flammes,

et son reflet dans son œil:

un vague sourire surpris

dans un moment d’auto-observation confuse.

 

Une femme intelligente doit regarder

sur ton cœur.

Et – Lisa essaie de ne pas l’oublier!

 

Dans une lointaine future galerie

son portrait d’une jolie femme,

enveloppé d’un voile aéré de secret,

les rois vont admirer.

Les suicides lui enverront des lettres d’adieu

comme une expression de l’incapacité à lutter

avec son mystérieux sourire.

Les hommes lui apporteront des fleurs,

écrire des poèmes et des lettres passionnées.

 

Et fasciné, regardant le bout du miroir dans ce sourire,

dans un kaléidoscope de millions de réflexions possibles

il est indispensable de se reconnaître.

 

Le sourire était toujours le même,

et pourtant il devenait plus fort moins nous le cherchions;

échos étouffés d’une tempête lointaine et violente

qui s’est enracinée au cœur d’une femme spéciale

et comme un voyageur éternel sans pitié flotte dans le temps

le nôtre, et seulement le nôtre, l’univers intérieur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *