Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Vid-Vicko Vukelic

Вид-Вицко Вукелић, Бањалука, Р Српска, БИХ

Вид-Вицко Вукелић је рођен на видовдан 1971. године у Бањалуци.

Објавио је седам књига за дјецу, три сликовнице и књигу

„Сафикада-‘вако је било“ по којој се ради сценарио за представу.

Многе његове пјесме су музички обрађене и награђиване на

фестивалима забавне музике за дјецу.

Написао је химну Ђурђевданског фестивала у Бањалуци,

химну Дома за незбринуту дјецу „Рада Врањешевић“ у Бањалуци

и химну Основне школе „Змај Јова Јовановић“ у Бањалуци.

Стални је сарадник и члан редакције у Часопису за дјецу „Јежурко“ у Бањалуци.

Добитник је неколико престижних награда за дјечије стваралаштво.

Један је од најтиражнијих пјесника за дјецу на овим просторима.

Члан је Удружења књижевника Републике Српске.

 

 

БИБЛИОТЕКА

 

Све што ниси знао,

а хтео би знати,

ти од књиге тражи,

књига ће ти дати.

 

Поведите друга,

бату, или секу,

па правац, брзином

у библиотеку.

 

Немој да се стидиш,

све што желиш питај.

Тражи, учи, пиши,

добре књиге читај.

 

И песме и приче,

и све књиге друге,

решавај проблеме

и задатке дуге.

 

Читањем постајеш

богатији, схвати!

Самопоуздање

књига ће ти дати.

 

Одушевљен бићеш,

видећеш да вреди,

у стихова царство

најближе поведи.

 

Симпатију можда,

другарицу неку,

па правац, брзином

у библиотеку!

 

 

 

БАКИНА ПЕСМА

 

Кад урадим нешто лудо,

што мом оцу није мило,

ја појурим као стрела

у бакино топло крило.

 

Када нешто јести желим,

а тога у кући нема,

моја бака мила скаче,

па за мене само спрема.

 

Веселе ми песме чита,

њу срамота није света,

на под клекне, па кроз игру

са мном расте до детета.

 

После игре кад задремам,

покрива ме њена блуза,

понекад ме само збуни

у бакином оку суза.

 

 

КЉУЧИЋ ЗА ОСМЕХ

 

Мој кључић за осмех,

то су лепе речи,

не може ме нико

у томе да спречи.

 

Свима ћу да кажем:

„Добар дан и здраво!“

Да културан будем,

на то имам право.

 

Хвала, довиђења,

опрости, извини,

није тешко рећи,

само ти се чини.

 

Покушај и биће

драго твојој мами

кад кључић за осме

окренеш у тами.

 

Опет свима кажи:

Добар дан и здраво

Да културан будеш

на то имаш право.

 

Хвала, довиђења,

опрости, извини,

није тешко рећи,

само ти се чини.

 

………………………………..

Vid-Vicko Vukelic, Banja Luka, R Srpska, BIH

 

Vid-Vicko Vukelic was born on July 1, 1971 in Banja Luka.

He has published seven children’s books, three picture books and a book

« Safikada – » it was like that – which is the script for the show.

Many of his songs have been musically crafted and awarded on

fun music festivals for children.

He wrote the anthem of the Đurđevdan Festival in Banja Luka,

anthem of the Home for the Nursing Children « Rada Vranješević » in Banja Luka

and the anthem of Zmaj Jova Jovanovic Primary School in Banja Luka.

He is a permanent associate and a member of the editorial board at the Ježurko Children’s Magazine in Banja Luka.

He has won several prestigious awards for children’s creativity.

He is one of the most popular poets for children in this region.

He is a member of the Association of Writers of Republika Srpska.

 

 

THE LIBRARY

 

Everything you didn’t know,

and you want to know,

asking you for a book,

the book will give it to you.

 

Tell the other,

bat, or ax,

so direction, at speed

to the library.

 

Do not be shy,

ask anything you want.

Search, Learn, Write,

good books read.

 

And songs and stories,

and all the other books,

solve problems

and rainbow tasks.

 

By reading you become

richer, get it!

Confidence

the book will give it to you.

 

You will be delighted,

you’ll see it’s worth it,

into the verses of the empire

take the closest one.

 

Sympathy maybe,

friend,

so direction, at speed

to the library!

 

 

BAKINA’S SONG

 

When I do something crazy,

which my father didn’t like,

I rush like an arrow

into Grandma’s warm lap.

 

When I want to eat something,

and that is not in the house,

my grandmother sweetly jumps,

so for me it just saves.

 

My happy poems read,

her shame is not holy,

he kneels on the floor, through the game

it grows with me to a child.

 

After the game when I nap,

I’m covered in her blouse,

sometimes it just confuses me

in Grandma’s eye tears.

 

 

KEY TO SMILE

 

My smile key,

those are nice words,

no one can

in that to prevent.

 

I will tell everyone:

« Hello and hello! »

To be cultured,

I’m entitled to that.

 

Thank you, goodbye,

sorry, sorry,

it’s not hard to say,

only you seem.

 

Try and be

dear to your mom

when the key for the eighth

you turn in the darkness.

 

Again, tell everyone:

Hello and hello

To be cultured

you’re right about that.

 

Thank you, goodbye,

sorry, sorry,

it’s not hard to say,

only you seem.

……………………………….

Vid-Vicko Vukelic, Banja Luka, R Srpska, BIH

 

Vid-Vicko Vukelic est né le 1er juillet 1971 à Banja Luka.

Il a publié sept livres pour enfants, trois livres d’images et un livre

« Safikada – » c’était comme ça – qui est le script de l’émission.

Beaucoup de ses chansons ont été créées musicalement et récompensées le

festivals de musique amusants pour les enfants.

Il a écrit l’hymne du festival Đurđevdan à Banja Luka,

hymne du foyer pour enfants allaitants « Rada Vranješević » à Banja Luka

et l’hymne de l’école élémentaire « Zmaj Jova Jovanovic » à Banja Luka.

Il est associé permanent et membre du comité de rédaction du magazine pour enfants Ježurko de Banja Luka.

Il a remporté plusieurs prix prestigieux pour la créativité des enfants.

Il est l’un des poètes les plus populaires pour les enfants de cette région.

Il est membre de l’Association des écrivains de la Republika Srpska.

 

 

BIBLIOTHÈQUE

 

Tout ce que tu ne savais pas,

et tu veux savoir,

vous demander un livre,

le livre vous le donnera.

 

Dites à l’autre,

chauve-souris ou hache,

donc direction, à grande vitesse

à la bibliothèque.

 

N’ayez pas honte,

demandez tout ce que vous voulez.

Rechercher, apprendre, écrire,

de bons livres lus.

 

Et des chansons et des histoires,

et tous les autres livres,

résoudre des problèmes

et tâches arc-en-ciel.

 

En lisant, vous devenez

plus riche, obtenez-le!

La confiance

le livre vous le donnera.

 

Vous serez ravis,

vous verrez que ça vaut le coup,

dans les versets de l’empire

prenez le plus proche.

 

Sympathie peut-être,

ami,

donc direction, à grande vitesse

à la bibliothèque!

 

 

CHANSON DE BAKINA

 

Quand je fais quelque chose de fou,

que mon père n’a pas aimé,

Je me précipite comme une flèche

dans les genoux chauds de grand-mère.

 

Quand je veux manger quelque chose,

et ce n’est pas dans la maison,

ma grand-mère saute doucement,

donc pour moi ça sauve juste.

 

Mes poèmes heureux lisent,

sa honte n’est pas sainte,

il s’agenouille sur le sol, à travers le jeu

il grandit avec moi à un enfant.

 

Après le match quand je fais la sieste,

Je suis recouverte de son chemisier,

parfois ça me dérange

dans les larmes aux yeux de grand-mère.

 

 

CLÉ POUR SOURIRE

 

Ma clé de sourire,

ce sont de belles paroles,

personne ne peut

en cela pour éviter.

 

Je dirai à tout le monde:

« Bonjour et bonjour! »

Pour être cultivé,

J’ai droit à ça.

 

Merci, au revoir,

désolé, désolé,

ce n’est pas difficile à dire,

seulement vous semblez.

 

Essayez et soyez

cher à ta maman

quand la clé du huitième

vous tournez dans l’obscurité.

 

Encore une fois, dites à tout le monde:

Bonjour et bonjour

A cultiver

vous avez raison à ce sujet.

 

Merci, au revoir,

désolé, désolé,

ce n’est pas difficile à dire,

seulement vous semblez.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *