KATARINA BRANKOVIĆ

Spread the love

KATARINA BRANKOVIĆ GAJIĆ, BEOGRAD,  R SRBIJA

 

Katarina Branković Gajić je književnica koja potiče iz stare beogradske književne porodice. Otac joj je bio dečiji pesnik, a deda doktor psiholoških nauka (studirao u Nemačkoj, 1912.g.), nosilac albanske spomenice, reformator oglednih škola i ugledni građanin Kraljevine Jugoslavije. Napisao je 20-ak stručnih knjiga iz oblasti psihologije, školstva, književne kritike i dr.

Završila je gimnaziju i studirala na filologiji, engleski jezik i književnost.

Piše poeziju i prozu. Najpoznatiji su joj: roman „Beogradske kiše“, a zbirke: „Stolica za ljuljanje“, „Maestro za dušu“, „Hodočašće duše“, „Hajde da prevarimo vreme“, „Doživi trenutak“,  i dr. U pripremi je roman „Saga tri veka“ istorijsko-romansirani roman o svojoj porodici Branković (Beograd) od 19.veka do danas, još jedna u nizu zbirki poezije i knjiga psiholoških priča.

Njene pesme, romani i angažovanja u kulturi, govore više o njoj, nego bilo koji podaci iz administrativnih papira, te otuda i nema potrebe pisati o plaketama, poveljama i zahvalinicama koje je dobijala.

Član je Udruženja književnika Srbije – UKS-a.

Dobitnik je Prvog Oskara Srbije u 2019.g. za književnost i doprinos u afirmisanju kulture, kako u Beogradu, Srbiji, tako i u drugim zemljama, kao i svetsko priznanje World Focus Awards.

Režirala je i učestvovala u izvođenju raznih performansa (Stojte galije carske, Skadarlija u Šumicama, Zvižduk u osam itd.).

Voli svaku vrstu umetnosti i skoro da joj ni jedna nije strana.

Zaposlena je u jednoj beogradskoj firmi na odgovornom, rukovodećem mestu.

Predsednik je Književnog kluba „Skadarlijska boemija“ koji je osnovala i uspešno vodi godinama u Skadarliji u vidu okupljanja pisaca iz celog regiona i šire. Poetsko-muzičke večeri organizuje svakog meseca u restoranu „Ima dana“ – Skadarlija, već 7 godina. Time je doprinela približavanju poezije, proze, aforizama i muzike mnogim ljudima, kao i sklapanju prijateljstava i povezivanju udruženja širom regiona.

Član je Društva Skadarlija i tako učestvuje u organizaciji skadarlijskih manifestacija.

Organizovala je sa svojim Knjiž.klubom, nekoliko humanitarnih akcija u Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj i Domovima za stara lica, u vidu prigodnih programa i darivanjem poklona i raznih pomoći. Nastupa i samostalno na humanim večerima.

Motivacija joj je ljubav prema pisanoj reči i umetnosti uopšte, te tako ispunjava sebe, kako pisanjem, tako i okupljanjem i spajanjem ljudi u toj uzvišenoj humanoj akciji.

Vreme je za nju relativan pojam – postoji samo stanje duha…

Uvek je bila i ostala SVOJA.

 

 

IMAO BI ME

Imao bi me…
Samo da si znao
Udenuti cvet
U moju rasutu kosu
Na tvom poprsju
Šaputati mu nežne reči
I biti Mali Princ…

Imao bi me…
Da si ukapirao zašto sam tu…
Ja ne razbacujem svoje minute…
Moraju biti ispunjeni
Lepotom bivstvovanja…
Jer, za veliki odmor je
Odveć rano…

Imao bi me…
Da si imao veću dubinu od moje…
…Ekspanzija „spojenih sudova“…
A, hidrostatički pritisak
Ne bi bio paradoks fluida…
Povezao bi lavirinte naših života
I smelo se suprostavio zakonima
Koje su ljudi pisali
A, ne Bog…

A, samo je trebalo znati
Čitati iz mojih očiju
I predati se bezrezervno
Ne mareći za raspukli svet…
Jer…
Moja je kosa čekala
Na tvom poprsju…
…Da u nju udeneš cvet…

Sada je odveć kasno…

 

 

 

MOGAO SI PESNIK BITI

 

Nikad ti nisam rekla Volim te…

Ni nežne reči utehe

A, govorio si nadahnuto

Kako je svet lep ako postojim

I sve je ljubav sa mojim očima

Ako ti u rano jutro

Moj lik zablista

Sreća te prati danima…

 

Nikad ti nisam dala nadu

A, teško je bilo reći

Da sam tu kad zatreba

Da ti se kao prijatelj

Mogu naći…

 

Nikad ti nisam rekla da si lep

A, bio si, zaista…

Ni da si muževan, kao neki…

Nikad ti nisam dala ruke

Da ih držiš u svojima

A, ti si ih držao i osećao

Trčeći „sa mnom“

Nebeskim poljima…

 

Nikad te nisam pohvalila

Da pišeš lepo

Da imaš lice anđela

Da pričaš najlepše

Bajke o nama

One izmšljene u snovima…

 

A, mogao si pesnik biti

Veliki pesnik…

Samo da sam te u svoj život pustila

Toliko si stihova napisao

Prepunih emocija…

A, samo sam ih ja čitala…

 

Kad bolje razmislim…

Tvoj život je ipak

Poezija…

 

 

 

R A N A

 

Kada dođeš u moj grad

Ne pitaj za mene

Jer, reći će ti

Mrtav je…

Nema ga dugo…

Ponekad prošeta parkom

Sa psom

Senkom svoga gazde

Zagledanim u daljine prošlosti…

 

Ne pitaj da li sam se ikada ženio

Da li sam bio srećan

Da li sam decu imao

Da li sam Sunce držao…

Od kad si otišla…

 

Kada dođeš u moj grad

Prođi samo pored moje kuće

I nemoj stajati

Mrtve ne treba dirati

S njima se ne treba igrati…

Greh je…

 

Jer, ako probudiš duha u meni

Pa s prvim vetrom nestaneš

Neću više imati kuće

Tog praznog kamena…

Jer… dom me je davno zaobišao…

Ili… prođi i sruši taj zatvor

Pusti duha na slobodu

Međ anđele il đavole…

U taj beskrajni prostor…

 

Kada dođeš u moj grad…

Molim te nemoj me tražiti

To boli, to grize, kida

Svaki deo mene

Ako je uopšte nešto ostalo

I, ima iza ove sene…

 

Kada dođeš u moj grad…

U moj grad…

Jednoga dana…

Na staroj kapiji će pisati

Otišao je…

Nije mogla da mu zaceli rana…

 

KATARINA BRANKOVIC GAJIC, BELGRADE, R SERBIA

 

Katarina Brankovic Gajic is a writer from the old Belgrade literary family. Her father was a children’s poet, and her grandfather a doctor of psychological sciences (studied in Germany, 1912), a holder of an Albanian monument, a reformer of experimental schools and a respected citizen of the Kingdom of Yugoslavia. He has written about 20 professional books in the fields of psychology, education, literary criticism and more.

She graduated from high school and studied Philology, English and Literature.

He writes poetry and prose. Her most famous are: the novel « Belgrade Rain », and collections: « Rocking Chair », « Soul Maestro », « Soul Pilgrimage », « Let’s Take the Time », « Experience the Moment », etc. In preparation, the novel « The Three Centuries Saga » is a historical-romance novel about his Brankovic family (Belgrade) from the 19th century to the present, another in a series of poetry collections and books of psychological stories.

Her poems, novels, and engagements in the culture speak more about her than any other piece of paper, and hence there is no need to write about the plaques, charters, and thank-you notes she received.

He is a member of the Writers Association of Serbia – UKS.

He won the First Oscar of Serbia in 2019. for literature and contribution to the promotion of culture, both in Belgrade, Serbia and other countries, as well as the worldwide recognition of the World Focus Awards.

She has directed and participated in various performances (Stand the Imperial Galleries, Skadarlija in Šumice, Whistle at Eight, etc.).

She loves every type of art and almost no side.

She is employed at a Belgrade firm in a responsible, managerial position.

He is the president of the Book Club « Skadarlija Bohemia », which has founded and successfully runs for years in Skadarlija in the form of gathering writers from all over the region and beyond. He has been organizing poetry and music evenings every month at the restaurant « There are days » – Skadarlija, for 7 years. In doing so, she contributed to bringing poetry, prose, aphorisms and music to many people, as well as making friends and connecting associations across the region.

He is a member of the Skadarlija Society and thus participates in the organization of Skadarli events.

She organized, with her Book Club, several humanitarian actions at the Zvecanska Children’s Home and the Nursing Home in the form of commemorative programs and gifts and gifts. He also performs on humane nights alone.

Her motivation is her love for the written word and art in general, and so fulfills herself, both by writing and by bringing people together in this sublime humane action.

Time is a relative term for her – there is only a state of mind …

She has always been and remains her own.

 

 

YOU WOULD HAVE ME

He would have me …

Just so you knew

Married flower

Into my loose hair

On your bust

To whisper gentle words to him

And be the Little Prince …

He would have me …

That you figured out why I’m here …

I don’t waste my minutes …

They must be fulfilled

By the beauty of being …

Because it’s for a great vacation

Too early …

He would have me …

If you had more depth than mine …

… expansion of « merged vessels » …

A, hydrostatic pressure

It wouldn’t be a fluid paradox …

It would connect the mazes of our lives

And he boldly opposed the laws

What people wrote

Oh, no God …

And, all she needed to know

To read from my eyes

And surrender unreservedly

Not caring for a cracked world …

Because…

My hair was waiting

On your bust …

… to put a flower in it …

It’s too late now …

 

 

 

YOU CAN BE A POET

 

I never told you I love you …

Not a gentle word of consolation

And, you spoke inspiredly

How beautiful the world is if I exist

And it’s all love with my eyes

If you in the early morning

My character is dazzling

Luck follows you for days …

 

I never gave you hope

And it was hard to say

That I am there when needed

To be your friend

I can find …

 

I never told you that you were beautiful

And you were, really …

Not even being masculine, like some …

I never gave you my hands

To hold them in your own

And you held and felt them

Running « with me »

Heavenly fields …

 

I never praised you

To write beautifully

To have the face of an angel

 

……………………………..

KATARINA BRANKOVIC GAJIC, BELGRADE, R SERBIE

 

Katarina Brankovic Gajic est une écrivaine de la vieille famille littéraire de Belgrade. Son père était poète d’enfants et son grand-père docteur en sciences psychologiques (étudié en Allemagne, 1912), détenteur d’un monument albanais, réformateur d’écoles expérimentales et citoyen respecté du Royaume de Yougoslavie. Il a écrit environ 20 livres professionnels dans les domaines de la psychologie, de l’éducation, de la critique littéraire et plus encore.

Elle est diplômée de l’école secondaire et a étudié la philologie, l’anglais et la littérature.

Il écrit de la poésie et de la prose. Ses plus célèbres sont: le roman « Belgrade Rain », et les collections: « Rocking Chair », « Soul Maestro », « Soul Pilgrimage », « Let’s Take the Time », « Experience the Moment », etc. En préparation, le roman « The Three Centuries Saga » est un roman historique sur sa famille Brankovic (Belgrade) du XIXe siècle à nos jours, un autre dans une série de recueils de poésie et de livres d’histoires psychologiques.

Ses poèmes, romans et engagements dans la culture parlent plus d’elle que de tout autre papier, et il n’est donc pas nécessaire d’écrire sur les plaques, les chartes et les notes de remerciement qu’elle a reçues.

Il est membre de la Writers Association of Serbia – UKS.

Il a remporté le premier Oscar de Serbie en 2019. pour la littérature et la contribution à la promotion de la culture, à Belgrade, en Serbie et dans d’autres pays, ainsi que la reconnaissance mondiale des World Focus Awards.

Elle a dirigé et participé à diverses performances (Stand the Imperial Galleries, Skadarlija in Šumice, Whistle at Eight, etc.).

Elle aime tous les types d’art et presque aucun côté.

Elle est employée dans une entreprise de Belgrade à un poste de gestion responsable.

Il est président du club de lecture « Skadarlija Bohemia », qui a fondé et dirigé avec succès pendant des années à Skadarlija sous la forme d’un rassemblement d’écrivains de toute la région et au-delà. Il organise des soirées de poésie et de musique chaque mois au restaurant « Il y a des jours » – Skadarlija, depuis 7 ans. Ce faisant, elle a contribué à apporter de la poésie, de la prose, des aphorismes et de la musique à de nombreuses personnes, ainsi qu’à se faire des amis et à relier des associations à travers la région.

Il est membre de la Skadarlija Society et participe ainsi à l’organisation des événements de Skadarli.

Elle a organisé, avec son club de lecture, plusieurs actions humanitaires au foyer pour enfants de Zvecanska et au foyer de soins sous la forme de programmes commémoratifs et de cadeaux et cadeaux. Il se produit également lors de nuits sans cruauté.

Sa motivation est son amour de l’écrit et de l’art en général, et se réalise ainsi, à la fois en écrivant et en rassemblant les gens dans cette sublime action humaine.

Le temps est un terme relatif pour elle – il n’y a qu’un état d’esprit …

Elle a toujours été et reste la sienne.

 

 

VOUS M’AUREZ

Il m’aurait …

Juste pour que tu saches

Fleur mariée

Dans mes cheveux lâches

Sur ton buste

Pour lui chuchoter des mots doux

Et soyez le Petit Prince …

Il m’aurait …

Que tu as compris pourquoi je suis ici …

Je ne perds pas mes minutes …

Ils doivent être remplis

Par la beauté d’être …

Parce que c’est pour de belles vacances

Trop tôt …

Il m’aurait …

Si vous aviez plus de profondeur que la mienne …

… expansion des « navires fusionnés » …

A, pression hydrostatique

Ce ne serait pas un paradoxe fluide …

Il relierait les dédales de nos vies

Et il s’est hardiment opposé aux lois

Ce que les gens ont écrit

Oh, non Dieu …

Et tout ce qu’elle avait besoin de savoir

Pour lire dans mes yeux

Et se rendre sans réserve

Ne pas se soucier d’un monde fissuré …

Parce que …

Mes cheveux attendaient

Sur ton buste …

… pour y mettre une fleur …

Il est trop tard maintenant …

 

 

 

VOUS POUVEZ ÊTRE POÈTE

 

Je ne t’ai jamais dit que je t’aime …

Pas un doux mot de consolation

Et vous avez parlé avec inspiration

Comme le monde est beau si j’existe

Et c’est tout l’amour avec mes yeux

Si vous tôt le matin

Mon personnage est éblouissant

La chance vous suit pendant des jours …

 

Je ne t’ai jamais donné d’espoir

Et c’était difficile à dire

Que je suis là en cas de besoin

Être ton ami

Je peux trouver …

 

Je ne t’ai jamais dit que tu étais belle

Et tu étais vraiment …

Pas même masculin, comme certains …

Je ne t’ai jamais donné mes mains

Pour les tenir dans les vôtres

Et tu les as tenus

Courir « avec moi »

Champs célestes …

 

Je ne t’ai jamais félicité

Pour écrire magnifiquement

Avoir le visage d’un ange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*