Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

LJUBICA RIBIĆ

LJUBICA RIBIĆ, VARAŽDIN, R HRVATSKA

 

Ljubica Ribić, rođena u Varaždinu 1959 godine u kojem i danas živi i radi. Završila Opću Gimnaziju te upisuje Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu.

Aktivan je član Hrvatskih književnih asocijacija, od 2014. član Varaždinskog književnog društva, 2015. postaje članicom Matice Hrvatske. Predsjednica Udruge za promicanje kulture RITAM MISLI od 2016. godine.

Piše poeziju i kratku prozu na hrvatskom standardnom jeziku, kajkavskom i slovenskom jeziku. Prevodi sa slovenskog jezika.

Kao autor i kao aktivan djelatnik u kulturi sudjeluje u mnogim međunarodnim susretima u organizaciji drugih kulturnih asocijacija. Objavljuje u raznim literarnim revijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Locutio (Slovenija), Poiesis (Slovenija), Braničevo (Srbija), Portile poeziei (Rumunjska), Branuvanja (Makedonija). Poezija joj je ušla u mnoge zbornike u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori. Poezija joj je prevedena na slovenski, engleski, makedonski i rumunjski jezik.

Kao suorganizator od rujna 2014 organizira pjesnička druženja u Varaždinu pod nazivom IMPULS –poezija u kafiću, te snimanje emisija za Varaždinsku tv kuću , IMPULS poezija na Vtv. Od lipnja 2017. do srpnja 2018. uređuje i vodi   radio emisiju RITAM MISLI OGLEDALO KORAKA na Radio Ludbregu. Moderator je mnogih književnih tribina u Hrvatskoj i Sloveniji.

 

 

CRVENI MAKOVI

 

Noćas su padale zvečarke

iz tmastih oblaka

sijući otrov ulicama.

Noćas su poderane plahte

vijorile ispred bolnica,

kamere navukle luđačke košulje.

Noćas su nezvani

ponudili primirje,

a mi smo šutjeli

zagnjureni jedno u drugo

tražeći oslonac.

Uzeo si daljinski skrivajući pogled

ugasio svjetlo

navukao zavjese.

Noćas su vrištala djeca

rasparanog djetinjstva,

lajali psi pokidanih uzica.

Noćas su hijene

uvukle gubice u naša dvorišta

tražeći primirje.

Noćas smo sanjali

jata ptica

zagrljeni

u bijeloj plahti crvenih makova.

 

 

BUNAR HLADNE VODE

 

Sve je u bojama

a ja ih ne razaznajem

Moje slike su u sivim tonovima

zgarišta i pustinja

ogoljela debla i crne ptice

strvinari

Škripe prozorske daske

napola izbačene iz sidrišta

Vjetar donosi miris

vonj smrti i

mokraće

Voda je mutna

U dubokim bunarima

stražare zmije

i škorpije

Vreva je zagušljiva

u trenutku molitve

Čujem samo zujanje u ušima od

detonacije ili naprasno izgovorenih riječi

Bojim se

da ne oslijepim

i za sive obrise

 

Sve je u zvukovima

zvuk riječi u šapatu i kriku

zvuk glazbe u tišini noći

a ja ih ne razaznajem

samo buka

muk

buka

muk

Muk je najglasniji

glasniji od bubnjeva što udaraju

o tjeme

glasniji od grmljavine

glasniji od krika

rasparanog djetinjstva

zgaženih nota

glasniji od svih zvukova

koje sam

nekad osluškivala

pored dubokog zdenca

prepunog hladne vode

 

 

 

TIN

 

Vidjela sam te

nosio si dug kaput

malo pohaban

šešir i

tajnu ušivenu u unutarnjem džepu

Nikad nisi zastajkivao

ali nisi ni koračao

Koračali su prolaznici

izlozi

osmijesi

Koračao je život

a ti si trajao godinama

Malo pognut

malo čudan

malo svoj

Vidjela sam te

na avenijama

na kolodvorima

u parkovima

u drugim ljudima

u koracima

sjenama

nosio si dug kaput

malo pohaban

šešir i

tajnu ušivenu u unutarnjem džepu

čuvanu od zlih jezika

od roda

i neroda

Nosio si čemer u grudima

i psovku na usnama

mirisao po klupama i stubištima

po jeftinim pansionima

ulaštenim podovima

po snovima

Drhtao na usnama mladih žena

u stihovima

u noćima

Vidjela sam te

nosio si život u riječima

 

Nagrade:

 

 1. – internet portalu www.pesem.si – pjesma joj je izabrana kao tujejezična pesem zime 2013/2014 po izboru uredništva.
 2. – treća nagrada za pjesmu na slovenskom jeziku na literarno likovno multimedijalnom natječaju u Turnišču.
 3. – prva i dvije druge nagrade za poeziju temeljem glasova publike na susretima pjesnika POEZIJA U SUTERENU, u Zagrebu.
 4. – prva nagrada za pjesmu TIN na SUSRETU RIJEČI u Bedekovčini.
 5. – druga nagrada za pjesmu SVETI GRAL na 2.festivalu kajkavske poezije BOŽO HLASTEC.
 6. – treća pohvala za pjesmu JEDNOSTAVNO TI na 16. Recital ljubavne poezije

ŽELJKA BOC .

 1. – treća nagrada, pohvala za pjesmu IZA ZATVORENIH USANA na susretu KRČKA BESEDA u Malinskoj na Krku.
 2. -treća nagrada za zbirku poezije BESKONAČNO / NESKONČNO na natječaju za književnu nagradu FRA MARTIN NEDIĆ, Tolisa, Bosna i Hercegovina (dijeli treće mjesto s Milanom Novakom, zbirka poezije DUBINA STRAHA / GLOBINA STRAHU,          Ljubica Ribić  prevoditelj sa slovenskog jezika).
 3. – prva nagrada za haiku na temu ljubavi, na natječaju VRAZOVA LJUBICA u Samoboru.
 4. – Plaketa  »MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA » (najbolje pjesme susreta),

za pjesništvo na književnom standardu ( SPIRALNI BESKRAJ i NEPREGLEDNA POLJA      TIŠINE), na 38.Susretu hrvatskih zavičajnih književnika,

(Nepregledna polja tišine i Spiralni beskraj)    HRVATSKI SABOR KULTURE

 1. – treća nagrada,  »Brončani lopoč » na 2. gornjohrvatskom pjesničkom festivalu  »Pogled

znutra v sutra » za pjesmu HUSTA

 1. – s ciklusom pjesama na slovenskom jeziku ušla u polufinale (nominirana),

na državnom susretu odraslih književnika u Sloveniji – V zavetju besede 2019

 1. – prva nagrada za domoljubnu pjesmu  »GRAD I NJEGOVA DJECA » na Festivalu

domoljubne poezije GRAD U ŠKOLJCI, Vukovar

 1. – prva nagrada za pjesmu na standardu hrvatskog jezika,  »TEBI KOJU

RAZUMIJEM » na književnom natjecanju  »SENJE I METEORI » Varaždinskog

književnog društva

 

Tiskane autorske objave:

 

 •  »LICENCA LUDOSTI » -prva zbirka poezije izdana 2012.godine, izdavač: Udruga Esseg, Županja
 •  »SOBA ZAMAGLJENIH PROZORA » – druga zbirka prozno poetskog sadržaja izdana 2014. godine, izdavač: STUDIO MODERNA d.o.o. Zagreb; suizdavač: PROVIDENCA, Biograd na moru
 •  »? » – zbirka poezije, objavljena 2016. godine, izdavač: Mariborska literarna družba / Zbirka Svetlin 57, Maribor
 •  »ONA » – zbirka poezije, objavljena 2017. godine, izdavač: RITAM MISLI, Varaždin
 •  »BESKONAČNO / NESKONČNO » – dvojezična zbirka poezije, objavljena 2018. godine, izdavač: RITAM MISLI, Varaždin
 •  »PARTITURA MISLI » – zbirka poezije, objavljena 2019. godine, izdavač: RITAM MISLI, Varaždin

 

 

Prepjevi sa slovenskog jezika:

 

       »ZVEZDA » –  »ZVIJEZDA », slovenskog autora Milana Novaka, 2014. godine, izdavač: STUDIO MODERNA d.o.o. Zagreb; suizdavač: PROVIDENCA, Biograd na moru

       »ČRNA/CRNA » dvojezična zbirka poezije slovenskog autora Milana Novaka, objavljena 2016. godine, izdavač: Mariborska literarna družba / Zbirka Svetlin 57, Maribor

       »TIŠINA » dvojezična zbirka poezije slovenskog autora Milana Novaka, objavljena 2017. godine, izdavač: RITAM MISLI, Varaždin

       »TAM PREKO IN ČEZ / TAMO PREKO I DALJE » dvojezična zbirka poezije slovenskog autora Miroslava Tičara, objavljena 2017. godine, izdavač: RITAM MISLI, Varaždin

       »GLOBINA STRAHU / DUBINA STRAHA » dvojezična zbirka poezije slovenskog autora Milana Novaka, objavljena 2018. godine, izdavač: RITAM MISLI, Varaždin

………………………………………………….

……………………………

LJUBICA RIBIC, VARAZDIN, R CROATIA

 

 

Ljubica Ribic, born in Varazdin in 1959, in which she still lives and works. She graduated from the General High School and enrolled in the Faculty of Organization and Informatics in Varaždin.

He is an active member of the Croatian Literary Association, since 2014 a member of the Varaždin Literary Society, in 2015 he becomes a member of the Matrix of Croatia. President of the Association for the Promotion of Culture RITAM THOUGHT 2016.

He writes poetry and short prose in the Croatian standard language, Kajkavian and Slovenian. Translations from Slovenian.

As an author and as an active cultural worker, he participates in many international meetings in the organization of other cultural associations. She has published in various literary magazines in Croatia and abroad (Locutio (Slovenia), Poiesis (Slovenia), Branicevo (Serbia), Portile poeziei (Romania), Branovanje (Macedonia). Poetry has appeared in many collections in Croatia, Slovenia, Serbia, Her poetry has been translated into Slovenian, English, Macedonian and Romanian.

As a co-organizer since September 2014, she has been organizing poetry gatherings in Varaždin under the name IMPULS – poetry in a cafe, as well as recording shows for the Varaždin tv house, IMPULS poetry on Vtv. From June 2017 to July 2018, she edited and directed the radio show RITAM THOUGHT THE MIRROR OF STEPS on Radio Ludbreg. He is the moderator of many literary forums in Croatia and Slovenia.

 

 

RED MAKES

 

The rattlesnakes were falling tonight

from the dark clouds

shedding poison on the streets.

The sheets were torn tonight

fluttering in front of hospitals,

cameras pulled on crazy shirts.

They’re not called tonight

offered a truce,

and we were silent

immersed in each other

seeking support.

You took a distant hiding glance

turned off the light

pulled on the curtains.

The kids screamed tonight

torn childhood,

barking dogs with broken strings.

They are hyenas tonight

crept into our yards

seeking a truce.

We were dreaming tonight

flocks of birds

cuddled

in a white sheet of red poppies.

 

 

COOL OF COLD WATER

 

It’s all in the colors

and I don’t recognize them

My pictures are in grayscale

hearths and desert

stripped trunks and black birds

vultures

Window squeaks

half ejected from the anchorage

The wind brings smell

the smell of death and

urine

The water is cloudy

In deep wells

the guards of the serpent

and scorpions

The boil is stuffy

at the moment of prayer

I can only hear the tinnitus from

detonation or spellbound words

I’m afraid

not to go blind

and for gray outlines

 

It’s all about the sounds

the sound of words in whispers and screams

the sound of music in the stillness of the night

and I don’t recognize them

just the noise

silence

noise

silence

The flour is the loudest

louder than the drums they hit

o scalp

louder than thunder

louder than a cry

of a tattered childhood

of engaged notes

louder than all sounds

which I am

once listened

next to a deep well

full of cold water

 

 

 

TIN

 

I saw you

you wore a long coat

a little worn out

hat and

a secret sewn into an inside pocket

You never paused

but you didn’t even step

Passersby stepped

shop windows

smiles

He was walking his life

and you lasted for years

A little bent

a little weird

a little bit of your own

I saw you

on the avenues

at the stations

in the parks

in other people

in steps

shadows

you wore a long coat

a little worn out

hat and

a secret sewn into an inside pocket

guarded by evil tongues

of the genus

and neroda

You wore something in your chest

and swearing on his lips

smelled of benches and stairs

at cheap guesthouses

polished floors

by dreams

It trembled on the lips of young women

in the verses

in the nights

I saw you

you carried life in words

 

Prizes:

 

2014 – Internet portal www.pesem.si – her song was selected as a foreign language song of winter 2013/2014 by the editorial staff.

2017 – third prize for a song in Slovenian language at a literary and multimedia competition in Turnisce.

2018 – first and two other poetry awards based on audience voices at poet poetry meetings in SUTEREN, Zagreb.

2018 – the first award for the song TIN at the MEETING OF THE WORD in Bedekovčina.

2019 – Second Prize for the song « Holy Grail » at the 2nd Festival of Kajkavian Poetry BOŽO HLASTEC.

2019 – Third Commendation for the poem EASY TO YOU at the 16th Recital of Love Poetry

ŽELJKA BOC.

2019 – third prize, praise for the song OUT OF THE CLOSED USANS at the meeting of the KRK WORDS in Malinska, Krk.

2019 – Third Prize for the poetry collection INFINIBLE / INFINITE at the FRA MARTIN NEDIĆ Literary Prize competition, Tolisa, Bosnia and Herzegovina (shares third place with Milan Novak, poetry collection DUBINA STRAHA / GLOBINA STRAHU, Ljubica Ribić translator from Slovenian).

2019 – the first haiku award on the theme of love, at the VRAZOV LJUBICA competition in Samobor.

2019 – Plaque « MIHOVIL PAVLEK MISHKIN » (best songs of the meeting),

for Poetry on the Literary Standard (SPIRAL ENDLESS AND INVALIDENT FIELDS OF SILENCE), at the 38th Meeting of Croatian Native Writers,

(The vast fields of silence and the spiral endlessness) CROATIAN COUNCIL OF CULTURE

2019 – Third Prize,  » Bronze Ball  » at the 2nd Upper Croatian Poetry Festival  » View

tomorrow v tomorrow  » for the HUSTA song

2019 – with a song cycle on the Slovenian dam

……………………………………

LJUBICA RIBIC, VARAZDIN, R CROATIE

 

 

Ljubica Ribic, née à Varazdin en 1959, dans laquelle elle vit et travaille toujours. Elle est diplômée du lycée général et inscrite à la faculté d’organisation et d’informatique de Varaždin.

Il est un membre actif de l’Association littéraire croate, depuis 2014 membre de la Société littéraire Varaždin, en 2015, il devient membre de la Matrice de Croatie. Président de l’Association pour la Promotion de la Culture RITAM THOUGHT 2016.

Il écrit de la poésie et de la prose courte dans la langue standard croate, le kajkavien et le slovène. Traductions du slovène.

En tant qu’auteur et travailleur culturel actif, il participe à de nombreuses rencontres internationales dans l’organisation d’autres associations culturelles. Elle a publié dans divers magazines littéraires en Croatie et à l’étranger (Locutio (Slovénie), Poiesis (Slovénie), Branicevo (Serbie), Portile poeziei (Roumanie), Branovanje (Macédoine). La poésie est apparue dans de nombreuses collections en Croatie, Slovénie, Serbie, Sa poésie a été traduite en slovène, anglais, macédonien et roumain.

En tant que co-organisatrice depuis septembre 2014, elle organise des rassemblements de poésie à Varaždin sous le nom IMPULS – poésie dans un café, ainsi que l’enregistrement d’émissions pour la maison de télévision de Varaždin, IMPULS poésie sur Vtv. De juin 2017 à juillet 2018, elle a monté et réalisé l’émission de radio RITAM THOUGHT THE MIRROR OF STEPS sur Radio Ludbreg. Il est le modérateur de nombreux forums littéraires en Croatie et en Slovénie.

 

 

ROUGE FAIT

 

Les serpents à sonnettes tombaient ce soir

des nuages ​​sombres

jeter du poison dans les rues.

Les draps ont été déchirés ce soir

flottant devant les hôpitaux,

des caméras tirées sur des chemises folles.

Ils ne s’appellent pas ce soir

offert une trêve,

et nous étions silencieux

immergé l’un dans l’autre

recherche de soutien.

Tu as jeté un coup d’œil lointain

éteint la lumière

tiré sur les rideaux.

Les enfants ont crié ce soir

enfance déchirée,

aboyer des chiens avec des cordes cassées.

Ce sont des hyènes ce soir

se glissa dans nos chantiers

cherchant une trêve.

Nous rêvions ce soir

volées d’oiseaux

câliné

dans une feuille blanche de coquelicots rouges.

 

 

REFROIDISSEMENT D’EAU FROIDE

 

Tout est dans les couleurs

et je ne les reconnais pas

Mes photos sont en niveaux de gris

foyers et désert

troncs dépouillés et oiseaux noirs

vautours

Grincements de fenêtre

à moitié éjecté de l’ancrage

Le vent apporte l’odeur

l’odeur de la mort et

urine

L’eau est trouble

Dans des puits profonds

les gardes du serpent

et scorpions

L’ébullition est étouffante

au moment de la prière

Je peux seulement entendre les acouphènes de

détonation ou mots envoûtés

J’ai peur

ne pas devenir aveugle

et pour les contours gris

 

Tout tourne autour des sons

le son des mots dans les chuchotements et les cris

le son de la musique dans le calme de la nuit

et je ne les reconnais pas

juste le bruit

silence

bruit

silence

La farine est la plus forte

plus fort que les tambours qu’ils ont frappés

o cuir chevelu

plus fort que le tonnerre

plus fort qu’un cri

d’une enfance en lambeaux

des notes engagées

plus fort que tous les sons

que je suis

une fois écouté

à côté d’un puits profond

plein d’eau froide

 

 

 

TIN

 

Je t’ai vu

tu portais un long manteau

un peu usé

chapeau et

un secret cousu dans une poche intérieure

Tu ne t’es jamais arrêté

mais tu n’as même pas fait un pas

Les passants ont fait un pas

vitrines

sourire

Il marchait sa vie

et tu as duré des années

Un peu courbé

un peu bizarre

un peu de toi

Je t’ai vu

sur les avenues

aux gares

dans les parcs

chez d’autres personnes

par étapes

ombres

tu portais un long manteau

un peu usé

chapeau et

un secret cousu dans une poche intérieure

gardé par de mauvaises langues

du genre

et neroda

Tu as porté quelque chose dans la poitrine

et jurer sur ses lèvres

sentait les bancs et les escaliers

dans des maisons d’hôtes bon marché

sols polis

par des rêves

Ça tremblait sur les lèvres des jeunes femmes

dans les versets

dans les nuits

Je t’ai vu

tu portais la vie en mots

 

prix:

 

2014 – Portail Internet www.pesem.si – sa chanson a été sélectionnée comme chanson en langue étrangère de l’hiver 2013/2014 par la rédaction.

2017 – troisième prix pour une chanson en langue slovène lors d’un concours littéraire et multimédia à Turnisce.

2018 – premier et deux autres prix de poésie basés sur les voix du public lors de réunions de poésie POÉSIE À SUTEREN, Zagreb.

2018 – le premier prix pour la chanson TIN à la MEETING OF THE WORD à Bedekovčina.

2019 – Deuxième prix pour la chanson « Holy Graal » au 2e Festival de poésie kajkavienne BOŽO HLASTEC.

2019 – Troisième mention élogieuse pour le poème EASY TO YOU au 16e récital de poésie d’amour

ŽELJKA BOC.

2019 – troisième prix, éloge de la chanson OUT OF THE CLOSED USANS lors de la réunion des KRK WORDS à Malinska, Krk.

2019 – Troisième prix pour le recueil de poésie INFINIBLE / INFINITE au concours du prix littéraire FRA MARTIN NEDIĆ, Tolisa, Bosnie-Herzégovine (partage la troisième place avec Milan Novak, recueil de poésie DUBINA STRAHA / GLOBINA STRAHU, traductrice de Ljubica Ribić de slovène).

2019 – le premier prix haïku sur le thème de l’amour, au concours VRAZOV LJUBICA à Samobor.

2019 – Plaque « MIHOVIL PAVLEK MISHKIN » (meilleures chansons de la rencontre),

for Poetry on the Literary Standard (SPIRAL ENDLESS AND INVALIDENT FIELDS OF SILENCE), lors de la 38e réunion des écrivains autochtones croates,

(Les vastes champs de silence et la spirale sans fin) CONSEIL CROATIE DE CULTURE

2019 – Troisième prix,  » Boule de bronze  » au 2e Festival de haute poésie croate  » Voir

demain v demain  » pour la chanson HUSTA

2019 – avec un cycle de chansons sur le barrage slovène

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *