FILIP DIMKOSKI

Spread the love

FILIP DIMKOSKI, PRILEP, R.S. MAKEDONIJA

Prepev sa makedonskog na srpski: Aleksandar Dimkoski i Snеžana Aleksić Stanojlović

Filip Dimkoski (1995) pesnik, prevodilac i novinar iz Makedonije. Rođen je u Prilepu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu poljoprivrednih  nauka i hrane na Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju na smeru-hortikultura. Deset godina je stalni saradnik-novinar  najstarijeg dnevnog časopisa u Makedoniji, „Nova Makedonija“. Do sada ja objavio knjige: „Najhranljivije reći-dar detske duše“ (poezija i kratke priče za decu,2010), „Duga iskona“(poezija, 2014), Zajedno da rastemo (poezija za decu, 2018),  U bašti samo ljubavi ima (poezija, 2018).  Knjiga „Duga iskona“ objavljena je i na srpskom i na bugarskom jeziku, knjiga „Zajedno da rastemo“ objavljena je na srpskom, a knjiga „U bašti samo ljubavi ima“ na bugarskom jeziku.

Za svoju poeziju dobitnik je nekoliko nagrada između kojih: „Književno pero“ Hrvatskog književnog društva za najbolju knjigu za decu u regionu za knjigu „Zajedno da rastemo“ (Rijeka, 2018), Plaketu  „Sima Cucić“ Banatskog kulturnog centra za srpsko izdanje knjige „Zajedno da rastemo“ (Novo Miloševo, 2019), Nagradu „Mlada Struga“ Struških večeri poezije (Struga, 2010), Nagrada „Bilo jednom jedno drvo“ za priču (Bitolj-Izrael, 2015/16), Nagrade na festivalima „Melničkih večeri poezije“ (Melnik, Bugarska, 2012 i 2016) i „Belocvetne višnje“(Kazanlak, Bugarska, 2016 i 2017).

Za afirmaciju makedonskog jezika i obrazovanja Savet Grada Prilepa, Filipu Dimkosmom je uručio najveće gradsko priznanje plaketu „3 Novembar“ (Prilep, Makedonija, 2019).

Poezija mu je prevedena na petnaesetak jezika i zastupljena u časopisima, zbornicima i antologijama. Bavi se i voditeljstvom i recitovanjem.

 

[email protected]

Dar daru

 

Želiš promeniti svet?

Sveta si sićušan deo-

odvažno promeni sebe

promeniće se i svet ceo.

 

Zasuci rukave svoje

čelo i telo neka se znoje,

od šipražjem obrasle ravnice

napravi sebi svoje parče zemlje

svoje plodne oranice.

 

Uzmi grudvu zemlje u rukama grubim

i nežno joj reci: Zemljo, ja te ljubim.

 

Iz kreveta u cik zore, ti se digni,

jutarnjem suncu šeretski namigni

i ponizno pomoli se bogu:

Pomozi mi Bože,

što poželim – to da mogu.

 

Izađi napolje, uvek dobre volje,

ljubavlju pogledaj svo svoje imanje,

pohitaj i proveri kakvo je na njemu stanje.

 

Jesu li tikve procvetale?

Pčelna domaćinstva u pašu poletele,

zove li ih miris belog bagrema?

Jesu li se krave napasale trave?

Napunilo li se mlekom kozje vime?

Da li će vinograd bogato roditi vino,

da se pije tokom cele zime?

Koliko je porastao lani  zasađeni badem?

Da li se uhvatio crne šljive kalem?

Da li je kajsije cvetak postao zametak?

Da li se magarac od kiše zaklonio,

a tvoj par konja i kobile

svetu ždrebe poklonio.

 

Kopaš, oreš, seješ, navodnjavaš, žanješ…

Burad puniš vinom, u silosima  si sakupio žito,

na suvom je smešteno seno da bi stoka dobro jela,

sve da je na broju, sve da je sito.

 

Tek gutljaj tvog mleka, tvog vina, sa tvoga izvora samo gutljaj  vode

svih bolesti, svih otrova namah će da te oslobode.

 

Dužinom osmeha meriš svoje vreme

zato ne osećaš  života svoga breme.

U tvom domu sat ne postoji,

postao si čovek koji ničeg se ne boji.

 

Ti znaš kada će trava zameniti snežnu belinu,

kada će prvi zubić porasti tvome sinu,

kad će tvoja ćerka da u kosi stavi cveće

i kada će ti žena zaplakati od sreće.

 

Znaš kad će se pilići ispod kvočke izleći,

kada će prasici sisati prasići,

kada će oko mačke zamjaukati mačići.

Sve na tvom imanju po uzoru je na Prirodu Majku,

živi se zadovoljno i srećno,

podseća na neku davnu bajku.

 

Već sa jednim parom trešnji

dobićeš  blagoslov  svevišnji,

tek u jednom plodu trešnje spoznaćeš suštinu,

svetlost i istinu.

 

Bogat si, na tvom stolu svega u izobilju ima.

Vodu, hranu i ljubav možeš podeliti svima.

Dobrodošli su i vidoviti i slepi,

dobrodošao je srčan momak, pa i onaj koji strepi,

nikog nećeš gladnog ostaviti

svakog ćeš s ljubavlju nesebično ugostiti.

 

Tvoje parče zemlje je tvoje središte sveta,

tvoja jedina mala planeta

i bilo gde da kreneš,

bilo gde da letiš ili plutaš,

vratićeš se u ovu tačku tvoju,

nikad nećeš da zalutaš.

 

U punoći, miru i krasoti,

u ljubavnom prostoru tvom,

harmonija prožima sve u svom!

To tvoje parče zemlje

tvoj je voljeni dom.

 

Živeti onako kako si snivao,

životu si dar darivao.

 

Da promeniš svet?

Ne pada ti napamet!

Svoj svet sam si sagradio,

iz nedara božjih ga izvadio

i tu presadio.

 

 

Zov

 

I kada bih u zemlju propao

uvek postoji ritam muzike

koja me oslobađa i najveće muke,

ritam muzike što će zemlju razoriti

i put sunca do mene ponovo otvoriti.

 

Od tog ritma na nebu mom

sunce nadigra sivo,

srce se rasplamsa, zažari,

pa udara nesputano, živo.

 

Ono poludi, iskače iz grudi,

prostire se od dolina do planina

peva i pleše u ritmu sedam osmina.

 

Kad pesmu predaka slušam

moja duša poruku šalje,

od srca do uha, ona se prostire dalje.

I tada hiljadu frula u meni zasviraju,

daire i bubanj moćnim ritmom dozivaju,

podižu me precima visoko, sve bliže,

a zatim s nogu obaraju sve niže.

 

Ritam taj od sedam osmina

najnežnije donosi mandolina.

Na zvuke tambure-suza u oku navire.

Ispuštaju  gajde svoj prodorni pisak

u njemu ja čujem od davnina vrisak.

 

Iz grla darovitog  pevača

hiljadu slavuja pesma se čuje

to duh prošlosti peva,

jako me uzbuđuje.

Sa precima razgovaram,

želim im ugoditi .

Umrem li od ljubavi

opet ću se roditi.

 

Pulsiraju kroz mene

i kletve i blagoslovi,

i bajke i naricajlke,

i vradžbine i predkazanja,

i čežnje i težnje iz davnina.

Sve je u tom moćnom ritmu

od sedam osmina.

 

Čas svetkovanja za mene počinje

kad mi se kandila zapale u očima.

Poneseno ritmom srce nadima mi grudi

ovaj svečani trenutak

svuprošlost u meni budi.

 

Različiti svetovi,

različiti ritmovi,

različiti sklad zvuka,

različita u svetu sluša se muzika.

 

Sve ritmove sveta volim,

Al’ duhovima predaka mojim

želim da udovoljim.

 

To je moja sudbina i moja je zadužbina

  • život moj da plešem u sedam osmina.

 

 

Miris lipe

 

Zapitao sam cvetove lipe:

Šta mi možete reći

o vašem opojnom mirisu?

Odgovoriše zdušno

da o njegovom poreklu

upoznati nisu.

I rekoše još:

Cvetamo i mirišemo,

postojimo zato,

to je u našem znanju

tako nam je od prirode dato.

 

Lišće lipe je šumorilo,

za odgovor na pitanje isto

ja sam ga zamolio.

Reklo je: Zelenim i senim,

s jeseni sam boje zlata

takva mi je narav

od vajkada data.

 

O mirisu lipe

ne znaju ni njene grane.

Rekle su da su samo zato date

da na njima cvet i lišće stane.

 

Stablo mi je reklo da je drveta deo

za nošenje krošnje stvoren,

ida će na pitanje moje o mirisu lipe

zasigurno odgovoriti koren.

 

Koren mi je rekao:

Miris lipe spava u semenu,

a probudiće se u vremenu

kada će cvati uvenuti

na vrhu drveta,

(onda) kada će lipa

prestati da cveta,

 

I još koren

značajno mi reče:

„O mirisu lipe više ne pitaj,

ne čitaj, ne piši,

kad lipe procvataju,

miriši, samo miriši…

………………………….

PHILIP DIMKOSKI, PRILEP, R.S. MACEDONIA

Singing from Macedonian to Serbian: Aleksandar Dimkoski and Snezana Aleksic Stanojlovic

Filip Dimkoski (1995) is a poet, translator and journalist from Macedonia. He was born in Prilep where he finished elementary and high school. He graduated from the Faculty of Agricultural Sciences and Food at the University of Sv. Cyril and Methodius ”in Skopje in Horticulture. For ten years he is a full-time associate journalist with the oldest daily newspaper in Macedonia, « New Macedonia ». So far, I have published the books: « The most nutritious tell-a-gift of a child’s soul » (poetry and short stories for children, 2010), « The long sparkle » (poetry, 2014), Grow Together (poetry for children, 2018), In the Garden of Love Only has (poetry, 2018). The book « Long Iskon » was published in both Serbian and Bulgarian, the book « Let’s Grow Together » was published in Serbian, and the book « In the Garden of Love Only » is in Bulgarian.

He has received several awards for his poetry, including: « The Literary Pen » of the Croatian Literary Society for the best book for children in the region for the book « Together to Grow » (Rijeka, 2018), the « Sima Cucić » Plaque of the Banat Cultural Center for the Serbian edition of Let’s Grow Together « (Novo Milosevo, 2019), » Young Struga « Award of Struška Poetry Evenings (Struga, 2010), » Once a Tree « Award for Storytelling (Bitola-Israel, 2015/16), Awards at Melnic Evenings Festivals poetry ”(Melnik, Bulgaria, 2012 and 2016) and“ White cherry blossoms ”(Kazanlak, Bulgaria, 2016 and 2017).

For the affirmation of the Macedonian language and education, the Council of the City of Prilep presented Philip Dimkosm with the largest city recognition to the plaque « November 3 » (Prilep, Macedonia, 2019).

His poetry has been translated into fifteen languages ​​and is featured in journals, proceedings and anthologies. He also deals with guidance and recitation.

 

[email protected]

Gift of a gift

 

Want to change the world?

You are a tiny tiny part-

boldly change yourself

the world will change as well.

 

Roll up your sleeves

let your forehead and body sweat,

from overgrown plains

make yourself a piece of land

its fertile fields.

 

Take a lump of earth in your hands rough

and gently say to her, Earth, I love you.

 

From bed at dawn, you rise,

the morning sun shrewdly winks

and humbly pray to God:

Help me God,

what I wish is that I can.

 

Get out, always in good spirits,

look at your property with love,

hurry up and check his condition.

 

Are pumpkins blooming?

Beekeeping households are grazing in the pasture,

does it smell like white acacia?

Were cows grazing on grass?

Was milk filled with goat udder?

Will the vineyard richly produce wine,

to drink all winter long?

How much did last year’s planted almonds grow?

Did he catch a black plum spool?

Has apricot flower become embryonic?

Did the donkey shelter from the rain,

and your pair of horses and mares

donated to the world foal.

 

Digging, plowing, sowing, watering, harvesting…

You fill the barrels with wine, you gather grain in the silos,

dry hay is stored for the livestock to eat well,

everything to the number, everything to the sieve.

 

Only a sip of your milk, your wine, from your source is only a sip of water

of all diseases, of all poisons, they will at once release you.

 

You measure your time with a smile

that is why you do not feel the life of your burden.

There is no clock in your home,

you have become a man who fears nothing.

 

You know when the grass will replace the snow white,

when the first tooth will grow to your son,

when your daughter will put flowers in her hair

and when your wife will cry with happiness.

 

You know when the chickens under the hen will hatch,

when the pigs will suck the pigs,

when kittens will faint about the cat.

Everything on your estate is modeled on Nature Mother,

live happily ever after,

it is reminiscent of an ancient fairy tale.

 

Already with one pair of cherries

you will receive the blessing of the Almighty,

only in one cherry fruit will you know the essence,

light and truth.

 

You’re rich, there’s plenty in your table.

You can share water, food and love with everyone.

The clairvoyant and the blind are welcome,

a hearty guy is welcome, even the one who trembles,

you won’t leave anyone hungry

you will love each one selflessly.

 

Your piece of land is your center of the world,

your only little planet

and wherever you go,

anywhere to fly or float,

you will return to this point yours,

you’ll never go astray.

 

In fullness, peace and beauty,

in your love space,

harmony pervades everything in its own!

It’s your piece of land

your is your beloved home.

 

Living the way you dreamed,

you gave your life a gift.

 

To change the world?

Don’t go out of your mind!

I built my world,

I took him out of the bosom of God

and transplanted there.

 

 

Call

 

And if I fell into the ground

there is always a rhythm to the music

which frees me from even the greatest anguish,

the rhythm of the music that will ruin the country

and the sun’s path to me reopen.

 

From that rhythm in my sky

the sun outweighs the gray,

heart kindles, fires,

so it hits unhindered, alive.

 

It goes crazy, pops out of your chest,

extends from valleys to mountains

she sings and dances in rhythm of seven eights.

 

When I listen to an ancestor’s song

my soul sends a message,

from heart to ear, it extends beyond.

And then a thousand flutes play in me,

Yes and

…………………………….

PHILIP DIMKOSKI, PRILEP, R.S. MACÉDOINE

Chanter du macédonien vers le serbe: Aleksandar Dimkoski et Snezana Aleksic Stanojlovic

Filip Dimkoski (1995) est un poète, traducteur et journaliste de Macédoine. Il est né à Prilep où il a terminé ses études primaires et secondaires. Il est diplômé de la Faculté des sciences agricoles et alimentaires de l’Université de Sv. Cyrille et Méthode »à Skopje en Horticulture. Pendant dix ans, il est journaliste associé à plein temps au plus ancien quotidien de Macédoine, la « Nouvelle-Macédoine ». Jusqu’à présent, j’ai publié les livres: « Le cadeau le plus nutritif de l’âme d’un enfant » (poésie et nouvelles pour enfants, 2010), « The long sparkle » (poésie, 2014), Grow Together (poésie pour enfants, 2018), In the Garden of Love Only a (poésie, 2018). Le livre « Long Iskon » a été publié en serbe et en bulgare, le livre « Let’s Grow Together » a été publié en serbe, et le livre « In the Garden of Love Only » est en bulgare.

Il a reçu plusieurs prix pour sa poésie, notamment: « La plume littéraire » de la Société littéraire croate pour le meilleur livre pour enfants de la région pour le livre « Ensemble pour grandir » (Rijeka, 2018), la plaque « Sima Cucić » du Centre culturel Banat pour l’édition serbe du livre  » Cultivons ensemble « (Novo Milosevo, 2019), Prix » Young Struga « des soirées de poésie de Struška (Struga, 2010), » Once a Tree « Award for Storytelling (Bitola-Israel, 2015/16), Awards at Melnic Evenings Festivals poésie »(Melnik, Bulgarie, 2012 et 2016) et« Fleurs de cerisier blanc »(Kazanlak, Bulgarie, 2016 et 2017).

Pour l’affirmation de la langue et de l’éducation macédoniennes, le Conseil de la ville de Prilep a remis à Philip Dimkosm la plus grande reconnaissance de la ville pour la plaque « 3 novembre » (Prilep, Macédoine, 2019).

Sa poésie a été traduite en quinze langues et est publiée dans des revues, des actes et des anthologies. Il s’occupe également des conseils et de la récitation.

 

[email protected]

Don d’un cadeau

 

Envie de changer le monde?

Vous êtes une toute petite partie-

changez-vous hardiment

le monde va également changer.

 

Retroussez vos manches

laissez votre front et votre corps transpirer,

des plaines envahies

faites-vous un morceau de terre

ses champs fertiles.

 

Prenez un morceau de terre entre vos mains

et lui dis doucement: Terre, je t’aime.

 

Du lit à l’aube, tu te lèves,

le soleil du matin clignote astucieusement

et priez humblement Dieu:

Aide-moi Dieu,

ce que je souhaite, c’est que je puisse.

 

Sortez, toujours de bonne humeur,

regardez votre propriété avec amour,

dépêchez-vous et vérifiez son état.

 

Les citrouilles fleurissent-elles?

Les ménages apicoles paissent dans les pâturages,

ça sent comme l’acacia blanc?

Les vaches broutaient-elles de l’herbe?

Le lait était-il rempli de pis de chèvre?

Le vignoble produira-t-il du vin en abondance,

boire tout l’hiver?

Combien d’amandes plantées l’année dernière ont-elles poussé?

At-il attrapé une bobine de prune noire?

La fleur d’abricot est-elle devenue embryonnaire?

L’âne s’est-il abrité de la pluie,

et votre paire de chevaux et de juments

donné au poulain mondial.

 

Creuser, labourer, semer, arroser, récolter…

Tu remplis les tonneaux de vin, tu ramasses des grains dans les silos,

le foin sec est stocké pour que le bétail mange bien,

tout au nombre, tout au tamis.

 

Seule une gorgée de votre lait, votre vin, de votre source n’est qu’une gorgée d’eau

de toutes les maladies, de tous les poisons, ils vous libéreront aussitôt.

 

Vous mesurez votre temps avec le sourire

c’est pourquoi vous ne ressentez pas la vie de votre fardeau.

Il n’y a pas d’horloge chez vous,

vous êtes devenu un homme qui ne craint rien.

 

Vous savez quand l’herbe remplacera la neige blanche,

quand la première dent deviendra votre fils,

quand ta fille mettra des fleurs dans ses cheveux

et quand ta femme pleurera de bonheur.

 

Vous savez quand les poulets sous la poule éclosent,

quand les porcs vont les sucer,

quand les chatons s’évanouiront à propos du chat.

Tout sur votre domaine est calqué sur Nature Mère,

vivre heureux pour toujours,

il rappelle un ancien conte de fées.

 

Déjà avec une paire de cerises

vous recevrez la bénédiction du Tout-Puissant,

c’est seulement dans un cerise que vous connaîtrez l’essence,

lumière et vérité.

 

Tu es riche, il y en a plein dans ta table.

Vous pouvez partager l’eau, la nourriture et l’amour avec tout le monde.

Les voyants et les aveugles sont les bienvenus,

un copieux est le bienvenu, même celui qui tremble,

vous ne laisserez personne affamé

vous aimerez chacun altruiste.

 

Votre lopin de terre est votre centre du monde,

ta seule petite planète

et où que vous alliez,

n’importe où pour voler ou flotter,

vous reviendrez à ce point le vôtre,

vous ne vous égarerez jamais.

 

En plénitude, paix et beauté,

dans votre espace amoureux,

l’harmonie imprègne tout en elle-même!

C’est ton morceau de terre

votre est votre maison bien-aimée.

 

Vivant comme vous rêviez,

tu as donné un cadeau à ta vie.

 

Changer le monde?

Ne sortez pas de votre esprit!

J’ai construit mon monde,

Je l’ai sorti du sein de Dieu

et transplanté là-bas.

 

 

Appeler

 

Et si je tombais par terre

il y a toujours un rythme dans la musique

ce qui me libère de la plus grande angoisse,

le rythme de la musique qui va ruiner le pays

et le chemin du soleil pour moi rouvre.

 

De ce rythme dans mon ciel

le soleil l’emporte sur le gris,

coeur allume, incendies,

il frappe donc sans entrave, vivant.

 

Ça devient fou, ça sort de ta poitrine,

s’étend des vallées aux montagnes

elle chante et danse au rythme de sept huit.

 

Quand j’écoute la chanson d’un ancêtre

mon âme envoie un message,

du cœur à l’oreille, il s’étend au-delà.

Et puis mille flûtes jouent en moi,

dai

, PRILEP, R.S. MAKEDONIJA

Prepev sa makedonskog na srpski: Aleksandar Dimkoski i Snеžana Aleksić Stanojlović

Filip Dimkoski (1995) pesnik, prevodilac i novinar iz Makedonije. Rođen je u Prilepu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu poljoprivrednih  nauka i hrane na Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju na smeru-hortikultura. Deset godina je stalni saradnik-novinar  najstarijeg dnevnog časopisa u Makedoniji, „Nova Makedonija“. Do sada ja objavio knjige: „Najhranljivije reći-dar detske duše“ (poezija i kratke priče za decu,2010), „Duga iskona“(poezija, 2014), Zajedno da rastemo (poezija za decu, 2018),  U bašti samo ljubavi ima (poezija, 2018).  Knjiga „Duga iskona“ objavljena je i na srpskom i na bugarskom jeziku, knjiga „Zajedno da rastemo“ objavljena je na srpskom, a knjiga „U bašti samo ljubavi ima“ na bugarskom jeziku.

Za svoju poeziju dobitnik je nekoliko nagrada između kojih: „Književno pero“ Hrvatskog književnog društva za najbolju knjigu za decu u regionu za knjigu „Zajedno da rastemo“ (Rijeka, 2018), Plaketu  „Sima Cucić“ Banatskog kulturnog centra za srpsko izdanje knjige „Zajedno da rastemo“ (Novo Miloševo, 2019), Nagradu „Mlada Struga“ Struških večeri poezije (Struga, 2010), Nagrada „Bilo jednom jedno drvo“ za priču (Bitolj-Izrael, 2015/16), Nagrade na festivalima „Melničkih večeri poezije“ (Melnik, Bugarska, 2012 i 2016) i „Belocvetne višnje“(Kazanlak, Bugarska, 2016 i 2017).

Za afirmaciju makedonskog jezika i obrazovanja Savet Grada Prilepa, Filipu Dimkosmom je uručio najveće gradsko priznanje plaketu „3 Novembar“ (Prilep, Makedonija, 2019).

Poezija mu je prevedena na petnaesetak jezika i zastupljena u časopisima, zbornicima i antologijama. Bavi se i voditeljstvom i recitovanjem.

 

[email protected]

Dar daru

 

Želiš promeniti svet?

Sveta si sićušan deo-

odvažno promeni sebe

promeniće se i svet ceo.

 

Zasuci rukave svoje

čelo i telo neka se znoje,

od šipražjem obrasle ravnice

napravi sebi svoje parče zemlje

svoje plodne oranice.

 

Uzmi grudvu zemlje u rukama grubim

i nežno joj reci: Zemljo, ja te ljubim.

 

Iz kreveta u cik zore, ti se digni,

jutarnjem suncu šeretski namigni

i ponizno pomoli se bogu:

Pomozi mi Bože,

što poželim – to da mogu.

 

Izađi napolje, uvek dobre volje,

ljubavlju pogledaj svo svoje imanje,

pohitaj i proveri kakvo je na njemu stanje.

 

Jesu li tikve procvetale?

Pčelna domaćinstva u pašu poletele,

zove li ih miris belog bagrema?

Jesu li se krave napasale trave?

Napunilo li se mlekom kozje vime?

Da li će vinograd bogato roditi vino,

da se pije tokom cele zime?

Koliko je porastao lani  zasađeni badem?

Da li se uhvatio crne šljive kalem?

Da li je kajsije cvetak postao zametak?

Da li se magarac od kiše zaklonio,

a tvoj par konja i kobile

svetu ždrebe poklonio.

 

Kopaš, oreš, seješ, navodnjavaš, žanješ…

Burad puniš vinom, u silosima  si sakupio žito,

na suvom je smešteno seno da bi stoka dobro jela,

sve da je na broju, sve da je sito.

 

Tek gutljaj tvog mleka, tvog vina, sa tvoga izvora samo gutljaj  vode

svih bolesti, svih otrova namah će da te oslobode.

 

Dužinom osmeha meriš svoje vreme

zato ne osećaš  života svoga breme.

U tvom domu sat ne postoji,

postao si čovek koji ničeg se ne boji.

 

Ti znaš kada će trava zameniti snežnu belinu,

kada će prvi zubić porasti tvome sinu,

kad će tvoja ćerka da u kosi stavi cveće

i kada će ti žena zaplakati od sreće.

 

Znaš kad će se pilići ispod kvočke izleći,

kada će prasici sisati prasići,

kada će oko mačke zamjaukati mačići.

Sve na tvom imanju po uzoru je na Prirodu Majku,

živi se zadovoljno i srećno,

podseća na neku davnu bajku.

 

Već sa jednim parom trešnji

dobićeš  blagoslov  svevišnji,

tek u jednom plodu trešnje spoznaćeš suštinu,

svetlost i istinu.

 

Bogat si, na tvom stolu svega u izobilju ima.

Vodu, hranu i ljubav možeš podeliti svima.

Dobrodošli su i vidoviti i slepi,

dobrodošao je srčan momak, pa i onaj koji strepi,

nikog nećeš gladnog ostaviti

svakog ćeš s ljubavlju nesebično ugostiti.

 

Tvoje parče zemlje je tvoje središte sveta,

tvoja jedina mala planeta

i bilo gde da kreneš,

bilo gde da letiš ili plutaš,

vratićeš se u ovu tačku tvoju,

nikad nećeš da zalutaš.

 

U punoći, miru i krasoti,

u ljubavnom prostoru tvom,

harmonija prožima sve u svom!

To tvoje parče zemlje

tvoj je voljeni dom.

 

Živeti onako kako si snivao,

životu si dar darivao.

 

Da promeniš svet?

Ne pada ti napamet!

Svoj svet sam si sagradio,

iz nedara božjih ga izvadio

i tu presadio.

 

 

Zov

 

I kada bih u zemlju propao

uvek postoji ritam muzike

koja me oslobađa i najveće muke,

ritam muzike što će zemlju razoriti

i put sunca do mene ponovo otvoriti.

 

Od tog ritma na nebu mom

sunce nadigra sivo,

srce se rasplamsa, zažari,

pa udara nesputano, živo.

 

Ono poludi, iskače iz grudi,

prostire se od dolina do planina

peva i pleše u ritmu sedam osmina.

 

Kad pesmu predaka slušam

moja duša poruku šalje,

od srca do uha, ona se prostire dalje.

I tada hiljadu frula u meni zasviraju,

daire i bubanj moćnim ritmom dozivaju,

podižu me precima visoko, sve bliže,

a zatim s nogu obaraju sve niže.

 

Ritam taj od sedam osmina

najnežnije donosi mandolina.

Na zvuke tambure-suza u oku navire.

Ispuštaju  gajde svoj prodorni pisak

u njemu ja čujem od davnina vrisak.

 

Iz grla darovitog  pevača

hiljadu slavuja pesma se čuje

to duh prošlosti peva,

jako me uzbuđuje.

Sa precima razgovaram,

želim im ugoditi .

Umrem li od ljubavi

opet ću se roditi.

 

Pulsiraju kroz mene

i kletve i blagoslovi,

i bajke i naricajlke,

i vradžbine i predkazanja,

i čežnje i težnje iz davnina.

Sve je u tom moćnom ritmu

od sedam osmina.

 

Čas svetkovanja za mene počinje

kad mi se kandila zapale u očima.

Poneseno ritmom srce nadima mi grudi

ovaj svečani trenutak

svuprošlost u meni budi.

 

Različiti svetovi,

različiti ritmovi,

različiti sklad zvuka,

različita u svetu sluša se muzika.

 

Sve ritmove sveta volim,

Al’ duhovima predaka mojim

želim da udovoljim.

 

To je moja sudbina i moja je zadužbina

  • život moj da plešem u sedam osmina.

 

 

Miris lipe

 

Zapitao sam cvetove lipe:

Šta mi možete reći

o vašem opojnom mirisu?

Odgovoriše zdušno

da o njegovom poreklu

upoznati nisu.

I rekoše još:

Cvetamo i mirišemo,

postojimo zato,

to je u našem znanju

tako nam je od prirode dato.

 

Lišće lipe je šumorilo,

za odgovor na pitanje isto

ja sam ga zamolio.

Reklo je: Zelenim i senim,

s jeseni sam boje zlata

takva mi je narav

od vajkada data.

 

O mirisu lipe

ne znaju ni njene grane.

Rekle su da su samo zato date

da na njima cvet i lišće stane.

 

Stablo mi je reklo da je drveta deo

za nošenje krošnje stvoren,

ida će na pitanje moje o mirisu lipe

zasigurno odgovoriti koren.

 

Koren mi je rekao:

Miris lipe spava u semenu,

a probudiće se u vremenu

kada će cvati uvenuti

na vrhu drveta,

(onda) kada će lipa

prestati da cveta,

 

I još koren

značajno mi reče:

„O mirisu lipe više ne pitaj,

ne čitaj, ne piši,

kad lipe procvataju,

miriši, samo miriši…

………………………….

PHILIP DIMKOSKI, PRILEP, R.S. MACEDONIA

Singing from Macedonian to Serbian: Aleksandar Dimkoski and Snezana Aleksic Stanojlovic

Filip Dimkoski (1995) is a poet, translator and journalist from Macedonia. He was born in Prilep where he finished elementary and high school. He graduated from the Faculty of Agricultural Sciences and Food at the University of Sv. Cyril and Methodius ”in Skopje in Horticulture. For ten years he is a full-time associate journalist with the oldest daily newspaper in Macedonia, « New Macedonia ». So far, I have published the books: « The most nutritious tell-a-gift of a child’s soul » (poetry and short stories for children, 2010), « The long sparkle » (poetry, 2014), Grow Together (poetry for children, 2018), In the Garden of Love Only has (poetry, 2018). The book « Long Iskon » was published in both Serbian and Bulgarian, the book « Let’s Grow Together » was published in Serbian, and the book « In the Garden of Love Only » is in Bulgarian.

He has received several awards for his poetry, including: « The Literary Pen » of the Croatian Literary Society for the best book for children in the region for the book « Together to Grow » (Rijeka, 2018), the « Sima Cucić » Plaque of the Banat Cultural Center for the Serbian edition of Let’s Grow Together « (Novo Milosevo, 2019), » Young Struga « Award of Struška Poetry Evenings (Struga, 2010), » Once a Tree « Award for Storytelling (Bitola-Israel, 2015/16), Awards at Melnic Evenings Festivals poetry ”(Melnik, Bulgaria, 2012 and 2016) and“ White cherry blossoms ”(Kazanlak, Bulgaria, 2016 and 2017).

For the affirmation of the Macedonian language and education, the Council of the City of Prilep presented Philip Dimkosm with the largest city recognition to the plaque « November 3 » (Prilep, Macedonia, 2019).

His poetry has been translated into fifteen languages ​​and is featured in journals, proceedings and anthologies. He also deals with guidance and recitation.

 

[email protected]

Gift of a gift

 

Want to change the world?

You are a tiny tiny part-

boldly change yourself

the world will change as well.

 

Roll up your sleeves

let your forehead and body sweat,

from overgrown plains

make yourself a piece of land

its fertile fields.

 

Take a lump of earth in your hands rough

and gently say to her, Earth, I love you.

 

From bed at dawn, you rise,

the morning sun shrewdly winks

and humbly pray to God:

Help me God,

what I wish is that I can.

 

Get out, always in good spirits,

look at your property with love,

hurry up and check his condition.

 

Are pumpkins blooming?

Beekeeping households are grazing in the pasture,

does it smell like white acacia?

Were cows grazing on grass?

Was milk filled with goat udder?

Will the vineyard richly produce wine,

to drink all winter long?

How much did last year’s planted almonds grow?

Did he catch a black plum spool?

Has apricot flower become embryonic?

Did the donkey shelter from the rain,

and your pair of horses and mares

donated to the world foal.

 

Digging, plowing, sowing, watering, harvesting…

You fill the barrels with wine, you gather grain in the silos,

dry hay is stored for the livestock to eat well,

everything to the number, everything to the sieve.

 

Only a sip of your milk, your wine, from your source is only a sip of water

of all diseases, of all poisons, they will at once release you.

 

You measure your time with a smile

that is why you do not feel the life of your burden.

There is no clock in your home,

you have become a man who fears nothing.

 

You know when the grass will replace the snow white,

when the first tooth will grow to your son,

when your daughter will put flowers in her hair

and when your wife will cry with happiness.

 

You know when the chickens under the hen will hatch,

when the pigs will suck the pigs,

when kittens will faint about the cat.

Everything on your estate is modeled on Nature Mother,

live happily ever after,

it is reminiscent of an ancient fairy tale.

 

Already with one pair of cherries

you will receive the blessing of the Almighty,

only in one cherry fruit will you know the essence,

light and truth.

 

You’re rich, there’s plenty in your table.

You can share water, food and love with everyone.

The clairvoyant and the blind are welcome,

a hearty guy is welcome, even the one who trembles,

you won’t leave anyone hungry

you will love each one selflessly.

 

Your piece of land is your center of the world,

your only little planet

and wherever you go,

anywhere to fly or float,

you will return to this point yours,

you’ll never go astray.

 

In fullness, peace and beauty,

in your love space,

harmony pervades everything in its own!

It’s your piece of land

your is your beloved home.

 

Living the way you dreamed,

you gave your life a gift.

 

To change the world?

Don’t go out of your mind!

I built my world,

I took him out of the bosom of God

and transplanted there.

 

 

Call

 

And if I fell into the ground

there is always a rhythm to the music

which frees me from even the greatest anguish,

the rhythm of the music that will ruin the country

and the sun’s path to me reopen.

 

From that rhythm in my sky

the sun outweighs the gray,

heart kindles, fires,

so it hits unhindered, alive.

 

It goes crazy, pops out of your chest,

extends from valleys to mountains

she sings and dances in rhythm of seven eights.

 

When I listen to an ancestor’s song

my soul sends a message,

from heart to ear, it extends beyond.

And then a thousand flutes play in me,

Yes and

…………………………….

PHILIP DIMKOSKI, PRILEP, R.S. MACÉDOINE

Chanter du macédonien vers le serbe: Aleksandar Dimkoski et Snezana Aleksic Stanojlovic

Filip Dimkoski (1995) est un poète, traducteur et journaliste de Macédoine. Il est né à Prilep où il a terminé ses études primaires et secondaires. Il est diplômé de la Faculté des sciences agricoles et alimentaires de l’Université de Sv. Cyrille et Méthode »à Skopje en Horticulture. Pendant dix ans, il est journaliste associé à plein temps au plus ancien quotidien de Macédoine, la « Nouvelle-Macédoine ». Jusqu’à présent, j’ai publié les livres: « Le cadeau le plus nutritif de l’âme d’un enfant » (poésie et nouvelles pour enfants, 2010), « The long sparkle » (poésie, 2014), Grow Together (poésie pour enfants, 2018), In the Garden of Love Only a (poésie, 2018). Le livre « Long Iskon » a été publié en serbe et en bulgare, le livre « Let’s Grow Together » a été publié en serbe, et le livre « In the Garden of Love Only » est en bulgare.

Il a reçu plusieurs prix pour sa poésie, notamment: « La plume littéraire » de la Société littéraire croate pour le meilleur livre pour enfants de la région pour le livre « Ensemble pour grandir » (Rijeka, 2018), la plaque « Sima Cucić » du Centre culturel Banat pour l’édition serbe du livre  » Cultivons ensemble « (Novo Milosevo, 2019), Prix » Young Struga « des soirées de poésie de Struška (Struga, 2010), » Once a Tree « Award for Storytelling (Bitola-Israel, 2015/16), Awards at Melnic Evenings Festivals poésie »(Melnik, Bulgarie, 2012 et 2016) et« Fleurs de cerisier blanc »(Kazanlak, Bulgarie, 2016 et 2017).

Pour l’affirmation de la langue et de l’éducation macédoniennes, le Conseil de la ville de Prilep a remis à Philip Dimkosm la plus grande reconnaissance de la ville pour la plaque « 3 novembre » (Prilep, Macédoine, 2019).

Sa poésie a été traduite en quinze langues et est publiée dans des revues, des actes et des anthologies. Il s’occupe également des conseils et de la récitation.

 

[email protected]

Don d’un cadeau

 

Envie de changer le monde?

Vous êtes une toute petite partie-

changez-vous hardiment

le monde va également changer.

 

Retroussez vos manches

laissez votre front et votre corps transpirer,

des plaines envahies

faites-vous un morceau de terre

ses champs fertiles.

 

Prenez un morceau de terre entre vos mains

et lui dis doucement: Terre, je t’aime.

 

Du lit à l’aube, tu te lèves,

le soleil du matin clignote astucieusement

et priez humblement Dieu:

Aide-moi Dieu,

ce que je souhaite, c’est que je puisse.

 

Sortez, toujours de bonne humeur,

regardez votre propriété avec amour,

dépêchez-vous et vérifiez son état.

 

Les citrouilles fleurissent-elles?

Les ménages apicoles paissent dans les pâturages,

ça sent comme l’acacia blanc?

Les vaches broutaient-elles de l’herbe?

Le lait était-il rempli de pis de chèvre?

Le vignoble produira-t-il du vin en abondance,

boire tout l’hiver?

Combien d’amandes plantées l’année dernière ont-elles poussé?

At-il attrapé une bobine de prune noire?

La fleur d’abricot est-elle devenue embryonnaire?

L’âne s’est-il abrité de la pluie,

et votre paire de chevaux et de juments

donné au poulain mondial.

 

Creuser, labourer, semer, arroser, récolter…

Tu remplis les tonneaux de vin, tu ramasses des grains dans les silos,

le foin sec est stocké pour que le bétail mange bien,

tout au nombre, tout au tamis.

 

Seule une gorgée de votre lait, votre vin, de votre source n’est qu’une gorgée d’eau

de toutes les maladies, de tous les poisons, ils vous libéreront aussitôt.

 

Vous mesurez votre temps avec le sourire

c’est pourquoi vous ne ressentez pas la vie de votre fardeau.

Il n’y a pas d’horloge chez vous,

vous êtes devenu un homme qui ne craint rien.

 

Vous savez quand l’herbe remplacera la neige blanche,

quand la première dent deviendra votre fils,

quand ta fille mettra des fleurs dans ses cheveux

et quand ta femme pleurera de bonheur.

 

Vous savez quand les poulets sous la poule éclosent,

quand les porcs vont les sucer,

quand les chatons s’évanouiront à propos du chat.

Tout sur votre domaine est calqué sur Nature Mère,

vivre heureux pour toujours,

il rappelle un ancien conte de fées.

 

Déjà avec une paire de cerises

vous recevrez la bénédiction du Tout-Puissant,

c’est seulement dans un cerise que vous connaîtrez l’essence,

lumière et vérité.

 

Tu es riche, il y en a plein dans ta table.

Vous pouvez partager l’eau, la nourriture et l’amour avec tout le monde.

Les voyants et les aveugles sont les bienvenus,

un copieux est le bienvenu, même celui qui tremble,

vous ne laisserez personne affamé

vous aimerez chacun altruiste.

 

Votre lopin de terre est votre centre du monde,

ta seule petite planète

et où que vous alliez,

n’importe où pour voler ou flotter,

vous reviendrez à ce point le vôtre,

vous ne vous égarerez jamais.

 

En plénitude, paix et beauté,

dans votre espace amoureux,

l’harmonie imprègne tout en elle-même!

C’est ton morceau de terre

votre est votre maison bien-aimée.

 

Vivant comme vous rêviez,

tu as donné un cadeau à ta vie.

 

Changer le monde?

Ne sortez pas de votre esprit!

J’ai construit mon monde,

Je l’ai sorti du sein de Dieu

et transplanté là-bas.

 

 

Appeler

 

Et si je tombais par terre

il y a toujours un rythme dans la musique

ce qui me libère de la plus grande angoisse,

le rythme de la musique qui va ruiner le pays

et le chemin du soleil pour moi rouvre.

 

De ce rythme dans mon ciel

le soleil l’emporte sur le gris,

coeur allume, incendies,

il frappe donc sans entrave, vivant.

 

Ça devient fou, ça sort de ta poitrine,

s’étend des vallées aux montagnes

elle chante et danse au rythme de sept huit.

 

Quand j’écoute la chanson d’un ancêtre

mon âme envoie un message,

du cœur à l’oreille, il s’étend au-delà.

Et puis mille flûtes jouent en moi,

dai

Please follow and like us:

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*