Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Jasenka Medvedec

Jasenka Medvedec, BIOGRAD NA MORU, R HRVATSKA

 

Jasenka Medvedec, rođena 16.05.1961. godine u Zagrebu, nakon

 

osnovne škole školuje se i živi u Samoboru. Prvi pjesnički koraci zapo-

čeli su tijekom petog razreda osnovne škole. Pjesme su joj objavljivane u

 

školskim novinama. Njena sklonost umjetnosti rano je uočena te postaje

članicom školskog zbora, folklorne skupine i foto grupe. Odrastanjem i

 

spoznajom života u nekim periodima njena želja za umjetničkim izriča-

jem biva zapostavljena no iskra koja je duboko u njoj tinjala ponovno

 

se rasplamsala u zrelim godinama. Vječita lutalica i putnik, koji u svom

ponekad preteškom koferu donosi radost i razumijevanje te tugu i krik,

pronalazi smiraj u malom mediteranskom dragulju, gradu Biogradu na

Moru gdje upija mirise tamarisa i soli, govor vala i plavetnilo mora. Svaki

trenutak hvata svojim unutarnjim porivima, bilježi stihom, fotografijom,

 

pjesmom. U želji da podijeli svoja razmišljanja, uhvaćene trenutke i lje-

potu riječi 2012. g započinje objavljivati na raznim portalima pod pseu-

donimom Enediel.

 

Od 2013. godine objavljuje u mnogim zajedničkim zbirkama poezije

 

(preko 30). S drugim autorima govori svoju poeziju za Tv emisiju IM-

PULS poezija na Varaždinskoj televiziji.

 

Pjesmom Gda Martinje dojde – 2017. godine osvaja drugo mjesto na

Najkaju u organizaciji radio Sljemena. Pjesma“ Gda Martinje dojde „

 

izvedena je na festivalu u Pitomači (glazbenici- Dečki z bregov, aran-

žer-Davor Jembrešak).

 

Prvu samostalnu zbirku pjesama More mojim očima objavljuje 2016

godine otvorivši tako vrata svojim stihovima širokoj čitalačkoj publici.

Slijedi niz promocija i sudjelovanja na mnogim festivalima i umjetničkim

događanjima širom Hrvatske i u inozemstvu. Zastupljena u Zborniku u

Krapini, Ludbreg -povodom dana krvi Kristove (Božja kap). Pjesma Lijep

dan, prevedena na njemački i čitana na oba jezika, a Jasenka pohvaljena

za interpretaciju objavljeno i naglašeno u njihovom listu i stranici Poštan

-ski sandučić. Neke od pjesama prevedene su na više jezika: slovenski,

engleski, njemački, makedonski, romski i arapski.

Jasenka Medvedec  žena je koja svoju svestranost ne podcjenjuje već je

 

nadograđuje, paralelno s pjesničkim izražajem bilježi ljepotu trenutka svo-

jim fotografskim objektivom te daruje promatraču smiraj pogleda. U 2017

 

godini pripremila je tri samostalne izložbe fotografija (Biograd na Moru,

Zadar i Zagreb) te izdala dvije knjige pjesama: „More mojim očima“

 

(2016.) i „Tri suze“ (2017.). Članica je HKD-a (ogranak Zadar) i KLD-Re-

šetari. Također je nositelj medalje i diplome izvrsnosti na Svjetskom šam-

pionatu u Bukureštu 09.2019, te pohvale i medalje s Prvog međunarodnog

 

romskog festivala pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RS.

Jasenka upija ljepotu, osjećaje… te ih stavlja u riječ i dijeli s dugima.

Nikola Šimić Tonin

 

Budi moj mjesec

 

Kad kraljica noć

svoj baršunasti

plavo ljubičasti plašt odjene

Pod okriljem njenim

u toplini misli i želja

Pogledaj u nebo i svoju zvijezdu nađi

Pozdrav mi njome pošalji

Neka te na me sjeti, daleka i nedodirljiva

Sjajna i nepristupačna,

nedostupna a mila

tiha i prisutna,

napiši mi pjesmu.

Budi moj mjesec ,

neka titraju tvoje zrake oko mene

kao da me štitiš

kao da me grliš

kao da me ljubiš

Kad zaklopiš oči

vidjeti ćeš nas tada

bit ćemo tako blizu, a tako daleko

jednom bit ćemo zajedno važni na nebu

jednom poželjeti ćeš biti astronaut.

 

I dobro da je tako

 

Oluje su prošle

moru se vraćam

oseku udišem

bonacu slažem,

dobro je tako.

.

Ali ne vole svi mir i bonace

pa se blatom i kamenjem nameću,

u ljušturi se svojoj poput kamenice

stapam s morskim dnom.

Bit će da ih lom svjetlosti vara

privid stvara..

I dobro je tako,

.

jer me ni jedan kamen nije dotakao,

a blato…

pa ono se otopi.

Ne brinem ja za njihovo blato

ne brinem ja za njihov kamen,

to je njihovo ,

val me na obalu nježno donese

i krećem dalje.

.

Ja u ovom svijetu

svoj svijet stvaram

svoju bit nalazim.

I dobro je tako.

.

Kroz tamnoplavo

sunčeva zraka se zlati

teku moji ljubičasti sati.

Dobro je tako

i dobro da je tako.

 

Samo za mene

 

Ispod trepavica

gusta kap se rađa

i sporo klizi

kao kap ulja

što ispod mlinskog kamena

maslina daje

Kamen što dušu tišti

suzu rađa,

niti jedan nije bio vrijedan

mojih suza,

zato danas

samo jedna kap

samo jedna suza

samo za mene

 

dok u meni kao u suhoj maslinicvili

odbacujem sve boli

odbacujem sve uspomene

danas

samo jedna kap

samo jedna suza

samo za mene

………………………………………

 

Jasenka Medvedec, BIOGRAD NA MORU, R CROATIA

 

Jasenka Medvedec, born 16.05.1961. in Zagreb, after

 

elementary school is educated and lives in Samobor. The first poetic steps begin

they were browsing during the fifth grade of elementary school. The songs were published in

 

the school newspaper. Her penchant for art was noticed early on

member of the school choir, folk group and photo group. Growing up and

 

by learning about life in some periods, her desire for artistic expression-

I am neglected but the spark that is deep inside her is smoldering again

 

has flared up in adulthood. An eternal wanderer and traveler, who in his

sometimes a heavy suitcase brings joy and understanding and sadness and cry,

finds peace in a small Mediterranean gem, the town of Biograd

The sea where it absorbs the scents of tamaris and salt, the wave speech and the blue of the sea. Each

captures the moment with its inner urges, captures it with verse, photography,

 

song. Desiring to share her thoughts, moments, and thoughts

pot 2012 begins to publish on various portals under pseu-

I bring Enediel.

 

Since 2013 he has published in many common collections of poetry

 

(over 30). She talks to other authors about her poetry for the IM-

PULS poetry on Varaždin television.

 

With the song Where the Martins Come – 2017 wins second place on

The most organized by Radio Sljeme. The song « Where the Martins Come »

 

performed at the Pitomača festival (musicians- Guys from the banks, aran-

Davor Jembrešak).

 

The first solo collection of poems More to my eyes is published by 2016

thus opening the door to his verses to a wide readership.

The following is a series of promotions and participation in many festivals and arts

events throughout Croatia and abroad. Represented in Proceedings of the

Krapini, Ludbreg – on the occasion of the day of the blood of Christ (God’s drop). Song Beautiful

day, translated into German and read in both languages, and Jasenka praised

for interpretation published and highlighted in their sheet and the Postal page

-box. Some of the songs have been translated into several languages: Slovenian,

English, German, Macedonian, Roma and Arabic.

Jasenka Medvedec is a woman who does not underestimate her versatility but is

 

upgrades, in parallel with the poetic expression, captures the beauty of the moment of its-

them with a photographic lens and gives the viewer a calm look. In 2017

 

During the year she prepared three solo photo exhibitions (Biograd na Moru,

Zadar and Zagreb) and published two books of poems: « Sea to My Eyes »

 

(2016) and “Three Tears” (2017). She is a member of HKD (Zadar Branch) and KLD-Re-

Setar. He is also the holder of a medal and diploma of excellence at the World Cham-

Bucharest 09ion 2019, and praise and medals from the First International

 

Roma festival sponsored by the RS Ministry of Culture.

Ash absorbs beauty, feelings … and puts them into words and shares them with debt.

Nikola Simic Tonin

 

Be my moon

 

When the queen night

its velvety

a blue-purple cloak of dress

Under her auspices

in the heat of thought and desire

Look into the sky and find your star

Hello, send it to me

May it be remembered by me, distant and untouchable

Great and inaccessible,

unavailable but sweet

quiet and present,

write me a song.

Be my moon,

let your rays shine around me

as if you were protecting me

as if you were hugging me

as if you were kissing me

When you close your eyes

you will see us then

we will be so close and so far away

one day we will be important together in heaven

someday you’ll want to be an astronaut.

 

And good that it is

 

The storms have passed

I have to come back

I breathe in

bonacu i agree,

it’s good that way.

.

But not everyone likes peace and bonacas

so the mud and stones are imposed,

in its shell it is like an oyster

I merge with the seabed.

It will be that the refraction of light deceives them

illusion creates ..

And it’s good,

.

because not a single stone touched me,

a mud …

so it dissolves.

I don’t care about their mud

I don’t care about their stone,

it’s theirs,

a wave brings me gently to shore

and I’m moving on.

.

I in this world

I create my world

I find my point.

And it’s good that way.

.

Through the dark blue

the sun’s rays are golden

my purple hours are running.

That’s good

and good that it is.

 

Just for me

 

Below the lashes

a thick drop is born

and slides slowly

like a drop of oil

which is below the millstone

the olive gives

A stone that silences the soul

a tear giving birth,

neither was valuable

my tears,

that’s why today

just one drop

just one tear

just for me

 

while in me as in dry olive

i reject all the pain

I reject all memories

today

just one drop

just one tear

just for me

…………………………….

Jasenka Medvedec, BIOGRAD NA MORU, R CROATIE

 

Jasenka Medvedec, née le 16.05.1961. à Zagreb, après

 

l’école primaire est éduquée et vit à Samobor. Les premiers pas poétiques commencent

ils naviguaient pendant la cinquième année du primaire. Les chansons ont été publiées dans

 

le journal de l’école. Son penchant pour l’art a été remarqué très tôt

membre de la chorale de l’école, groupe folklorique et groupe photo. Grandir et

 

en apprenant la vie à certaines périodes, son désir d’expression artistique-

Je suis négligé mais l’étincelle qui est au fond d’elle recouvre à nouveau

 

a éclaté à l’âge adulte. Un éternel vagabond et voyageur, qui dans son

parfois une valise lourde apporte joie et compréhension et tristesse et cri,

trouve la paix dans un petit joyau méditerranéen, la ville de Biograd

Une mer où elle absorbe les senteurs du tamaris et du sel, le discours des vagues et le bleu de la mer. chaque

capture l’instant avec ses pulsions intérieures, le capture avec le verset, la photographie,

 

chanson. Désireux de partager ses pensées, ses moments et ses pensées

pot 2012 commence à publier sur différents portails sous pseu-

J’amène Enediel.

 

Depuis 2013, il a publié dans de nombreux recueils de poésie courants

 

(plus de 30 ans). Elle parle à d’autres auteurs de sa poésie pour l’IM-

Poésie PULS à la télévision Varaždin.

 

Avec la chanson Where the Martins Come – 2017 remporte la deuxième place sur

Le plus organisé par Radio Sljeme. La chanson « Where the Martins Come »

 

au festival de Pitomača (musiciens – Des gars des banques, des aranais)

Davor Jembrešak).

 

Le premier recueil de poèmes solo More to my eyes est publié en 2016

ouvrant ainsi la porte à ses vers à un large public.

Ce qui suit est une série de promotions et de participation à de nombreux festivals et arts

événements dans toute la Croatie et à l’étranger. Représenté dans les travaux du

Krapini, Ludbreg – à l’occasion du jour du sang du Christ (goutte de Dieu). Song Beautiful

jour, traduit en allemand et lu dans les deux langues, et Jasenka a fait l’éloge

pour l’interprétation publiée et mise en évidence dans leur fiche et la page Postal

-box. Certaines chansons ont été traduites en plusieurs langues: slovène,

Anglais, allemand, macédonien, rom et arabe.

Jasenka Medvedec est une femme qui ne sous-estime pas sa polyvalence mais est

 

mises à niveau, en parallèle avec l’expression poétique, capture la beauté du moment de son

les avec un objectif photographique et donne au spectateur un regard calme. En 2017

 

Au cours de l’année, elle a préparé trois expositions de photos en solo (Biograd na moru,

Zadar et Zagreb) et a publié deux recueils de poèmes: « Sea to My Eyes »

 

(2016) et «Three Tears» (2017). Elle est membre de HKD (branche de Zadar) et de KLD-Re-

Setar. Il est également titulaire d’une médaille et d’un diplôme d’excellence au Championnat du monde

Bucarest 09ion 2019, et éloges et médailles de la Première Internationale

 

Festival rom parrainé par le ministère de la Culture de la RS.

La cendre absorbe la beauté, les sentiments … et les met en mots et les partage avec la dette.

Nikola Simic Tonin

 

Sois ma lune

 

Quand la reine nuit

son velouté

un manteau de robe bleu-violet

Sous ses auspices

dans la chaleur de la pensée et du désir

Regardez dans le ciel et trouvez votre étoile

Bonjour, envoyez moi

Qu’il se souvienne de moi, distant et intouchable

Grand et inaccessible,

indisponible mais doux

calme et présent,

écris-moi une chanson.

Sois ma lune,

laisse tes rayons briller autour de moi

comme si tu me protégeais

comme si tu m’embrassais

comme si tu m’embrassais

Quand tu fermes les yeux

vous nous verrez alors

nous serons si proches et si loin

un jour nous serons importants ensemble au paradis

un jour, vous voudrez être astronaute.

 

Et c’est bien

 

Les tempêtes sont passées

Je dois revenir

J’inspire

bonacu je suis d’accord,

c’est bien comme ça.

.

Mais tout le monde n’aime pas la paix et les bonacas

donc la boue et les pierres sont imposées,

dans sa coquille c’est comme une huître

Je fusionne avec le fond marin.

Ce sera que la réfraction de la lumière les trompe

l’illusion crée ..

Et c’est bon,

.

car pas une seule pierre ne m’a touché,

une boue …

donc il se dissout.

Je me fiche de leur boue

Je me fiche de leur pierre,

c’est le leur,

une vague m’amène doucement à terre

et je continue.

.

Moi dans ce monde

Je crée mon monde

Je trouve mon point.

Et c’est bien comme ça.

.

À travers le bleu foncé

les rayons du soleil sont dorés

mes heures violettes courent.

C’est bien

et c’est bien.

 

Juste pour moi

 

Sous les cils

une goutte épaisse est née

et glisse lentement

comme une goutte d’huile

qui est en dessous de la meule

l’olive donne

Une pierre qui fait taire l’âme

une larme donnant naissance,

aucun n’était précieux

mes larmes,

c’est pourquoi aujourd’hui

juste une goutte

juste une larme

juste pour moi

 

en moi comme en olive sèche

je rejette toute la douleur

Je rejette tous les souvenirs

aujourd’hui

juste une goutte

juste une larme

juste pour moi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *