Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Sanja Radojkovic-Kuma

Сања Радојковић-Кума, Београд, Р Србија

Рођена 11.09.1965. у Београду, где живи и ради. По образовању здравствени радник, по нужди администратор, а по убеђењу и слободној вољи, песник. Своја осећања, размишљања и ставове, преточене у риме објављује у својој првој књизи поезије намењене одраслима „У Поети четвртком“ 2014. год. у издању Удружења писаца Поета, чији је члан од своје прве написане риме. Повремени излети у свет дечије маште и поезија које се тада изнедрила, одводе је 2015. год. у редакцију часописа за децу „Витез“, у којој  се 2017. рађа „Радосна читанка игре и говора“, књига поетских текстова за децу и васпитаче, која је од стране Завода за унапређење образовања Републике Србије, препоручена и уврштена у каталог помоћних наставних средстава за децу узраста 4-6 година. 2019. у издању „Витеза“, рађа се двострана стихована азбука „Ана учи азбуку“ и „Бајка о Анђели и Аци“ , намењена предшколцима и првацима. Један је од уредника часописа за децу „Витез“. Добитник је више награда и признања. У припреми је и друга књига поезије за одрасле.

 

БОЦА ШТО МОРЕ ЧУВА

 

Неко је, мени за љубав, у боцу море слио,

украо пучине део, уздао топлу струју,

само због мене један бисер у шкољку скрио,

везао таласе моћне да се у боци чују.

 

Онда је боцу нежно у џеп капута свио,

у онај близу срца који се само слути,

с њом је чекао зоре, и будан живот снио,

жељом цртао мапе да нам се укрсте пути.

 

Многе је сате дуге погледом звезде крао,

у грлу чувао речи створене само за мене,

многе је ноте и риме неком у пролазу дао,

тражећи усне моје љубио друге жене.

 

Онда је вечери једне пре но ће сунце заћи,

боцу, што море чува, спустио нежно крај стене,

гледао дуго, дуго с надом да ћу је наћи

ил` да ће, неким чудом, она пронаћи мене.

 

Знао је да док је има не може никуд даље,

везују бисер и шкољка, не дају плиме ни струје,

окови сећања гуше, стежу прошлости раље

и талас одавно спутан што се довека чује.

СПУТАНА

Спутана животом тавори,

распета између жеље и стида,

невешта да стеге разори,

немоћна да ране извида.

 

Стежу је ланци морала,

прободено срце сакрива,

сузом би лице изборала

али је око закива.

 

Горчина дуго гутана

избија попут мамурлука,

златним оковом спутана

сужањ је ранијих одлука.

 

Понекад очи зажаре

кад њима снове додвори,

па се у куле стражаре

као у самице затвори.

 

Немоћна двери да отвори

спутана собом тавори.

 

МАМА ЈЕ ЈУНАК

Мало се љутим на моју маму!

Зар јој је посао од мене пречи?

Не волим када ме остави саму

зато што мора неког да лечи.

 

С татом се дружим, то је у реду,

с братом се играм, досадно није,

мада бих волела да видим деду

и не знам бака зашто се крије.

 

Ал` ипак много мама ми фали,

а тата каже: „Сад јака буди!

Маму су сада доктори звали

јер има много болесних људи.“

 

Треба им тамо, страшно је битно,

ова је болест опасна јако,

зато се мора лечити хитно

јер се на другог пренесе лако.

 

Не буди љута на своју маму,

она је борац, јунак је прави,

не воли када те остави саму,

али је срећна кад су сви здрави.

 

 

…………………………………………..

Sanja Radojkovic-Kuma, Belgrade, Serbia

Born 11.09.1965. in Belgrade, where he lives and works. By education a healthcare professional, by necessity an administrator, and by conviction and free will, a poet. He publishes his feelings, thoughts and attitudes, translated into rhymes, in his first book of poetry intended for adults « In Poetry Thursdays » in 2014. published by the Poet Writers Association, of which he has been a member since his first written rhyme. Occasional trips to the world of children’s imagination and poetry, which then emerged, take her to 2015. in the editorial office of the children’s magazine « Knight », which in 2017 is born « Joyful Reading of the Game and Speech », a book of poetic texts for children and educators, which was recommended and included in the catalog of teaching aids by the Institute for the Advancement of Education of the Republic of Serbia for children ages 4-6. In 2019, in the edition of the Knight, the two-sided versatile alphabet « Ana learns the alphabet » and « The fairy tale about Angela and Aca » are intended for preschoolers and champions. He is one of the editors of the children’s magazine « Knight ». He has received multiple awards and honors. A second adult poetry book is in preparation.

 

THE BOTTLES THAT SHOULD STORE

Someone, for my love’s sake, bottled the sea,

stole the open sea part, shed warm electricity,

just because of me one pearl in a shell hid,

bound the waves powerful to be heard in the bottle.

 

Then the bottle gently rolled into the coat pocket,

into one close to the heart that is only suspicious,

he waited for the dawn with her, and slept a waking life,

eagerly drawing maps to cross our paths.

 

He stole many hours of staring at the stars,

kept words created just for me in my throat,

gave many notes and rhymes to someone in passing,

seeking the lips of my beloved other women.

 

Then it’s one evening before the sun goes down,

bottle, which the sea preserves, lowered gently by the rock,

watched long, long with the hope of finding her

or that, by some miracle, she would find me.

 

He knew that while he had her there was nowhere else to go,

they tie pearls and shells, they do not produce tides or electricity,

the shackles of memory stifle, clamp past the rift

and the wave has long since been restrained to be heard forever.

 

SPUTANA

Toured by life of torpor,

torn between desire and shame,

nothing to crush,

powerless to look at wounds.

 

It is tightened by chains of morality,

a pierced heart hides,

with a tear, she would make a face

but it’s about riveting.

 

The bitterness long swallowed

it erupts like a hangover,

sputtered with gold

a narrower of earlier decisions.

 

Sometimes the eyes glow

when their dreams come true,

so they guard themselves in the towers

as in solitary confinement.

 

Powerless door to open

hindered by the torpor.

 

MOM IS JUNE

 

I’m a little mad at my mom!

Does her job stop me?

I don’t like it when it leaves me alone

because he has to treat someone.

 

I’m hanging out with my dad, that’s okay,

I play with my brother, it’s not boring,

though I would love to see my grandfather

and I don’t know grandma why she’s hiding.

 

But still a lot of moms miss me,

and Dad says, « Now be strong!

Mom was now called by the doctors

because there are many sick people. « 

 

They need it there, it’s important,

this disease is very dangerous,

therefore, it must be treated promptly

because it is easily transferred to another.

 

Don’t be mad at your mom,

she is a fighter, the hero is real,

doesn’t love when he leaves you alone,

but she is happy when everyone is healthy

……………………………………………….

Sanja Radojkovic-Kuma, Belgrade, Serbie

Né le 11.09.1965. à Belgrade, où il vit et travaille. Par l’éducation, un professionnel de la santé, par nécessité un administrateur, et par conviction et libre arbitre, un poète. Il publie ses sentiments, ses pensées et ses attitudes, traduits en rimes, dans son premier livre de poésie destiné aux adultes « In Poetry Thursday » en 2014. publié par la Poet Writers Association, dont il est membre depuis sa première rime écrite. Des voyages occasionnels dans le monde de l’imagination et de la poésie des enfants, qui ont alors émergé, l’emmènent en 2015. dans la rédaction du magazine pour enfants « Knight », qui en 2017 voit le jour « Joyful Reading of the Game and Speech », un livre de textes poétiques pour les enfants et les éducateurs, qui a été recommandé et inclus dans le catalogue de matériel pédagogique par l’Institut pour l’avancement de l’éducation de la République de Serbie pour les enfants de 4 à 6 ans. En 2019, dans l’édition du Chevalier, l’alphabet polyvalent recto-verso « Ana apprend l’alphabet » et « Le conte de fées sur Angela et Aca » sont destinés aux enfants d’âge préscolaire et aux champions. Il est l’un des rédacteurs en chef du magazine pour enfants « Knight ». Il a reçu de nombreux prix et distinctions. Un deuxième livre de poésie pour adultes est en préparation.

 

LES BOUTEILLES QUI DEVRAIENT CONSERVER

 

Quelqu’un, pour l’amour de mon amour, a embouteillé la mer,

a volé la partie de la mer ouverte, versé de l’électricité chaude,

juste à cause de moi une perle dans une coquille cachée,

lié les vagues puissantes pour se faire entendre dans la bouteille.

 

Ensuite, la bouteille a doucement roulé dans la poche du manteau,

dans un cœur proche qui n’est que suspect,

il a attendu l’aube avec elle, et a dormi une vie éveillée,

dessiner avec impatience des cartes pour croiser nos chemins.

 

Il a volé de nombreuses heures à regarder les étoiles,

gardé des mots créés juste pour moi dans ma gorge,

a donné de nombreuses notes et rimes à quelqu’un en passant,

cherchant les lèvres de mes autres femmes bien-aimées.

 

Alors c’est un soir avant le coucher du soleil,

bouteille, que la mer conserve, abaissée doucement par le rocher,

regardé longtemps, longtemps avec l’espoir de la retrouver

ou que, par miracle, elle me trouverait.

 

Il savait que pendant qu’il l’avait, il n’y avait nulle part où aller,

ils nouent des perles et des coquillages, ils ne produisent ni marées ni électricité,

les entraves de la mémoire étouffent, saisissant le passé de la faille

et la vague a depuis longtemps été retenue pour être entendue pour toujours.

 

SPUTANA

 

Tourné par la vie de torpeur,

tiraillé entre désir et honte,

rien à écraser,

impuissant à regarder les blessures.

 

Il est resserré par des chaînes de moralité,

un cœur percé se cache,

avec une larme, elle ferait une grimace

mais il s’agit de riveter.

 

L’amertume longtemps avalée

ça éclate comme une gueule de bois,

bafouillé d’or

un resserrement des décisions antérieures.

 

Parfois, les yeux brillent

quand leurs rêves deviennent réalité,

alors ils se gardent dans les tours

comme en isolement cellulaire.

 

Porte impuissante à ouvrir

entravé par la torpeur.

 

MAMAN EST JUIN

Je suis un peu en colère contre ma maman!

Est-ce que son travail m’arrête?

Je n’aime pas ça quand ça me laisse tranquille

parce qu’il doit traiter quelqu’un.

 

Je traîne avec mon père, ça va,

Je joue avec mon frère, ce n’est pas ennuyeux,

bien que j’aimerais voir mon grand-père

et je ne sais pas grand-mère pourquoi elle se cache.

 

Mais il me manque encore beaucoup de mamans,

et papa dit: « Maintenant, sois fort!

Maman a été appelée par les médecins

car il y a beaucoup de malades. « 

 

Ils en ont besoin là-bas, c’est important,

cette maladie est très dangereuse,

par conséquent, il doit être traité rapidement

car il se transfère facilement à un autre.

 

Ne sois pas en colère contre ta maman,

c’est une combattante, le héros est réel,

n’aime pas quand il vous laisse seul,

mais elle est heureuse quand tout le monde est en bonne santé.

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *