Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Nihad Mešić River

Nihad Mešić River, TUZLA, BOSNA I HERCEGOVINA

 

Nihad Mešić rođen je 1965. godine u Tuzli. Objavio je desetak članaka iz oblasti ljudskih prava i rješavanja konflikata u zemlji i  inostranstvu.  Koautor je knjige « Globalising Hope/ Globalizzare Speranza » koja je objavljena 2007. u Roveretu, Italija u izdanju IUPIP -a.

Lirske zapise pod nadimkom River počeo je objavljivati 2002. na Cyberbulevar forumu, a objavljivao je, pored ostalog,  u časopisima « Diogen pro cultura », “Književno pero” « Zadarska smotra » « Maxminus »  « Jesenjin”, « Kado », portalima Tuzlarije, BUKA,  Radio Gornji Grad, Kameleon, Knjiga.doznajemo com ,  Internovine i drugim.

Jedan je od 10 koautora knjige poezije « Pod istim nebom », objavljene 2008. u izdanju DHIRA verlag,  Kusnacht, Švajcarska i samostalnih knjiga « Dovoljno lud »,  « Kroćenje straha » i « Iza oklopa » koje je objavio isti izdavač 2009, 2010 i 2011. U izdanju « Bosanske riječi » iz Tuzle objavljene su njegove knjige « Ne moramo o politici » – izabrani i novi zapisi 2012., te 2013. »Šta ću kad te volim ». Iste godine sudjeluje i u zajedničkom izdanju “Dotaknuti stihom” zagrebačke Kultrue snova. 2014. U izdanju kuće “Paun” iz Tuzle objavljena je knjiga “Četveropis vremena” koja je objedinila izbore iz poezije i proze Samije, Enise, Džemala i Nihada Mešića. Lijepo primljeno multimedijalno izdanje “Da sam rijeka” objavljeno je 2015. u izdanju Biblioteke Lukavac,  Akcije Online i grupe “Lucido”. 2017. godinu obilježila je knjiga “Čekajući dogledno vrijeme” u izdanju Hrvatskog književnog društva iz Rijeke. Početkom 2020. objavljena je njegova deveta knjiga “Hurmašice s čokoladom” u izdanju Poezije Stenka iz Beograda.   Među pjesnicima iz Bosne i Hercegovine, zastupljen je na web stranicama Poetas del mundo,  u Antologiji « Poets for World Peace », Volume 3, dvije antologije, te u brojnim zajedničkim zbornicima.  Učestvovao je na različitim književnim susretima i festivalima, kao što su « Poetsko ćoše » u Beogradu, « Kultura snova » u Zagrebu, « Međunarodni festival književnosti » u Rijeci « DIMljenje po birtijama u Puli « Poetski maraton Diogen traži čovjeka u okviru « Sarajevske zime », « More na dlanu » u Biogradu, Pazinu, Rovinju i Puli, Pjesničkoj koloniji na Pagu, manifestaciji „Orfej na Dunavu“ u Kostolcu , pjesničkim karavanima po BiH i Srbiji  te projektu « Balkan – kuća različitosti ». Gostovao je i na festivalima u Sloveniji, u Mariboru i Rušama, te u Danskoj.

Njegova pjesma « Andrić, Travnik i ja » nagrađena je oktobra 2011. godine na Natječaju HKD « Napredak » za pjesme posvećene liku i djelu Ive Andrića i Travniku dok je « Ne moramo o politici » bila najčitanija pjesma na portalu Primijenjena poezija at http://primpo.wordpress.com/ za 2012. .Poezija Stenka iz Beograda mu je dodijelila povelju « za doprinos u poeziji i saradnji pjesnika ».   Dobitnik je treće nagrade na manifestaciji “Grah za Iliju Ladina” za pjesmu “Pođoh li tamo gdje ljubav me vodi” za 2014. Zbirka “ Čekajući dogledno vrijeme” nagrađena je na Festivalu u Rijeci 2017. kao  za najbolja zbirka pjesama u izdanju HKD-a za 2017. godinu.

Radovi su mu prevođeni na engleski, njemački, talijanski, makedonski i francuski jezik i prezentirani u radio i TV programima. Njegovi prevodi poezije Gorana Vrhunca i Anke Topić na engleski jezik su također objavljeni u međunarodnom časopisu “Kado” i na internetu. Član je Društva pisaca Tuzlanskog kantona, umjetničke grupe „Lucido“, Hrvatskog književnog društva sa sjedištem u Rijeci, Udruženja balkanskih umetnika sa sjedištem u Subotici… Živi i radi u Tuzli.

 

Energija mjere

Mjesečeva dinja
nemir pojačava.
Sobom nezadovoljan.
Ljutnju stišavam,
znam da dobru
ne vodl.

Ma šta kazali oni koji su me
podučavali
o transformaciji konflikta
i energiji tako stvorenoj
i konstruktivnoj kad
kanalisana biva,

Naći mjeru da
adrenalin radi,
a razaranja ne bude.
Zna li tko?

 Traljava pjesma

Nastupe periodi
kad sve ide traljavo,
ništa ne pali,
neće iz prve,
a tebi mrsko
i prvi put.

Dođu dani
i godine
kad ti bi,
a ono ne ide
ili češće
ne bi ti,
a ono zovu.

Mati mi je
govorila
« pobijedi ono mrsko u sebi! »
Znala je o čemu je riječ.

 

 

Nisam sebi oprostio sebe

Oprostio svima jesam.
Sve što treba, a ne mora.
Sve što mora, a ne treba.
Sve strahove i veselja.
Sve radosti i gubljenja,
oprostio ja sam tebi
onaj uzdah što mi mamiš

iz dubine bića,
onaj treptaj zaigrani
i otkucaj ubrzani.

Oprostio svima ja sam,
sve nebrige i brižnosti,
sva stremljenja i gluposti,
sve govore i sve šutnje,
sve pouke i sve bludnj.
Samo jednom nisam mog´o
Samo jedno nisam prob´o.
Ne pitaj me, kad već znaš,
sebi nisam oprostio sebe.

Onog sebe što sve zna,
a ne može, ili neće.
Onog sebe što se žali,
što se samom sebi hvali.
Onog sebe što ga mrzi,
da se kreće k´o voz brzi.

Onog sebe koji zna
da nikada kasno nije,
kad se hoće i prizna:
Nisam sebi oprostio sebe,
a vrijeme je!

 

Nihad Mesic River, TUZLA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Nihad Mesic was born in 1965 in Tuzla. He has published a dozen articles on human rights and conflict resolution at home and abroad. He co-authored the book « Globalising Hope / Globalizzare Speranza » which was published in 2007 in Roveret, Italy by IUPIP.

He began publishing lyrical records under the nickname River in 2002 on the Cyberbulevar Forum, and has published, among other things, in the journals « Diogen pro cultura », « The Literary Pen », « The Zadar Festival », « Maxminus », « Jesenjin », « Kado », the portals of Tuzlarija , NOISE, Radio Gornji Grad, Chameleon, Book. Find out com, Internove and more.

He is one of 10 co-authors of the poetry book « Under the same sky », published in 2008 by DHIRA verlag, Kusnacht, Switzerland and the self-published books « Enough Mad », « Taming the Fear » and « Behind the Armor » published by the same publisher in 2009, 2010 and 2011. His book « We Don’t Have About Politics » was published in Tuzla’s « Bosnian Words » by Tuzla and new entries were selected in 2012, and in 2013 « What Will I Do When I Love You ». In the same year, she participated in the joint edition « Touching the Verse » of the Zagreb Kultrue of Dreams. 2014 The book Peacock of Time was published in Tuzla’s Peacock House, which brought together poetry and prose choices from Sami, Enise, Dzemal and Nihad Mesic. The beautifully received multimedia edition “Yes I am a River” was published in 2015 by the Lukavac Library, Action Online and the “Lucido” group. The year 2017 was marked by the book “Waiting for the Foreseeable Times” by the Croatian Literary Society of Rijeka. At the beginning of 2020, his ninth book, « Charms with Chocolate, » was published by Poetry Stenka from Belgrade. Among poets from Bosnia and Herzegovina, he has been featured on the Poetas del mundo websites, in the Poets for World Peace Anthology, Volume 3, two anthologies, and in numerous joint proceedings. He has participated in various literary meetings and festivals, such as « Poetry Hall » in Belgrade, « Dream Culture » in Zagreb, « International Festival of Literature » in Rijeka « Smoking by the Beatitudes in Pula » Poetry Marathon Diogenes Seeks a Man within the « Sarajevo Winter » « , » The Sea on the Palm « in Biograd, Pazin, Rovinj and Pula, the Poetry Colony on Pag, the manifestation » Orpheus on the Danube « in Kostolac, poetic caravans around BiH and Serbia and the project » Balkan – House of Diversity « . He has also performed at festivals in Slovenia, Maribor and Ruše, and in Denmark.

His poem « Andrić, Travnik and I » was awarded in October 2011 at the HKD « Napredak » Competition for poems dedicated to the character and work of Ivo Andrić and Travnik while « We Don’t Have About Politics » was the most read poem on Applied Poetry at http: / /primpo.wordpress.com/ for 2012. Stenko’s poetry from Belgrade awarded him a charter « for his contribution to poetry and collaboration of poets ». He received the third prize at the event « Beans for Elijah Ladin » for the song « Am I Where Love Loves Me » for 2014. The collection « Waiting for the Foreseeable Time » was awarded at the 2017 Rijeka Festival as the best collection of poems in the HKD edition. for 2017.

His works have been translated into English, German, Italian, Macedonian and French and presented in radio and TV programs. His translations of Goran Vrhunac and Anka Topic’s poetry into English have also been published in the international journal Kado and on the Internet. He is a member of the Writers’ Association of Tuzla Canton, the art group « Lucido », the Croatian Literary Society based in Rijeka, the Association of Balkan Artists based in Subotica … He lives and works in Tuzla.

 

Energy measures

 

Moon melon

restlessness intensifies.

Dissatisfied with himself.

I quench my anger,

i know they do good

не vodl.

 

Whatever those who have said me

taught

on conflict transformation

and the energy so created

and a constructive tub

channeled,

 

Find a measure of yes

the adrenaline is working,

and there will be no destruction.

Does anyone know?

 

Poor song

 

There are periods

when everything goes awry,

nothing works,

not from the first,

and you hate it

and for the first time.

 

The days are coming

and year

when you would,

and it’s not going

or more often

wouldn’t you,

and what they call it.

 

She’s my mother

spoke

« conquer that hateful within yourself! »

She knew what it was.

 

 

………………………………………

 

I didn’t forgive myself

 

I forgave everyone I did.

All that is necessary and not necessary.

All that has to and does not need.

All the fears and joys.

All the joy and loss,

I forgave you

that sigh you lure me

from the depths of being,

that blink playful

and beats accelerated.

 

I forgave everyone,

all care and concern,

all aspirations and nonsense,

all speak and all silence,

all lessons and all fornication.

Only once I couldn’t

Only one I failed.

Don’t ask me, when you already know,

I did not forgive myself.

 

The one who knows everything,

and it cannot or will not.

The one who complains,

which he boasts to himself.

The one who hates him,

moving as fast as a train.

 

The one who knows

it’s never too late,

when he wills and confesses:

I didn’t forgive myself,

and it’s about time!

…………………………………….

Nihad Mesic River, TUZLA, BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

 

Nihad Mesic est né en 1965 à Tuzla. Il a publié une douzaine d’articles sur les droits de l’homme et la résolution des conflits au pays et à l’étranger. Il est co-auteur du livre « Globalizing Hope / Globalizzare Speranza » qui a été publié en 2007 à Roveret, en Italie, par IUPIP.

Il a commencé à publier des disques lyriques sous le surnom de River en 2002 sur le Cyberbulevar Forum, et a publié, entre autres, dans les revues « Diogen pro cultura », « The Literary Pen », « The Zadar Festival », « Maxminus », « Jesenjin », « Kado », les portails de Tuzlarija , NOISE, Radio Gornji Grad, Chameleon, Book. Découvrez com, Internove et plus.

Il est l’un des 10 co-auteurs du livre de poésie « Under the same sky », publié en 2008 par DHIRA verlag, Kusnacht, Suisse et des livres auto-édités « Enough Mad », « Taming the Fear » et « Behind the Armour » publiés par le même éditeur en 2009, 2010 et 2011. Son livre « We Don’t Have About Politics » a été publié dans l’édition « Tuzla Words » de Tuzla – de nouvelles entrées ont été sélectionnées en 2012 et en 2013 « What Will I Do When I Love You ». La même année, elle participe à l’édition conjointe « Touching the Verse » du Zagreb Kultrue of Dreams. 2014 Le livre Peacock of Time a été publié dans Tuzla’s Peacock House, qui rassemblait des choix de poésie et de prose de Sami, Enise, Dzemal et Nihad Mesic. L’édition multimédia «Yes I am a River», magnifiquement reçue, a été publiée en 2015 par la bibliothèque de Lukavac, Action Online et le groupe «Lucido». L’année 2017 a été marquée par le livre «Waiting for the Foreseeable Times» de la Société littéraire croate de Rijeka. Début 2020, son neuvième livre, « Charms with Chocolate », a été publié par Poetry Stenka de Belgrade. Parmi les poètes de Bosnie-Herzégovine, il a été présenté sur les sites Web Poetas del mundo, dans Poets for World Peace Anthology, Volume 3, deux anthologies, et dans de nombreuses procédures conjointes. Il a participé à diverses rencontres littéraires et festivals, tels que « Poetry Hall » à Belgrade, « Dream Culture » à Zagreb, « International Festival of Literature » à Rijeka « Smoking by the Beatitudes in Pula » Poetry Marathon Diogenes Seeks a Man within the « Sarajevo Winter » « , » La mer sur la paume « à Biograd, Pazin, Rovinj et Pula, la colonie de poésie à Pag, la manifestation » Orphée sur le Danube « à Kostolac, des caravanes poétiques autour de la BiH et de la Serbie et le projet » Balkan – Maison de la diversité « . Il s’est également produit dans des festivals en Slovénie, Maribor et Ruše, ainsi qu’au Danemark.

Son poème « Andrić, Travnik et moi » a été récompensé en octobre 2011 au concours HKD « Napredak » pour des poèmes consacrés au personnage et au travail d’Ivo Andrić et Travnik tandis que « We Don’t Have About Politics » était le poème le plus lu sur la poésie appliquée sur http: / /primpo.wordpress.com/ pour 2012. La poésie de Stenko de Belgrade lui a décerné une charte « pour sa contribution à la poésie et la collaboration des poètes ». Il a reçu le troisième prix lors de l’événement « Beans for Elijah Ladin » pour la chanson « Am I Where Love Loves Me » pour 2014. La collection « Waiting for the Foreseeable Time » a été décernée au Festival de Rijeka 2017 comme la meilleure collection de poèmes du HKD pour 2017.

Ses œuvres ont été traduites en anglais, allemand, italien, macédonien et français et présentées dans des programmes de radio et de télévision. Ses traductions de Goran Vrhunac et de la poésie d’Anka Topic en anglais ont également été publiées dans la revue internationale Kado et sur Internet. Il est membre de l’Association des écrivains du canton de Tuzla, du groupe d’art « Lucido », de la Société littéraire croate basée à Rijeka, de l’Association des artistes balkaniques basée à Subotica … Il vit et travaille à Tuzla.

 

Mesures énergétiques

Melon de lune

l’agitation s’intensifie.

Insatisfait de lui-même.

J’éteins ma colère,

je sais qu’ils font du bien

не vodl.

 

Quels que soient ceux qui m’ont dit

enseigné

sur la transformation des conflits

et l’énergie ainsi créée

et une baignoire constructive

canalisé,

 

Trouvez une mesure de oui

l’adrénaline fonctionne,

et il n’y aura pas de destruction.

Quelqu’un le sait-il?

 

Pauvre chanson

 

Il y a des périodes

quand tout va de travers,

rien ne marche,

pas du premier,

et tu détestes ça

et pour la première fois.

 

Les jours arrivent

et année

quand tu le ferais,

et ça ne va pas

ou plus souvent

n’est-ce pas,

et comment ils l’appellent.

 

C’est ma mère

parlait

« conquérir cette haine en vous! »

Elle savait ce que c’était.

 

 

 

Je ne me suis pas pardonné

 

J’ai pardonné à tout le monde que j’ai fait.

Tout cela est nécessaire et non nécessaire.

Tout cela doit et n’a pas besoin.

Toutes les peurs et les joies.

Toute la joie et la perte,

Je t’ai pardonné

ce soupir tu m’attires

des profondeurs de l’être,

ce clignotement ludique

et les battements s’accélèrent.

 

J’ai pardonné à tout le monde,

tous les soins et préoccupations,

toutes les aspirations et les bêtises,

tous parlent et tout silence,

toutes les leçons et toutes les fornications.

Seulement une fois que je ne pouvais pas

Un seul, j’ai échoué.

Ne me demandez pas, quand vous le savez déjà,

Je ne me suis pas pardonné.

 

Celui qui sait tout,

et il ne peut pas ou ne veut pas.

Celui qui se plaint,

dont il se vante.

Celui qui le déteste,

se déplaçant aussi vite qu’un train.

 

Celui qui sait

il n’est jamais trop tard,

quand il veut et avoue:

Je ne me suis pas pardonné,

et il est temps!

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *